ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Розмір плати за навчання

Робочий навчальний план Бакалавр (рік прийому 2018)

Робочий навчальний план Бакалавр (рік прийому 2019)

 

Освітня програма   035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Загальні характеристики програми

Галузь знань

Гуманітарні науки

Рівні підготовки

бакалавр / магістр

Форми навчання

денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна

Випускова кафедра

Кафедра германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій,

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, Електротехнічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 430, тел. +38 0542 68-78-80

Заочна освіта

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. Адреса: 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; головний корпус, кабінет Г-904, тел. +38 0542 68-78-11

Мови викладання

українська, англійська, німецька

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мов

Кадрове забезпечення

Основний склад викладачів освітньої програми складається з професорсько-викладацького складу кафедри германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Також до викладання окремих курсів відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький склад факультету ІФСК.

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і визнаними вченими, представниками національних та міжнародних професійних асоціацій (DAAD), які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності.

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, а також залучення до викладання компетентних експертів високого рівня, включаючи представників професійних спілок та асоціацій (Всеукраїнська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики. Всеукраїнська спілки викладачів перекладу та Асоціація українських германістів), що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Матеріально- технічне забезпечення

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою використовуються 2 комп’ютерні класи, оснащені ліцензійними програмами: програмний мультимедійний мережевий навчальний клас NetClassPro+DLL та діалог Nibelung, 4 мультимедійні аудиторії.

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення

Студенти, що навчаються за освітньою програмою, можуть використовувати бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах університету. Інформаційні ресурси бібліотеки університету за освітньою програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у галузі. Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі університету. Активно розвивається система електронного навчання e-learning. Студенти мають доступ до навчальних курсів, розроблених викладачами в системі e-learning, включаючи підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому вигляді, так і в електронній формі.

Для дистанційного доступу до  навчально-методичних матеріалів розроблено платформу OCW СумДУ (платформа дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів, конструктор Lectur`ED з можливістю колективної роботи над електронними навчальними ресурсами, матеріали електронного каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на зовнішні навчальні ресурси). Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується до цілей освітньої програми.

 

Рівень підготовки – Бакалавр

Інтернет-адреса постійного розміщення повного опису освітньої програми: https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/482

 

Кваліфікація

Бакалавр філології

Цикл/рівень вищої освіти

Перший рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Тип диплому

одиничний

Тривалість програми

3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.


1 рік 10 місяців на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей.


2 роки 10 місяців на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS на базі повної загальної середньої освіти.

120 кредитів ECTS на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей.

180 кредитів ECTS на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Наявність акредитації:

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат - НД №1983407 від 24.05.2017р. Термін дії – 01.07.2025 р.

Передумови

Повна загальна середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання. Можливість вступу на основі диплому молодшого спеціаліста. Інші вимоги визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму відповідного року вступу

Опис освітньої програми:

 

Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь в області мовознавства та перекладознавства, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних перекладацьких завдань для задоволення потреб замовників від науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Мета навчання є набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення діяльності за фахом, підготовка конкурентноздатного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі мовознавства та перекладу в процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Акцент на аналіз застосування нормативних положень перекладознавства в усному та письмовому перекладах з профілізацією «Германістика», «Юридичний переклад» та «Переклад у забезпеченні зовнішньої економічної діяльності», в оформленні цільового тексту; використання релевантних стратегій ділового спілкування під час проведення міжнародних нарад, презентацій, переговорів, ділових зустрічей, конференцій, тощо; орієнтування в понятійному апараті та основних прикладних напрямах сучасного перекладознавства; орієнтація на викладання іноземних мов та перекладу в закладах освіти.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану мовознавства та перекладознавства, орієнтує на актуальні спеціалізації та профілізації (германістика, юридичний переклад та переклад у забезпеченні зовнішньо-економічної діяльності).

Придатність до працевлаштування:

Бакалавр філології може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Філолог

2320, 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2444.2 Перекладач

2444.2 (20604) Гід-перекладач Е

3439 Організатор громадських заходів

3414 Екскурсовод

3431 Оргсекретар (організації, союзу, федерації)

3491 Лаборант наукового підрозділу

3474 Організатор концертів і лекцій

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти за програмами з філології, мовознавства, перекладознавства міждисциплінарними програмами, близькими до гуманітарних наук

Викладання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, навчання через практики, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Оцінювання

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист курсової роботи, атестаційний екзамен.

  

Компетентності та програмні результати навчання бакалаврів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(денна  форма навчання)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з атестації за ступенем «бакалавр»

зі спеціальності (напряму підготовки) 6.020303 «Філологія»

з дисципліни «Практичний курс англійської мови»

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua