Розподіл оцінки в рамка дисциплін https://ocw.sumdu.edu.ua/search переклад (02030304) та на стендах кафедри германської філології (корпус ЕТ, 4-ий поверх)

 Підготовка бакалаврів

Випускаюча кафедра: германської філології.

  Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

OСW (електронне посилання)

Викладачі

Анотація

Рекомендована література

1 курс

 

 

 

Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства

 

Кобякова І.К.

ocw.sumdu.edu.ua

 

Єгорова О.І.

ocw.sumdu.edu.ua

Кобякова І.К.

к.філол.н., професор

 

 

Єгорова О.І.

к.філол.н., доцент

 

 

Предметом навчальної дисципліни є теорія і методологія  мовознавства. Мета курсу: тлумачення лінгвістичних термінів, забезпечення глибокого осмислення їх коректного вживання, створення у слухачів розуміння природи семіотичної системи. Курс розширює лінгвістичну компетенцію студентів, готує їх до аналізу мовних та мовленнєвих явищ, до свідомого сприймання   мовознавчого циклу, сформувати у студентів наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування. Завданням курсу є ознайомлення слухачів з мовознавчою теорією та підготовити їх до вивчення спеціальних мовознавчих курсів.

Предметом змістового модуля є вступ до перекладознавства, що ставить за мету ознайомлення студентів з основними поняттями і теоріями, що існують у сучасному перекладознавстві; сприяє розвитку перекладацького чуття, формуванню навиків перекладацького аналізу одиниць мови оригіналу і мови перекладу. Змістовий модуль препарує перекладацьку компетенцію студентів, готує їх до аналізу перекладу, до свідомого вивчення перекладацького циклу, формує у студентів наукове розуміння сутності перекладу як суспільного явища, закономірностей його розвитку та функціонування. Завданням модуля є ознайомлення слухачів з перекладознавством  та підготовка їх до вивчення спеціальних  курсів перекладу. Лекційно-практичний блок модуля охоплює питання походження перекладу, закономірності його розвитку та функціонування, онтологію його компонентів, основних категорій, типології та класифікації перекладу. Студент ознайомиться з парадигмою теорії та практики перекладу.

 1. Кобякова І.К. Навчати перекладу: навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2013. — 159 с. + Гриф МОН. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Kobjakova_Pereklad.doc
 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. — К. : ВЦ "Академія", 2006. — 336 с. 
 3. Кочерган М. П.  Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. — 2-ге вид. — К. : ВЦ "Академія", 2006. — 368 с
 4. Швачко С. О. Вступ до мовознавства (курс лекцій) : навч. посіб. / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 224 с.
 5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — 2-е изд., стереотип. — М. : Советская энциклопедия, 1969. — 608 с. 
 6. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 7. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства  : навч. посіб. / І. В. Корунець. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 512 с.

 

Основи теорії мовної комунікації зі змістовим модулем: теоретична фонетика

ocw.sumdu.edu.ua

Кац Ю.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Таценко Н.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Розглядаються особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування, простежується корелятивність мовленнєвої діяльності з іншими різновидами діяльності людини, визначається специфіка співвідношення мовленнєвої діяльності і мислення. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус теорії мовленнєвої діяльності як науки.

Метою викладання змістового модуля «Теоретична фонетика» є надання студентам спеціальності «Переклад» теоретичних знань з  процесів творення звуків  англійської мови та специфіки інтонаційного оформлення англійських висловлювань; навчання студентів  розуміння фізіологічних, фізичних властивостей фонетичного складу англійської мови;  сприяння проникненню у взаємозв’язки фонем та  алофонів зі смисловими аспектами мовних одиниць; сприяння розумінню стильових особливостей мовлення  в його  фонетичній репрезентації та  засвоєнню теоретичних положень про інтонаційне оформлення висловлювань з різною метою та в різних стилях. Формування в студентів  навички правильної вимови звуків  та використання інтонаційних моделей англійської мови.

 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280

1. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для студентов ин-тов и фак.иностр.яз. – М.: Гумани.изд.центр ВЛАДОС, 1996. -311 с.

2. В. Ю. Паращук. Теоретична фонетика англійської мови. –Вінниця: Нова книга, 2005. – 228 с.

3. Шахвагова Д. А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка. –М.: Высшая школа, 1982. -241 с.

4. Чернюк Н. І. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична фонетика», СумДУ, 2008. – 30 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=168522

 

Лінгвокраїнознавство англомовних країн зі змістовим модулем: лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови

 

Єгорова О.І.

ocw.sumdu.edu.ua

elearning.sumdu.edu.ua

 

Попова О.В.

ocw.sumdu.edu.ua

 

 

Попова О.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Єгорова О.І.

к.філол.н., доцент

 

 

Мета вивчення курсу “Лінгвокраїнознавство англомовних країн зі змістовим модулем: лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови” — ознайомити студентів-перекладачів із сучасною дійсністю країн, мови яких вивчаються; сприяти формуванню глибокого сприйняття соціо-психологічних основ мовних культур через знайомство із системою ідей, поглядів та усталених суспільних практик, притаманних народам-носіям англійської та німецької мови; формування необхідної бази фонових знань для здійснення повноцінної комунікації та ведення практики перекладу.

 

1.Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: підручник / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 464 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149369

2. Барановский Л. С. Страноведение. Великобритания : учеб. пос. / Л. С. Барановский, Д. Д. Козикис. — Мн. : Высшая школа, 1990. — 343 с.

3. Радовель В. А.Страноведение: Соединенные Штаты Америки: учеб. пос. / В. А. Радовель. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. — 320 с.

4. Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою: навч. посіб. / О. Ф. Кудіна. — Вінниця : Нова Книга, 2002. — 344 с.

5. Лінгвокраїнознавство німецька мова: посіб. для студ. вищих навчальних закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови / Д. А. Євгененко, Б. В. Кучинський, Б. В. Білоус, Н. Р. Воронкова. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 416 с.

6. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К. : ЦУЛ, 2009. — 224 с.

7. Факти про Німеччину [Електронний ресурс]. – Франкфурт-на-Майні : Frankfurter Societaets-Medien GmbH, 2015. – Режим доступу до ресурсу : https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk/system/files/download/tatsachen_2015_ukr.pdf

Латинська мова

Кобяков О.М.

 доцент

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з елементами граматики латинської мови, здобуття навичок читання і перекладу простих адаптованих текстів, вивчення певної кількості крилатих латинських виразів. Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі загальні  та спеціальні компетентності: базові уявлення про основні тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури. (Антична література, Зарубіжна література, Українська література); розуміння структури філологічної науки; здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки; розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: розширити свій науковий кругозір в області класичних мов; придбати знання, необхідні філологу-перекладачу, в царині латинської етимології і лексики, значення якої виходить далеко за межі власне даної мови.

 

 1. Кобяков О.М., Кобякова І.К. Латинська мова: навч. посіб. / : СумДУ, 2011. — 146 с.  Гриф МОН.  http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/40118/Kob.7z
 2. Кобяков О.М. Латинська мова: навч. посіб. – Суми: СумДу 2011 – 146 с.
 3. Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів: Світ, 1994.
 4. Методичні вказівки «Вправи та тексти» до самостійної
 5. роботи з навч. дисципліни «Латинська мова»/ Укладач
 6. О.М. Кобяков. – Суми: Вид-во СумДу, 2008. – 51с.
 7. Кобяков О.М., Кобякова І.К. Латинська мова.
 8. Навчальний  посібник. – Суми: «Собор», 2001. – 232с.
 9. Носков С.А., Носкова М.С. Краткий курс латинского
 10. языка для самостоятельного изучения. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 160с
 11. Методические указания по латинському языку. Сост.
 12. А.Н. Кобяков, И.К. Кобякова Сумы, СумГу, 2005, ч. 1-2.

 

Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу

Чуланова Г.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Дорда В.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс з «Порівняльної лексикології зі змістовим модулем:проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів уміння тлумачити слова на рівні синтагматики та парадигматики, навчити студентів осмислювати модель творення слів, розуміти механізм лінгвістичних знаків, виробити системний підхід до мовних явищ, їх типології та іманентності.

Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних та зарубіжних вчених про мову та мовлення, на основних методологічних засадах сучасної лінгвістики. У курсі лекцій розглядаються проблеми, що мають традиційне вирішення та такі, що чекають свого подальшого дослідження. (Пор. Stone wall problem, give up type, тощо).

Основним завданням цього курсу є ознайомлення студентів як із загально-лінгвістичними тенденціями розвитку словникового запасу англійської та української мови, так і зі специфічними рисами зазначених систем.  Програма пояснює мету курсу, наголошуючи на його практичній значущості, визначає ті практичні компетенції, що мають сформулювати студенти у цьому курсі; помічає основну проблематику, розглядає міжпредметні зв’язки з циклом інших лінгвістичних дисциплін; подає структуру курсу, пропонує кількість годин.

Змістовий модуль "Проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу" направлений на допомогу студентам осмислити причини та типи варіативності мови; сформувати у студентів звички та навички адекватного добору еквівалентів при перекладі у відповідних соціокультурних ситуаціях та умовах.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати як загальні (здатність визначити місце лексикології серед інших лінгвістичних дисциплін, їх взаємозв’язок та інтеграцію; здатність узагальнити основні положення про слово, фразеологізми, їх статус у порівнювальних мовах) та спеціальні компетентності (здатність осмислювати іманентні явища порівнюваних мов у руслі їх системності, тенденцій, адаптивності з метою коректного використання мовних  знаків.;  здатність застосовувати базові знання в інтерпретації та перекладі різних за стилем та жанром текстів корелюючих мов; здатність застосовувати знання з курсу у професійній діяльності).

У системі підготовки спеціаліста-перекладача дисципліна дає можливість визначити місце та роль перекладача, дослідження його творчої індивідуальності та культурного середовища.

 

 1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 248с.
 2. Chulanova G.V. Lexicologyin theory, practice and tests: study guide / G.V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2015. – 241 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=444984

 1. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 117с.
 2. Methodological instructions on Lexicology (Part 1) / complier G. V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 59 p. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=397245

 1. Methodological instructions on Lexicology (Part 2) / complier G. V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 71 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=397249

 

 

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Дегтярьова Л.І.

ст. викладач

 

 

Дисципліна «Практичний курс другої іноземної мови» охоплює граматику німецької мови, порівняння її з англійською мовою, формує у студентів вміння та навички читання, письма, говоріння, аудіювання, перекладу. Мета та завдання дисципліни: надати початкові знання студентам з фонетичного, граматичного та лексичного аспектів німецької мови, розвивати у студентів навички вільного спілкування та перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу.

 

1.Волина С.А. Время немецкому. В 3 ч. Ч 1. – 2-е изд. – М.: Ин. Язык, 2002. – 752 с.

2.Завьялова В.М. Практический курс немцкого языка (для начинающих). Издание испр и доп.. – М. - : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

3.Євгененко Д.А. Білоус О.М. та ін. Практична граматика німецької мови. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та доповнене, - Вінниця, НОВА КНИГА, 2002 р. – 334 с.

4. Куленко В.Є. Власов ЄН. Підручник для вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність. – Вінниці, НОВА КНИГА, 2001 – 383 с.

5.  Щербань Н.П. Лабовкіна Г.АНімецька мова. – Чернівці, 2003. – 500 с.

6. Методичні вказівки. Дегтярьова Л.І. Чепелюк А.Д. Методичні вказівки з німецької  мови. СумДУ – 2000.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1048.pdf

7. Дегтярьова, Л. І. 7295 Методичні вказівки для виконання граматичних завдань з німецької мови на тему "Іменник" [Текст] : для студ. 1-го та 2-го курсів спец."Переклад" денної форми навчання / Л. І. Дегтярьова. – Суми : СумДУ, 2002. – 30 с. – 0-62. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/701.pdf

8.  Дегтярьова, Л. І. 2001 Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн [Текст] : для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання / Л. І. Дегтярьова, З. П. Кириченко. – Суми : СумДУ, 2008. – 43 с. – 3-82.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=168685

 

2 курс

 

 

 

Історія англійської мови зі змістовим модулем: історія перекладу

ocw.sumdu.edu.ua

Кобякова І.К.

к.філол.н., професор

 

 

Прокопенко А.В.

к.філол.н., ст. викладач

 

 

Метою дисципліни «Історія англійської мови зі змістовим модулем: історія перекладу» є ознайомлення студентів спеціальності «Філологія» з історією англійської мови на широкому тлі конкретної епохи. Завдання навчальної дисципліни випливають із поставленої мети: оволодіння певними концепціями рецепції літератури та фактичним матеріалом щодо історії українського та англомовного усного перекладу, рецепції українського усного та писемного слова в англомовному світі. Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі загальні та спеціальні компетентності 1) здатність перекладати та оцінювати переклади, знаходити відповідні філологічні розв’язки. 2) здатність виявляти мовну компетенцію та достатньо високу обізнаність у лінгвокраїнознавстві. У системі підготовки спеціаліста-перекладача дисципліна дає можливість визначити місце та роль перекладача, дослідження його творчої індивідуальності та культурного середовища. Курс «Історія англійської мови зі змістовим модулем: історія перекладу» вивчається у 4 семестрі, і тому його забезпечуючи ми дисциплінами слід вважати курси «Латинська мова», «Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства». Дисципліна сприяє розширенню філологічної компетенції майбутнього перекладача, оскільки  саме вона вводить знайомить студента з методологічними проблемами перекладу. Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання: соціальні та лінгвістичні засади історії англійської мови та перекладу; періодизації англійської мови та історична класифікація перекладів; етюди дослідження історичних засад перекладу; компетенція сучасного перекладача з точки зору розвиту англійської мови.

 

 1. Верба Л.Г. Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів / Л. Г. Верба – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 296 с
 2. Швачко С. О. Історія англійської мови [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7.030507 "Переклад" денної форми навчання / С. О. Швачко. – Суми : СумДУ, 1996. – 44 с. 
 3. Корунець І.В. Нарис з історії Західноєвропейського та українського перекладу / Корунець І. В. – К.:КДЛУ, 2000
   Брунер К. Історія англійської мови:В 2 томах. –М. : Едиториал УРСС, 2003, т.1. –720с.
 4. Коптило І.І. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К., 1971.
 5. Zorivchak R.P. The Ihor Song in the Anglophone world: Translation. Scholarship // The 12. Ukrainian Quarterly: A Journal of Ukrainian and International affairs. – 1999. –Fall-Winter.– Vol. LV.- N3-4.-P.260-283.
 6. Zorivchak R.P. The Work of Vera Rich in the Context of Ukrainian-British Literary Relations // The Ukrainian Review. – London: The Association of Ukrainians’ in GB. – 1998. – Vol.45. – N2. – P.43-54.

 

 

Теоретична граматика зі змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу

elearning.sumdu.edu.ua

Баранова С.В.

к.філол.н., доцент

 

 

 

Дисципліна “Теоретична граматика зі змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу” формує наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та спеціальні компетентності (базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, що вивчаються; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті).

Для забезпечення  міцного засвоєння знань студентами виконуються  завдання, спрямовані на аналіз та коментування лінгвістичних термінів, та вправи для дослідження граматичних явищ у конкретному лінгвістичному контексті.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати понятійний апарат граматики;  класифікації частин мови, їх  сучасний стан в англійській мові; граматичні категорії в системі морфології; парадигми непредикативних та предикативних синтаксичних одиниць у сучасній англійській мові; методи лінгвістичних досліджень, закономірності граматичної будови англійської та української мов, їх корелювання у перекладі.

Студент повинен вміти самостійно критично мислити через набуття вмінь визначати й аналізувати граматичні явища в рамках сучасних мовознавчих концепцій, використовувати лінгвістичні поняття при аналізі  парадигматичних і синтагматичних відношень, лексичних і граматичних аспектів слова,  принципів розподілу слів на лексико-морфологічні та лексико-синтаксичні класи; давати характеристику граматичних  розрядів слів англійської мови, природи, статусу, реалізації та актуалізації ними граматичних категорій у різноманітних контекстах; визначати природу синтаксичних відношень, зв’язків, процесів; диференціювати граматичні явища мови-джерела та мови перекладу; користуватися трансформаційними моделями; обґрунтовувати адекватність перекладу граматичних явищ.

 

1. Баранова С. В.2579 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретична граматика" : для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова, В. В. Павлов. — Суми : СумДУ, 2009. — 36 с. — 3-38.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2579.doc

2. Чернюк Н. І. Методичні вказівки "Диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни "Граматичні проблеми перекладу"  : для студ. 2-го курсу спец."Переклад" денної форми навачання / Н. І. Чернюк. — Суми : СумДУ, 2008. — 45 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=182195

3. Alexeyeva I. O.Theoretical grammar course of modern English  : навч. посіб. / I. O. Alexeyeva. — Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2007. — 328 c. + Гриф МОН.

4. Мороховська Е. Я.Основи граматики англійської мови (+Авторизований доступ) [Текст] : Теорія і практика / Е. Я. Мороховська. — К. : Вища школа, 1993. — 472 с. + Гриф МОН.

5. Числівник англійської мови [Текст] : навч. посіб. / С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — 171 с. + Гриф МОН.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2753/3/chisl.doc

6. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M: Vysšaya  Škola, 1983. -  383 p.

 

Практичний курс англійської мови

Попова О.В.

к.філол.н., доцент

 

 

«Практичний курс англійської мови» для студентів 2 курсу розраховано на подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність використання англійської мови в усіх сферах суспільного життя, цінування та повага проявів мультикультурного суспільства, здатність абстрактного мислення та синтезу набутих знань, навички використання інформаційних та комунікативних технологій), так і спеціальних компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему; розуміння структури філології; властивості літератури як мистецтва слова; здатність вільно використовувати мову, що вивчається в усному та письмовому мовленні;здатність правильно розуміти експліцитну та імпліцитну інформацію, аналізувати та інтерпретувати смисли).

1.Практический курс английского язика: 2 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. В.Д.Аракина. – 6-е изд., доп. и исправл. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 520с.

2. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С.

Англійська мова для перекладачів та філологів. II курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 344 с.

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 432с.

4. English Grammar In Use. Edited by R. Murphy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 328 p.

5. PopovaO. Methodological Instructions in Practical Course of English : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova. — Sumy : Sumy State University, 2016. — 38 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=479313

6. Кириченко О.А. Методичні рекомендації для викладачів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті / О.А. Кириченко. – Суми: СумДУ, 2010. – 46 с.

Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу

Чуланова Г.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Дорда В.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс з «Порівняльної лексикології зі змістовим модулем:проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів уміння тлумачити слова на рівні синтагматики та парадигматики, навчити студентів осмислювати модель творення слів, розуміти механізм лінгвістичних знаків, виробити системний підхід до мовних явищ, їх типології та іманентності.

Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних та зарубіжних вчених про мову та мовлення, на основних методологічних засадах сучасної лінгвістики. У курсі лекцій розглядаються проблеми, що мають традиційне вирішення та такі, що чекають свого подальшого дослідження. (Пор. Stone wall problem, give up type, тощо).

Основним завданням цього курсу є ознайомлення студентів як із загально-лінгвістичними тенденціями розвитку словникового запасу англійської та української мови, так і зі специфічними рисами зазначених систем. 

            Змістовий модуль "Проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу" направлений на допомогу студентам осмислити причини та типи варіативності мови; сформувати у студентів звички та навички адекватного добору еквівалентів при перекладі у відповідних соціокультурних ситуаціях та умовах.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати як загальні (здатність визначити місце лексикології серед інших лінгвістичних дисциплін, їх взаємозв’язок та інтеграцію; здатність узагальнити основні положення про слово, фразеологізми, їх статус у порівнювальних мовах) та спеціальні компетентності (здатність осмислювати іманентні явища порівнюваних мов у руслі їх системності, тенденцій, адаптивності з метою коректного використання мовних  знаків.;  здатність застосовувати базові знання в інтерпретації та перекладі різних за стилем та жанром текстів корелюючих мов; здатність застосовувати знання з курсу у професійній діяльності).

У системі підготовки спеціаліста-перекладача дисципліна дає можливість визначити місце та роль перекладача, дослідження його творчої індивідуальності та культурного середовища.

 

 1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 248с.
 2. Chulanova G.V. Lexicologyin theory, practice and tests: study guide / G.V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2015. – 241 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=444984

 1. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 117с.
 2. Methodological instructions on Lexicology (Part 1) / complier G. V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 59 p. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=397245

 1. Methodological instructions on Lexicology (Part 2) / complier G. V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 71 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=397249

 

 

Переклад науково-технічних текстів

Жулавська О.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс «Проблеми перекладу НТЛ» вивчається у ІІІ семестрі, а тому безпосередньою його основою є курс практики усної і писемної англійської мови. Дисципліна сприяє розширенню лінгвістичної компетенції майбутнього перекладача, готує його до перекладу різностилевих та різножанрових текстів.

 

1. А.Л.Пумпянский. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык- М., 1965. – 304 с.

2. В.Карабан. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – «Нова книга», 2001. – 303 с.

3. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.

4. С. Я. Докштейн и др. Практический курс перевода научно – технической литературы. Английский язык. – М., 1967. – 494 с.

5. Зорівчак Р.П. Боліти болем слова нашого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –296 с.

6. С.В.Подолкова. Принципи аналізу науково-технічних текстів. – СумДУ, 2001. – 34

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької)  мови зі змістовим модулем: сучасна література країн, мови яких вивчаються

Дегтярьова Л.І.

ст. викладач

 

 

Метою та завданнями дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» є ознайомлення студентів спеціальності “Переклад” з аспектами предмету , з історією, географією, культурою, традиціями та звичаями Німеччини, з особливостями ментальності німецької нації, оволодіння лексичними одиницями лінгвокраїнознавчого мінімуму, розподіленому в основному в соціально - побутовій, соціально - культурній та діловій сферах спілкування. У системі підготовки спеціаліста-перекладача  дисципліна дає можливість визначити місце та роль лінгвокраїнознавства, краще розуміти німецьку мову та ментальність німців.

       Метою та завданнями дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» відповідно до програмних вимог 3 семестру 2 курсу є поглиблення знань студентів сучасної літератури з точки зору сучасної людини, поглиблення знання літературознавства студентів, розширювання словникового запасу студентів у рамках матеріалу, розвиток у студентів навичок аналітичного мислення, розуміння творів зарубіжної літератури, вміння  виявляти  у творах понять «своє – чуже», розуміння чудового, відрізняти твори масової, бульварної літератури від дійсно якісної та високої літератури.

1.Факти про Німеччину. Франкфурт –на-Майні. Видавництво “ Societats – Verlag” , 1994, 512 c.

2.Гінка Б., Зінь Р. Типово німецьке: Стереотипи та реальність. - Тернопіль. Навчальна книга..2004.368 с.

3.Кудіна О. Країни,де говорять німецькою. - Винниця. Нова книга.2002.341 с.

4. Дегтярьова, Л. І. 2255 Методичні вказівки до практичної роботи з курсу лінгвокраїнознавства німецькомовних країн "Традиції та свята німецькомовних країн"  : для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання / Л. І. Дегтярьова. – Суми : СумДУ, 2009. – 57 с. – 5-06.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=209397

5.Дегтярьова, Л. І. 2001 Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн  : для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання / Л. І. Дегтярьова, З. П. Кириченко. – Суми : СумДУ, 2008. – 43 с. – 3-82.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=168685

6. Degtjarjowa, L. I. 3582 Metodische Hinweise fur praktische Arbeit im Fach "Moderne Literatur im Deutschunterricht"  : fur die studenten der fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung" direktstudium / L. I. Degtjarjowa. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2013. – 33 c. – 3-87.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=388906

 

Основи редагування перекладів

Кириченко О.А.

ст. викладач

 

 

Курс пропонує формалізовану методику проведення редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн Заходу.

1. Загальне редагування: Нормативні основи: Навчальний посібник. – Л.: ВФ Афіша, 2006. – 416 с.

2. Геренко С.А. Методические рекомендации по выполнению, редактированию и оформлению научно-технического перевода.-Сумы:”Ризоцентр” СумГУ,1997.-44с.

3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 512с.

4. В.Карабан. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина I.-к.:Політична думка, 1997.-300с.

5. 3928 Рева, Н. С. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни "Основи редагування перекладів"  : для студ. спец. 6.020303 "Філологія" денної форми навчання / Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2015. – 27 с. – 6-90.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Назаренко О.В.

викладач

 

 

 

 

Дисципліна «Практика перекладу з основної (англійської) мови» є складовою підготовки з філології та перекладу і безпосередньо спирається на матеріали таких теоретичних дисциплін, як “Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства”, “Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу”, “Теоретична граматика зі змістовим модулем: порівняльна стилістика англійської та української мов“.

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної (англійської мови)» є сформувати фонові знання щодо найголовніших понять у суспільно-політичній галузі та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного та письмово перекладу у цій галузі; забезпечити відпрацювання студентами перекладу текстів художнього та публіцистичного стилів ( в т.ч. науково-публіцистичного, політично-публіцистичного та суспільно-публіцистичного). Продовжується  поглиблення знань з граматичного та лексичного аспектів англійської мови, вдосконалення вмінь та навичок перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу. Продовжується знайомство студентів з типовими проблемами, що виникають під час галузевого перекладу, з типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки. Демонструється важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією.

 

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

2. Швачко С.О. Навчити вчитися! Навчальний посібник. –Вінниця: Нова Книга, 2006. -136с.

3. Шпак В.К. Основи перекладу: лексичні та граматичні аспекти. – К.: Знання, 2007. – 310 с.

4. Карабан В., Мейс Дж. Dictum Factum Translation Course. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

5. Бока О.В., Дорда В.О. 900 Методичні вказівки з дисципліни "Практика перекладу". Ч.1: СумДУ, 2005. — 61 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m900.pdf

6.Дорда В.О., Назаренко О.В. 2635 Методичні вказівки до індивідуальної роботи студентів 2-го курсу з практики англійської мови: СумДУ, 2009. — 67 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2635.rar

 

 

 

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Руденко Н.В.

викладач

 

 

Метою та завданням дисципліни є її місце в навчальному процесі і роль у підготовці спеціаліста: надати початкові знання студентам з фонетичного, граматичного та лексичного аспектів німецької мови, розвивати у студентів навички вільного спілкування та перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу.

 

1.Волина С.А.Время немецкому: учебник: в 3-х ч. Ч.2 / С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. – 2-е изд. – М. : Иностранный язык, 2002. – 624 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=697

2.Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих)  / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – изд. испр. и доп. – М. : ЧеРо, 2006. – 336 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=311143

3.Щербань, Н. П. Практичний курс німецької мови  : навч. посіб. / Н. П. Щербань, В. І. Кушнерик. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 200 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=68693

4.Навчально-методичний комплекс DU1./ Бориско Н., Брунер К. –Вінниця: Нова Книга, 2009.- 452с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=490832

5.Методичні вказівки. Дегтярьова Л.І. Чепелюк А.Д. Методичні вказівки з німецької  мови. СумДУ – 2000.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1048.pdf

6.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2 курсу.ГлущенкоО.М.,Попова О.В.,Проценко О.В. СумДУ-2008.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=168611

7.Методичні вказівки для обов’язкового домашнього завдання для студентів 2-го курсу з німецької мови». Бондаренко Ю.С., Рева Н.С., Прокопеко А.В. СумДУ-2009.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=238103

3 курс

 

 

 

Спецрозділи перекладу

elearning.sumdu.edu.ua

Баранова С.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Дисципліна “Спецрозділи перекладу” формує наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та спеціальні компетентності (мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміння компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; навички збирання й аналізу фактичного матеріалу та проведення досліджень, які демонструють уміння знаходити бібліографічну інформацію та використовувати її для розв’язання тієї чи іншої проблеми; розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань; базові уявлення про основи теорії перекладу).

Після вивчення дисципліни студент повинен знати особливості композиції, стильової маркованості та частотності мовних / мовленнєвих одиниць, засоби передачі специфічної фразеології, принципи, норми, стратегії перекладацької діяльності, детермінанти перекладацьких дій, способи подолання лінгвоетнічного бар’єра та шляхи відтворення культурного колориту першотвору цільовою мовою.

Він повинен уміти перекладати спеціальні тексти, осмислювати фактори контексту, виконувати різні типи перекладацьких трансформацій та обґрунтовувати їх доцільність, оформлювати перекладні тексти згідно з вимогами та нормами цільової мови, користуватися спеціальними словниками та довідковою літературою.

 

1. Баранова С. В. Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2012. — 86 с.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc

2. Korunets’ I.V.Theory and Practice of Translation. – Vinnits’ya:Nova Knyha, 2001.- 448 p.

3. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми (+Авторизований доступ)  : посібник / В. І. Карабан. — 4-те вид., випр. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 576 с.

4. Міщенко Л. А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" (+Авторизований доступ)  : посібник / Л. А. Міщенко, О. М. Турченко. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 176 с.

5. Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода (+Авторизований доступ)  : пособие по переводу с английского языка на русский / А. Я. Коваленко. — К. : ИНКО С, 2004. — 320 с.

6. Аннотирование и реферирование. Пособие по английскому языку  / Славина Г.И., Харьковский З.С., Антонова Е.А. — М. : Высшая школа, 1991. — 156 с.

Історія перекладу

Прокопенко А.В.

к.філол.н., ст. викладач

 

 

Запропонований курс ознайомлює студентів з основними фактами та напрямами у становленні та розвитку перекладу в цілому, та української і англомовної перекладацької традиції зокрема

1. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою).

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/31.pdf

2. Корунець І. В. Нарис з історії Західноєвропейського та українського перекладу / Корунець І. В. – К.:КДЛУ, 2000.

3. Коптило І. І. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К., 1971.

 

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Жулавська О.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Метою дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” є вдосконалювати та розширювати знання студентів  з лексичного та граматичного аспектів англійської мови, розвивати у студентів навички перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу. Дисципліна спирається на наступні дисципліни: “Практичний курс англійської мови”, “Практика перекладу текстів з міжнародного права”, “Практика перекладу міжнародної економічної термінології”,  “Історія перекладу”, “Вступ до перекладознавства та мовознавства”. Відтак, дисципліна “Практика перекладу з англійської мови” має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність спілкуватися іноземною мовою, цінування та повага різноманітності та мультикультурності, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності, здатність працювати незалежно) так і спеціальних компетентностей (фонетичний, лексичний і граматичний рівні мови, здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчає(ю)ться, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань, здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли, здатність виявляти знання термінотворення та функціонування термінів у текстах, здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті, мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміння компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності, уміння користуватися різними методами і методиками наукового дослідження матеріалу із застосуванням сучасної методології, здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Частина ІІ. Лексичні, термінологічні ті жанрово-стилістичні труднощі. - Вінниця: Нова Книга, 2001. - 304с.

2.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

3.Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2008. - 512с.

Практика перекладацька

Жулавська О.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Метою дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” є вдосконалювати та розширювати знання студентів  з лексичного та граматичного аспектів англійської мови, розвивати у студентів навички перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу. Дисципліна спирається на наступні дисципліни: “Практичний курс англійської мови”, “Практика перекладу текстів з міжнародного права”, “Практика перекладу міжнародної економічної термінології”,  “Історія перекладу”, “Вступ до перекладознавства та мовознавства”. Відтак, дисципліна “Практика перекладу з англійської мови” має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність спілкуватися іноземною мовою, цінування та повага різноманітності та мультикультурності, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності, здатність працювати незалежно) так і спеціальних компетентностей (фонетичний, лексичний і граматичний рівні мови, здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчає(ю)ться, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань, здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли, здатність виявляти знання термінотворення та функціонування термінів у текстах, здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті, мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміння компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності, уміння користуватися різними методами і методиками наукового дослідження матеріалу із застосуванням сучасної методології, здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Частина ІІ. Лексичні, термінологічні ті жанрово-стилістичні труднощі. - Вінниця: Нова Книга, 2001. - 304с.

2.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

3.Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2008. - 512с.

Практичний курс англійської мови

Чуланова Г.В.

к.філол.н., доцент

 

 

У V та VI  семестрі продовжується  поглиблення знань та вдосконалення вмінь та навичок користування мовними матеріалами підвищеної складності. Відповідно до програмних вимог III курсу цілями  та завданнями  дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору вироблення та вдосконалення навичок розуміння мовлення іншої особи у безпосередньому спілкуванні на матеріалі тем, передбачених програмою для вивчення в цьому семестрі. Робота спрямована на вдосконалення мовленнєвих навичок студентів та письмового спілкування англійською мовою, розширення знань студентів з фонетичного, граматичного та лексичного аспектів англійської мови, розвиток комунікативної та соціокультурної компетенції студентів, необхідної для підготовки до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності.

Тестування здійснюється в усній та письмовій формах з урахуванням всіх мовних аспектів відповідно до наступного плану. 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати як загальні (здатність виявляти мовну, комунікативну та соціокультурну компетенції на достатньо високому рівні; здатність використання англійської мови в усіх сферах суспільного життя)так і спеціальні компетентності (здатність вільно використовувати мову, що вивчається в усному та письмовому мовленні;здатність вести бесіду за тематикою, висловлювати свою думку; здатність розуміти мовлення іншої особи у безпосередньому спілкуванні; здатність прочитати,  перекласти на рідну мову та проаналізувати текст; здатність коментувати тексти за означеною тематикою).

 

1.Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С.

2.Англійська мова. III курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 496 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149355

3.Practical Course of English.Third Year. Edited byV.D.Arakin. M.,2001- 432c

4.English Grammar In Use. Edited by R. Murphy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 328 p.

5.Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3 та 4 курсів спеціальності «Переклад»,ч.1., Кобякова І.К.,Чуланова Г.В., Швачко С.О.,СумДУ, 2001. – 58c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57173

6.Chernovaty L. Intermediate Practical English Course,Tds.NOVA KNYHA,Publishers, Вінниця, 2005. – 356 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=92480

 

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Єгорова О.І.

к.філол.н., доцент

 

 

 

Метою та завданням дисципліни закріпити є поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом середньої складності, що має передбачає розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність використання німецької мови у базових сферах суспільного життя, цінування та повага проявів мультикультуралізму, здатність до абстрактного мислення та синтезу набутих знань), так і спеціальних компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему; розуміння мовної структури; здатність вільно використовувати мову, що вивчається в усному та письмовому мовленні; здатність правильно розуміти експліцитну та імпліцитну інформацію, аналізувати та інтерпретувати смисли).

1. Завьялова В.М.Практический курс немцкого языка (для начинающих). Издание испр и доп./ В.М. Зав’ялова, Л.В. Ильина. – Москва : «ЧеРо», 2000. – 336 с.

2. Німецька мова: підручник / Н.П. Щербань, Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський, В.І. Кушнерик. — Чернівці, 2003. — 500 с.

3. Практична граматика німецької мови  : навч. посіб. / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, О. О. Гуменюк та ін. — 2-ге вид., випр. та доп. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 400 с.

4. Кияк Т. Р. Deutsch: розмовні теми : навч. посіб. / Т. Р. Кияк, Н. В. Меньшикова. — К. : ВЦ "Академія", 2009. — 208 с.

5. Куленко, В. Є. Deutsch : пiдручник для вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність / В. Є. Куленко, Є. Н. Власов. — Вiнниця : Нова Книга, 2001. — 383 с. 

Практика перекладу текстів з міжнародного права

Дорда В.О.

к.філолн., доцент

 

 

 

 

Цілями та завданнями даної дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору вироблення та вдосконалення навичок розуміння міжнародної документації та ділового мовлення на матеріалі тем, передбачених програмою для вивчення в даному семестрі. Передбачаються вправи на тренування вільного користування словами та фразеологічними одиницями, характерними для різних видів документів, що є в обігу в міжнародних організаціях, вивчення кліше та сталих висловів, притаманних певним видам документів, оволодіння навичками їхнього перекладу.

Компетенції:

Загальні: здатність працювати в міжнародному контексті;

 • здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні: здатність демонструвати білінгвальну компетентність на рівні професійного юридичного спілкування;

 

 • здатність адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід;

 

 • здатність виявляти знання термінотворення та функціонування юридичних термінів у текстах;

 

 • здатність застосовувати бази даних міжнародного юридичного спрямування, використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні технології для опрацювання текстової інформації.

 

1. Борисенко I. I.

    Англiйська мова в мiжнародних документах i дипломатичнiй кореспонденцiї  : навчальний посібник / I. I. Борисенко, Л. I. Євтушенко, В. В. Дайнеко. – 2-ге вид., змiн. i доп. – К. : Логос, 1999. – 416 с.

 2. Переклад англомовної юридичної літератури  : навч. посіб. / Ред.: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – 3-тє вид., випр. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 656 с. + Гриф МОН. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149384

 3. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини  : навч. посіб. / За ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 272 с. 

Нотаріальний переклад

Ємельянова О.В.

к.філолн., доцент

 

 

Цілями  та завданнями  дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору вироблення та вдосконалення навичок розуміння ділового мовлення, що пов'язане з юриспрунденцією, у безпосередньому спілкуванні на матеріалі  тем, передбачених програмою для вивчення, поглиблення знання студентів з юридичної тематики, розширювання словникового запасу студентів у рамках матеріалу, що планується для  курсу, а саме : нерухомість, операції з нерухомістю, спадкове право, заповіти, сімейне право; розвиток у студентів навиків вільного усного та письмового перекладу на основі лексики та граматики, що вивчається на цьому курсі. Передбачаються вправи на тренування вільного користування словами та фразеологічними одиницями, характерним для нотаріату. Виконується робота над фонозаписами, текстами та вправами підручника, а також інших англомовних джерел.

 

 • 1. Переклад англомовної юридичної літератури / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 656 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149384

 • 2. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову / В.І.Карабан. - Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с.
 • Теорія і практика перекладу / І.В.Корунець. - Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с.

Практика перекладу міжнародної економічної термінології

Ущаповська І.В.

аспірант

 

 

Відповідно до програмних вимог V семестру IIІ курсу метоюкурсу «Практика перекладу міжнародної економічної термінології»  дисципліни є поглиблення знань та вмінь студентів з усного та письмового перекладу у галузі «Економіка», забезпечення професійно-практичної підготовки студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху перекладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці,  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

Зміст курсу забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною економічною термінологією. Система різноманітних вправ, що побудовані на циклічному принципі створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння мовних елементів економічного стилю. Тематично пов’язані тексти, які є добіркою монографій та журнальних статей англійських та американських авторів, призначені для аудиторного та самостійного навчального опрацювання.  Передбачаються вправи на тренування вільного користування лексикою, типовою для ділового спілкування та термінологічними одиницями галузі «Економіка», вправи з двостороннього перекладу економічних текстів, вправи на реферування та анотування текстів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент має сформувати такі загальні компетентності:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (економістами);
 • здатність працювати в міжнародному контексті.

та спеціальні компетентності:     

 • здатність адекватно перекладати письмові та усні економічні тексти, редагувати переклади;
 • здатність демонструвати білінгвальну компетентність на рівні професійного спілкування;
 • здатність адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід;
 • здатність виявляти знання термінотворення та функціонування термінів у текстах.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні аспекти соціально-економічного життя країни, мова якої вивчається;
 • основні економічні поняття;
 • базову термінологію ділового спілкування;
 • базову термінологію галузі «Економіка»;
 • систему коренів, що є найчастотнішими в умовах словотворення економічної термінології;
 • особливості граматичних конструкцій, типових для текстів економічного спрямування;
 • типи значення слів (граматичне/лексичне/денотативне/конотативне);

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • ідентифікувати та аналізувати економічну термінологію на словотворчому рівні;
 • диференціювати контексти, підбирати найбільш підходящі лексичні та граматичні одиниці відповідно до контексту;
 • перекладати та оцінювати переклади, знаходити відповідні філологічні розв’язки;
 • редагувати текст перекладу;
 • здійснювати реферування та анотування письмових текстів економічної тематики.

 

1. Business English. Fundamentals of Economics and Business Organization / З. В. Данилова, І. М. Байбакова, І. Б. Князевська. – Тернопіль : Астон, - 88 с.

2. Commercial English / Heather Ferlicchia. – Харьков : Торсинг, 2002. – 192 с.  

3. English for Economists and Businessmen: підручник / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар.  – К. : Вища школа, 2007. – 223 с.

4. Translation from Ukrainian into English / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с.

5.Словник – глосарій з маркетингових комунікацій / О. Л. Тамаркіна, І. В. Ущаповська. – Суми : 2003. – 29 с.

6. Business English. Бизнес-курс английского языка / Е. И. Кобзарь, Н. А. Лешнева. – Харьков : Парус, 2007. – 152 с.  

4 курс

 

 

 

Порівняльна граматика англійської та української мов

elearning.sumdu.edu.ua

Баранова С.В.

к.філолн., доцент

 

 

Дисципліна “Порівняльна граматика англійської та української мов” формує наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та спеціальні компетентності (базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; здатність демонструвати знання з теорії та історії мов, що вивчаються; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті).

Студент  повинен знати сутність понять “ізоморфізм” та “аломорфізм”, типологію морфологічних та синтаксичних одиниць, граматичних категорій, класів повнозначних та службових частин мови, синтаксичні особливості англійської та української мов, домінанти, що визначають їх граматичну будову.

Студент  повинен вміти: проводити порівняльний аналіз ізоморфізмів та аломорфізмів у системі частин мови англійської та української мов, їх морфологічних категорій, зіставляти функціональні значення конституентів синтаксичних одиниць, здійснювати типологічний аналіз синтаксичних процесів, синтаксичних зв’язків та синтаксичних відношень на рівні різних типів і парадигматичних класів словосполучень, речень (простих, складних) і надфразних єдностей у порівнюваних мовах.

 

1. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посібник / I. В. Корунець. — К : Либідь, 1995. — 236 с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Порівняльна граматика"  : для студентів 4 курсу спеціальність "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2002. — 74 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/703.pdf

3. Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов  : навч. посіб. / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2011. — 132 с. + Гриф МОН. — 16-97.

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20694/1/baranova.doc'

4. Швачко С.О. Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: Монографія / За ред. проф.. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

5. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти [Текст] : посібник / С. О. Швачко. — Вінниця : Нова книга, 2008. — 128 с. + Гриф МОН.

Порівняльна стилістика англійської та української мов

elearning.sumdu.edu.ua

Баранова С.В.

к.філолн., доцент

 

 

Дисципліна “Порівняльна стилістика англійської та української мов” формує наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та спеціальні компетентності (здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту).

Після вивчення дисципліни студент повинен знати мету,  функції, типи та базові категорії стилістики.             Він повинен вміти осмислювати інформацію різнодискурсивних  текстів та робити їхній стилістичний аналіз; розпізнавати стилістичні засоби у процесі тлумачення, інтерпретації текстів; декодувати тексти, розуміти інтенції адресантів; виконувати адекватний переклад стилістичних засобів та проводити аналіз корелюючих текстів.

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця:Нова книга, 2005. – 224 с.

2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. - М.: Просвещение, 1990. – 303 с.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.  – 248 с.

5. Methodological instructions for independent work on the subject "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian"  : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of full-time course of studies / S. V. Baranova. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 48 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=479387

 

Практичний курс англійської мови

Ємельянова О.В.

к.філолн., доцент

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» є підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів, які здатні демонструвати високий рівень володіння англійської мови та виконувати якісний переклад з англійської та на англійську мову у межах загальноосвітньої та галузевої тематики.

Програмою передбачена реалізація наступних завдань:

 • комплексний та поступовий розвиток усіх складових комунікативної компетенції (лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчальної та професійної) до рівня, який дозволяє студентам адекватно та впевнено використовувати англійську мову в широкому спектрі реальних ситуацій в приватній, суспільній та навчальній сферах;
 • подальше вдосконалення прагматичної компетенції у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудиюванні, читанні, писемному мовленні, говорінні) до рівня В 2 за “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти”;
 •  подальший розвиток та вдосконалення професійної комунікативної компетенції на основі базових знань (отриманих студентами при вивченні циклу мовознавчих та  перекладознавчих дисциплін) та вмінь (перекладацька практика), а також усвідомлення та аналізу власного навчального та професійного досвіду;
 • вдосконалення соціокультурної компетенції студентів шляхом всебічної підтримки готовності студентів вивчати, використовуючи англійську мову, різноманітні аспекти соціального та культурного життя англомовних країн;
 •  подальше вдосконалення лінгвістичної компетенції через міждисциплінарні зв'язки із філологічними та перекладознавчими дисциплінами, що дозволяє студентам оцінювати, аналізувати та досліджувати тенденції розвитку сучасної англійської мови;
 • розвиток навчальної автономії студентів, підтримка їхньої готовності навчатися протягом життя та вивчати інші іноземні мови, підвищуючи кваліфікацію або отримуючи післядипломну освіту.

 

1.Возна М.О., Гапонів А., Антонюк Н.М., Хоменко Н.С., Пермінова А.В. Англійська мова. IV курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 440 с.

2.V.D. Arakin. Practical Course of English. Fourth Year: Учебное пособие / В.Д. Аракин. – M.: Владос, 2001. – 335с.

3.Kobyakova, І. К. Justice and Law [Текст] : study guide / І. К. Kobyakova, О. V. Yemelyanova. –       Sumy : Sumy State University, 2014. – 211 p. + Гриф МОН. – 211 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=414222

4.L Chernovaty, V. Karaban. Practical English Course (Advanced): Навч. посібник / Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 606с.

Термінологія англійської мови

Медвідь О.М.

к.філолн., доцент

 

 

Робота з курсу «Термінологія англійської мовиї» спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих перекладачів з англійської мови  на рідну та навпаки. Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу спрямована на забезпечення практичного оволодіння термінами з різних галузей та розуміння процесів трансформації лексичних одиниць.

Практичні заняття з курсу знайомлять студентів з поняттям «термін» як основою технічного перекладу з методикою усвідомлення значення невідомих термінів, з процесами утворення нових термінів. У процесі вивчення курсу студенти набувають навички структурно-змістовного аналізу термінів та термінологічних словосполучень. Значна увага приділяється особливостям вживання синонімічних  термінологічних одиниць у письмовому та усному мовленні, а також появі та вживанню скорочень та абревіатур.

 

 1. В. Карабан  Переклад наукової та технічної літератури  (ІІ часть).Вінниця, Нова книга, 2001
 2. І. Корунець Theory and Practice of Translation.-K., 2003
 3. Методичні вказівки  до практичних робіт  з курсу  «Термінологізація  та детермінологізація  англійської» мови для студентів 4 курсу./ О.М. Медвідь – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 79с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163

 1. 7195 Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-технічних текстів : для студ. ІV-V курсів спец. "Переклад" денної форми навчання /. – Суми : СумДУ, 2001. – 34 с

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57185

 1. Вісник СумДУ. Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі. -  Суми,  1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009– 2016.

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Чепелюк А.Д.

ст. викладач

 

 

Метою дисципліни є подальша робота по формуванню іншомовної граматичної, лексичної, фонетичної компетенції, розвиток та вдосконалення умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності: в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі, а також  формування соціокультурної компетенції на основі програмового матеріалу.

 

 1. Волина С.А. Время немецкому. В 3 ч. Ч 1II. Учебник. – 2-е изд. – М.: Ин. Язык, 2002. – 576 с.2.DU 2 Deutsch für Germanistikstudenten, Nowa Knyha Verlag 2012
 2. Sokolowa N. B. Moltschanowa I. D. Deutsche Übungsgrammatik, Москва «Просвещение» 1989. -304 с.
 3. Євгененко Д.А. Білоус О.М. та ін. Практична граматика німецької мови. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене та доповнене, - Вінниця, НОВА КНИГА, 2002 р. – 334 с.
 4. 5Häublein, Müller, Rusch, Scherling, Wertenschlag MEMO Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Lehr- und Übungsbuch, Langenscheidt, Berlin, 2001- 200 S.
 5. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн [Текст] : для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання / Л. І. Дегтярьова, З. П. Кириченко. – Суми : СумДУ, 2008. – 43 с. – 3-82. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=168685
 6. Методичні вказівки до практичної роботи «Традиції та свята німецькомовних країн» Дегтярьова Л.І. СумДУ-2009.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=209397

 1. 8.Der Konjunktiv der deutschen Sprache. Дегтярьова Л.І. . Методичні вказівки з німецької  мови. СумДУ – 2010.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=270064

 1. 9.Methodische Anweisungen für Hauslektüre (E. Kästner „Drei Männer im Schnee“) im Fach „Praktischer Deutschkurs für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 „Übersetzung“ / Verfasser: D.W. Mowtschan. – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2013. – 37 S.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=395811

Методика викладання іноземної мови

Чепелюк А.Д.

ст. викладач

 

 

Забезпечити загальнонаукову й професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції викладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці,  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

У ході роботи над матеріалом студенти набувають таких компетентностей як:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.   Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  Здатність планувати свою роботу. Здатність працювати в команді.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 Здатність показувати досконале знання державної та володіння іноземними мовами.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

 

1.Ніколаєва С.Ю.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. — К. : Ленвіт, 1999. — 320 с.

2.Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. редактор С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.

3. 2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / А. Д. Чепелюк ;  — Суми : СумДУ, 2009. — 45

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=200767

 

Практика перекладу текстів з митного права

Дегтярьова Л.І.

ст. викладач

 

 

Дисципліна «Практика перекладу текстів з митного права» є складовою підготовки з філології та перекладу. Метою  та завданнями  дисципліни є поглиблення знань студентів в області перекладознавства, розширювання термінологічного тезаурусу студентів у рамках матеріалу, розвиток у студентів навичок аналітичного мислення та психолінгвістичного сприйняття фахових текстів для перекладу, розуміння еквівалентності та адекватності перекладу, володіння принципами аналізу та перекладу складних конструкцій.

Особлива увага приділяється методам адекватного та еквівалентного перекладу фахових текстів. Студент має чітко розуміти структуру текстів як відображення референтної ситуації.

 

1.Degtjarjowa, L. I. 3368 Methodische Hinweise fur die praktische arbeit zum Thema: Praktikum der ubersetzung der texte im fach "Zollrecht"  : fur die studenten der fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung" direktstudium / L. I. Degtjarjowa. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2012. – 58 c. – 6-27.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=358037

2. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу (німецька мова. Видавництво «Нова книга». 2006.592 с.

 

Офісна діяльність та легалізація

Прокопенко А.В.

к.філол.н., ст. викладач

 

 

Запропонований курс поглиблює знання студентів з ділового мовлення, продовжує знайомити із навичками ведення та перекладу ділової кореспонденції.

1. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю. В. Косенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=373419

2. Калашник Н. Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності [Текст] : Навч. посіб. для факультетів з поглибленого вивчення другої іноземної мови у закладах вищої відомчої юридичної освіти / Н. Г. Калашник, Н. О. Гетьман. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. - 314 с.

3. Израилевич Е. Е. Деловая корреспонденция на английском языке / Е. Е. Израилевич. – М. – ЮНВЕС, 2003. – 496 с.

Практика педагогічна

Чепелюк А.Д.

ст. викладач

 

 

Студент повинен вивчити особливості роботи загальноосвітніх шкіл та гімназій;

навчально-виховні комплекси;

програми МОН України з іноземних мов;

положення про ведення шкільної документації.

Студент повинен

застосовувати знання з методики викладання іноземних мов  і суміжних наук в інтегрованому вигляді;

планувати та організувати навчальний процес з іноземної мови

Чепелюк, А. Д.
2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / А. Д. Чепелюк ;  — Суми : СумДУ

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=200767

 

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Дорда В.О.

к.філолн., доцент

 

 

Студент має вміти перекласти англомовний текст на українську мову та навпаки, вміти редагувати та анотувати текст, відповісти на питання з теоретичних аспектів перекладознавста, повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні мовні явища, які впливають на процес перекладу та навести відповідні приклади.

1.Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми [Текст] : посібник / В. І. Карабан. — 4-те вид., випр. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 576 с.

2. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] : підручник / І. В. Корунець. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 448 с.

3. Кобякова І. К. Навчати перекладу : навч. посіб. / І. К. Кобякова. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 159 с.

Основи синхронного перекладу

Дорда В.О.

к.філолн., доцент

 

 

Курс має на меті познайомити студентів з ретроспективною еволюцією перекладацької практики,  її витоками, джерелами, концепціями, стратегією, тактикою перекладу в різних часових параметрах.

Компетенції:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-  здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

- здатність працювати автономно.

здатність показувати досконале знання державної та володіння англійською мовою;

- здатність практично застосовувати сучасні інформаційні технології для проведення синхронного перекладу;

- здатність до швидкої лінгвістичної реакції та запам’ятовування великих об’ємів інформації.

 

 1. I.V.Korunetz. Theory and Practice of Translation. – K., 2000

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3hpdf

 1. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – Навч.посібник. – Вінниця:Вид-во «Фоліант», 2004. – 112 с.
 2. Саприкін С. С., Чужакін А. П. Світ усного перекладу ; навчальний посібник / Сергій Саприкін, Андрій Чужакін. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 224 с.

Переклад текстів з цивільного права

Дорда В.О.

к.філолн., доцент

 

Курс включає різноманітні аспекти перекладу текстів у юридичній галузі: термінологію, специфіку стиля. Значну роль відіграють такі види роботи над текстом,  як усний переклад, письмовий переклад текстів, переклад з листа та послідовний переклад текстів.

 

1.  Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іваненко Ю.П., Ліпко І.П., Переклад англомовної юридичної літератури. Навчальний посібник. – 3-е видання, виправлене і перероблене. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 656 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149384

 

2. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). – К.: Ленвіт, 2007. – 416с.

 

  

Підготовка магістрів

Навчальний план підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр наук з філології" РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"8.035 ФІЛОЛОГІЯрік прийому - 2016

Випускаюча кафедра:германської філології.

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

 

Назва дисципліни

OСW (електронне посилання)

Викладачі Анотація Рекомендована література

Теорія перекладу

ocwHYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/776".sumduHYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/776".HYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/776"edu.HYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/776"ua

Швачко С.О.

д.філол.н., професор

 

 

Програма з курсу “Теорія перекладу” призначається для студентів спеціальності “Філологія” (переклад включно). Курс має завершальний характер, у ньому розглядаються основні проблеми   перекладознавства на сучасному етапі, звертається увага на методологічні засади перекладу в умовах міжнародного інтегрування, глобалізації. У курсі розглядаються традиційні питання та осмислюються інноваційні тенденції сьогодення. Фокусується увага на текстовому перекладі, концептуальному та когнітивному аналізі комунікативних одиниць. Мета курсу: Визначити статус аспектного, текстового та концептуального перекладу. Передбачити труднощі двомовного перекладу: розбіжності з першоджерелами, нетотожність соціальної реальності, неадекватність логічного змісту,   невідповідність мовленнєвих засобів. Узагальнити основні положення про категорії перекладу. Навчити майбутніх фахівців виконувати перекладацькі завдання, вивчити онтологічну сутність базових метазнаків перекладознавства. Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі загальні та спеціальні компетентності - Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Спеціальні компетентності - Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і користуватися термінологією мовознавства та перекладознавства. Поглиблені професійні знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства та переукладознавства Структура і вимоги на диференційний залік з курсу «Теорія перекладу». У курсі лекуцій розглядаються проблеми, що мають традиційне вирішення та такі, що чекають свого подальшого дослідження. Основним завданням курсу є ознайомлення із метазнаками та теоретичним доробкаим із зазначених проблем.
 • Чередниченко О. Про мову і переклад/ Мова в соціокультурному просторі. Переклад як між культурна комунікація – Київ: “Либідь”, 2007. – 247с.
 • Кияк Т.Р, Науменко А.М, Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. Німецька мова. - Вінниця: Нова книга, 2006.-586с.
 • Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – Вінниця: Видавництво «Фоліант», 2004, - 112с
 • Корунець І.В. Теорія і практика перекладу - К., 2000. – 443с.
 • Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад   (англійська та українська мови): Навчальний посібник - К.: Ленвіт, 2007. –416с.
 • Швачко С.О. Навчити вчитися! Навчальний посібник – Вінниця: Нова книга, 2006. – 136с.
 • Анохіна Т.О., Кобякова І.К. Методичні вказівки “Конструктивізм у перекладі” до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практика перекладу” для студентів 4-го курсу спеціальності “Переклад” денної форми навчання – Суми: СумДУ, 2007. – 26с.
httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"DocDescriptionHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"?HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"docHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"_HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"idHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=152509"=152509

Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів

ocwHYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829".HYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829"sumduHYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829".HYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829"eduHYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829".HYPERLINK "https://ocw.sumdu.edu.ua/content/829"ua

 

Таценко Н.В.

к.філол.н., доцент

 

Ємельянова О.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс з «Теорії мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів розуміння дискурсу як когнітивно-комунікативного феномену; жанру як цілісної одиниці та його складових; лінгвосеміотичного та інформаційного простору, в якому адресант транспортує концепти та образи з метою комунікативного впливу. Велике значення в удосконаленні форми письма засобами композиції відводиться питанню зв'язку композиції з філософією, граматикою, риторикою, літературою, орфографією, синтаксисом, стилістикою, лексикологією. Коректність, поступовість і удосконалення в оволодінні основами дискурсології й композиції сприяє розвитку креативності, уяви, асоціативного мислення, що в свою чергу стимулює інтерес до вивчення іноземної мови та її прикладних цілей.

Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних і зарубіжних вчених у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики та у сфері жанрів різних текстів, на основних методологічних засадах сучасного мовознавства.

 

1. Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навчальний посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177 с.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"DocDescriptionHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"?HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"docHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"_HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"idHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=332073"=332073

2. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Л.Р.Безугла, Є. В. Бондаренко, М. П. Донець та ін. / Під ред. І.С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.

3. Lee JW David Genres, registers, text types, domains, and styles : clarifying the concepts and navigating a path through the BNC jungle / D.Lee // Language Learning and Technology. – 2005. – Vol. 5, Num. 3. – P. 37-72.

4. Козловська Г. Б. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Композиція текстів різних жанрів"/ Г. Б.Козловська. – Суми : СумДУ, 2005. – 26 с.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"DocDescriptionHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"?HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"docHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"_HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"idHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=75499"=75499

5. Brounsten M. Communicating Effectively for Dummies / M. Brounstein. - New York, 2001. – 356 р.

 

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Баранова С.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Дисципліна “ Практика перекладу з основної (англійської) мови ” формує наступні загальні компетентності   (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність спілкуватися іноземною мовою) та спеціальні компетентності (здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для вирішення комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, що вивчаються; розуміння структури філологічної науки   та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; Здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли).

Студент повинен знати особливості валентності лексичних одиниць та статус їх комбінаторики у робочих мовах; властивості граматичної структури мови оригіналу та мови перекладу, виражальних засобів мовлення і способи прагматичної адаптації тексту; шляхи подолання труднощів перекладу, зумовлених як вихідним текстом, так і лінгвоетнічним бар’єром; лінгвокомунікативні та композиційні ознаки наукових, суспільно-політичних текстів; певний фоновий та термінологічний матеріал у зазначеній галузі; - вимоги до письмових та усних перекладів; основні особливості письмового перекладу художніх текстів різних жанрів; комунікативно-прагматичні відмінності між нехудожніми та художніми текстами; теоретичні основи перекладацької діяльності.

Студент повинен вміти відшукувати та використовувати адекватні засоби передачі в тексті перекладу денотативної та експресивної функцій вихідних одиниць; оптимальним шляхом застосовувати у письмовому перекладі спеціальних галузевих та художніх текстів основні лексичні та лексико-граматичні перекладацькі трансформації; перекладати віддієслівні іменники, вільні та сталі словосполучення, інвертовані висловлювання, роз’єднувати та поєднувати речення, замінювати предикати; зберігати / знижувати експресивність, застосовувати адекватні для певного жанру та стилю експресивно-стилістичні засоби; аналізувати та редагувати переклади; анотувати та реферувати вихідні тексти різноманітної жанрової спрямованості цільовою мовою; виконувати переклад з аркуша та на слух; трансформувати усний текст, як на етапі його сприйняття, так і на етапі перекладу.

 

1. Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Vinnuts'ya: Nova Knyha, 2003. – 448p.

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3hpdf

2. Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації (+Авторизований доступ) : навч. посіб. /О.В.Ребрій; Ред.: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан.— Вінниця: Нова книга, 2009.— 240 с.+ Гриф МОН.— (Dictum factum).

3. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" : for the students of speciality 7.020303, 8.020303 "Translation" of full-time course of studies / S. V. Baranova. — Sumy : Sumy State University, 2013. — 49 c.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3502.doc

4. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова Книга, 2003.– 608 с.

 

Практичний курс англійської мови

Баранова С.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Студенти повинні вміти перекладати на рідну мову прозові, публіцистичні, наукові, ділові, поетичні тексти підвищеної складності з урахуванням національних реалій англомовних співрозмовників; вільно спілкуватися на задану тему; коментувати тексти різнопланової тематики; здійснювати стилістичний аналіз текстів та їх дигестування.

Дисципліна “Практичний курс англійської мови ” формує наступні загальні компетентності (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;   здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність спілкуватися іноземною мовою) та спеціальні компетентності (здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для вирішення комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, що вивчаються; розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; Здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли).

1. Практический курс английского языка. 5 курс: учебник /Ред. В.Д. Аракин.— 4-е изд., перераб. и доп.М.: Владос, 2000.— 240 с.

2. Практичний курс англійської мови : посібник. Ч.4 /За ред.: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан.Вінниця: Нова книга, 2008.— 608 с.+ Гриф МОН.— (Dictum Factum).

 

Методика навчання іноземних мов у навчальних закладах з викладанням ряду дисциплін іноземною (англійською та німецькою мовами)

Медвідь О.М.

к.філол.н, доцент

 

 

Метою викладання дисципліни “Методика навчання іноземних мов у навчальних закладах з викладанням ряду дисциплін іноземною (англійською та німецькою) мовою” є: дати теоретичні знання про основні тенденції в розвитку методики про основні методичні принципи та поняття; познайомити студентів з технологією навчання іноземних мов, з технологією формування умінь і навичок мовленнєвої діяльності; проаналізувати діючі навчально-методичні комплекси, підготувати студентів до практичної діяльності та забезпечити тим самим належний рівень професійної підготовки викладачів іноземної мови.

 

 

1. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.К.: Ленвіт, 1999.— 320 с.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. редактор С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.

3. 2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання /А.Д.Чепелюк; Суми: СумДУ, 2009.– 45с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2245.doc

4. Е.И. Пассов. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – Москва: Просвещение, 1991.

5. Програми з іноземних мов для середніх навчальних закладів.

6. Bausch / Christ/ Krumm. Handbuch   Fremdsprachenunterricht. Franke Verlag   Tübingen und Basel, 1995.

7. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. /О.Б.Тарнопольський. — К. : ІНКОС, 2006. — 248 с. + Гриф МОН

 

Проблеми перекладу галузевих термінів

Медвідь О.М.

к.філол.н., доцент

 

 

"Проблеми перекладу галузевих термінів" є пропедевтичною дисципліною. Головним завданням курсу є ознайомлення з поняттям "термін" як основною одиницею термінології та перекладу технічних і наукових текстів, усвідомлення процесів термінологізації та детермінологізації. Метою курсу є набуття навичок структурно-змістовного аналізу термінів та термінологічних сполучень, вивчення особливостей вживання синонімічних термінологічних одиниць у різногалузевих

1. В. Карабан. Переклад наукової та технічної літератури (ІІ часть). Вінниця, Нова книга, 2001.

2. Корунець. Theory and Practice of Translation.-K., 2003.

3. Методичні вказівки до практичної роботи з курсу «Термінологізація і детермінологізація англійської мови» для студентів 2-го курсу. – Суми: СумДУ.– 2002. - 79с.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"DocDescriptionHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"?HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"docHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"_HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"idHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57163"=57163

 

Методика викладання перекладу зі змістовим модулем: психологія і педагогіка вищої школи

Щигло Л.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс «Методика викладання перекладу зі змістовим модулем: психологія і педагогіка вищої школи» має на меті підготовку   викладачів теорії та практики перекладу. Передбачається теоретична та практична підготовка, яка полягає   як у розумінні сутності процесу перекладу, так і в умінні організувати процес навчання   перекладу. Студенти     аналізують процес перекладу, ознайомлюються з принципами відбору   текстового матеріалу для занять з практики перекладу.

 

1. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. «Переклад» / Л.В. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

2. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова: навч. посіб. /Л.В.Щигло.Суми: СумДУ, 2015.– 214 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult

 

3. Швачко С. О. Проблеми синхронного перекладу: навч. посіб. /С.О.Швачко.Вінниця: Фоліант, 2004.– 112 с.

4. Methodische Anweisungen für praktische Arbeit im Fach „Methodik des Übersetzungsunterrichts“ für die Studenten der Fachrichtung 8.020303 „Übersetzung“ Direktstudium http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResul

5. Міщенко Л.А. Посібник з художнього перекладу до курсу «Теорія і практика перекладу» - Вінниця: «Нова книга», 2003. – 178 с.

 

Композиція текстів різних жанрів

ocw.sumdu.edu.ua

 

Ємельянова О.В.

к.філолн., доцент

 

 

Дисципліна «Композиція текстів різних жанрів» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів розуміння жанру як цілісної одиниці та його складових. Велике значення в удосконаленні форми письма засобами композиції відводиться питанню зв'язку композиції з філософією, граматикою, риторикою, літературою, орфографією, синтаксисом, стилістикою, лексикологією. Одне з основних завдань - навчити "коректності" писемного мовлення, розглядаючи його в динаміці, розвитку, приймаючи до уваги суворі граматичні норми мови і процеси безперервних змін в живій мові. Коректність, поступовість і удосконалення в оволодінні основами композиції сприяє розвитку креативності, уяви, асоціативного мислення, що в свою чергу стимулює інтерес до вивчення іноземної мови та її прикладних цілей.

 

 • Text composition of different genres : course of lectures / complier O.V. Brovkina. – Sumy : Sumy State University, 2011. – 38 p.
 • Strunk William, Jr The Elements of Style / W.Strunk. – N.Y. : Bartleby. Com, 1999. – 106 p.
 • Lee JW David Genres, registers, text types, domains, and styles : clarifying the concepts and navigating a path through the BNC jungle / D.Lee // Language Learning and Technology. – 2005. – Vol. 5, Num. 3. – P. 37-72.
Техніка усного перекладу

Жулавська О.О.

к.філол.н., доцент

 

 

Курс «Техніка усного перекладу» вивчається у ІІІ та IV семестрах освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр, а тому безпосередньою його основою є курси практики усного і письмового перекладу занглійської мови. Дисципліна сприяє розширенню лінгвістичної компетенції майбутнього перекладача, готує його до перекладу різностилевих та різножанрових текстів.

 

1. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійска та українська мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання (+2 компакт-диски) : Навчальний посібникю Видання друге, виправлене та доповненею – Кю: Ленвіт, 2007. – 416с.

2. Мірам Г. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу (англ. Мовою) За ред. М. Даймона; Худож. Оформлення. В. Дресвянникова, А. Ливня. – К.: Твімінтер, 1998. – 176с.

3. Мирам Г. Э. Тренинг-курс по синхронному переводу / Г. Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев – К. : Арий, 2009. – 192с.

Переклад конференцій

Попова О.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Дана дисципліна спрямована на поглиблення знань та навичок студентів 6 курсу у сфері перекладу конференцій, яка набуває все більшої вагомості та популярності з точки зору ведення ділової комунікації на міжкультурному рівні, де послуги перекладача, його компетентність, знання та вміння залишаються невід’ємною складовою. Передбачається ознайомлення зі специфікою конференцперекладу, основними характеристиками конференцій та викликами, що постають перед перекладачем під час міжнародних конференцій різного рівня. Пропонуються вправи на тренування вільного користування лексичними та фразеологічними одиницями, характерними для різних видів конференцій, що є в обігу в міжнародних організаціях, вивчення кліше та сталих висловів, притаманних певним видам документів, оволодіння навичками їх переклад.

 

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3HYPERLINK "ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3hpdf"hpdf

 • Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – Навч.посібник. – Вінниця:Вид-во «Фоліант», 2004. – 112 с.

httpHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"://HYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"essuirHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361".HYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"sumduHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361".HYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"eduHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361".HYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"uaHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"/HYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"handleHYPERLINK "http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361"/123456789/2361

 • Миньяр –Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М., 1980.
 • Чернюк Н.І., Швачко С.О. Переклад очима студентів. СумДУ, 2000.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"docsHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"NashiskanimetodichekHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"/1050.HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf"pdf

Практичний курс другої іноземної (німецької ) мови/

6 курс

 

Мовчан Д.В.

к.філол.н., доцент

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови студент повинен знати основні правила функціонування лексичної та граматичної підсистеми німецької мови; стилістичні особливості німецької мови; комунікативно-логічну структуру висловлювань і засобів її відтворення німецькою мовою. Крім того студенти повинні вміти: 1) розуміти тексти різних стилістичних жанрів; 2) розуміти основну думку текстів, надиктованих стандартною мовою з частковим застосуванням фахових і спеціальних термінів; 3) висловлюватись спонтанно, вільно та граматично коректно, застосовуючи широкий спектр мовленнєвих засобів, різноманітні структурні та інтонаційні моделі, обираючи адекватні ситуації та стилю слова та вирази та застосовуючи при цьому належним чином різні синтаксичні засоби; 4) писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел; писати чіткі, детальні описи на різні теми, що стосуються тем, які вивчаються.

 

1. DU 3. Deutsch für Germanistikstudenten : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Бориско Наталія та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 200 с.

2. Dreyer Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Hueber Verlag. München, 2008. – 358 S.

3. Delfin. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Abschlusskurs, Hueber Verlag, 2014 – 255 S.

4. Tatsachen über Deutschland. – Societäts-Verlag, Frankfurt am Main, 2015. – 176 S.

5. 3304 Rahmenmethodische Hinweise für die grammatische Arbeit zum Thema "Konjunktiv" im Praktischen Deutschkurs  : für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 "Übersetzung" Direktstudium / S. W. Ermolenko. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2012. – 45 c. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=354581

Web-ресурси

6. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/sub_gat.php    

7.   http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xm/xm01_03.htm

8.

http://www.goethe.de/ins/ua/uk/kie/lhr/mat/20692876.html

9. http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-c/s-13218

10. http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/

11. http://gutenberg.spiegel.de/neuetexte

 

 

Загальнотеоретичний курс другої іноземної (німецької ) мови

 

Мовчан Д.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Підсумком успішного засвоєння загальнотеоретичного курсу німецької мови мають стати наукові знання студентів щодо основних принципів та закономірностей будови сучасної німецької мови в аспекті її структури та функціонування, класичних та сучасних підходів до аналізу мовних одиниць та явищ, а також розвиток у студентів науково-лінгвістичного мислення, уміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміння природи мовних явищ та процесів.

 

 • Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания. – М.: «Академия», 2003. – 395 с.
 • Зиндер Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. – С.Петербург : Изд-во С.Петербургского ун-та, 1997. – 184 с.
 • Медведева Е.В. Лексикология немецкого языка. – Москва : «Либроком», 2009. – 447 с.
 • Сотникова С.І. Деякі питання стилістики німецької мови. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003 – 56 с.
 • Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache.   – Вінниця: Нова книга, 2003. – 403 с.
 • Чепелюк А.Д. Методичні вказівки до теоретичного курсу німецької мови. – Суми : СумДУ, 2010р. - 42с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=269999

 

 

Практика педагогічна

Щигло Л.В.

к.філол.н., доцент

 

 

Метою дисципліни «Педагогічна   практика» є: формування у студентів уміння практичного застосування методів навчання перекладу;

уміння вирішувати конкретні методичні питання навчання перекладу;

вдосконалення вміння організації навчання перекладу.

 

1. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. «Переклад» / Л.В. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

2. UlrichKautz. HandbuchDidaktikdes ÜbersetzensundDolmetschens /U.Kautz. – München: JUDICIUM; Goethe-Institut, 2000. –   160 S.

3. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова: навч. посіб. /Л.В.Щигло.Суми: СумДУ, 2015.– 214с.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult"DocSearchResult

 

Практика переддипломна

Чепелюк А.Д.

ст. викладач

 

 

Метою переддипломної практики магістрів є        

забезпечення загальнонаукової та професійно-практичної підготовки студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати професійні функції перекладача

1.Кияк Т.Р, Науменко А.М, Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. Німецька мова. - Вінниця: Нова книга, 2006. – 586 с.

2.Ulrich Kautz Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, JUDICIUM 2002, Goethe-Institut München, 2. Auflage

3.Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. - Вінниця: Нова книга, 2008. -

4.Кучер З.І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу (німецька мова). Вінниця. Нова книга, 2013.

5.Мирам Г. Профессия: переводчик. Киев. Эльга: Ника-Центр, 2006. – 158 с.

6. Методические указания «Организация научно-исследовательской работы студентов»

7. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. – Вінниця: Нова книга, 2006, 147с

Практика перекладу з німецької мови

Чепелюк А.Д.

ст. викладач

 

 

Курс має на меті готувати перекладачів на базі німецької мови, яка є в них другою спеціальністю. Передбачається       формування у студентів таких   загальних компетентностей як

здатність спілкуватися іноземною мовою на професійному рівні;

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Студенти повинні набути таких спеціальних компетентностей як здатність ефективно брати участь у різних формах наукової комунікації як у ролі учасників, так і у ролі перекладачів;

повинні оволодіти уміннями та навичками письмового та усного перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку.

 

 • Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика   перекладу. – Вінниця. Нова книга, 2006.

2 Кучер З.І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу (німецька мова). Вінниця. Нова книга, 2013.

3.Чепелюк А.Д. 3370 Methodische Anweisungen für praktische Arbeit im FachMethodik des Übersetzungsunterrichtsfür die Studenten der Fachrichtung 8.020303 „ÜbersetzungDirektstudium, A. D. Tschepeluk. Sumy: Staatliche Universität Sumy, 2012. 44 S.

HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3370.doc

4.Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. – Вінниця: Нова книга, 2006.

5.Hans G.Hönig, Paul Kußmaul. Strategie der Übersetzung. Gunter Narr Verlag. Tübingen, 1966

6.ЄрмоленкоС.В.
2773
Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Практика перекладу з німецької мови": СумДУ, 2009.— 61 с.

httpHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"://HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"libHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"sumduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"eduHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc".HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"uaHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"libraryHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"docsHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"rioHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"/2009/HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"mHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"2773.HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc"doc

7.Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С., Сарычева Г.Г.Деловая корреспонденция на немецком языке.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005

8.Marktplatzdeutsche Sprache in der Wirtschaft. Deutsche Welle.

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови / 5 курс

Єрмоленко С.В.

ст. викладач

 

Метою курсу є підготовка фахівців, які володіли б німецькою мовою (другою іноземною мовою) на рівні, достатньому для перекладацької діяльності у різних видах перекладу та могли викладати німецьку мову у середніх навчальних закладах.

Метою викладання навчальної дисципліни є   підготовка філологів високої кваліфікації, учителів та викладачів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, вищих навчальних закладах, а також перекладачів, які здатні виконувати переклад з німецької та німецькою мовою у рамках загальноосвітньої та галузевої тематики.

 

 

1.L. Kuntzsch, E. Riswanowa, E. Timčenko. Deutsch - Land und Leute. - Київ, 1993.

2. Бориско Н., Каспар-Хене Хільграуд. Навчально-методічний комплекс Du 2-.Вінниця: Нова Книга, 2011.-344 с.

3. Волина С. А. Учебник немецкого языка. – Москва: «Высшая школа», 1990.

4. Dreyer Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik Hueber Verlag. München, 2008, 358 S

5.         Paul Ackermann, Wolfgang Hesse. Heute und morgen 7/8 Sozialkunde Niedersachsen. Klett Verlag, 1987-176 S.

6.         Alfons Klein . Kurz und bündig. – Verlag H. Liebaug-Dartmann, 1999 – 96 S.

7       Домашнє читання Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 5 курсу Суми, СумДУ, 2008.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=190115"_HYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=190115"idHYPERLINK "http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=190115"=190115

8.      Rahmenmethodische Anweisungen für praktische Arbeit im Fach „Praktischer Deutschkurs“ Sumy, Staatliche Universität Sumy, 2013

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=388907

9.             Rahmenmethodische Hinweise für Videounterricht für die Studenten im 5. Studienjahr im Fach "Praktischer Deutschkurs"-Ermolenko, Mowtchan-  Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2012. — 45 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=455319

 

Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики

Прокопенко А.В.

к.філол.н., ст. викладач

 

 

Запропонований курс ознайомлює студенів у світлі сучасних наукових парадигм з уніфікованим та точним алгоритмом опрацювання авторських оригіналів на всіх етапах видавничого процесу, а також допомагає удосконалити свої комунікативні здібності: красиво говорити і легко спілкуватись, активно слухати, реально й вагомо впливати мовленим словом

1. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи  : навч. посіб. /З.В.Партико.Л.: ВФ Афіша, 2006.– 416 с.

2. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування  : курс лекцiй. У 2-х ч. Ч.1 /М.С.Тимошик.К.: Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2002.– 98 с.

3. Абрамович С. Д. Риторика  : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М.Ю.Чiкарькова.Львiв: Свiт, 2001.– 240 с.

4. Онуфрієнко Г. С. Риторика  : навч. посіб. /Г.С.Онуфрієнко.К.: ЦУЛ, 2008.– 592 с

 

 

 Практичний курс англійської мови

Кириченко О.А. 
2986 Методичні рекомендації для викладачів дисципліни "Практичний курс англійської мови" щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті: СумДУ, 2010. — 46 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2986.doc 

Курило Г.В. 
2254 Методичні вказівки до індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови": СумДУ, 2009. — 70 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2254.doc

Курило Г.В. 
2991 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Практичний курс англійської мови" на тему "Пряма та непряма мова": СумДУ, 2010. — 56 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2991.doc

Yehorova O.I. 
3217 Methodological instructions on home reading for the practical course "Practical Course of the English Language". P.1: Sumy State University, 2012. — 42 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3217.doc

Чуланова Г.В., Руденко, Н.В. 
2840 Методичні вказівки "Обов'язкові домашні завдання" з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови": СумДУ, 2010. — 50с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2840.doc

Бондаренко Ю.С.,  Рева Н.С. ,  Свирид А.М. 
2187 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови": СумДУ, 2008. — 50 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2187.rar

Попова О.В., Свирид А.М. 
2687 Методичні вказівки з "Практичного курсу англійської мови". Обов'язкові домашні завдання: СумДУ, 2009. — 58 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2687.rar

Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law  : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

Попова О. В.,  Свирид А. М.  
2687 Методичні вказівки з "Практичного курсу англійської мови". Обов'язкові домашні завдання.— Суми : СумДУ, 2009. — 58 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2687.rar

Швачко С.О., Ємельянова О.В.

 875Методичні вказівки з граматики англійської мови: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Суми : СумДУ, 2005. – 40 с.

 ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m875.pdf

 Кобякова І.К., Чуланова Г. В.

 7289 Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3 та 4 курсів спеціальності “Переклад”, ч.1. Суми : СумДУ, 2001. – 58 с.

 Кобякова І.К., Чуланова Г.В.

 7290 Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3 та 4 курсів спеціальності “Переклад”, ч.2. Суми : СумДУ, 2001. – 57 с.

 Косенко Ю. В.

2670 Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови" : для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2009. – 35 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2670.doc

 

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Mowtschan D.W. 
3632 Methodische Anweisungen fur Hauslekture (E. Kastner "Drei Manner im Schnee") im Fach "Praktischer Deutschkurs": Staatliche Universitat Sumy, 2013. — 37 s.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3632.doc

Єрмоленко С.В. 
3101 Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни "Практичний курс другої іноземної (німецької) мови": СумДУ, 2011. — 34 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3101.doc

Bondarenko J.S.,   Egorowa O.I. 
3528 Rahmenmethodische Anweisungen fur die praktische Arbeit im Fach "Praktischer Deutsch": Staatliche Universitat Sumy, 2013. — 36 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3528.doc

Bondarenko J.S.,  Swyryd A.M.  
3372 Rahmenmethodische Hinweise fur die individuelle Arbeit "Praktischer Deutschkurs": Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 37 c2012. — 4-25.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio//m3372.doc

BondarenkoJ.S., German M.W., Swyryd A.M. 
3091 Rahmenmethodische Hinweise fur die individuelle Arbeit "Praktischer Deutschkurs" : Staatliche Universitat Sumy, 2011. — 60 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3091.doc

Глущенко, О.М.О.В. Попова, О.В. Проценко
2000 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови": СумДУ, 2008. — 47 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2000.doc

Попова О.В., О.В. Проценко. 
2155 Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" : СумДУ, 2008. — 54 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2155.doc

Bondarenko J.S., German M.W., Swyryd A.M. 
3091 Rahmenmethodische Hinweise fur die individuelle Arbeit "Praktischer Deutschkurs",. — Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2011. — 60 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3091.doc

Bondarenko, J.S., Swyryd A.M. 
3372 Rahmenmethodische Hinweise fur die individuelle Arbeit "Praktischer Deutschkurs". — Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 37

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3372.doc

ErmolenkoS.W. 
3581 Rahmenmethodische Anweisungen fur die praktische Arbeit im Fach "Praktischer Deutsch": Staatliche Universitat Sumy, 2013. — 31 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3581.doc

Дегтярьова Л.І. 
3100 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін: "Практичний курс другої іноземної (німецької) мови": СумДУ, 2011. — 55 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3100.doc

Ermolenko S.W. 
3304 Rahmenmethodische Hinweise fur die grammatische Arbeit zum Thema "Konjunktiv" im Praktischen Deutschkurs: Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 45 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3304.doc

Ermolenko S.W. 
3304 Rahmenmethodische Hinweise fur die grammatische Arbeit zum Thema "Konjunktiv" im Praktischen Deutschkurs: Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 45 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3304.doc

Єрмоленко С.В. 
2206 Домашнє читання. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дісципліни "Практичний курс німецької мови" : СумДУ, 2008. — 60 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2206.doc

Сухарчук Є.Л. 
2514 Методичні вказівки до самостійної роботи "Субстантивізація в німецькій мові": СумДУ, 2009. — 27 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2514.doc

Дегтярьова Л.І., Чепелюк А.Д.

 7296 Методичні вказівки з німецької мови: для студ. спец. 7.030507 "Переклад" Суми : СумДУ, 2000. – 41 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1048.pdf

Бондаренко Ю.С., Рева Н.С., Прокопенко А.В.

 Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької мови для студентів спеціальності 6.020303  2 курсу (німецькою мовою) Sumy : Sumier Staatliche Universitut, 2014 – 38 s.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3708.doc

Дегтярьова Л.І.

 2866 Методичні вказівки "Der Konjunktiv der deutschen Sprache" до практичних занять з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" : для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2010. — 66 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSelection?action=delete&doc_id=209397

 Ermolenko S.W.

3581 Rahmenmethodische Anweisungen fur die praktische Arbeit im Fach "Praktischer Deutsch". – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2013. – 31 c. – С. 3–68.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3581.doc

Єрмоленко С.В.     

2206 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови» Домашнє читання. – Суми : СумДУ, 2008

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2206.doc

 

 Практика перекладу з основної (англійської) іноземної мови

Чуланова Г.В., Руденко Н.В.
3371 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови": СумДУ, 2012. — 67 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3371.doc

Курило Г.В. 
1142 Методичні вказівки до самостійної роботи з "Практики перекладу": СумДУ, 2006. — 47 с. — 2-64.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2006/m1142.doc

Курило Г.В. 
1278 Методичні вказівки до самостійної роботи з "Практики перекладу": СумДУ, 2007. — 33 с. — 2-64.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2007/m1278.doc

Бока О.В., Дорда В.О. 
900 Методичні вказівки з дисципліни "Практика перекладу". Ч.1: СумДУ, 2005. — 61 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m900.pdf

Дорда В.О., Назаренко О.В. 
2635 Методичні вказівки до індивідуальної роботи студентів 2-го курсу з практики англійської мови: СумДУ, 2009. — 67 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2635.rar

Дорда В.О., Кириченко О.А. 
3306 Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови": СумДУ, 2012. — 40 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3306.docx

Жулавська О.О. 
3618 Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни "Практика перекладу з основної (англійської) мови": СумДУ, 2013. — 55 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3618.doc

Баранова С.В.

 Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2012. – 86 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=348065

 Баранова С. В.

2499 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Практика перекладу з основної (англійської) іноземної мови" : для студ. спец. 7.030507, 8.030507 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2009. – 46 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2499.doc

 

Латинська мова

Кобяков О.М. 
Латинська мова: навч. посіб. / : СумДУ, 2011. — 146 с. + Гриф МОН.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/40118/Kob.7z

Кобяков А.Н. 
870 Методические указания по латинскому языку. Ч.1 : СумГУ, 2005. — 145 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m870.pdf

Кобяков А.Н. 
871 Методические указания по латинскому языку . Ч.2 : СумГУ, 2005. — 151 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m871.pdf

Кобяков О.М. 
2176 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Латинська мова". "Вправи та тексти" : СумДУ, 2008. — 51 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2176.rtf

Кобяков О.М., Кобякова І.К.

 Латинська мова: навч. посіб Суми : СумДУ, 2011. — 146 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19113

Кобяков О.М., Кобякова І.К.

 Латинська мова: навч. посіб Суми : СумДУ, 2010. - 146 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/308   

 

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Prikhodko N.A., Popova O.V., Nasarenko O.V. 
3654 Methodological Instructions for Independent Work for the Course of Culturally Oriented Linguistics study: Sumy State University, 2013. — 62 p.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3654.doc

Приходько Н.А. 
2029 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн"  СумДУ, 2008. — 27 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2029.doc

 Приходько Н.А. 
 2882 Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн" : СумДУ, 2010. — 31 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2882.doc

 

Вступ до мовознавства

Кобякова І.К.,  Швачко, С.О. 
Вступ до мовознавства (курс лекцій) : навч. посіб.,— Вінниця : Нова книга, 2006. — 224 с. + Гриф МОН

Швачко С.О., Кобякова  І.К.

 Вступ до мовознавства: конспект лекцій Суми : СумДУ, 2003. – 112 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2510

Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К. та ін.

 Числівник англійської мови: навч. посібник Суми: СумДУ, 2010. – 171 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753

Швачко С.О.

Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі асекти Вінниця: Нова книга, 2008. – 128 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6099

 

Порівняльна лексикологія

Chulanova G.V. 
3652 Methodological instructions on Lexicology. Part 1: Sumy State University, 2013. — 59 p.

  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3652.doc

Chulanova G.V. 
3653 Methodological instructions on Lexicology. Part 2: Sumy State University, 2013. — 71 p.

  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3653.doc

Швачко С.О. Чуланова Г.В.

2186 Методичні вказівки до практичних робіт “Монолексемні та полілексемні аспекти” Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1385.pdf

  

Основи теорії мовної комунікації

 Косенко Ю.В.

Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2011. – 282 с.

 'http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/19875/12345.doc'  

 Журавльова С.І.

 2336 Методичні вказівки з курсу «Основи теорії мовної комунікації» для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання Суми: СумДУ, 1999. – 64 с.

 

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови

 Дегтярьова Л.І. 
2255 Методичні вказівки до практичної роботи з курсу лінгвокраїнознавства німецькомовних країн "Традиції та свята німецькомовних країн" : СумДУ, 2009. — 57 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2255.rar

 Дегтярьова Л.І. 
2001 Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн: СумДУ, 2008. — 43 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2001.rar

 Дегтярьова Л.І. 
3100 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін: "Практичний курс другої іноземної (німецької) мови", "Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн": СумДУ, 2011. — 55 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3100.doc

 

Порівняльна граматика англійської та української мов

 Баранова С.В.        

Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. + Гриф МОН. – Суми : СумДУ, 2011. – 132 с.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20694/1/baranova.doc

 Баранова С.В.        

7291 Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Порівняльна граматика": для студентів 4 курсу спеціальність "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2002. – 74 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/703.pdf

 Швачко С.О.          

Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти:  : посібник + Гриф МОН. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=201211

 Швачко С.О. Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І

Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти : монографія / за ред.. проф. С.О.Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Zasobu kvantufikacii.rar

 

Проблеми  соціального варіювання  мови в аспекті перекладу

 Дорда В.О. 

 Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2011. – 51 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/16472/3/dorda.pdf 

 Ніколенко А.Г.

 Проблеми соціального варіювання мови : конспект лекцій для студ.спец. 7.030507 денної форми навчання Суми : СумДУ, 2000. – 164 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=53655

 

Історія англійської мови

Кобякова І.К. 
2784 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія англійської мови" : СумДУ, 2010. — 30 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2784.doc

 Кобякова І.К. 
7283 Методичні вказівки з історії англійської мови : СумДУ, 1997. — 31 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=43340

 Єгорова О.І. 
2758 Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін "Практичний курс англійської мови", "Історія англійської мови". "Мовна категорія кількості": СумДУ, 2009. — 51 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2758.doc

 Тішкова Р.Д., Кобякова І.К.

 Методичні вказівки. Історичні основи сучасної англійської вимови та написання: для студ.-філологів 4 курсу денної форми навчання Суми : СумДУ, 1998. – 46 с.

 

Основи наукових досліджень

 Кобякова І.К. 
Навчати перекладу: навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2013. — 159 с. + Гриф МОН.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Kobjakova_Pereklad.doc

 Кобякова И.К.

 Методические указания "Организация научно-исследовательской работы студентов": по спец. 7.030507 ("Перевод") Сумы : СумГУ, 1998. — 18 с. 

 

Теоретична граматика

 Баранова С.В.

 2579 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретична граматика": для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова, В. В. Павлов. Суми : СумДУ, 2009. — 36 с.

 ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2579.doc

 Швачко С.О., Баранова С.В, Кобякова І.К.

 Числівник англійської мови: навч. посіб. / С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін. + Гриф МОН Суми : СумДУ, 2010. — 171 с.

 'http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2753/3/chisl.doc'

 

Теоретична фонетика

 Чернюк Н.І. 
2002 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретична фонетика" : СумДУ, 2008. — 30 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1384.pdf

 

Методика викладання іноземної мови

 Чепелюк А.Д. 
2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: СумДУ, 2009. — 45 с. 

  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2245.doc

 

Історія перекладу

 Чернюк Н.І. 
7292 Методичні вказівки. Переклад очима студентів. — Суми : СумДУ, 2000. — 38 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf

 Кобякова І.К.

 Навчати перекладу : навч. посіб. + Гриф МОН Суми: СумДУ, 2013. - 159 с.

 http://ru.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30281/1/Kobjakova_Pereklad.doc

 

Вступ до перекладознавства

 Кобякова І.К.

578 Методичні вказівки до самостійної роботи з послідовного перекладу: для студ. 1-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2003. – 28 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/m578.pdf

 

Граматичні проблеми перекладу

 Чернюк Н.І.

 2092 Методичні вказівки "Диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни "Граматичні проблеми перекладу": для студ. 2-го курсу спец."Переклад" денної форми навачання Суми : СумДУ, 2008. – 45 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2092.doc

 Чернюк Н.І.

 7304 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Граматичні проблеми перекладу": для студ. 2-го курсу спеці. "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2001. — 40 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/711.pdf

 Чернюк Н.І.

 7303 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Граматичні прблеми перекладу" на тему "Умовний спосіб" : для студ. 2-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2003. — 33 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/bn9.pdf

 

Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті

 Швачко С.А., Быковченко Л.И.           

81 Методические рекомендации. Тетрадь переводчика №1: для студ. 2, 3 курсов спец. "Перевод" дневной формы обучения. – Сумы : СумГУ, 1998. – 49 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=253100

 Чернюк Н.І., Швачко С.О.          

7292 Методичні вказівки. Переклад очима студентів. – Суми : СумДУ, 2000. – 38 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf

 

Критика і редагування  художнього перекладу

 Кобякова І.К. 
2158 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Критика і редагування художніх текстів": СумДУ, 2008. — 36 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2008/m2158.doc

 

Методологічні проблеми перекладознавства

 Кобякова І.К. 
Навчати перекладу: навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2013. — 159 с. + Гриф МОН.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Kobjakova_Pereklad.doc

 Кобякова І.К. 
578 Методичні вказівки до самостійної роботи з послідовного перекладу. — Суми : СумДУ, 2003. — 28 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/m578.pdf

 Кобякова И.К.

 Методические указания "Организация научно-исследовательской работы студентов": по спец. 7.030507 ("Перевод")Сумы : СумГУ, 1998. – 18 с. 

 Чернюк Н.І., Швачко С.О.

 7292 Методичні вказівки. Переклад очима студентів Суми : СумДУ, 2000. – 38 с.

 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf'

 

Основи редагування перекладів

 Кобякова І.К.

 2158 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Критика і редагування художніх текстів": для студ. 4-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання  Суми : СумДУ, 2008. – 36 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=187348

 

Переклад ділового мовлення

 Кобякова І.К. 
3081 Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни "Переклад ділового мовлення" : СумДУ, 2011. — 46 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3081.doc

 Кобякова І.К.

 Навчати перекладу: навч. посіб. + Гриф МОН Суми: СумДУ, 2013. – 159 с.

 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30281

 

Порівняльна стилістика англійської та української мов

 Швачко С.О.          

Методичні вказівки з стилістики англійської мови: для студ. ІV курсу денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 1998. – 49 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=57187

 Швачко С.О.          

2782 Методичні вказівки "Порівняльна стилістика англійської та української мов" до практичних занять з дисциплін "Порівняльна стилістика англійської та української мов": для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2010. – 43 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2782.doc

 

Проблеми перекладу науково-технічної літератури

 Подолкова С.В.

 7195 Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-технічних текстів: для студ. ІV-V курсів спец. "Переклад" денної форми навчання Суми: СумДУ, 2001. – 34 с.

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/708.pdf

 

Сучасна література країн, мови  яких вивчаються

 Degtjarjowa L.I. 
3582 Metodische Hinweise fur praktische Arbeit im Fach "Moderne Literatur im Deutschunterricht": Staatliche Universitat Sumy, 2013.  — 33 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3582.doc

 

Основи синхронного перекладу

 Швачко С.О.          

Проблеми синхронного перекладу: навч. посіб. + Гриф МОН. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/shva4ko.pdf

 Швачко С.О.          

Проблеми синхронного перекладу : конспект лекцiй для студ. спец. дленної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2002. – 110 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=23654

 Чернюк Н.І., Швачко С.О.          

7292 Методичні вказівки. Переклад очима студентів. – Суми : СумДУ, 2000. – 38 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/1050.pdf

 

Спецрозділи перекладу

 Баранова С.В.

 Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2012. – 86 с.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc

 

Офісна діяльність та легалізація

 Косенко Ю.В. 
Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2011. — 282 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/19875/12345.doc

 

Практика перекладу міжнародної економічної термінології

 Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

 

Практика перекладу текстів з міжнародного права

 Shumenko O.A.

 3500 Methodological instructions for the practical course of judicial (legal) terminology : for the students of speciality 6.020303 "Translation" of the full-time course of studies Sumy : Sumy State University, 2013. – 76 с.  

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3500.doc

 

Практика перекладу текстів з митного права

 Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

 

Нотаріальний переклад

 Кобякова І.К.

 Навчати перекладу : навч. посіб. + Гриф МОН Суми : СумДУ, 2013. – 159 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=373520

 

Переклад текстів з цивільного права

 Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

 

Юридична термінологія

 Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

 Shumenko O.A.

 3500 Methodological instructions for the practical course of judicial (legal) terminology : for the students of speciality 6.020303 "Translation" of the full-time course of studies Sumy : Sumy State University, 2013. – 76 с.  'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/m3500.doc'

 

Юридична філологія

Kobyakova І.К.,  Yemelyanova О.V. 
Justice and Law  : study guide. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 211 p. + Гриф МОН.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/75652/JUSTICE.doc

 

Курсові роботи з англійської філології

 Швачко С.О., Баранова С.В., Косенко Ю.В. та ін.

 3541 Методичні вказівки: вимоги до оформлення курсових та випускних (бакалаврських та дипломних) робіт: для студ. спец. "Переклад" 6.020303, 7.020303, 8.020303 денної форми навчання Суми : СумДУ, 2013. – 49 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3541.7z'

 

Практика перекладу з німецької мови

Єрмоленко С.В. 
1166 Методичні вказівки до лекційного курсу "Практика усного перекладу з німецької мови" : СумДУ, 2006. — 25 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2006/m1166.doc

 Єрмоленко С.В. 
2773 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Практика перекладу з німецької мови": СумДУ, 2009. — 61 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc

  

Теоретичний курс другої іноземної мови

 Чепелюк А.Д. 
2867 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретичний курс німецької мови": СумДУ, 2010. — 43 с. 

 http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2867.doc

 

 Методика викладання перекладу

 Tschepeluk A.D. 
3370 Methodische anweisungen fur die praktische arbeit im fach "Methodik des ubersetzungsunterrichts": Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 44 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3370.doc

 

 Теорія мовного дискурсу

 Таценко Н.В. 
Основи теорії мовного дискурсу : навч. посіб.: СумДУ, 2011. — 178 с.

 http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/23985/1/Totsenko.7z

 Таценко Н.В. 
2953 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія мовного дискурсу" : СумДУ, 2010. — 66 с.

  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2953.doc

 

Композиція текстів різних жанрів

 Brovkina O.V. 
Text composition of different genres : course of lectures for the students of speciality 7.030507, 8.030507 "Translation" of full-time course of study. — Sumy : Sumy State University, 2011. — 38 c.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/62492/Brovkina.doc

 Козловська Г.Б. 
845 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Композиція текстів різних жанрів". — Суми : СумДУ, 2005. — 26 с.

 

Термінологія англійської мови

 Подолкова С.В.

7195 Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-технічних текстів: для студ. ІV-V курсів спец. "Переклад" денної форми навчання Суми : СумДУ, 2001. – 34 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/708.pdf

 

 

Теорія перекладу

 Швачко С.О.          

Проблеми синхронного перекладу: навч. посіб. + Гриф МОН. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/shva4ko.pdf

 Кобякова І.К.         

Навчати перекладу : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2013. – 159 с. + Гриф МОН

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Kobjakova_Pereklad.doc

 Швачко С.О.          

Теорія перекладу: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2013. – 130 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Pereclad.doc

 

 

Усний переклад

 Чернюк Н.І.

2885 Методичні вказівки "Усний переклад" : для студ. спец. 7.030507 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2010. – 40 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2010/m2885.doc

 

 

Концептуальні аспекти перекладу

 Швачко С.О. Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І

Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти : монографія / за ред.. проф. С.О.Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Zasobu kvantufikacii.rar

 

 

Поверхневі та глибинні структури текстів

 Кобякова І.К.         

Поверхневі та глибинні структури текстів: 5 курс : посібник. – Суми, 2011. – 140 с.

 

 

Проблеми перекладу галузевих термінів

Подолкова С.В.

7195 Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-технічних текстів: для студ. ІV-V курсів спец. "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2001. – 34 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/708.pdf

 Медвідь О. М.

7288 Методичні вказівки до практичної роботи з курсу "Термінологізація і детермінологізація англійської мови" : для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2002. – 79 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/704.pdf

 

 

Система організації лексики: контрастивний аналіз

Кобякова І.К.         

Поверхневі та глибинні структури текстів: 5 курс: посібник. – Суми, 2011. – 140 с.

 

Методика навчання іноземних мов у ВНЗ

 Чепелюк А. Д.

2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики. – Суми : СумДУ, 2009. – 45 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2245.doc

 

 

Науково-дослідна робота

 Швачко С.О.          

Методологічне обґрунтування лінгвістичних досліджень (очима по шукачів) . – Суми : СумДУ, 2015

 Ред. Швачко С.О.  

У царині вторинних конструювань і семантичних зрушень : кол. монографія (Рукопис)

 Швачко С.О.

Епідигматична сила новоутворень (на матеріалі номінативних та комунікативних одиниць) // Філологічні трактакти. – Суми : СумДУ, 2014

 

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

 Швачко С.О.          

Теорія перекладу: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2013. – 130 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Pereclad.doc

 Анохіна Т.О.

Методичні вказівки "Конструктивізм у перекладі" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практика перекладу" : для студ. 4-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2007. – 26 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2007/m1527.doc

 

 

Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності

 Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К. та ін.   

Числівник англійської мови  : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2010. – 171 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753

 Кобякова І.К.         

Навчати перекладу : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2013. – 159 с. + Гриф МОН

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/Kobjakova_Pereklad.doc

 Швачко С.О. Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І

Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти : монографія / за ред.. проф. С.О.Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Zasobu kvantufikacii.rar

 Швачко С.О.          

Проблеми синхронного перекладу: навч. посіб. + Гриф МОН. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/shva4ko.pdf