Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Баранова Світлана Володимирівна

канд. філол. н., доцент

заступник завідувача кафедри германської філології

заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

тел. (0542) 68-78-81

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 127

Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 роцізакінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка  та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994 - 1997 році навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теоретична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, спецрозділи перекладу, практика перекладу з англійської мови, практичний курс англійської мови.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад.

ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

Стажування:

У 2012 – 2013  рр. пройшла підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання у Сумському державному університеті

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

Заступник завідувача кафедри германської філології

Завідувач секції теорії та практики перекладу

Керівник методичного семінару кафедри

Член Ради з якості  СумДУ

Секретар Ради з якості факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

Член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати»

Член Української спілки германістів вищої школи

Має досвід організаційної, навчально-методичної  та  науково-методичної роботи.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2014-2018 РР.

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Баранова С. В., Швачко С. О., Дорда В. О. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Т.Г. Шевченко і перекладознавство" [Текст] : для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. - Суми : СумДУ, 2015. – 101 с.
 2. Baranova S. V. Methodological instructions for practical work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" [Текст] : for the students of speciality 7.02030304, 8.02030304 "Translation" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2015. – 79 р.
  'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3821.doc'
 3. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian" [Текст] : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2016. – 48 р.
 4. Baranova S. V. An Outline of English Morphology: lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time course of study. - Sumy: Sumy State University, 2017. - 65 p.

Монографії:

Вирішення комунікативних завдань на заняттях із перекладу // Навчати вчитися перекладу  / за заг. ред. д-ра філол. наук поф. С. О. Швачко. - Суми : СумДУ, 2015. — 215 с. (С. 75 – 79).

 Статті:

 1. Baranova S. V., Shvachko S. O., Kobyakova I. K., etc. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume I. “London University Press”. London, 2014 (Elsevier). - С. 147 – 151.
 2. Баранова С. В., Хаба Н.,Тур В. К. Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань) // Філологічні трактати. – 2014. -  №4. - Т.6.  – С. 9 – 15.
 3. Баранова С. В., Кобзева Н. А. Комбинаторные свойства порядковых числительных // В мире научных открытий. – 2015 . -№ 1.1 (61).  Імпакт-фактор РІНЦ 2013 = 0,266
 4. Баранова С. В. Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №2. – С. 53-59.
 5. Kobyakova, I., S. Baranova, V. Matuzka.  Structural Patterns of Phraseological Units to Denote Personal Character // GISAP: Philological Sciences. – 2017. - № 12. – P. 6-9.
 6. Yemelyanova O. V., Baranova S. V. Ukraine’s Image Verbalisation in Modern English Mass Media Discourse  // Advance Research Journal of Multi-Disciplinary Discoveries. – OCTOBER-2017. - Chapter XI. – Volume 18.0. – P. 52-57.

   Impact Factor-2017: ICV- 3.04 / GIF-2.174        

Тези:

 1. Баранова С. В., Серженко Г. Роль маркеров негации в процессе терминологизации // Матеріали українсько-російської школи-конференції молодих усених «Сучасні дослідження мови та літератури» (26 – 29 березня 2014 р.) / Ред. Кол. В. Д. Каліущенко (відп. ред.), О. В. Клименко та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 17 -19.
 2. Baranova S. V. Translation vs Distance Learning // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 листопада 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014.– С. 16 – 17. -  Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37973
 3. Kobyakova, I., Baranova S., Polishchiuk I. Translation of Quantitative Phraseological Units // The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, March 4 – March 10, 2017). - London: IASHE, 2017. – С. 15-19.
 4. Приходько А. А., Баранова С. В. Моделі вербалізації вдячності в англомовному літературному дискурсі // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 19-20 квітня 2018 р. / Відп. за вип. О.М. Медвідь. — Суми : СумДУ, 2018. – С. 55-57.

 Публікації зі студентами:

 1. Баранова С. В., Быкова Е. В.Парадигматическая группа эмоций в английском языке // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2014. - № 5 (январь). – Режим доступу: [http://sci-article.ru]. С. 179 – 184.
 2. Баранова С. В., Бикова К. В., Педько В. С. Лексичні одиниці на позначення емоцій в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики:. науковий журнал – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». - 2014. – Вип. 8. – № 3. – С. 3 – 9. Баранова С. В., Коробко А. О. Співвідношення маркерів увічливості в англомовному та україномовному дискурсах // Філологічні трактати. - 2014. - Т.6, № 1. - С. 61-66.
 3. Baranova S ., Rozhenko O .  Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse // Філологічні трактати. - Т. 8, № 2. - С.  80 - 87.
 4. Баранова С. В., Кисла А. Ю. Вирішення проблеми граматичного роду в перекладі з англійської мови на українську // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2016. – С. 225 – 228.
 5. Baranova S. V., Yerak P. V. How can distance learning help in formation of a multicultural person? // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 239-245. ISBN 978-9965-610-16-5
 6. Баранова С. В., Джим А. Ю. Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2017. — № 5 (45). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 308-311.
  ISSN (Print): 2304-5809
  ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 7. Баранова С. В., Коваленко І. Ю. Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі //45). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 379-382.
  ISSN (Print): 2304-5809
  ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 8. Shevchenko V., Baranova S. V. Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels «Inferno» and «The Lost Symbol» // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. – С. 7-13
  http://tractatus.sumdu.edu.ua/
 9. Кульченко А.О. (Міщенко), Баранова С. В., Бровкіна О. В.Переклад емоційно-забарвленої лексики в парентальному дискурсі // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXXII. – Том II. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 106 -108.

 Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача:

 1. Быкова О. Д. Семантизация негации на материале фразеологических единиц английского и русского дискурсов // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. - С. 90 – 92
 2. Васильева А. О.  Семантико-структурный модус пословиц с негативным маркером // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. - С.93 -94
 3. Бикова А., Коробко А. Реалізація категорії ввічливості в англомовному художньому дискурсі // Наукові записки. – 2014. – Випуск 130. - Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка – С. 221 – 225.
 4. Бикова К. В. Класифікація емоцій та засобів їх вираження // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 9 – 11.
 5. Татаренко К. В. Проблема емотивності в мові // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. - С. 116 – 117.
 6. Быкова Е. В.Лингвистическая картина мира: концепт «ничто» // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А.  Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 27 – 29.
 7. Педько В. С.  Стилистические приемы вербализации негации // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А.  Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 57 – 59.
 8. Dmytrenko I.  O. Intralingual Entity of the Silence Concept // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 6 – 8. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 9. Кисла А. Гендерно марковані лодиниці в англійській та українській мовах // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 16 – 18. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 10. Хаба Н. В. Стилістичні особливості англомовних газетних економічних статей // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 52 – 54. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
 11. Станиславова Г. Реклама как креолизованный текст малого формата // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 206 – 208.
 12. Мартыненко В. А. Место литературы в преподавании английского языка // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 247 – 249.
 13. Бирченко Е. Общественные знаки в среде языкового ландшафта // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 77 – 79.
 14. Красовська А.О. Навчання елементів написання ділового листа англійською мовою // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 138 – 140.
 15. Матузка В. А Типи субстантивних фразеологізмів на позначення характеру людини // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 140 – 142.
 16. Джим А. Ю. Привітання в англомовному дискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 64 – 67.
 17. Єрак П. Мовні засоби комічного в американському предвиборчому медіадискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 118 – 121.
 18. Баранова Д. В. Межкультурная коммуникация vs. перевод // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 92 – 94.  ISBN 978-9965-898-96-9
 19.  Джим А. Ю. Приветствие в англоязычном дискурсе // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С.  165 – 167.   ISBN 978-9965-898-96-9
 20. Ерак П. В. Современный масс-медийный дискурс // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 205 – 207.    ISBN 978-9965-898-96-9
 21. Іванов І. А.  // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17 березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25
 22. Коваленко І. Ю. Аспекти вивчення англійської казки // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25 – 27.
 23. Herus O., Kulyk A. Ways of Translation of Onomastic Realia Words from German into Ukrainian // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – P. 83-85.
 1. Гончаренко Л. Ю. Вербалізація концепту «СВОБОДА» в англомовному політичному дискурсі // Перекладацькі інновації : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С. 126-128.
 2. Шаповалова С. С. Кінодискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження // Перекладацькі інновації : матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15–16 березня 2018р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С. 139-140.
 3. Matuzka V. A. Classification of Phraseological Units to Denote Personal Traits // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. – Рівне: РДГУ, 2018. - P. 35 – 38.
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах