ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Розмір плати за навчання

 

Атестація здобувачів освіти:

Робочий навчальний план Бакалавр (рік прийому 2018)

Робочий навчальний план Бакалавр (рік прийому 2019)

Робочий навчальний план Бакалавр (рік прийому 2020)

Робочий навчальний план Бакалавр, денна форма (рік прийому 2021)

Робочий навчальний план Бакалавр, паралельне навчання (рік прийому 2021)

 

Програма з атестації, бакалавр,  035 Філологія, Практичний курс англійської мови, 2020-2021

Мониторинг Експертною радою роботодавців ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" (протокол №2 від 24.11.2021)

 

Рецензія на ОПП підготовки бакалавра зі спеціальності 035 "Філологія" за спеціалізацією 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" (рецензент Біскуб І.П.)

Рецензія на ОПП підготовки бакалавра зі спеціальності 035 "Філологія" за спеціалізацією 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" (рецензент Єнікєєва С.М.)  

 

Освітня програма   035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 

Загальні характеристики програми

Галузь знань

Гуманітарні науки

Рівні підготовки

бакалавр / магістр

Форми навчання

денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна

Випускова кафедра

Кафедра германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій,

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, Електротехнічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 430, тел. +38 0542 68-78-80

Заочна освіта

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. Адреса: 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; головний корпус, кабінет Г-904, тел. +38 0542 68-78-11

Мови викладання

українська, англійська, німецька

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мов

Кадрове забезпечення

Основний склад викладачів освітньої програми складається з професорсько-викладацького складу кафедри германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Також до викладання окремих курсів відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький склад факультету ІФСК.

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і визнаними вченими, представниками національних та міжнародних професійних асоціацій (DAAD), які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності.

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, а також залучення до викладання компетентних експертів високого рівня, включаючи представників професійних спілок та асоціацій (Всеукраїнська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики. Всеукраїнська спілки викладачів перекладу та Асоціація українських германістів), що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Матеріально- технічне забезпечення

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою використовуються 2 комп’ютерні класи, оснащені ліцензійними програмами: програмний мультимедійний мережевий навчальний клас NetClassPro+DLL та діалог Nibelung, 4 мультимедійні аудиторії.

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення

Студенти, що навчаються за освітньою програмою, можуть використовувати бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах університету. Інформаційні ресурси бібліотеки університету за освітньою програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у галузі. Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі університету. Активно розвивається система електронного навчання e-learning. Студенти мають доступ до навчальних курсів, розроблених викладачами в системі e-learning, включаючи підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому вигляді, так і в електронній формі.

Для дистанційного доступу до  навчально-методичних матеріалів розроблено платформу OCW СумДУ (платформа дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів, конструктор Lectur ED з можливістю колективної роботи над електронними навчальними ресурсами, матеріали електронного каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на зовнішні навчальні ресурси). Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується до цілей освітньої програми.

 

Рівень підготовки – Бакалавр

 

Інтернет-адреса постійного розміщення повного опису освітньої програми: https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1826

 

Кваліфікація

Бакалавр філології

Цикл/рівень вищої освіти

Перший рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Тип диплому

одиничний

Тривалість програми

3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.


1 рік 10 місяців на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей.


2 роки 10 місяців на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS на базі повної загальної середньої освіти.

120 кредитів ECTS на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей.

180 кредитів ECTS на базі ступеня молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Наявність акредитації

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат - НД №1983407 від 24.05.2017р. Термін дії – 01.07.2025 р.

Передумови

Повна загальна середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання. Можливість вступу на основі диплому молодшого спеціаліста. Інші вимоги визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму відповідного року вступу

Опис освітньої програми

 

Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь в області мовознавства та перекладознавства, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних перекладацьких завдань для задоволення потреб замовників від науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Мета навчання є набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення діяльності за фахом, підготовка конкурентноздатного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі мовознавства та перекладу в процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Акцент на аналіз застосування нормативних положень перекладознавства в усному та письмовому перекладах з профілізацією «Германістика», «Юридичний переклад» та «Переклад у забезпеченні зовнішньої економічної діяльності», в оформленні цільового тексту; використання релевантних стратегій ділового спілкування під час проведення міжнародних нарад, презентацій, переговорів, ділових зустрічей, конференцій, тощо; орієнтування в понятійному апараті та основних прикладних напрямах сучасного перекладознавства; орієнтація на викладання іноземних мов та перекладу в закладах освіти.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану мовознавства та перекладознавства, орієнтує на актуальні спеціалізації та профілізації (германістика, юридичний переклад та переклад у забезпеченні зовнішньо-економічної діяльності).

Придатність до працевлаштування

Бакалавр філології може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Філолог

2320, 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2444.2 Перекладач

2444.2 (20604) Гід-перекладач Е

3439 Організатор громадських заходів

3414 Екскурсовод

3431 Оргсекретар (організації, союзу, федерації)

3491 Лаборант наукового підрозділу

3474 Організатор концертів і лекцій

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти за програмами з філології, мовознавства, перекладознавства міждисциплінарними програмами, близькими до гуманітарних наук

Викладання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, навчання через практики, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Оцінювання

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист курсової роботи, атестаційний екзамен.

 

Компетентності та програмні результати навчання бакалаврів спеціальності «Філологія» спеціалізації «Переклад» («Германські мови та літератури, переклад включно»). Денна форма навчання

 

Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua