Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології, заст. декана з навчально-організаційної роботи

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

 Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1983 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Англійська та німецька мови”, кваліфікація вчителя іноземної мови. У Сумському державному університеті почала працювати з 1994 року на посаді викладача каф. іноземних мов, а з 2000 року (після закінчення аспірантури) – за основним місцем роботи.

У 2001 році у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, а у 2003 році – наукове звання доцента.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

провідний лектор з дисциплін "Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті" – 2-й курс, "Термінологізація англійської мови" та "Основи синхронного перекладу" – 4-й курс, “Методика викладання іноземної мови в навчальних закладах з поглибленим її вивченням“ – 5-й курс; практичні заняття з дисциплін "Переклад економічних термінів"- 3-й курс , "Усний переклад" та "Практика перекладу галузевих термінів" - 5-й курс.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, соціолінгвістика, дискурсивна лінгвістика, комунікативно-прагматичні аспекти функціонування мови, категорія квантитативності мовної картини світу, методологічні проблеми перекладу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Володіє значним досвідом організаційної, нуково-дослідної, науково-методичної, навчально-методичної та виховної роботи.

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

  1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина І / Укладач О.М.Медвідь // Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 38 с.
  2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина ІІ / Укладач О.М.Медвідь // Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 39 с. 
  3. Methodological Instructions for the practical course “Translation Problems of Field Terms” for the students of the speciality 7.030507, 8.030507 “Translation” of the full-time course of study / Укладач О.М.Медвідь // Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 47 с.
  4. Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість. Навч. посібник з грифом МОН України / О.М.Медвідь // Суми: Сумський державний університет, 2012. – 197 с.

 Наукові видання:

1. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу / О.М.Медвідь, І.Ізмайлова // Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008. – С. 66–72. http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2008/1%28112%29/13_Medved.pdf

2. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу / О.М.Медвідь // Збірник наукових праць . Вид-во університету „Україна”, 2008. – С. 87–92.
3. Лингво-прагматический аспект функціонально-семантического поля количества / О.М.Медвідь, А.Максюта // Наукові записки. – Вип.81(1–4) Серія:Філологічні науки і мовознавство Кіровоград, РВВ КДЛУ ім. В.Винниченка, 2009.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950 

4. Эволюционный вектор функционирования квантитативных единиц / О.М.Медвідь // Культура народов Причерноморья. – №168. – Т.2, 2009.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2967 6. Категория квантитативности в языковой картине мира / О.М.Медвідь // Мова і культура. – К., 2010. – Вип.12. – Т.ІІ (127) / О.М. Медвідь. – С. 9–15.
 5. Иерархия семантической труктуры языкового поля количества / О.М.Медвідь // Функциональная лингвистика. – Симферополь, 2010. – №1. –Т.2. – С. 68–71.
 6. Cтатус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона /Е.Н.Медведь // Вопросы филологии и журналистики:сб. статей : В 3 ч. – Ч. 3 / науч.ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. В. А. Евдокимов. – Вып. 5. – Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 2010) / О.М. Медвідь. – С. 59–67.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2771 

7. Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови / О.М.Медвідь // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство,  2011. – №6. – С. 73–79.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13689 

8. Роль мови в межах медіа простору / О.М.Медвідь, О.М. Волков // М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VI (142). – 432 с. – C. 280–285.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13692

8. Иерархия семантической структуры языкового поля количества /О.М.Медвідь // Функциональная лингвистика : сборник научных работ. – Крымский республ.ин-тут последипломного педагогического образования, науч. ред. А.Н.Рудякова. – №1. – Т.2. – Симферополь, 2010. – С. 68–71. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2788

9. Средства речевого воздействия политспичей /О.М.Медвідь, А.В. Прокопенко // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с. – С. 163–171. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18988

10. English Language Teacher Development Through Councelling /О.М.Медвідь, А.О.Ходцева// Materialy VIII Meznarodni VEdecko-Prakticka Konference “Veda a Technologie: Krok Do Budouchnosti – 2012”. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2012. – 100p. – P. 70–74.

 11. Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) /О.М.Медвідь, А.Князєва // Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) [Текст] / О.М. Медвідь // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 2. – С. 28–34. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25227

 12. Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу) Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу) [Текст] / О.М. Медвідь//Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – №6(231). – С. 116–121. http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28866/1/zasoby.pdf

 13. Аксіологічний аспект в рекламному дискурсі / О.М. Медвідь, М.О.Ткаченко // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина: сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – Ч. 1. – 216 с. – С. 124–129.

 14. Секондарні відчислівникові утворення сучасної англійської мови [Текст] / О.М. Медвідь // Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) [Текст] / О.М. Медвідь // Філологічні трактати. – 2013. – Т. 5, № 1. — С. 97–101 .

 Тези :

1. Лексико-семантичні відмінності американської та британської варіацій англійської мови / О.М.Медвідь, О.Молчанова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21–25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ. – Суми. – 2008. – С. 27–28.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14442

 2. Абревіація як мовне явище / О.М.Медвідь, Т.Лор // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21–25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ. – Суми. – 2008. – С. 69–70. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14612 

3. Лексична контамінація в англійській мові / О.М.Медвідь, Ю.Трояновська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21–25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ. – Суми. – 2008. – С. 88–89.
 4. Лингвопрагматический аспект фунгкциональносемантического поля количества [Текст] / Е.Н.Медведь, А.В. Максюта // Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія:Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2009. – 430 с. – С. 131–135. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950 

5. Когнитивный аспект категории квантитативности / О.М.Медвідь, А.Максюта // Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2009. – С. 114–116. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3722 

6. Прагматический аспект лингвистической категории квантитативности [Текст] / Е.Н. Медведь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 48–49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16907 

7. Гра слів на синтаксичному рівні дослідження / О.М.Медвідь, А.А. Іванова // Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 44. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16305 

8. Функціонально-семантичні особливості термінів на тлі юридичного дискурсу /О.М.Медвідь, І.В. Дорошенко// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 53–54.
9. Мовленнєві модифікації в газетному дискурсі / О.М.Медвідь, І.Ю. Журба// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 55. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16316 

10. Особливості функціонування американського та українського студентських сленгів / О.М.Медвідь, І.Кожушко // Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 60–61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16323

 11. Структурно-семантичні особливості рекламних текстів / О.М.Медвідь, К.В.Шечкова // Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 88–89. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16383

 12. Невербальні засоби комунікації у політичному дискурсі / О.М.Медвідь, К.Демченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – 203 с. – С. 12.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12941

 13. Фразеологічні одиниці у політичних спічах / О.М.Медвідь,К.Пугачова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – 203 с. – С. 61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12996

 14. Засоби вираження осуду в соціальному дискурсі / О.М.Медвідь, Ю.Дьяченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – 203 с. – С. 16. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12945

 15. Лінгвістичні елементи комунікативного домінування в соціальному дискурсі / О.М.Медвідь, Є.Журавльова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – 203 с. – С. 19.

 16. Гендерні чинники в політичному дискурсі / О.М.Медвідь, А.Бєлокопитова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – 203 с. – С. 3–4.

 17. Лінгвокультурні особливості політичного дискурсу / О.М.Медвідь, А.Бурлака // Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 51–53.

 18. Лексико-граматичні особливості юридичного дискурсу та його терміносистеми / О.М.Медвідь, М.Лінченко // Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 54–56.

 19. Аксіологічний аспект у рекламному дискурсі /О.М.Медвідь, М.Ткаченко // Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 64–66.

 20. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних англомовних газетних текстах / О.М.Медвідь, М.Черняк // Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2012 р.). – Суми: СумДУ, 2012. – С. 75–76.

 21. Основні моделі денумеральної вербокреації / О.М.Медвідь, А.Князєва // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (суми, 19–20 квітня 2012 р.) . Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 93–95.

 22. Чинники денумеративів: продуктивні та непродуктивні способи словотвору / О.М.Медвідь, А.Плигун // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19–20 квітня 2012 р.) . Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 101–103.

 23. Засоби створення комічного в англомовному художньому дискурсі / О.М.Медвідь, А.Сухонос // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19–20 квітня 2012 р.). – Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 110–111.

 24. Семантична надмірність у розмовному стилі мовлення (на матеріалі п‘єси Оскара Уайльда «Жінка, не варта уваги» / О.М.Медвідь, К.Г. Мащенко// Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2013 р.) – Суми: СумДУ, 2013. – 150 с. – С. 112–113.

 25. Засоби словотвору в сучасній англійській мові / О.М.Медвідь, А.Р.Анісова// Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2013 р.). – Суми: СумДУ, 2013.– 150 с. – С. 126–127.

 26. Мовчання як засіб маніпуляції в політичному дискурсі / О.М.Медвідь, М.Братков// Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15–16 березня 2013 р.). – Суми: СумДУ, 2013. – 150 с. – С. 23–24.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua