Профіль програмиГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Аспіранти кафедри ГФ 

На кафедрі германської філології

здійснюється підготовка докторів філософії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Силабуси обов'язкових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень Доктор філософії

Німецька мова академічного спрямування, 2й семестр

Стилістика та лексикологія англійської мови, 2й семестр

Теоретична граматика та фонетика англійської мови, 3 семестр

Iсторія германських мов, 5 семестр

 Силабуси вибіркових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень Доктор філософії

 На кафедрі працюють 18 кандидатів, доцентів, 1 доктор наук та 3 професора. Залучення співробітників до наукової роботи є майже стовідсотковим. Об’єктом розвідок виступають мовні одиниці та мовленнєві явища германських мов, які розглядаються в багатьох аспектах у контексті різних методологічних парадигм.

На кафедрі сформувалися наукові школи, у рамках яких виокремлюються основні напрямки лінгвістичних досліджень. Серед них представлені лінгво-когнітивний та лінгво-дискурсивний аналізи.

Топікальність представлена темами: категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти текстових атрибутів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів омовлення, наївна та наукова картини світу під науковим керівництвом професора С.О. Швачко.

 Наукова школа кафедри германської філології СумДУ досліджує структурно-семантичні та функціонально-прагматичні особливості текстів різного спрямування, лінгвосинергетичні та лінгвокогнітивні аспекти структури і системи мови. Керівниками школи є: академік Академії наук «Вища школа України», докт. філол. наук, проф. С.О. Швачко, докт. філол. наук, проф. Н.В. Таценко, канд. філол. наук, проф. І.К. Кобякова.

Створюється нова наукова школа лінгвосинергетики, яка відповідає прагненню сучасної лінгвістики до загальнонаукової інтеграції понять і методів, подолання редукціонізму природничих і гуманітарних наук. Мова розглядається як самоорганізована система, невід’ємна частина світобудови, підпорядкована всезагальним законам існування природних систем.

Усі члени кафедри германської філології працюють над зазначеними темами.

Наукова діяльність кафедри германської філології визначається дослідженням комплексної проблеми:

 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти», державний реєстраційний номер 0112U004325 (за рахунок другої половини дня). Науковий керівник  д.філол.н., проф. Швачко С.О.
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326 (за рахунок другої половини дня). Науковий керівник к.філол.н., проф. Кобякова І.К.
 • «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови», №0115U005773. Науковий керівник д.філол.н., проф. Таценко Н.В.

  Під час виконання НДР отримано такі нові результати: запроваджено новий когнітивно-синергетичний напрям лінгвопрагматики: міждисциплінарний вектор дослідження концепту як синергетичного фрактального утворення, що становить єдність когнітивного, афективного, перцептивного та прагматичного аспектів і аналізується в мовленнєвому акті. Установлено нові закономірності цього напряму, який не обмежується розглядом когнітивних механізмів вербалізації концепту, а дає можливість його аналізу як невід’ємної частини світобудови, підпорядкованої всезагальним законам існування природних систем.

Актуальність тематики, високий рівень досліджень, теоретико-методологічна компетентність фахівців об’єктивують їх визнання в країні та за її межами, залучення їх до опанування кандидатських та докторських дисертацій, членство у спеціалізованих вчених радах України, міжнародних наукових асоціаціях (викладачів англійської мови IATEFL, досліджень англійської мови USSE), партнерство з профілюючими кафедрами ЗВО інших міст, участь у редколегіях збірників наукових праць, участь у роботі АН ВШ України. Щорічно співробітники кафедри мають більше 100 виступів на всеукраїнських та міжнародних (у тому числі у країнах далекого зарубіжжя) наукових заходах.

Кафедра германської філології є організатором низки визнаних в Україні та за кордоном конференцій:

Постійна активізація наукового пошуку верифікується кількістю публікацій співробітників кафедри, що постійно зростає і останніми роками сягає 500 одиниць друкованої продукції на рік, включаючи статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, монографії.

Докладну інформацію про завідувача кафедри проф. Кобякову І.К. можна знайти на відповідній сторінці у Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki. ,

про проф. Швачко С.О. можна знайти на відповідній сторінці у Вікіпедії: https://uk.wikipedia.org/wiki

Потенційні наукові керівники:

 • С.О. Швачко, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України;
 • Н. В. Таценко, доктор філологічних наук, професор; гарант освітньої програми  «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»; освітній ступінь Доктор філософії;
 • І. К. Кобякова, кандидат філологічних наук, професор;
 • С. В. Баранова, кандидат філологічних наук, доцент;
 • О. М. Медвідь, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Л. В. Щигло, кандидат філологічних наук, доцент.

З 1996 року на кафедрі германської філології захистилося понад 15 кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – «Германські мови».

Сумарний h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій науковців кафедри Германської філології визнається базою даних Scopus, WoS,  Google Scholar та веб-адреси їх відповідних авторських профілів і Authors ID.

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

h-індекс

10 h-індекс

Загальна кількість цитувань Google Scholar

Веб-адреси авторських профілів і Authors ID

1.

Швачко

Світлана Олексіївна

10

11

517

https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Shvachko

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYd0bkIAAAAJ&hl=ru

2

Кобякова 

Ірина Карпівна

5

3

106

https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Kobyakova

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XSjTpqUAAAAJ&hl=ru

3

Медвідь Олена Миколаївна

4

0

39

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gLYyKSQAAAAJ&hl=ru

4.

Таценко

Наталія Віталіївна

3

1

42

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_j1GFf4AAAAJ&hl=ru

5.

Ємельянова

Олена Валеріанівна

3

1

30

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QxYmuJ4AAAAJ&hl=ru&oi=sra

6

Баранова Світлана Володимірівна

3

0

23

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GVkFBHoAAAAJ&hl=ru

7.

Єгорова

Олеся Іванівна

2

0

20

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LIwxJKAAAAAJ&hl=ru

8.

Попова

Олена Володимирівна

2

0

17

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nxJjVEMAAAAJ&hl=ru

 

Щомісячно на факультеті проводиться міжвузівський «Лінгвістичний семінар», що є об’єднаним засіданням кафедр факультету і кафедр іноземних мов інших ЗВО України. Завдання «Лінгвістичного семінару» полягає в тому, щоб надати здобувачам та аспірантам університету та інших ЗВО України можливість поділитися своїми доробками, провести їх апробацію.

Набувають популярності нові форми організації наукової діяльності: проведення он-лайн конференцій (міжвузівська студентська наукова конференція) в онлайн-режимі у березні–квітні; публікації в інших електронних виданнях.

До наукової діяльності активно залучаються студенти. На кафедрі функціонують студентські проблемні групи. Відповідно до отриманих результатів проводиться запровадження результатів лінгвістичних досліджень до навчального процесу у формі методичних рекомендацій та навчальних посібників.

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua