На кафедрі германської філології

здійснюється підготовка докторів філософії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПРОТОКОЛ розширеного засідання кафедри германської філології

Відеозапис обговорення стейхолдерами освітньо-наукової програми 035 Філологія (освітній рівень Доктор філософії)

Мониторинг Експертною радою роботодавців ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" (протокол №2 від 24.11.2021) 

 

Рецензія на ОНП підготовки доктора філософії з галузі знань 03 "Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія" (рецензент Цапів А.О.)

Рецензія на ОНП підготовки доктора філософії з галузі знань 03 "Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія" (рецензент Ущина В.А.)

Рецензія на ОНП підготовки доктора філософії з галузі знань 03 "Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія" (рецензент Полховська М.В.)

 

Підготовка докторів філософії за освітньою програмою "Германські мови та літератури (переклад включно)" 

На кафедрі працюють 20 кандидатів, доцентів, 1 доктор наук та 2 професора. Залучення співробітників до наукової роботи є майже стовідсотковим. Об’єктом розвідок виступають мовні одиниці та мовленнєві явища германських мов, які розглядаються в багатьох аспектах у контексті різних методологічних парадигм.

На кафедрі сформувалися наукові школи, у рамках яких виокремлюються основні напрямки лінгвістичних досліджень. Серед них представлені лінгвокогнітивний та лінгводискурсивний аналізи.

Топікальність представлена темами: категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти текстових атрибутів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів омовлення, наївна та наукова картини світу (під науковим керівництвом професора С.О. Швачко).

Наукова школа кафедри германської філології СумДУ досліджує структурно-семантичні та функціонально-прагматичні особливості текстів різного спрямування, лінгвосинергетичні та лінгвокогнітивні аспекти структури і системи мови. Керівниками школи є: С.О. Швачко (академік Академії наук Вищої школи України, докт. філол. наук, проф.), Н.В. Таценко (докт. філол. наук, проф.), І.К. Кобякова (канд. філол. наук, проф.).

Створюється нова наукова школа лінгвосинергетики, яка відповідає прагненню сучасної лінгвістики до загальнонаукової інтеграції понять і методів, подолання редукціонізму природничих і гуманітарних наук. Мова розглядається як самоорганізована система, невід’ємна частина світобудови, підпорядкована всезагальним законам існування природних систем.

Усі члени кафедри германської філології працюють над зазначеними темами.

Наукова діяльність кафедри германської філології визначається дослідженням комплексної проблеми:

  • "Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти", №0112U004325 (за рахунок другої половини дня). Науковий керівник – Швачко С.О. (д. філол. н., проф.)
  • "Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць", №0112U4326 (за рахунок другої половини дня). Науковий керівник – Кобякова І.К. (к. філол. н., проф.)
  • "Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови", № 0115U005773. Науковий керівник – Таценко Н.В. (д.філол.н., проф.)

Під час виконання НДР отримано нові результати: запроваджено новий когнітивно-синергетичний напрям лінгвопрагматики (міждисциплінарний вектор дослідження концепту як синергетичного фрактального утворення, що становить єдність когнітивного, афективного, перцептивного та прагматичного аспектів і аналізується в мовленнєвому акті). Установлено нові закономірності цього напряму, який не обмежується розглядом когнітивних механізмів вербалізації концепту, а дає можливість його аналізу як невід’ємної частини світобудови, підпорядкованої всезагальним законам існування природних систем.

Актуальність тематики, високий рівень досліджень, теоретико-методологічна компетентність фахівців об’єктивують їх визнання в країні та за її межами, залучення їх до опонування кандидатських та докторських дисертацій, членства у спеціалізованих вчених радах України, міжнародних наукових асоціаціях (викладачів англійської мови IATEFL, досліджень англійської мови USSE), партнерства з профілюючими кафедрами ЗВО інших міст, участі у редколегіях збірників наукових праць та в роботі АН ВШ України. Щорічно співробітники кафедри мають більше 200 виступів на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.

Кафедра германської філології є організатором низки визнаних в Україні та за кордоном конференцій:

Постійна активізація наукового пошуку верифікується кількістю публікацій співробітників кафедри, що постійно зростає і останніми роками сягає 300 одиниць друкованої продукції на рік, включаючи статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, монографії.

Потенційні наукові керівники:

  • С.О. Швачко, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України;
  • Н.В. Таценко, доктор філологічних наук, професор; гарант освітньої програми  «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»; освітній ступінь Доктор філософії;
  • І.К. Кобякова, кандидат філологічних наук, професор;
  • С.В. Баранова, кандидат філологічних наук, доцент;
  • О.М. Медвідь, кандидат філологічних наук, доцент;
  • Л.В. Щигло, кандидат філологічних наук, доцент;
  • І.В. Ущаповська, кандидат філологічних наук.

З 1996 року на кафедрі германської філології захистилося понад 25 кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – "Германські мови".

Сумарний h-індекс та загальна кількість цитувань публікацій науковців кафедри германської філології індексується базами Scopus, WoS, Google Scholar.

 

Прізвище, ім’я, по батькові

h-індекс

10 h-індекс

Кількість цитувань Google Scholar

Веб-адреси авторських профілів і Authors ID

1.

Швачко Світлана Олексіївна

15

26

1235

Scopus; Google Scholar; ResearchGate; ORCID; eSSUIR

2.

Кобякова Ірина Карпівна

11

12

434

ScopusGoogle ScholarResearchGateORCIDeSSUIR 

3.

Медвідь Олена Миколаївна

7

4

153

ScopusGoogle ScholarResearchGateeSSUIR

4.

Таценко Наталія Віталіївна

8

4

198

Scopus; Google ScholarResearchGateORCIDeSSUIR 

5.

Ємельянова Олена Валеріанівна

5

4

108

ScopusGoogle ScholarORCIDeSSUIR

6.

Баранова Світлана Володимірівна

5

2

96

ScopusGoogle ScholarResearchGateORCIDeSSUIR

7.

Єгорова Олеся Іванівна

5

0

59

ScopusGoogle ScholarORCIDeSSUIR 

8.

Попова Олена Володимирівна

4

1

68

ScopusGoogle ScholarORCIDeSSUIR

 

Щомісячно на факультеті проводиться міжвузівський "Лінгвістичний семінар", що є об’єднаним засіданням кафедр факультету і кафедр іноземних мов інших ЗВО України. Завдання "Лінгвістичного семінару" полягає в тому, щоб надати здобувачам та аспірантам університету та інших ЗВО України можливість поділитися своїми доробками, провести їх апробацію.

Набувають популярності нові форми організації наукової діяльності: проведення онлайн-конференцій (міжвузівська студентська наукова конференція) в онлайн-режимі у березні–квітні; публікації в інших електронних виданнях.

До наукової діяльності активно залучаються студенти. На кафедрі функціонують студентські проблемні групи. Відповідно до отриманих результатів проводиться запровадження результатів лінгвістичних досліджень до навчального процесу у формі методичних рекомендацій та навчальних посібників.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua