канд. філол. н., доцент

заступник завідувача кафедри германської філології

заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

тел. (0542) 68-78-81

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 127

Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теоретична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, спецрозділи перекладу, практика перекладу з англійської мови, практичний курс англійської мови.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад.

 

ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

Стажування:

У 2012 – 2013  рр. пройшла підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання у Сумському державному університеті

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

Заступник завідувача кафедри германської філології

Завідувач секції теорії та практики перекладу

Керівник методичного семінару кафедри

Чен Ради з якості  СумДУ

Секретар Ради з якості факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

Член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати»

Член Української спілки германістів вищої школи

Має досвід організаційної, навчально-методичної  та  науково-методичної роботи.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2014-2018 РР.

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Баранова С. В., Швачко С. О., Дорда В. О. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Т.Г. Шевченко і перекладознавство" [Текст]: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. - Суми : СумДУ, 2015. – 101 с.
 2. Baranova S. V. Methodological instructions for practical work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" [Текст] : for the students of speciality 7.02030304, 8.02030304 "Translation" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2015. – 79 р. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3821.doc'
 3. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian" [Текст] : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2016. – 48 р.
 4. Baranova S. V. An Outline of English Morphology: lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time course of study. - Sumy: Sumy State University, 2017. - 65 p.

 

Монографії:

 1. Вирішення комунікативних завдань на заняттях із перекладу // Навчати вчитися перекладу  / за заг. ред. д-ра філол. наук поф. С. О. Швачко. - Суми : СумДУ, 2015. — 215 с. (С. 75 – 79).

Статті:

 1. Baranova S. V., Shvachko S. O., Kobyakova I. K., etc. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume I. “London University Press”. London, 2014 (Elsevier). - С. 147 – 151.
 2. Баранова С. В., Хаба Н.,Тур В. К. Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань) // Філологічні трактати. – 2014. - №4. - Т.6.  – С. 9 – 15.
 3. Баранова С. В., Кобзева Н. А. Комбинаторные свойства порядковых числительных // В мире научных открытий. – 2015 . -№ 1.1 (61). Імпакт-фактор РІНЦ 2013 = 0,266
 4. Баранова С. В. Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №2. – С. 53-59.
 5. Kobyakova, I., Baranova, V. Matuzka. Structural Patterns of Phraseological Units to Denote Personal Character // GISAP: Philological Sciences. – 2017. - № 12. – P. 6-9.
 6. Yemelyanova O. V., Baranova S. V. Ukraine’s Image Verbalisation in Modern English Mass Media Discourse // Advance Research Journal of Multi-Disciplinary Discoveries. – OCTOBER-2017. - Chapter XI. – Volume 18.0. – 52-57. Impact Factor-2017: ICV- 3.04 / GIF-2.174        

Тези:

 1. Баранова С. В., Серженко Г. Роль маркеров негации в процессе терминологизации // Матеріали українсько-російської школи-конференції молодих усених «Сучасні дослідження мови та літератури» (26 – 29 березня 2014 р.) / Ред. Кол. В. Д. Каліущенко (відп. ред.), О. В. Клименко та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 17 -19.
 2. Baranova S. V. Translation vs Distance Learning // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 листопада 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014.– С. 16 – 17. - Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37973
 3. Kobyakova, I., Baranova S., Polishchiuk I. Translation of Quantitative Phraseological Units // The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, March 4 – March 10, 2017). - London: IASHE, 2017. – С. 15-19.
 4. Приходько А. А., Баранова С. В. Моделі вербалізації вдячності в англомовному літературному дискурсі // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 19-20 квітня 2018 р. / Відп. за вип. О.М. Медвідь. — Суми : СумДУ, 2018. – С. 55-57.

Публікації зі студентами:

 1. Баранова С. В., Быкова Е. В.Парадигматическая группа эмоций в английском языке // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2014. - № 5 (январь). – Режим доступу: [http://sci-article.ru]. С. 179 – 184.
 2. Баранова С. В., Бикова К. В., Педько В. С. Лексичні одиниці на позначення емоцій в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики:. науковий журнал – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». - 2014. – Вип. 8. – № 3. – С. 3 – 9. Баранова С. В., Коробко А. О. Співвідношення маркерів увічливості в англомовному та україномовному дискурсах // Філологічні трактати. - 2014. - Т.6, № 1. - С. 61-66.
 3. BaranovaS ., RozhenkoO .  Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse // Філологічні трактати. - Т. 8, № 2. - С.80-
 4. Баранова С. В., Кисла А. Ю. Вирішення проблеми граматичного роду в перекладі з англійської мови на українську // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2016. – С. 225 – 228.
 5. Baranova S. V., Yerak P. V. How can distance learning help in formation of a multicultural person? // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 239-245. ISBN 978-9965-610-16-5
 1. Баранова С. В., Джим А. Ю. Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2017. — № 5 (45). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 308-311. ISSN (Print): 2304-5809 ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 1. Баранова С. В., Коваленко І. Ю. Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі //45).– Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 379-382.
  ISSN (Print): 2304-5809
  ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 1. Shevchenko V., Baranova S. V. Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels «Inferno» and «The Lost Symbol» // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. – С. 7-13 http://tractatus.sumdu.edu.ua/
 1. Кульченко А.О. (Міщенко), Баранова С. В., Бровкіна О. В.Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXXII. – Том II. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 106 -108.

 

Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача:

 1. Быкова О. Д. Семантизация негации на материале фразеологических единиц английского и русского дискурсов // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. - С. 90 – 92
 2. Васильева А. О. Семантико-структурный модус пословиц с негативным маркером // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. - С.93 -94
 3. Бикова А., Коробко А. Реалізація категорії ввічливості в англомовному художньому дискурсі // Наукові записки. – 2014. – Випуск 130. - Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка – С. 221 – 225.
 4. Бикова К. В. Класифікація емоцій та засобів їх вираження // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 9 – 11.
 5. Татаренко К. В. Проблема емотивності в мові // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. - С. 116 – 117.
 6. Быкова Е. В. Лингвистическая картина мира: концепт «ничто» // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 27 – 29.
 7. Педько В. С. Стилистические приемы вербализации негации // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А.  Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 57 – 59.
 8. Dmytrenko I. O. Intralingual Entity of the Silence Concept // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 6 – 8. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 9. Кисла А. Гендерно марковані лодиниці в англійській та українській мовах // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 16 – 18. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 10. Хаба Н. В. Стилістичні особливості англомовних газетних економічних статей // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 52 – 54. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 11. Станиславова Г. Реклама как креолизованный текст малого формата // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 206 – 208.
 12. Мартыненко В. А. Место литературы в преподавании английского языка // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 247 – 249.
 13. Бирченко Е. Общественные знаки в среде языкового ландшафта // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 77 – 79.
 14. Красовська А.О. Навчання елементів написання ділового листа англійською мовою // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 138 – 140.
 15. Матузка В. А Типи субстантивних фразеологізмів на позначення характеру людини // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 140 – 142.
 16. Джим А. Ю. Привітання в англомовному дискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 64 – 67.
 17. Єрак П. Мовні засоби комічного в американському предвиборчому медіадискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 118 – 121.
 18. Баранова Д. В. Межкультурная коммуникация vs. перевод // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 92 – 94.  ISBN 978-9965-898-96-9
 19. Джим А. Ю. Приветствие в англоязычном дискурсе // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С.  165 – 167.   ISBN 978-9965-898-96-9
 20. Ерак П. В. Современный масс-медийный дискурс // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 205 – 207.    ISBN 978-9965-898-96-9
 21. Іванов І. А. // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17 березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25
 22. Коваленко І. Ю. Аспекти вивчення англійської казки // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25 – 27.
 23. Herus O., Kulyk A. Ways of Translation of Onomastic Realia Words from German into Ukrainian // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – P. 83-85.
 24. Гончаренко Л. Ю. Вербалізація концепту «СВОБОДА» в англомовному політичному дискурсі // Перекладацькі інновації : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С. 126-128.
 25. Шаповалова С. С. Кінодискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження // Перекладацькі інновації : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С. 139-140.
 26. Matuzka V. A. Classification of Phraseological Units to Denote Personal Traits // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. – Рівне: РДГУ, 2018. - P. 35 – 38.