Кафедра германської філології бере активну участь у виданні фахового наукового періодичного журналу «Філологічні трактати», який обліковується БД Copernicus, та  включено  список Б фахових журналів

Заступник головного редактора - доктор філол.наук, проф. Таценко Н.В.
Члени редколегії:
Баранова Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Медвідь Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Монографії

Кобякова, Ірина; Швачко, Світлана

Innovative pathway for the development of modern philological sciences  in  Ukraine  and  EU  countries  :  Collective  monograph. Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 390 p.

У монографії відображаються результати досліджень за наступною тематикою: моделі перекладу в теорії перекладознавства, особливості перекладу неологізмів, онімів, дієприкметників, запозичень, слоганів, фразеологізмів, заголовків, осмислення інтеграції мовотворчої функції в сучасних лінгвістичних студіях. Монографія призначена для вчених, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів.

Режим доступу до ресурсу  

 

 

Швачко,  Світлана; Анохіна, Тетяна; Зацний, Юрій; Запольських, Світлана; Семенюк, Антоніна; Таценко, Наталія; Воронько, Анна; Баранова, Світлана; Єгорова, Олеся; Прокопенко, Антоніна; Ємельянова, Олена; Зінченко, Анна; Овсянко, Олена; Кобякова, Ірина; Кобяков, Олександр; Красуля, Алла; Куліш, Владислава; Мовчан, Діана; Черник, Марина; Чуланова, Галина; Щигло, Лариса.

Модуси сучасного перекладознавства [Текст]: монографія / Т. Анохіна, С. Швачко, Ю. Зацний та ін.; за заг. ред. С.О. Швачко. — Суми: СумДУ, 2021. — 149 с.

Колективна монографія "Модуси сучасного перекладознавства"» охоплює широке коло питань перекладознавства, зокрема, мовні, соціолінгвальні та перекладацькі параметри; переклад термінів; переклад поетичних творів; перекладознавчий аналіз; стандартизацію й кодифікацію сучасної наукової термінології; національно марковану лексику; мовну гру; переклад номінативних і комунікативних одиниць. Сучасна лінгвістика інтегрує різні гуманітарні та науково-технічні знання, створюючи нові горизонти для пізнавальної діяльності людини. Останнім часом перекладацькі студії здебільшого зосереджені на вивченні екстралінгвістичних чинників, що впливають на ефективність спілкування. Запропонована монографія буде цікавою для філологів, лінгвістів, студентів, аспірантів і читачів, які цікавляться питаннями функціонування мови та мовлення. 

Режим доступу до ресурсу 


Кобякова, Ірина  
Україна – Канада: сучасні наукові студії : Монографія (англійською мовою). Том 3. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 108 с.

У монографії відображаються результати досліджень за наступною тематикою: філологічні студії сучасного канадознавства; україсуспільно-політичні виміри канадознавства; українсько-канадські соціально-економічні дослідження; українсько-канадські історичні дослідження; нсько-канадські культурно-освітні й педагогічні студії. Книга призначена для вчених, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів.
Україна – Канада: сучасні наукові студії Book 3

Режим доступу до ресурсу

 

 

Кобякова, Ірина; Швачко, Світлана
Спадщина  Кобзаря від Торонто до Києва: категорія негації.  Канадознавство:  суспільство,  культура,  мова : Колективна монографія :  кол. моногр.  – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 152 с. (C. 117 - 127)

У міжнародній колективній монографії вміщено найновіші українсько-канадські суспільно-політичні, культурно-освітні та філологічні дослідження в галузі сучасного канадознавства.  Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів  факультетів міжнародних  відносин,  іноземної  філології,  історії,  політології  та  національної  безпеки, філології  й  журналістики,  педагогічної  освіти  й  соціальної  роботи,  для  працівників осередків  канадознавста  в  Україні,  авторів  українських  студій  у  Канаді,  а  також  усіх,  хто цікавиться  канадознавством,  українсько-канадською  співпрацею в різних  сферах.
Режим доступу до ресурсу.

 

Таценко, Наталія
Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект : монографія. – Суми : СумДУ, 2017. — 356 с.

У монографії з позицій когнітивної лінгвосинергетики розглядається концепт ЕМПАТІЯ, екстеріоризований у сучасному англомовному дискурсі. Дослідження здійснюється через призму динамічної трансдисциплінарної теорії концепту, націленої на виявлення його універсальних якостей і закономірностей. Такий ракурс розкриває дискурсивні культурно-ціннісні аспекти, що формують динамічно розвинений складник глибинних процесів смислового коду емпатії.
Для філологів і науковців: студентів, викладачів, аспірантів, докторантів, – усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики.
Режим доступу до ресурсу.

 

 

 Швачко, Світлана
Навчати вчитися перекладу : монографія / С О. Швачко. - Суми: СумДУ, 2015. - 215с.

Монографія присвячена 20-річчю спеціальності «Переклад» Сумського державного університету. Топіковою є сьогоденна проблема – навчати студентів вчитися перекладу. Монографія складається з двох частин. Перша частина присвячена статтям знаних учених України. У другій частині йдеться про наукову поліфонію у царині перекладу викладачів кафедр теорії та практики перекладу і германської філології Сумського державного університету. У монографії подані статті та короткі відомості про їх авторів. Матеріали монографії зацікавлять викладачів, аспірантів, наукових співробітників, дослідників, перекладачів, студентів старших курсів факультетів іноземних мов та всіх, хто цікавиться проблемами перекладознавства.
Режим доступу до ресурсу.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua