Посада: доцент кафедри германської філології

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" (2001); доцент (2003)

Основні дисципліни: "Термінологія англійської мови"; "Основи синхронного перекладу"; "Переклад економічних термінів"; "Усний переклад"; "Практика перекладу галузевих термінів"; "Практичний курс англійської мови"

Наукові інтереси: лінгвістика, соціолінгвістика, дискурс, комунікативно-прагматичні аспекти функціонування мови, категорія квантитативності мовної картини світу, методологічні проблеми перекладу, проблеми освіти. структурно-функціональні трансформації освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання тощо.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната: Г-708

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

ORCID

Web of Science

Google Scholar

ResearchGate

eSSUIR

 

Коротка біографія:

У 1983 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” (кваліфікація вчителя іноземної мови). 

На кафедрі германської філології СумДУ з 2000 року. Упродовж 1997–2000 років – аспірантка кафедри перекладу СумДУ. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім В.Н. Каразіна.

 • з 2018 року – заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ
 • з 2016 року – член Ради із забезпечення якості вищої освіти СумДУ
 • 2015–2018 роки – в.о. декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ
 • 2010–2015 роки – голова  профбюро факультету
 • з 2008 року – член редколегії наукового журналу "Філологічні трактати" (категорія Б)
 • з 2007 року – член Вченої ради факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ
 • 2007–2019 – експерт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Завтра UA» Фонду В. Пінчука
 • 2007–2010 роки – заступник декана з наукової роботи
 • 2004–2006 роки – заступник декана факультету з питань заочного та дистанційного навчання
 • з 2000 року – старший викладач, доцент кафедри германської філології СумДУ

 

Освіта:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка

Диплом кандидата наук ДК № 035063 від 08.06.2006

Атестат доцента кафедри перекладу ДЦ № 007044 від 18.02.2003

 

Робота з аспірантами та здобувачами:

Наукове керівництво 2 аспірантами, що одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 "Германські мови": Прокопенко А.В. (2013), Попова О.В. (2014).

Керівництво аспірантами на здобуття ступеня доктора філософії: Сергієнко Альона (аспірант кафедри ГФ)

 

Науково-дослідні роботи:

"Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови" (0115U005773)

"Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць" (0112U004326)

 

Основні наукові праці:

Статті

 • Medvid O., Vashyst K., Sushkova O., Sadivnychyi V., Malovana N., Shumenko O. US Presidents' Political Speeches as a Means of Manipulation in the 21st Century Society. Wisdom. 2022. Volume 3. №2. Special Issue: Philosophy of Language and Literature. P. 144-156. URL: https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.859 (SCOPUS).
 • Medvid O.M., Lebid A.E., Shevchenko N.A. Development prospects of distance and online education in the higher education system of Ukraine. European Journal of Contemporary Education. 2021. Issue 10 (3). P. 670–683. URL: https://ejce.cherkasgu.press/journals_n/1633687629.pdf (SCOPUS).
 • Медвідь О.М., Таценко Д., Лигуша А. Потенційні номінативні можливості блендингу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". 2021. Том 32 (71). №3. С. 181–186. URL: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.3-1/31.
 • Медвідь О.М., Подолкова С.В.  Роль академічного письма в процесі наукового дослідження. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Випуск 38. Том 2. С. 186–192. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/38-2-32.
 • Вашист К.М., Медвідь О.М., Стеценко О.П. Структурно-прагматичні патерни англомовних номінацій лікарських засобів. Наукові записки ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: "Філологічні науки". 2020. Випуск 187. С. 273–280. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/Issue_187_FN.pdf.
 • Медвідь О.М., Соломка А.С., Вашист К.М. Communicative and pragmatic functions of lexical blends in advertising discourse. Філологічні трактати. 2020. Том 12. №2. С. 68–76. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/issue/view/47/8.
 • Медвідь О.М., Ходцева А.О., Подолкова С.В. Роль сучасних дистанційних форм навчання в розвитку англомовних комунікативних компетенцій. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2020. Випуск 823. С. 148–155. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80700.
 • Медвідь О.М., Андріяш О.Г. Англійський сленг в українській мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації". 2019. Том 30 (69). №4. С. 78–85. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/part_2/18.pdf
 • Вашист К.М., Медвідь О.М., Ходцева А.О. Динамика терминологизации и детерминологизации в политическом дискурсе эпохи глобализации. Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. Volume VII (61). Issue 210. Р. 41–48.
 • Медвідь О.М., Волинська К.І. Інструкція лікарського засобу: структурно-композиційний, лексико-семантичний і перекладацький аспекти. Філологічні трактати. 2017. Том 9. №1. С.73–79.
 • Медвідь О.М., Ходцева А.О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології у політичних промовах. Філологічні трактати. 2017. Том 9. №2. С. 62–68.
 • Медвідь О.М., Ходцева А.О. Learner autonomy as a social phenomenon. Світогляд – Філософія – Релігія. 2016. Випуск 11. С. 40–46. 

Навчально-методичні розробки і монографії

 • Медвідь О., Стеценко О. Стилістично-прагматичний аспект перекладу політичного медіадискурсу. Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку. Одеса: Одеська юридична академія, 2021. С. 486–511.
 • Медвідь О.М., Кучерук О.О. Соціолінгвальний аспект функціонування лексико-семантичного поля «Україна» в публіцистичному дискурсі. Нові горизонти філологічної науки. Latvia: Baltija Publishing, 2021. С. 214–241. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-143-5-8.
 • Медвідь О.М., Чігрін Г.А. Гендерні особливості промов американських політиків в українському перекладі. Виклики та досягнення країн Європи в галузі філології. Італія: Venetiarum Universitas, 2020. Том 2. С. 35–49.
 • Медвідь О.М. Категория количества в языке. Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing, 2014. 100 p.
 • Медвідь О.М. Гендерний аспект в політичному дискурсі. Формування у молоді гендерно-відповідальної  поведінки (на прикладі українських ВНЗ). Суми: РА "Хорошие люди", 2013. С. 176-189.
 • Медвідь О.М. Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість: навчальний посібник. Суми: СумДУ, 2013. 197 с.
 • Швачко С.О., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк  Н.І., Єгорова О.І., Шуменко О.А. Числівник англійської мови: навчальний посібник. Суми: СумДУ, 2010. 171 с.

 

Міжнародна активність:

 • Excellence in Teaching & Research – Washington University, Sumy State University (75 hours, 2.5 credits), 11.02.2021 – 15.05 2021
 • E-Tool – A.S. Hornby Educational Trust (British Council) (20 hours), 23.04.2021 – 25.04.2021

 

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

2017 – 2018 н.р. – стажування у Запорізькому національному університеті (посвідчення № 00241 від 16.11.2017; тема "Інновації в сучасному освітньому процесі")

 

Інші активності:

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України категорії Б (науковий журнал "Філологічні трактати")

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Дійсний член Української спілки германістів вищої школи з 2016 року
 • Дійсний член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу з 2013 року
 • Дійсний член Асоціації українських германістів
 • Діяльність перекладача в рамках культурних проектів Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки (з 2015 року)

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua