Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Баранова Світлана Володимирівна

канд. філол. н., доцент

заступник завідувача кафедри германської філології

заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

тел. (0542) 68-78-81

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 127

Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теоретична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, спецрозділи перекладу, практика перекладу з англійської мови, практичний курс англійської мови.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад.

ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

Стажування:

У 2012–2013 рр. пройшла підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання у Сумському державному університеті

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

Заступник завідувача кафедри германської філології

Завідувач секції теорії та практики перекладу

Керівник методичного семінару кафедри

Чен Ради з якості  СумДУ

Секретар Ради з якості факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

Член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати»

Член Української спілки германістів вищої школи

Має досвід організаційної, навчально-методичної  та  науково-методичної роботи.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2008–2012 РР.

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

1. Баранова С. В. Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2012. — 86 с.

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc'

2. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" [Текст] : for the students of speciality 7.020303, 8.020303 "Translation" of full-time course of studies. - Суми: Сумський державний університет, 2013. – 49 с.

'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3502.doc'

3. Баранова С. В., Швачко С. О., Косенко Ю. В. та ін. Методичні вказівки: вимоги до оформлення курсових та випускних (бакалаврських та дипломних) робіт [Текст] : для студ. спец. "Переклад" 6.020303, 7.020303, 8.020303 денної форми навчання // - Суми : СумДУ, 2013. – 49 c.

'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3541.7z'

4. Баранова С. В., Швачко С. О., Дорда В. О. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Т.Г. Шевченко і перекладознавство" [Текст] : для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. - Суми : СумДУ, 2015. – 101 с.

5. Baranova S. V. Methodological instructions for practical work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" [Текст] : for the students of speciality 7.02030304, 8.02030304 "Translation" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2015. – 79 р.

'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3821.doc'

6. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian" [Текст] : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2016. – 48 р.

7. Baranova S. V. An Outline of English Morphology: lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time course of study. - Sumy: Sumy State University, 2017. - 65 p.

Монографії:

Вирішення комунікативних завдань на заняттях із перекладу // Навчати вчитися перекладу  / за заг. ред. д-ра філол. наук поф. С. О. Швачко. - Суми : СумДУ, 2015. — 215 с. (С. 75 – 79).

Статті:

 

 

 1. Баранова С. В. "Філософія" кількісно-якісних відношень [Текст] / С. В. Баранова // Філологічні трактати. — 2012. — Т. 4, № 2. — С. 5-10.
 2. Баранова С. В. К вопросу об аспектах культуры в переводе // Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты / Материалы Международной научно-практической конференции (11-12 апреля 2012 г.). – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития РФ, 2012. – [Электронное издание].
  Номер регистрации в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 0321201551
 3. Baranova S. V., Shvachko S. O., Kobyakova I. K., etc. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume I. “London University Press”. London, 2014 (Elsevier). - С. 147 – 151.
 4. Баранова С. В., Хаба Н.,Тур В. К. Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань) // Філологічні трактати. – 2014. -  №4. - Т.6.  – С. 9 – 15.
 5. Баранова С. В., Кобзева Н. А. Комбинаторные свойства порядковых числительных // В мире научных открытий. – 2015 . -№ 1.1 (61).  Імпакт-фактор РІНЦ 2013 = 0,266
 6. Баранова С. В. Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №2. – С. 53-59.
 7. Kobyakova, I., S. Baranova, V. Matuzka.  Structural Patterns of Phraseological Units to Denote Personal Character // GISAP: Philological Sciences. – 2017. - № 12. – P. 6-9

  

Тези:

 1. Баранова С. В., Ульянченко О. В. Місце комп'ютерного спілкування в комунікативному середовищі [Текст] / О. В. Ульянченко, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 114-115.
 2. Баранова С. В.,  Петровська О. С. Науковий дискурс та його компонентів [Текст] / О. С. Петровська, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 100-101.
 3. Баранова С. В., Сергієнко А. С.  Денумеративи в частиномовній представленості [Текст] / С. В. Баранова, А. С. Сергієнко // Філологічні трактати. — 2011. — Т.3, №3. — С. 11-17.
 4. Баранова С. В. , Васильева А. О. Графические особенности общения в социальных сетях // Новое в современной филологии: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (20.12 2012). – М.: Издательство «Спутник», 2012. – С. 75 – 78.
 5. Баранова С. В., Ульянченко О. В. Сага про онтологію морфеми –ly // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 653 :  Германська філологія. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2013. С. 26 – 32
 6. Баранова С. В., Быкова Е. В.Парадигматическая группа эмоций в английском языке // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2014. - № 5 (январь). – Режим доступу: [http://sci-article.ru]. С. 179 – 184.
 7. Баранова С. В., Бикова К. В., Педько В. С. Лексичні одиниці на позначення емоцій в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики:. науковий журнал – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». - 2014. – Вип. 8. – № 3. – С. 3 – 9. Баранова С. В., Коробко А. О. Співвідношення маркерів увічливості в англомовному та україномовному дискурсах // Філологічні трактати. - 2014. - Т.6, № 1. - С. 61-66.
 8. Baranova S ., Rozhenko O .  Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse // Філологічні трактати. - Т. 8, № 2. - С.  80 - 87.
 9. Баранова С. В., Кисла А. Ю. Вирішення проблеми граматичного роду в перекладі з англійської мови на українську // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2016. – С. 225 – 228.
 10. Baranova S. V., Yerak P. V. How can distance learning help in formation of a multicultural person? // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 239-245.
  ISBN 978-9965-610-16-5
 11. Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2017. — № 5 (45). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 308-311.
  ISSN (Print): 2304-5809
  ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 12. Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі //45). – Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – С. 379-382.
  ISSN (Print): 2304-5809
  ISSN (Online): 2313-2167
  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
  РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.  Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)
  Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014)
  Index Copernicus (IC™ Value): 43.69 (2015)
 13. Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels «Inferno» and «The Lost Symbol» // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. – С. 7-13
  http://tractatus.sumdu.edu.ua/

 

Публікації зі студентами: 

 • Баранова С. В., Гордієнко Л. О. Квантитативне та квалітативне в лексико-граматичних одиницях англомовного художнього дискурсу [Текст] / Л. О. Гордієнко, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 21-24.
 • Баранова С. В., Бабич Д. О. Проблема вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці [Текст] / Д. О. Бабич, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 84-85.
 • Баранова С. В., Ульянченко О. В. Місце комп'ютерного спілкування в комунікативному середовищі [Текст] / О. В. Ульянченко, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 114-115.
 • Баранова С. В.,  Петровська О. С. Науковий дискурс та його компонентів [Текст] / О. С. Петровська, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 100-101.
 • Баранова С. В., Сергієнко А. С.  Денумеративи в частиномовній представленості [Текст] / С. В. Баранова, А. С. Сергієнко // Філологічні трактати. — 2011. — Т.3, №3. — С. 11-17.
 • Баранова С. В. , Васильева А. О. Графические особенности общения в социальных сетях // Новое в современной филологии: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (20.12 2012). – М.: Издательство «Спутник», 2012. – С. 75 – 78.
 • Баранова С. В., Ульянченко О. В. Сага про онтологію морфеми –ly // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 653 :  Германська філологія. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2013. С. 26 – 32
 • Баранова С. В., Быкова Е. В.Парадигматическая группа эмоций в английском языке // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2014. - № 5 (январь). – Режим доступу: [http://sci-article.ru]. С. 179 – 184.
 • Баранова С. В., Бикова К. В., Педько В. С. Лексичні одиниці на позначення емоцій в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики:. науковий журнал – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». - 2014. – Вип. 8. – № 3. – С. 3 – 9. Баранова С. В., Коробко А. О. Співвідношення маркерів увічливості в англомовному та україномовному дискурсах // Філологічні трактати. - 2014. - Т.6, № 1. - С. 61-66.
 • Baranova S ., Rozhenko O .  Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse // Філологічні трактати. - Т. 8, № 2. - С.  80 - 87.
 • Баранова С. В., Кисла А. Ю. Вирішення проблеми граматичного роду в перекладі з англійської мови на українську // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2016. – С. 225 – 228.

 

Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача:

1. Ульянченко О. В. Графіка комп'ютерного дискурсу [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 66-68.

2. Федотова В. А. Поняття етикетних висловлювань [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 47-49.

3.Єловенко М. С. Особливості використання дієслова do у розмовному дискурсі [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 31-32.

4. Махіненко О. Е. Лексичні особливості газетного дискурсу новин [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 96-97.

5. Медведєва К. Ю. Структура англійських економічних термінів [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 52-54.

6. Махіненко О. Е.Художні засоби у газетному дискурсі новин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і магістрантів «Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень, 19 – 20 березня 2012 р., Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2012. – С. 188 – 191.

7. Лековкіна О. М. Класифікація привітань // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». –Вип. 5. – 2012 . – С. 100-101.

8. Ткаченко В. В. Звертання в родинному дискурсі // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». –Вип. 5. – 2012 . – С. 204-205.

9. Гордиенко Л. О. Дистрибуция слов меры в англоязычном художественном  дискурсе //Аспекты изучения языка и культуры: Сборник научных студенческих работ  (по материалам студенческой конференции 11 апреля 2012 г., г. Белгород). – Вып. 4 – Т. 1. – Белгород: ООО «ЗЕБРА». – С. 104 – 106.

10. Бабич Д. А. Термины в юридическом дискурсе // Язык. Культура. Коммуникация : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. — Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, Цицеро, 2012. — 198 с.(ISBN 978-5-91283-341-0). – С. 17 - 18;

11. Еловенко М. С. Эмоционально-экспрессивная лексика в англоязычном разговорном дискурсе // Язык. Культура. Коммуникация : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. — Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, Цицеро, 2012. — 198 с.(ISBN 978-5-91283-341-0). – С. 62.

12. Махиненко Е. Э. Газетный текст в дискурсивном поле // Язык. Культура. Коммуникация : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. — Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, Цицеро, 2012. — 198 с.(ISBN 978-5-91283-341-0). – С.119 – 120.

13. Ульянченко Е. В. Разные подходы к определению термина «дискурс» // Язык. Культура. Коммуникация : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. — Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, Цицеро, 2012. — 198 с.(ISBN 978-5-91283-341-0). – С. 181 – 182.

14. Быкова О. Д. Семантизация негации на материале фразеологических единиц английского и русского дискурсов // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. - С. 90 – 92

15. Васильева А. О.  Семантико-структурный модус пословиц с негативным маркером // Русский язык в ХХІ веке: исследования молодых ученых: материалы І международной студенческой конференции / Отв. Ред. Е. А. 3Журавлева. – Астана, 2014. - С.93 -94

 16. Бикова А., Коробко А. Реалізація категорії ввічливості в англомовному художньому дискурсі // Наукові записки. – 2014. – Випуск 130. - Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка – С. 221 – 225.

17. Бикова К. В. Класифікація емоцій та засобів їх вираження // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 9 – 11.

18. Татаренко К. В. Проблема емотивності в мові // Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. - С. 116 – 117.

19. Быкова Е. В.Лингвистическая картина мира: концепт «ничто» // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А.  Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 27 – 29.

20. Педько В. С.  Стилистические приемы вербализации негации // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы II международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А.  Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 57 – 59.

21. Dmytrenko I.  O. Intralingual Entity of the Silence Concept // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 6 – 8. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.

22. Кисла А. Гендерно марковані лодиниці в англійській та українській мовах // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 16 – 18. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.

23. Хаба Н. В. Стилістичні особливості англомовних газетних економічних статей // Перекладацькі інновації [Текст]: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 52 – 54. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.

24. Станиславова Г. Реклама как креолизованный текст малого формата // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 206 – 208.

25. Мартыненко В. А. Место литературы в преподавании английского языка // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 247 – 249.

26. Бирченко Е. Общественные знаки в среде языкового ландшафта // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы III международной научной студенческой конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. - С. 77 – 79.

27. Красовська А.О. Навчання елементів написання ділового листа англійською мовою // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 138 – 140. 

28. Матузка В. А Типи субстантивних фразеологізмів на позначення характеру людини // Перекладацькі інновації : матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17–18 березня 2016 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 140 – 142.

29. Джим А. Ю. Привітання в англомовному дискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 64 – 67.

30. Єрак П. Мовні засоби комічного в американському предвиборчому медіадискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 118 – 121.

31. Баранова Д. В. Межкультурная коммуникация vs. перевод // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 92 – 94.  ISBN 978-9965-898-96-9

32. Джим А. Ю. Приветствие в англоязычном дискурсе // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С.  165 – 167.   ISBN 978-9965-898-96-9 

33. Ерак П. В. Современный масс-медийный дискурс // Русский язык в ХХI веке: исследования молодых: материалы IV международной научной студенческой конференции / Отв. ред.  Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 205 – 207.    ISBN 978-9965-898-96-9

34. Іванов І. А.  // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17 березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25

35. Коваленко І. Ю. Аспекти вивчення англійської казки // Перекладацькі інновації : матеріали V ІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17березня 2017р. редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавськата ін. –Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 25 – 27.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах