Рівень підготовки – Магістр

Інтернет-адреса постійного розміщення повного опису освітньої програми: https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/481

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Кваліфікація

Магістр філології

Цикл/рівень вищої освіти

Другий рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 7 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Тип диплому

одиничний

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Наявність акредитації:

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат - НД №1983407 від 24.05.2017р. Термін дії – 01.07.2025 р.

Передумови

Наявність диплому бакалавра або спеціаліста, магістра,за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома

Опис освітньої програми:

 

Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до сфер мовознавства, педагогіки та перекладознавства, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних перекладацьких задач для задоволення потреб замовників від науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Метою навчання є набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення діяльності за фахом, пов’язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації мовами, що викладаються.

Акцент на аналіз застосування нормативних положень перекладознавства в усному та письмовому перекладах, в оформленні цільового тексту; використання релевантних стратегій ділового спілкування під час проведення міжнародних нарад, презентацій, переговорів, ділових зустрічей, конференцій, тощо; орієнтування в понятійному апараті та основних прикладних напрямах сучасного перекладознавства; орієнтація на викладання іноземних мов та перекладу в закладах освіти.

Загальна освіта в області мовознавства, перекладознавства та викладання іноземної мови та перекладу. Програма базується на загальновідомих наукових результатах у перекладознавстві й методиці викладання із врахуванням сучасного стану лінгвістики, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: статус одиниць перекладу, метазнаки перекладознавства.

Придатність до працевлаштування:

2444.2 Перекладач

2310.2 Викладач іноземних мов вищого навчального закладу

2320, 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2444.1 Філолог-дослідник

3414 Екскурсовод

3439 Організатор громадських заходів

3431 Оргсекретар (організації, союзу, федерації)

Подальше навчання

Магістр філології має право на освоєння програм доктора філософії з германських мов, за міждисциплінарними програмами, близькими до гуманітарних наук та філології (мовознавство, перекладознавство, педагогіка тощо) та набувати додаткових кваліфікацій того ж рівня НРК, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства

Викладання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, навчання через практики, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Оцінювання

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з педагогічної та переддипломної практик, захист науково-дослідної (курсової) роботи, прилюдний захист кваліфікаційної роботи.

  

Факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій

Кафедра германської філології
Код 035.041
Галузь знань Гуманітарні науки
Рівень магістр (з можливістю вступу до аспірантури)

Форма навчання

 

денна

заочна

Кваліфікація перекладач
Строк навчання 1, 5 роки
Передумови Рівень освіти –базова в/о
Профіль освіти Без вимог

 

Робочий навчальний план Магістр (рік прийому 2017)

Робочий навчальний план Магістр (рік прийому 2018)

Робочий навчальний план Магістр (рік прийому 2019)

Робочий навчальний план Магістр ООП (рік прийому 2018)

  

Компетентності та програмні результати навчання магістрів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(денна форма навчання)

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

(спеціалізація «Переклад»)

з дисципліни «Англійська мова і переклад»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

спеціалізація «Переклад»

з дисципліни «Англійська мова і переклад»

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

(спеціалізація «Переклад»)

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови»

 

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua