Cтуденти спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» мають можливість проходити виробничу (перекладцьку) практику на наступних підприємствах: 

 • Сумська обласна адміністрація
 • Сумська торгово-промислова палата
 • «Guala Closures Ukraine»
 • «Gualapack»
 • ТОВ «Керамейя»
 • Бюро перекладів «Сучасні мови»
 • Товариства Червоного Хреста
 • «Технология»
 • «Биотехник»
 • Акціонерне товариство "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 
 • «Вітчизна»
 • Благодійний фонд «САГАСІТАС-Україна»
 • LEM Agency
 • ТОВ «Академія Краси  Профі-Косметолоджі»
 • Сумський матеріально-технічний центр «Електро»
 • «БОЕМА»
 • ТОВ «Промислове виробниче підприємство «Стандарт»»
 • «SAT»
 • «Северинівська»
 • «Тур’янська»
 
 
 

ЕР 2017 протокол 1

ЕР 2017 протокол 2

ПЛАН РОБОТИ Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2016/2017 н.р.

ПРОТОКОЛ засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2016/2017 н.р.

Протокол ЕР 1 2016

Протокол ЕР 2 2016

Протокол ЕР3

Протокол ЕР4

План роботи Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2015/2016 н.р.

 
 

Перекладацька практика

Метою перекладацької практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування у студентів професійних умінь та навичок перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності.

Основним завданням перекладацької практики студентів є допомогти студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та правильно вибирати перекладацьку стратегію під час ділового спілкування. Особлива увага упродовж проходження перекладацької практики повинна приділятися виробленню практичних умінь у сфері перекладацької діяльності.

Студент повинен ЗНАТИ:

функціональний лексичний матеріал загальнорозмовних тем;

функціональний лексичний матеріал спеціальних текстів;

граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою;

основні принципи реферування іншомовного тексту;

принципи складання основних ділових паперів, контрактів, листів протоколів згідно з міжнародними стандартами діловодства.

            Студент повинен УМІТИ:

висловлювати свою думку іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формах;

працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовувати термінологічні двомовні словники, електронні словники;

володіти навичками усного послідовного перекладу;

здійснювати активне слухання та переклад повідомлень іноземною мовою;

вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;

застосовувати міжнародні стандарти оформлення та перекладу ділових паперів;

робити аналітичне опрацювання та переклад іншомовних джерел з метою отримання інформації, яка необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності.

Зміст і послідовність перекладацької практики визначаються програмою, що розробляється кафедрою ГФ   згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки «Філологія» Германські мови та літератури (переклад включно) Термін проходження перекладацької практики – 5–6-й семестри.

Бази перекладацької практики

            Перекладацьку практику студенти проходять на підприємствах, в установах, організаціях міста Сум та на кафедрах СумДУ.           Розподіл студентів для проведення перекладацької практики відбувається відповідно до наявності баз практики і кількості місць на кожній із них і оформляється наказом по СумДУ.

            Для студентів, які навчаються за державним замовленням, перелік баз проходження перекладацької практики надають органи, що формували замовлення на фахівців.

При підготовці фахівців, які навчаються за умовами договору між університетом та юридичною особою, базовим закладом для практики є організація-замовник.

У випадку, якщо підготовка фахівців здійснюється за замовленням фізичних осіб, місце проведення практики забезпечують ці особи, що обумовлено в умовах Договору про підготовку бакалаврів.

            Для студентів-іноземців бази перекладацької практики передбачаються як на території країни-замовника, так і в межах України.

            Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри ГФ СумДУ визначати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. В такому випадку на кафедру ГФ СумДУ студентом надається від підприємства лист-гарантія про надання місця для перекладацької практики, де зазначаються відділ для проходження перекладацької практики, а також ім’я керівника практики від підприємства. Гарантійний лист виконується на бланку підприємства чи організації, що надає місце для проходження перекладацької практики студентам факультету ІФСК СумДУ, та підписується керівником організації.

На основі гарантійних листів укладаються угоди з базами практики. Пропозиції щодо цього до 03 вересня кожного навчального року надаються керівникові навчально-виробничих практик університету.

Дозмісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу обсягом 20000 знаків;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).


(Кобякова, І. К. 3748 Методичні вказівки "Перекладацька практика" [Текст] : для студ. спец. 6.020303 "Філологія" денної форми навчання / І. К. Кобякова, Г. В. Чуланова, А. Д. Чепелюк. – Суми : СумДУ, 2014. – 61 с. – 12-70.)

 

Педагогічна практика студентів-перекладачів IVкурсупроводиться протягом 4тижнів (у лютому) безвідриву від навчального процесу. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=200767

Практика проводиться у наступних базових школах м. Суми, що мають договори з СумДУ: ЗОШ № 9, ЗОШ № 6, Класична гімназія м. Суми.

Педагогічна (асистентська) практика студентів V-VI курсів  проходить у СумДУ: на кафедрі германської філології та на кафедрі іноземних мов.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua