Згідно наказу СумДУ 0772-І від 25.09.20 "Про проходження практики в структурних підрозділах університету", на період пандемії COVID-19 у 2020-2026 рр. з метою отримання здобувачами вищої освіти практико-орієнтованої підготовки за фахом, приоритетним вважати використання наукового потенціалу університету.

  

Перекладацька практика студентів-бакалаврів ІІІ курсу проводиться у 5-6 семестрах без відриву від навчального процесу. 

Перекладацьку практику студенти-бакалаври денної та заочної форми навчання проходять в СумДУ.

 

Педагогічна практика студентів-бакалаврів IV курсу проводиться у 8 семестрі з відривом від навчального процесу (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=200767).

Базами педагогічної практики студентів-бакалаврів (IV курс) є кафедра германської філології та кафедра іноземних мов СумДУ. Базами педагогічної практики можуть бути інші навчальні заклади різних рівнів в Україні та за кордоном, які забезпечують отримання фахових компетентностей і практичних навичок студентів у викладанні іноземних мов (англійської та німецької).

 

Педагогічна практика студентів-магістрів І курсу проводиться у 2 семестрі без відриву від навчального процесу (https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7808543).

Педагогічну практику студенти-магістри денної та заочної форми навчання проходять в СумДУ.

 

Переддипломна практика студентів-магістрів ІІ курсу проводиться у 3 семестрі з відривом від навчального процесу.

Переддипломну практику студенти-магістри денної та заочної форми навчання проходять на кафедрі германської філології СумДУ.

 

Підприємства, на яких здобувачі спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» можуть проходити практики та стажування з перспективою подальшого працевлаштування:

 

 • АТ «Технологія» (Guala Closures Ukraine / Gualapack)
 • ТОВ «Кусум Фарм»
 • Netcracker
 • START (ФОП Таран Л.О.)
 • Мовна школа Green Apple
 • Мовна школа Greenland School
 • Бюро перекладів «Сучасні мови»
 • ГО «Українсько-британський лінгвістичний центр»
 • ТОВ КВК «Ділові перспективи»
 • АТ «Сумиобленерго»
 • Сумський завод «Насосенергомаш»
 • ТОВ «Сумська насосна техніка»
 • Сумська обласна адміністрація
 • Сумська торгово-промислова палата
 • Сумський матеріально-технічний центр «Електро»
 • Товариство Червоного Хреста
 • Благодійний фонд «САГАСІТАС-Україна»
 • LEM Agency
 • ТОВ «Академія Краси  Профі-Косметолоджі»

 

ЗВІТ про роботу Експертної ради роботодавців за 2020-2021 н.р.
 
 
 
 

ЕР 2017 протокол 1

ЕР 2017 протокол 2

ПЛАН РОБОТИ Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2016 / 2017 н.р.

ПРОТОКОЛ засідання Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2016 / 2017 н.р.

Протокол ЕР 1 2016

Протокол ЕР 2 2016

Протокол ЕР3

Протокол ЕР4

План роботи Експертної ради роботодавців за спеціальністю «Переклад» на 2015/2016 н.р.

 

Освітні та профорієнтаційні заходи, проведені спільно з роботодавцями та випускниками

Зустріч із працедавцями
ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ ДО СУЧАСНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Працедавці високо цінують студентів-перекладачів СумДУ
#перекладачі_СумДУ отримали подяку від експертної ради роботодавців
Наука без кордонів, або Колаборація лінгвістів СумДУ з науковцями київських ЗВО та працедавцями
Працедавці та магістранти-філологи обговорювали можливості працевлаштування майбутніх перекладачів
Перекладацькі поради від роботодавців
Зустріч з досвідченим перекладачем
Продовжуємо сесію вебінарів-зустрічей з нашими стейкхолдерами та перекладачами на тему ролі іноземних мов та перекладу в сучасному глобалізованому світі
Онлайн вебінар з перекладачем НАТО в Україні
Зустріч зі стейкхолдером (Любов Таран, директорка та засновниця компанії START)
Вебінар від випускниці спеціальності Філологія - «Освіта в СумДУ як старт професійного зростання»
Випускники кафедри ГФ про необмежені можливості професійної реалізації

Навчання за програмою стипендій як можливість самореалізації філологів СумДУ

 
Відгуки студентів
 

Перекладацька практика

Метою перекладацької практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування у студентів професійних умінь та навичок перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності.

Основним завданням перекладацької практики студентів є допомогти студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та правильно вибирати перекладацьку стратегію під час ділового спілкування. Особлива увага упродовж проходження перекладацької практики повинна приділятися виробленню практичних умінь у сфері перекладацької діяльності.

Студент повинен ЗНАТИ:

– функціональний лексичний матеріал загальнорозмовних тем;

– функціональний лексичний матеріал спеціальних текстів;

– граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою;

– основні принципи реферування іншомовного тексту;

– принципи складання основних ділових паперів, контрактів, листів протоколів згідно з міжнародними стандартами діловодства.

Студент повинен УМІТИ:

– висловлювати свою думку іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формах;

– працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовувати термінологічні двомовні словники, електронні словники;

– володіти навичками усного послідовного перекладу;

– здійснювати активне слухання та переклад повідомлень іноземною мовою;

– вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;

– застосовувати міжнародні стандарти оформлення та перекладу ділових паперів;

– робити аналітичне опрацювання та переклад іншомовних джерел з метою отримання інформації, яка необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності.

Зміст і послідовність перекладацької практики визначаються програмою, що розробляється кафедрою ГФ   згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки «Філологія» Германські мови та літератури (переклад включно) Термін проходження перекладацької практики – 5–6-й семестри.

Бази перекладацької практики

Перекладацьку практику студенти проходять на підприємствах, в установах, організаціях міста Сум та на кафедрах СумДУ.           Розподіл студентів для проведення перекладацької практики відбувається відповідно до наявності баз практики і кількості місць на кожній із них і оформляється наказом по СумДУ.

Для студентів, які навчаються за державним замовленням, перелік баз проходження перекладацької практики надають органи, що формували замовлення на фахівців.

При підготовці фахівців, які навчаються за умовами договору між університетом та юридичною особою, базовим закладом для практики є організація-замовник.

У випадку, якщо підготовка фахівців здійснюється за замовленням фізичних осіб, місце проведення практики забезпечують ці особи, що обумовлено в умовах Договору про підготовку бакалаврів.

Для студентів-іноземців бази перекладацької практики передбачаються як на території країни-замовника, так і в межах України.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри ГФ СумДУ визначати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. В такому випадку на кафедру ГФ СумДУ студентом надається від підприємства лист-гарантія про надання місця для перекладацької практики, де зазначаються відділ для проходження перекладацької практики, а також ім’я керівника практики від підприємства. Гарантійний лист виконується на бланку підприємства чи організації, що надає місце для проходження перекладацької практики студентам факультету ІФСК СумДУ, та підписується керівником організації.

На основі гарантійних листів укладаються угоди з базами практики. Пропозиції щодо цього до 03 вересня кожного навчального року надаються керівникові навчально-виробничих практик університету.

До змісту практики входить:

 • виконання письмового перекладу обсягом 20000 знаків;
 • вивчення професійної термінології, пов’язаної з особливостями функціонування закладу, складання словника-глосарія (англо-українського та українсько-англійського).


Кобякова І.К., Чуланова, Г.В., Чепелюк А.Д. Методичні вказівки "Перекладацька практика": для студ. спец. 6.020303 "Філологія" денної форми навчання. Суми: СумДУ, 2014. 61 с.

Жулавська О.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Перекладацька практика": для студ. спец. 035 "Філологія" денної форми навчання. Суми: СумДУ, 2020. 25 с. URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4689156.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua