Студентка-перекладачка взяла участь у студентській виробничій практиці

Студентка кафедри германської філології Катерина Авдієвська взяла участь у студентській виробничій практиці від Women in Localiation Ukraine і ProZ.com, метою якої було виконати повний цикл перекладу й локалізації з англійської на українську мову одного з курсів на сайті ProZ.com.

Вдалий виступ на чемпіонаті України

Студентка третього курсу спеціальності «Філологія» Іванова Наталія з 3 по 9 квітня взяла учать у чемпіонаті України з екіпірувального жиму штанги лежачи серед усіх вікових груп, що відбувся у Хмельницькому.

Доробки лінгвістів СумДУ в міжнародній монографії

Професор Світлана Швачко та професор Ірина Кобякова гідно представили кафедру германської філології на міжнародній науковій арені, представивши спільне дослідження «Осмислення інтеграції мовотворчої функції в сучасних лінгвістичних студіях» як розділ колективної міжнародної монографії Innovative pathway for the development of modern philological sciences  in  Ukraine  and  EU  countries (м. Рига, Латвія) та отримавши сертифікати міжнародного зразка.

Вітаємо!

Анну Володимирівну ЗІНЧЕНКО, асистента кафедри германської філології  СумДУ з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Перекладацькі поради від роботодавців

Студентський країнознавчий гурток «Офіс подорожей», під керівництвом викладача кафедри германської філології Олени Назаренко, завжди дає студентам можливість поспілкуватись з цікавими гостями та отримати слушні практичні поради про роботу, навчання та подорожування з перших вуст.

Філологи СумДУ обмінялись досвідом на міжнародній науково-практичній конференції

Лінгвісти кафедри германської філології взяли активну онлайн участь у міжнародній науково-практичній конференції "Мови і світ: дослідження та викладання" факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка, поділившись власними надбаннями та досвідом з українськими та зарубіжними колегами.

Колективна монографія від лінгвістів СумДУ

Колективна монографія "Модуси сучасного перекладознавства"» під загальною редакцією професора Світлани Швачко охоплює широке коло питань перекладознавства, зокрема, мовні, соціолінгвальні та перекладацькі параметри; переклад термінів; переклад поетичних творів; перекладознавчий аналіз; стандартизацію й кодифікацію сучасної наукової термінології; національно марковану лексику; мовну гру; переклад номінативних і комунікативних одиниць.

Шановні друзі!

Студентський країнознавчий гурток «Офіс подорожей», що діє при перекладацькому навчально-методичному центрі «LinguoStar» кафедри германської філології, запрошує на онлайн зустріч https://meet.google.com/pxp-wjpk-pao, що відбудеться 29 березня о 14.00!

Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» запрошує на курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL (підтвердження володіння англійською мовою на рівні В2).

Кафедра германської філології провела ХІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Перекладацькі інновації”

19-20 березня кафедра германської філології СумДУ https://gf.sumdu.edu.ua/uk/ в режимі онлайн провела ХІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Перекладацькі інновації”. Матеріали конференції включають доробки представників 8 вищих навчальних закладів  Сум, Харкова, Києва, Луцька, Кропивницького, а також Батумі (Грузія). Крім того, на конференцію завітали роботодавці та стейкхолдери, які обирали собі найкращих студентів.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Сумського державного університету

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Тел. 099 304 89 81

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут  ім.        М.В. Гоголя за спеціальністю німецька та англійська мови.

З 1998 р. по серпень 2000 р. – викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

З вересня 2000 р. по серпень 2005 р. – доцент кафедри іноземних мов Військового інституту ракетних військ та артилерії при Сумському державному університеті.  

З вересня 2005 р. по серпень 2008 р. – аспірант Київського національного лінгвістичного університету.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З вересня 2015 р. по жовтень 2018 р. – докторант кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету.

З жовтня 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Німецька мова як друга спеціальність, практика перекладу з другої іноземної мови (німецька),  методика викладання перекладу.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Професійно-орієнтований переклад, дидактика перекладу, синхронічний та діахронічний словотвір, мультимодальна лінгвістика, корпусна лінгвістика, еколінгвістика, лінгвосинергетика

 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

  1. Щигло Л.В. Німецька мова для курсантів і слухачів Військового інституту ракетних військ і артилерії (базовий курс): навч. посіб. / Л.В. Щигло.- Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – 182 с.
  2. Щигло Л.В. Основи теорії і практики перекладу. Німецька мова.  Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2015. – 214 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Моногафії:

1.    Щигло Л.В. Перекладознавчий дискурс: традиції та   інновації. Навчати вчитися перекладу: колективна монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2015. С. 201–208.
2.     Щигло Л.В. Speech norm and its alternation in occasional neologisms.  Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, November 4- November 11, 2015): London:IASHE,2015. P.19–23.  

Статті у фахових виданнях України:

1. Щигло Л. В. Розвиток словотвірної системи німецької мови як синергетичний процес. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 38. Т. 2. С. 181–184 (видання входить до наукометричної бази Index Copernicus).
2. Щигло Л. В. Внутрішні і зовнішні чинники еволюції словотвірної системи німецької мови. Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 5, Т. 1. С. 125–130.
3. Щигло Л. В. Корпусозорієнтоване дослідження мовної системи: основні вектори. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2016. Вип. 60. С. 321–323 (видання входить до наукометричної бази Index Copernicus).

 

Статті у фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

  1. Shchyhlo L.V.  Diachronic Aspects of Word-Formation System in the German Language //Філологічні трактати. - 2017. - Т. 9, № 1. - С. 121-126.
  2. Щигло Л.В. Еволюційні процеси в системі мови крізь призму сучасної науки Ж. / Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Зб. наук. праць.-  № 6. – Дрогобич, 2016. - С 208-211.
  3. Shchyhlo L.V. DEVELOPMENT OF WORD-FORMATION PROCESSES IN THE GERMAN LANGUAGE. Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 2. -    с. 167-172.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав
1. Щигло Л.В. Динамічне моделювання словотвірної системи. Jazyk a kultura Научный интернет журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения философского факультета Прешовского ун-та. 2018.  Режим доступа: http: ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html
2. Nasarenko O., Movchan D., Chulanova G., Shchyhlo L. Speech Norm and its Alternation in Occasional Neologisms // GISAP: Philological Sciences. 2016. No 11. P. 6–8.
3. Shchyhlo L. V. Evolutionary trajectories of word-formation processes in the Old High German language // SKASE Journal of Theoretical Linguistics : electronic on-line journal / The Slovak Association for the Study of English. 2018. Volume 15, No. 3. Р. 98–108.

Cтатті у збірниках за матеріалами конференцій:
1. Shchyhlo L.V.   Tendencies and Factors of Word-Formation Dynamics in German Language.  Materials of International scientific and practical conference  «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND STRATEGY», 18-21 January 2016,  Bratislava. Р. 418–421.
2. Щигло Л.В. Еволюція словотвірної системи німецької мови з позицій постнекласичної наукової парадигми. International research and practice conference  «Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 141–144.
3. Щигло Л.В.  Мовний аспект глобалізації в контексті синергетичного світосприйняття.  Матеріали 1 Міжнар. молодіжного форуму, 12 квітня 2017 р. «культура і традиції в сучасному світі»: зб.праць. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. С. 87–90.
4. Щигло Л.В. Мова і синергетика: трансдисциплінарний вимір. Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 19 жовтня 2017 р. Х.: НУЦЗУ, 2017. 209–211.
5. Щигло Л.В. Роль перекладу у розвитку словотвірної системи німецької мови. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 8-9 червня 2018 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018. 245– 249.
6. Щигло Л.В. Еволюційні процеси у словотворі як репрезентанти його приналежності до синергетичних феноменів. Матеріали міжвузівських семінарів «Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія і практика. Київ: ЦННПВ  НА СБУ, 2018. 307 с.
 7. Щигло Л.В. Фрактально-мережевий метод студіювання системи мови: cui prodest?. Матеріали  Міжнародної науково-практичної  конференції «Нові концепції викладання  у світлі  інноваційних  досягнень  сучасної науки». (Київ, 7  листопада, 2020 року). К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020.  С. 172–175.

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ
 Керівник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри ГФ СумДУ
 
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ
Голова первинного осередку Української Спілки германістів вищої школи Сумського державного університету.
Член Української асоціації викладачів перекладу. 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua