Українська спілка германістів вищої школи

Членство УСГВШ в міжнародній спілці

Офіс науки. Українська спілка германістів вищої школи

Аналітична записка до звіту про роботу кафедри германської філології за 2021р.

Презентація до звіту про роботу кафедри германської філології за 2021р.

Аналітична записка до звіту про роботу кафедри германської філології за 2020р.

Презентація до звіту про роботу кафедри германської філології за 2020р.

Аналітична записка до звіту про роботу кафедри германської філології за 2019р.

Презентація до звіту про роботу кафедри германської філології за 2019р.

Звіт про госпрозрахункові теми та теми другої половини дня кафедри германської філології за 2019 рік

Звіт про госпрозрахункові теми та теми другої половини дня кафедри германської філології за 2020 рік

Звіт про госпрозрахункові теми та теми другої половини дня кафедри германської філології за 2021 рік

 

НАПРЯМИ ТА ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукова діяльність кафедри визначається дослідженням комплексної проблеми:
•   «Oнтогносеологічні модуси філологічних інновацій».  Державний реєстраційний номер 0120U103119, термін виконання липень 2020 р. – грудень 2025 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник  професор, канд. філол. наук Кобякова І. К.

Завершено дослідження комплексної проблеми:

 •  «Словотвірна система німецької мови: синхронія, діахронія, еволюція». Державний реєстраційний номер №0116U003470, термін виконання: 2015-2020 рр. (за  рахунок другої половини дня). Науковий керівник: канд.філол.наук, доц. Щигло Л.В.).
 •  «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови». Державний реєстраційний номер 0115U005773, термін виконання листопад 2015 р. – листопад 2020 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник доктор філол. наук, проф. Таценко Н.В.
 • «Складання фінансово-економічної документації та її переклад англійською та німецькою мовами» № 54.18-02.15 СП термін виконання: 2015-2017 та № 54.18.-02.16 СП термін виконання: 2016-2018 Керівник докторант, канд.філол.наук, доц. Щигло Л.В.
 • «Професійно спрямований переклад» (науковий керівник: к.філол.н., доц. Щигло Л.В.) Термін виконання: 2015-2018 рр.
 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Швачко С.О.
  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67840
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Кобякова І.К. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56762 
 •  «Маркери конструювання вторинних утворень». Державний реєстраційний номер 0109U007605,  термін виконання 24 червня 2009 р. – 2012 р.  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32402
 •  «Еволюційні тенденції квантитативної лексики». Державний реєстраційний номер 0109U001390,  термін виконання 2009–2011 рр. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27194
 • «Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мовина українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань  та Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мов» 54.18.-02.15./17.СП; 54.18.-02.15.СП; 54.18.-01.16.СП; 54.18.-02.16.СП
 • «Центр історичного краєзнавства» НДР № 15.01.10-02.16/18.ЗП
 • «Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі» : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 43 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249


Госпрозрахункові теми, виконані разом зі студентами:


•    «Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови  на українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань» № 54.18-02.13.СП з 01.08.2013 по 31.07.2015.

•    «Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови» № 54.18-02.14.СП з 18.03.14 по 31.12.14.

•    «Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови» № 54.18-03.14.СП з 02.09.14 по 31.12.14.

•    «Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови» № 54.18-04.14.СП з 15.09.14 по 31.12.14.

•    «Переклад технічної спеціальної документації з англійської мови» № 54.18-05.14.СП з 23.09.14 по 31.12.14.

•    «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за рахунок другої половини дня). Керівник – проф. Швачко С.О.

•    «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за рахунок другої половини дня). Керівник – проф. Кобякова І.К.

•    «Вивчення науково-технічної документації з питань логістики та її переклад з англійської мови на українську» (керівник – проф. Кобякова І.К.)Державний реєстраційний номер 54.18.-2019.СП/01, термін виконання з 25.10.19 по 31.12.21.

•    «Вивчення науково-технічної документації з економічних та юридичних питань та її переклад з англійської мови на українську» (керівники – доц. Шуменко О.А., к.філол.н. Прокопенко А.В.). Державний реєстраційний номер 54.18.-2020.СП/01, термін виконання з 01.10.20 по 31.12.21.
 
•    «Розробка моделі динамічного рекламного контенту для  користувача послуг фірми Start» (керівник – асистент Вашист К.М.).  Державний реєстраційний номер 54.21-2021.СП/01, термін виконання з 22.04.21 по 30.04.22.


Міжнародна грантова діяльність

1. Красуля А.В., канд. пед. наук, ст. викл. -  ERASMUS+ Module Jean Monnet: European Digital Skills and Competence Framework: Implementing Best Practices in Ukrainian Universities (DiSComF) 01.09.2020-31.08.2023.

2. Таценко Н.В., д-р філол. наук, проф. - ERASMUS+ Module Jean Monnet: Implementation of the EU Higher Education Standards: Empathic Communication Skills in the Era of Digital Technologies 01.09.2020-31.08.2023.

3. Дорда В. О., к.філол.н., доц. - м. Шанхай, КНР, Інститут іноземних мов Шанхайського університету 03.09.2018-02.08.2019.

4. Єрмоленко С. В., ст.викл. - м. Швебиш Халль, Німеччина, семінари з підвищення кваліфікації MDSE 2.1 K «Проекти на заняттях» (методика викладання німецької мови) 13.07.2019 - 28.07.2019.

5. Єгорова О. І., к.філол.н., доц. -  м.  Бремен, Німеччина, Гете Інститут, підвищення кваліфікації 13.07.2019 - 28.07.2019

6. Зінченко А. В., асистент -  м. Барселона, Іспанія, La Vibria Intercultural, тренінг «Cooperate and Escape» 20.09. – 26.09.2019

На кафедрі сформувалися наукові школи, у рамках яких виокремлюються основні напрямки лінгвістичних досліджень. Серед них представлені лінгво-когнітивний та лінгво-дискурсивний аналізи.
Топікальність представлена темами: категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти текстових атрибутів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів омовлення, наївна та наукова картини світу під науковим керівництвом професора С.О. Швачко.

Наукова школа кафедри германської філології СумДУ досліджує структурно-семантичні та функціонально-прагматичні особливості текстів різного спрямування, лінгвосинергетичні та лінгвокогнітивні аспекти структури і системи мови. Керівниками школи є: академік Академії наук «Вища школа України», докт. філол. наук, проф. С.О. Швачко, докт. філол. наук, проф. кафедри ГФ Н.В. Таценко, канд. Філол. Наук, проф. І.К. Кобякова.

Зав. кафедри германської філології, канд. філол. наук, проф. Ірина Кобякова керує магістерськими роботами студентів-філологів Державного університету ім. Шота Руставелі, м.Батумі (Грузія). Професор  Батумського Державного університету ім. Шота Руставелі  М. Арошидзе керує магістерськими роботами студентів спеціалізації "Філологія" СумДУ.


Наукова робота зі студентами:
На кафедрі ГФ організовано роботу 6 студентських наукових об’єднань («Дискурсивне поле світової культури» (керівник – Баранова С.В.);  “Труднощі перекладу» (керівник – Кобякова І.К.); «Теорія мови» (керівник - Швачко С. О.); “Офіс подорожей” (керівник – Назаренко О.В.); («Основні аспекти міжкультурного спілкування / “Main aspects of intercultural communication” (керівник – Ущаповська І.В.);  “Лінгвосинергетичні студії» (керівник – Щигло Л.В.), в яких школяри, студенти та аспіранти (понад 90 членів гуртків) навчаються самостійно проводити дискусії, тренінги та консультування стосовно новітніх проблем мовознавства та перекладознавства.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua