https://examenarium.sumdu.edu.ua/ - Екзамінаріум: освіта в один клік;
https://mix.sumdu.edu.ua/ - Змішане навчання;
https://dl.sumdu.edu.ua/ - Система on-line навчання;
https://ocw.sumdu.edu.ua/ - Навчально-методичні матеріали OCW-СумДУ
https://elearning.sumdu.edu.ua/ - Конструктор Lectur.ED
 
Розподіл оцінки в рамка дисциплін https://ocw.sumdu.edu.ua/search переклад (02030304) та на стендах кафедри германської філології
(корпус ЕТ, 4-ий поверх)

 Підготовка бакалаврів

Випускаюча кафедра: германської філології

Вибіркові дисципліни

Силабуси вибіркових дисциплін загальної підготовки

Силабуси вибіркових дисциплін за спеціальністю "Філологія"

Силабуси вибіркових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська"

Підготовка магістрів

Силабуси вибіркових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська"

  Курси, що викладаються 

 

 

Назва
дисципліни

OСW 

Семестр

ПВС

Анотація

Рекомендована література

Магістр

 

 

 

1

Практика перекладу
з німецької мови

1-3

Щигло Л.В.

Мовчан Д.В.

Термін вивчення: 1-3 семестри

Загальна кількість годин – 300

Лектор: старший викладач Чепелюк А. Д

Статус: нормативний ПП 

Кількість кредитів: 10

Курс  “Практика перекладу з німецької мови” має на меті готувати перекладачів на базі німецької мови, яка  є в них другою спеціальністю. Передбачається формування у студентів таких  загальних компетентностей як здатність спілкуватися іноземною мовою на професійному рівні, розуміння професійної діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

Студенти повинні набути таких спеціальних компетентностей як здатність ефективно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) як у ролі учасників, так і у ролі перекладачів.

Структура:

Лабораторна робота: 128 год.

Самостійна робота: 172 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька, українська

1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д.
Теорія і практика  перекладу. – Вінниця. Нова книга, 2006.

2. Кучер З.І., Орлова М. О., Редчиць Т. В.
Практика перекладу (німецька мова).
Вінниця. Нова книга, 2013.

3. Єрмоленко С.В. 2773 Методичні вказівки до практичних
занять з курсу "Практика перекладу з німецької мови":
СумДУ, 2009. — 61 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc

 

2

Практика перекладу
з основної (англійської)
мови

1-3

Баранова С.В.

Термін вивчення: 1-3 семестри

Загальна кількість годин – 300

Лектор: канд. філол. наук, доц. Баранова С.В.

Статус: нормативний ПП 

Кількість кредитів: 10

Мета вивчення дисципліни "Практика перекладу з основної (англійської) мови" полягає в тому, щоб сформувати у студентів наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та здатність спілкуватися іноземною мовою) та фахові компетентності (здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо; здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія).

Курс "Практика перекладу з основної (англійської) мови"  удосконалює практичні уміння та навички перекладу текстів різних жанрів та стилів з англійської мови на українську і навпаки (при зосередженні уваги на письмовому перекладі суспільно-політичних, юридичних, дипломатичних текстів, текстів з різних галузей науки і техніки, на особливостях письмового художнього перекладу), сприяє розвитку пам’яті перекладачів, прогностичних здібностей до подолання труднощів у перекладі лексичних одиниць, граматичних структур, стилістичних прийомів та прагматичної спрямованості першотвору.

Структура:

Лабораторна робота: 104 год.

Самостійна робота: 196 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1 Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. –
Vinnuts'ya: Nova Knyha, 2003. – 448p.

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3hpdf

2.  Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-
політичної літератури. Європейський Союз та інші
міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові
організації (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / 
О. В. Ребрій ; Ред.: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. —
Вінниця : Нова книга, 2009. — 240 с. + Гриф МОН. — (Dictum factum). 

 

3

Практичний курс
англійської мови

1-3

Красуля А.В.

Термін вивчення: 1-3 семестри

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. пед. наук, старший викладач Красуля А.В.

Статус: нормативний ПП 

Кількість кредитів: 5

Відповідно вимог до практичного курсу англійської мови на 5 курсі передбачається збагачення словникового запасу в межах нових лексичних тем, засвоєння мовних моделей, що не вивчалися на попередніх курсах та вільне користування ними як у діалогічному, так і монологічному мовленні.

Студенти повинні вміти перекладати на рідну мову прозові, публіцистичні, наукові, ділові, поетичні тексти підвищеної складності з урахуванням національних реалій англомовних співрозмовників; вільно спілкуватися на задану тему; коментувати тексти різнопланової тематики; здійснювати стилістичний аналіз текстів.

Дисципліна «Практичний курс англійської мови» формує загальні компетентності (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність спілкуватися іноземною мовою) та спеціальні компетентності (здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для вирішення комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, що вивчаються; розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті. Здатність працювати з текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати.

Структура:

Лабораторна робота: 64 год.

Самостійна робота: 86 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Практичний курс англійської мови [Текст] : посібник. Ч.4 / 
За ред.: Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. Вінниця : Нова книга,
2008.  608 с. + Гриф МОН.  (Dictum Factum).

2.  Raymond Murphy. English Grammar in Use / Second Edition. –
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 320 р.

3. Soars L., New Headway. English Course. Advanced Students Book.
Oxford University Press. 2000

 

4

Практичний курс
другої іноземної
(німецької) мови

1-3

Мовчан Д.В.

Термін вивчення: 1-3 семестр

Загальна кількість годин – 300

Лектор: старший викладач Єрмоленко С. В., канд. філол. наук,  доц. Мовчан Д.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 10

     Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» є забезпечення професійно-практичної підготовки студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху перекладача / викладача іноземних мов; забезпечить конкурентоспроможність на ринку праці, можливості самореалізації в професії та в подальшій осві  

Метою курсу є підготовка фахівців, які володіли б німецькою мовою (другою іноземною мовою) на рівні, достатньому для перекладацької діяльності у різних видах перекладу та могли викладати німецьку мову у середніх навчальних закладах.

Метою викладання навчальної дисципліни є  підготовка філологів високої кваліфікації, учителів та викладачів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, вищих навчальних закладах, а також перекладачів, які здатні виконувати переклад з німецької та німецькою мовою у рамках загальноосвітньої та галузевої тематики.

Структура:

Лабораторна робота: 112 год.

Самостійна робота: 188 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

1. DU 3. Deutsch für Germanistikstudenten [Текст] : підруч. для
студ. вищ. навч. закл. / [Бориско Наталія та ін.]. - Вінниця :
Нова Книга, 2013. - 200 с.

2. L. Kuntzsch, E. Riswanowa, E. Timčenko. Deutsch - Land und Leute.
- Київ, 1993.

3. Бориско Н., Каспар-Хене Хільграуд. Навчально-методичний
комплекс Du 2-.Вінниця: Нова Книга, 2011.-344 с.

4. Арно Капплер, Адріане Гревель. Факти про Німеччину. –
Франкфурт на Майні: «Sozietäts-Verlag», 1994.

5. Dreyer Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Hueber Verlag. München, 2008, 358 S.

 

5

Науково-дослідна
робота

2

Швачко С.О.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: д.філол.н., проф. Швачко С.А.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Курс «Науково-дослідна робота» має на меті навчити  майбутніх перекладачів виконувати наукові роботи (написання тез, статей, рецензій, анотацій, відзивів), користуватися аутентичними джерелами (лексико-графічними та науковими).

 Основним завданням зазначеного курсу є осмислення механізму методів, аналізів, роботи з емпіричним матеріалом, освоєння елементарних статистичних підходів.

Програма пояснює мету, цілі та завдання курсу, намічає основну проблематику, розглядає міжпредметні зв’язки, подає структуру курсу та кількість годин.

Цілі курсу:

·                збір матеріалу за предметом дослідження;

·                ідентифікація матеріалу за аспектами дослідження;

·                аналіз онтології лінгвістичного матеріалу;

·                узагальнення кількісних показників фактичних даних та визначення основних тенденцій за одержаними результатами.

Структура:

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови:
перекладацькі аспекти. – Вінниця:Нова книга, 2008.- 127 с.

2. Швачко С.О. Числівник англійської мови. – Вид-во СумДУ,
2010. – 171 с.

3. Швачко С.О., Рева Н.С., Шуменко О.А. «Сага про нумеральні
слова» http://essuir.sumdu.edu.ua/

4. Кобякова І.К., Анохіна Т.О. Концептуальний переклад. Методичні
вказівки. – Суми:Вид-во СумУ, 2007. – 48 с.

6

Теорія перекладу

ocw.sumdu.edu.ua

1

Швачко С.О.

Термін вивчення: 1-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: д.філол.н., проф. Швачко С.О.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Програма з курсу “Теорія перекладу” призначається для студентів спеціальності “Філологія” (переклад включно). Курс має завершальний характер, у ньому розглядаються основні проблеми перекладознавства на сучасному етапі,звертається увага на методологічні засади  перекладу в умовах міжнародного інтегрування, глобалізації.  Курс базується на досягненнях вітчизняних та зарубіжних вчених, на сучасних методологічних засадах. У курсі розглядаються традиційні питання та осмислюються інноваційні тенденції сьогодення. Фокусується увага на текстовому перекладі, концептуальному та когнітивному аналізі комунікативних одиниць. Програма експлікує мету, цілі, тематику курсу, подає його структуру та літературу до релевантних питань.

Мета курсу:

1.       Визначити статус аспектного, текстового та концептуального перекладу.

2.       Передбачити труднощі двомовного  перекладу: розбіжності з першоджерелами, нетотожність  соціальної реальності, неадекватність  логічного  змісту,  невідповідність  мовленнєвих засобів.

3.       Узагальнити основні положення про категорії перекладу.

4.       Навчити майбутніх фахівців виконувати перекладацькі завдання, вивчити онтологічну сутність базових метазнаків перекладознавства.

Структура:

Лекції: 16 год

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Чередниченко О. Про мову і переклад/ Мова в соціокультурному
просторі. Переклад як між культурна  комунікація – Київ: “Либідь”,
2007. – 247с.

2.  Кияк Т.Р, Науменко А.М, Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу.
Німецька мова. - Вінниця: Нова книга, 2006.-586с.

3. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – Вінниця:
Видавництво «Фоліант», 2004, - 112с.

4. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад  (англійська та
українська мови): Навчальний посібник  - К.: Ленвіт, 2007. –416с. 

 

7

Методика викладання
перекладу зі змістовим
модулем: психологія і
педагогіка вищої школи

1

Щигло Л.В.

Термін вивчення: 1-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Щигло Л.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Мета курсу «Методика викладання перекладу зі змістовим модулем: психологія і педагогіка вищої школи»  - дати студентам знання про основні підходи та методи навчання перекладу, а також сформувати уміння і навички планування та організації перекладацького процесу.

Передбачається  теоретична та практична підготовка,  яка полягає  як  у розумінні сутності  процесу перекладу, так і в умінні  організувати процес  навчання  перекладу. Студенти   аналізують  процес перекладу, ознайомлюються з  принципами  відбору  текстового матеріалу  для занять з практики перекладу. Після засвоєння матеріалу навчальної студент повинен ЗНАТИ:

-         теоретичні основи методики викладання перекладу;

-         основні напрямки та проблеми перекладацької теорії і практики;

-         цілі, зміст, етапи та форми організації занять з перекладу;

-         можливості використання сучасних технологій у навчальному процесі.

Структура:

Лекції: 16 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, німецька, українська

1. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності:
підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. »Переклад» /
Л.В. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

2.  Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова:
навч. посіб. / Л. В. Щигло. – Суми : СумДУ, 2015. – 214 с. 

3. Швачко С. О. Проблеми синхронного перекладу: навч. посіб. / 
С. О. Швачко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с. 

4. Ulrich Kautz. Handbuch Didaktik  des Übersetzens und Dolmetschens
/U.Kautz. – München: JUDICIUM; Goethe-Institut, 2000.- 160S.

 

 

8

Теорія мовного дискурсу
зі змістовим модулем:
композиція текстів різних
жанрів

ocw.sumdu.edu.ua

2

Таценко Н.В.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 300

Лектор: д.філол.н., проф. Таценко Н.В., канд. філол. наук, доц. Ємельянова О.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів:10

Курс з «Теорії мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів розуміння дискурсу як когнітивно-комунікативного феномену; жанру як цілісної одиниці та його складових; лінгвосеміотичного та інформаційного простору, в якому адресант вибудовує концепти та образи з метою комунікативного впливу. Велике значення в удосконаленні форми письма засобами композиції відводиться питанню зв'язку композиції з філософією, граматикою, риторикою, літературою, орфографією, синтаксисом, стилістикою, лексикологією. Коректність, поступовість і удосконалення в оволодінні основами дискурсології й композиції сприяє розвитку креативності, уяви, асоціативного мислення, що в свою чергу стимулює інтерес до вивчення іноземної мови та її прикладних цілей.

Цілі курсу:

Визначити місце дискурсології серед інших лінгвістичних дисциплін,  їх   взаємозв’язок та інтеграцію. Узагальнити     основні     положення    про     дискурс, комунікативну   ситуацію, мовленнєві та дискурсивні акти. Навчити майбутніх фахівців виконувати дискурсивний аналіз текстів англійської мови, вивчити онтологічну сутність лінгвоконцептів та їх системну організацію в            ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигми сучасної лінгвістики.

Структура:

Лекції: 32 год.

Лабораторна робота: 24 год.

Самостійна робота: 244 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навчальний
посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет,
2011. – 177 с.

2. Methodological instructions for self-study and independent work for
the Course Text Composition / Compiler: O.V.Yemelyanova. – Sumy :
Sumy State University, 2016. – 52 p.

3.Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Л. Р. Безугла,
Є. В. Бондаренко, М. П. Донець та ін. / Під ред. І.С. Шевченко. –
Харків : Константа, 2005. – 356 с.

4. Brounsten Marty Communicating Effectively for Dummies /
M.Brounstein. - New York, 2001. – 356 р.

 

9

Техніка усного перекладу
зі змістовим модулем:
переклад матеріалів сфери
економіки та бізнесу

2

Жулавська О.О.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О., канд. філол. наук, ст. викладач Куліш В.С.

Статус: нормативний ПП  дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Євроінтеграційні процеси, що залишаються передумовою міжкультурної комунікації, диктують нові вимоги до фахівців у всіх сферах діяльності, а особливо такі вимоги стають актуальними для перекладачів, які мають забезпечити комунікативний процес, порозуміння представників різних культур. Прагнення досягти взаєморозуміння у світі веде до збільшення кількості двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, конференцій, симпозіумів як на міждержавному рівні, так і в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Тому вкрай важливим для професійного рівня майбутніх перекладачів є ознайомлення з принципами та особливостями ведення міжнародних конференцій, з усіма труднощами та перевагами реалізації перекладу під час таких конференцій. Дана сфера діяльності вимагає від перекладача володіння як загальних компетентностей:

-       здатність спілкування іноземною мовою на професійному рівні;

-       навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

-       цінування та повага мультикультурності;

-       здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;

так і спеціальних компетентностей:

-       здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах та доречно користуватися термінологією, що відповідає тематиці конференції;

-       здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень сучасної науки (в залежності від тематики конференції);

-       усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахового конференцперекладу;

-       здатність ефективно та компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації.

Структура:

Лекції: 16 год.

лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійска та
українська мови). Теорія та практика усного двостороннього
перекладу для студентів перекладачів та факультету заочного
та вечірнього навчання (+2 компакт-диски) : Навчальний посібник
Видання друге, виправлене та доповненею – К.: Ленвіт, 2007. – 416с.

2.  Мирам Г. Э. Тренинг-курс по синхронному переводу / Г. Э. Мирам,
В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев – К. : Арий, 2009. – 192с.

3. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська
мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту Ж навч.
Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203с.

4. Н. Нестеренко, К. Лисенко A course in Interpreting and translation.
Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. –
Вінниця: Нова Книга, - 248с.

 

10

Корпусна лінгвістика
зі змістовим модулем:
проблеми перекладу
галузевих термінів

2

Таценко Н.В.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 300

Лектор: канд. філол. наук, доц. Медвідь О.М., д.філол.н., проф. Таценко Н.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 10

Курс з «Корпусної лінгвістики зі змістовим модулем: проблеми перекладу галузевих термінів» має на меті познайомити майбутніх перекладачів з концепціями корпусної лінгвістики, надає можливість засвоїти основи корпусних технологій, набути навичок роботи з корпусами, визначити місце дисципліни та власне корпусів у низці інформаційно-лінгвістичних технологій. Коректність, поступовість і удосконалення в оволодінні основами нової парадигми в лінгвістичних дослідженнях сприяє розвитку креативності, уяви, асоціативного мислення, що, у свою чергу, стимулює інтерес до вивчення іноземної мови та її прикладних цілей, що є загальними компетенціями навчання студентів.

 Головним завданням курсу є формування фахових компетенцій щодо ознайомлення з поняттям "термін" як основною одиницею термінології та перекладу технічних і наукових текстів, усвідомлення процесів термінологізації та детермінологізації. Метою курсу є набуття навичок структурно-змістовного аналізу термінів та термінологічних сполучень, вивчення особливостей вживання синонімічних термінологічних одиниць у різногалузевих дискурсах.

Структура:

Лекцій: 32 год

Лабораторна робота: 24 год.

Самостійна робота: 244 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. O’Keeffe Anne, McCarthy Michael. The Routledge Handbook of Corpus
Linguistics / Anne O’Keeffe, Michael McCarthy. – London and New York :
Routledge, 2010. – 682 p.

2.  McEnery Tony, Wilson Andrew. Corpus Linguistics. An Introdiction.
Second Edition / Tony McEnery, Andrew Wilson. – Edinburg: Edinburg
University Press, 2001. – 27 p.

 

 

11

Усний переклад зі
змістовим модулем:
переклад конференцій

2

Жулавська О.О.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О., канд. філол. наук, ст. викладач Куліш В.С.

Статус: нормативний ПП  дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Євроінтеграційні процеси, що залишаються передумовою міжкультурної комунікації, диктують нові вимоги до фахівців у всіх сферах діяльності, а особливо такі вимоги стають актуальними для перекладачів, які мають забезпечити комунікативний процес, порозуміння представників різних культур. Прагнення досягти взаєморозуміння у світі веде до збільшення кількості двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, конференцій, симпозіумів як на міждержавному рівні, так і в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Тому вкрай важливим для професійного рівня майбутніх перекладачів є ознайомлення з принципами та особливостями ведення міжнародних конференцій, з усіма труднощами та перевагами реалізації перекладу під час таких конференцій. Цілями та завданнями даної дисципліни є поглиблення знань та навичок студентів 5 курсу у сфері перекладу конференцій, яка набуває все більшої вагомості та популярності з точки зору ведення ділової комунікації на міжкультурному рівні, де послуги перекладача, його компетентність, знання та вміння залишаються невід’ємною складовою. Передбачається ознайомлення зі специфікою конференцперекладу, основними характеристиками конференцій та викликами, що постають перед перекладачем під час міжнародних конференцій різного рівня. Пропонуються вправи на тренування вільного користування лексичними та фразеологічними одиницями, характерними для різних видів конференцій, що є в обігу в міжнародних організаціях, вивчення кліше та сталих висловів, притаманних певним видам документів, оволодіння навичками їх перекладу.

Структура:

Лекції: 16 год.

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійска та українська
мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для
студентів перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання
(+2 компакт-диски) : Навчальний посібникю Видання друге, виправлене
та доповненею – К.: Ленвіт, 2007. – 416с.

2.  Мирам Г. Э. Тренинг-курс по синхронному переводу / Г. Э. Мирам,
В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев – К. : Арий, 2009. – 192с.

3. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська
мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту Ж навч. Посіб.
– 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203с.

4. Н. Нестеренко, К. Лисенко A course in Interpreting and translation.
Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. –
Вінниця: Нова Книга, - 248с.

 

12

Практика педагогічна

2

Щигло Л.В.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 60

Лектор: канд. філол. наук, доц. Щигло Л.В.

Статус: нормативний ПП 

Кількість кредитів: 2

Метою дисципліни «Педагогічна практика» є: професійно-практична підготовка студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху викладача іноземних мов; забезпечить  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

Студент повинен вивчити:

-         особливості роботи навчальних закладів України;

-         програми МОН України з іноземних мов;

-         вимоги до професійної діяльності викладача;

-         положення про ведення документації.

Структура:

Самостійна робота: 60 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, німецька

1.Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх
навчальних закладах. — К. : Ленвіт, 2002. — 328 с.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання / наук. редактор С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.

3. 2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: для студ.
спец. "Переклад" денної форми навчання / А. Д. Чепелюк ;  — Суми :
СумДУ, 2009. — 45 с.

 ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2245.doc

13

Загальнотеоретичний
курс другої іноземної мови
зі змістовим модулем:
європейські мови в
міжкультурній комунікації

3

Мовчан Д.В.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Мовчан Д.В., канд. філол. наук, ст. викл. Овсянко О.Л.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 10

Підсумком успішного засвоєння «Загальнотеоретичного курсу другої іноземної мови зі змістовим модулем: європейські мови в міжкультурній комунікації» мають стати наукові знання студентів щодо основних принципів та закономірностей будови сучасної німецької мови в аспекті її структури та функціонування, класичних та сучасних підходів до аналізу мовних одиниць та явищ, а також розвиток у студентів науково-лінгвістичного мислення, уміння орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, розуміння природи мовних явищ та процесів.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та спеціальних компетентностей, а саме:

-     здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

-     здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем;

-     подальше вдосконалення лінгвістичної компетенції через міждисциплінарні зв'язки із філологічними та перекладознавчими дисциплінами, що дозволяє студентам оцінювати, аналізувати та досліджувати тенденції розвитку сучасної німецької мови;

-      формування здатності до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки; навиків наукового аналізу і структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів;

-      здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

Структура:

Лекції: 32 год.

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 236 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька, українська

1. Бублик В.Н. Історія німецької мови=Geschichte der deutschen Sprache
– Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця:
Нова книга, 2006. - 527с.

3. Mowtschan D.W. Theoretisch-praktische Aspekte der deutschen
Gegenwartssprache. – Sumy, 2019. – 144 S.

4. Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Вінниця:
Нова книга, 2003. - 403 с.

5. Чепелюк А.Д. Методичні вказівки до теоретичного курсу
німецької мови. – Суми :СумДУ, 2010р. - 42с.

 

14

Основи теорії
редагування зі змістовим
модулем: основи риторики

3

Прокопенко А.В.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 300

Лектор: канд. філол. наук, старший викладач

 Прокопенко А.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 10

У курсі «Основи теорії редагування зі змістовим модулем: Основи риторики» подається виклад загальних положень приведення тексту у відповідність із нормами та основоположних понять і категорій загальної та прикладної риторики.

Мета дисципліни – ознайомити студенів у світлі сучасних наукових парадигм з уніфікованим та точним алгоритмом опрацювання авторських оригіналів на всіх етапах видавничого процесу, а також удосконалити свої комунікативні здібності: красиво говорити і легко спілкуватись, активно слухати, реально й вагомо впливати мовленим словом.

Для забезпечення засвоєння знань студентами виконуються завдання, спрямовані на аналіз та редагування прочитаного тексту, уміння застосовувати парафраз, коментування прочитаного з урахуванням емоційного аспекту та стилістичних особливостей тексту. Поліфункціональні завдання до актуальних матеріалів першоджерел спрямовані на розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності та піднесення культури переконання і культури усного мовлення.

Структура:

Лекції: 32год.

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 236 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи [Текст] :
навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів : ВФ Афіша, 2006. – 416 с.

2. Тимошик, М. С. Видавнича справа та редагування [Текст] :
курс лекцiй. У 2-х ч. Ч.1 / М. С. Тимошик. – Київ : Київський нац.
ун-т ім. Т.Шевченка, 2002. – 98 с.

3. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування [Текст] :
навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / М. С. Тимошик ; За ред. В.В. Різуна. –
Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. – 130 с.

4. Абрамович С. Д. Риторика [Текст] : навч. посіб.  С. Д. Абрамович,
М. Ю. Чiкарькова. – Львiв : Свiт, 2001. – 240 с.

5. Онуфрієнко Г. С. Риторика [Текст] : навч. посіб.  Г. С. Онуфрієнко. 
– Київ : ЦУЛ, 2008. – 592 с.

15

Практика переддипломна

3

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 90

Лектор: канд. філол. наук, проф. І. К. Кобякова

Статус: практична підготовка

Кількість кредитів: 3

Метою переддипломної  практики магістрів є забезпечення загальнонаукової та професійно-практичної підготовки студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції  перекладача, забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці,  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

Формування компетентностей: здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

та спеціальних:

Структура:

Самостійна робота: 90 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, німецька, українська

1. Кияк Т.Р, Науменко А.М, Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу.
Німецька мова. - Вінниця: Нова книга, 2006. – 586 с.

2.  Ulrich Kautz Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens,
JUDICIUM 2002, Goethe-Institut München, 2. Auflage

3. Кучер З.І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу
(німецька мова). Вінниця. Нова книга, 2013.

 

 

Бакалавр

 

 

 

16

Вступ до мовознавства
зі змістовим модулем:
вступ до перекладознавства

ocw.sumdu.edu.ua (1)

ocw.sumdu.edu.ua (2)

1

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 1-й семестр

Загальна кількість годин – 120

Лектор: канд. філол. наук, проф. Кобякова І.К., д канд. філол. наук, оц. Єгорова О.І.

Статус: нормативний ПН

Кількість кредитів: 4

Мета курсу: тлумачення лінгвістичних термінів, забезпечення глибокого осмислення їх коректного вживання, створення у слухачів розуміння природи семіотичної системи. Курс розширює лінгвістичну компетенцію студентів, готує їх до аналізу мовних та мовленнєвих явищ, до свідомого сприймання   мовознавчого циклу, сформувати у студентів наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування. Завданням курсу є ознайомлення слухачів з мовознавчою теорією та підготовити їх до вивчення спеціальних мовознавчих курсів.

Предметом змістового модуля є вступ до перекладознавства, що ставить за мету ознайомлення студентів з основними поняттями і теоріями, що існують у сучасному перекладознавстві; сприяє розвитку перекладацького чуття, формуванню навиків перекладацького аналізу одиниць мови оригіналу і мови перекладу. Змістовий модуль препарує перекладацьку компетенцію студентів, готує їх до аналізу перекладу, до свідомого вивчення перекладацького циклу, формує у студентів наукове розуміння сутності перекладу як суспільного явища, закономірностей його розвитку та функціонування. Завданням модуля є ознайомлення слухачів з перекладознавством  та підготовка їх до вивчення спеціальних  курсів перекладу. Лекційно-практичний блок модуля охоплює питання походження перекладу, закономірності його розвитку та функціонування, онтологію його компонентів, основних категорій, типології та класифікації перекладу. Студент ознайомиться з парадигмою теорії та практики перекладу.

Структура:

Лекцій: 32 год

Практична робота: 16 год

Самостійна робота: 102 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник / 
Ю. О. Карпенко. - К. : ВЦ "Академія", 2006. — 336 с. 

2. Кочерган М П.  Вступ до мовознавства : підручник / 
М. П. Кочерган. – 2-ге вид. – К. : ВЦ "Академія", 2006. – 368 с

3. Левицький А.Е. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / 
А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова. — К. :
ЦУЛ, 2006. — 104 с.

4. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства  : навч. посіб.
/ І. В. Корунець. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 512 с.

5. Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова):
підручник / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. — Вінниця :
Нова книга, 2006. — 592 с.

 

17

Основи теорії мовної
комунікації

ocw.sumdu.edu.ua

1

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 1-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, проф. Кобякова І.К.

Статус: нормативний ПН

Кількість кредитів: 5

Метою викладання курсу «Основи теорії мовної комунікації» є ознайомлення студентів першого курсу з принципами та механізмом мовленнєвої діяльності членів соціуму, з теорією мовленнєвих актів, взаємодією індивідуального та соціального у процесі комунікації, з факторами, які детермінують успішне здійснення акту мовленнєвого спілкування. Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних та зарубіжних вчених про мову та мовлення, на основних методологічних засадах сучасної лінгвістики. У курсі лекцій розглядаються проблеми, що мають традиційне вирішення та такі, що чекають свого подальшого дослідження. Завдання дисципліни, що викладається, полягає в тому, щоб сформувати у студентів наукове розуміння суті мови, закономірності її функціонування. Дієвість комунікативної функції мови вимагає від лінгвістів вивчення не лише інтрамовних явищ, але й визначення середовища функціонування мовної системи, взаємодії інтра– та екстралінгвальних факторів, що впливають на комунікативний процес.

Структура:

Лекцій:  16 год

Практична робота: 6 год

Самостійна робота: 118 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Косенко Ю.В. Основи теорії мовленнєвої комунікації: навч. посіб.
/ Ю.В. Косенко. - Суми: СумДУ, 2013. – 292 с.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280

2. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. / Г.Г. Почепцов–
К., 1999. – 301с

3 Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и
коммуникации: Монографическое учебное пособие. –
К. Брама, Изд. Вовчок О.Ю., 2004. – 336 с.

 

18

Лінгвокраїнознавство
англомовних країн зі
змістовим модулем: лінгвокраїнознавство
країн другої іноземної
(німецької) мови

ocw.sumdu.edu.ua (1)

elearning.sumdu.edu.ua

ocw.sumdu.edu.ua (2)

 

1

Єгорова О.І.

Термін вивчення: 1-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Єгорова О.І.,         викладач Приходько Н.А. http://gf.sumdu.edu.ua/uk/30-prikhodko-nataliya-anatalijivna

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Сучасний підхід до викладання іноземної мови базується на твердженні, що мові слід навчати не лише як засобу спілкування, але як засобу занурення в культуру країни мова, якої вивчається. Головна ідея полягає у тому, що навчання іноземної мови як такої не є достатнім, воно має включати вивчення культури країни мов, що вивчаються, оскільки національні відмінності в спілкуванні зумовлені не лише лінгвістичними, а й соціо-культурними факторами. Усе це має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (цінування та повага проявів мультикультурного суспільства, здатність абстрактного мислення та синтезу набутих знань, навички використання інформаційних та комунікативних технологій), так і спеціальних компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему; розуміння особливостей різних культур, що продиктовано історичними, соціальними, політичними умовами розвитку цих країн; здатність правильно інтерпретувати смисли, закладені в тій чи іншій соціально-політичній, економічній, освітній термінології; здатність вільно орієнтуватись у різних соціо-лінгвістичних напрямах та доречно користуватися термінологією; збагачення фонових знань майбутніх перекладачів, що є невід’ємним складником успішної перекладацької практики в майбутньому).

Мета вивчення курсу “Лінгвокраїнознавство англомовних країн зі змістовим модулем: лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови” — ознайомити студентів-перекладачів із сучасною дійсністю країн, мови яких вивчаються; сприяти формуванню глибокого сприйняття соціо-психологічних основ мовних культур через знайомство із системою ідей, поглядів та усталених суспільних практик, притаманних народам-носіям англійської та німецької мови; формування необхідної бази фонових знань для здійснення повноцінної комунікації та ведення практики перекладу.

Структура:

Лекцій: 32 год

Практична робота:16 год

Самостійна робота: 102 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: підручник /
А.Б. Гапонів, М.О. Возна. — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 464 с.

2. Барановский Л.С. Страноведение. Великобритания : учеб. пос. /
Л.С. Барановский, Д.Д. Козикис. — Мн. : Высшая школа, 1990. — 343 с.

3. Popova Ye. V. Methodological Instructions for Independent Work for
the Course of Culturally Oriented Linguistics / Compliers Ye.V. Popova,
N.A. Prikhodko, O.V. Nazarenko. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 62 p.

4. Popova Ye.V. Lecture notes on Culturally Oriented Linguistics of English
Speaking Countries. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 125 p.

5. Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою: навч. посіб. /
О.Ф. Кудіна. — Вінниця : Нова Книга, 2002. — 344 с. 

6. Лінгвокраїнознавство німецька мова: посіб. для студ. вищих
навчальних закладів освіти та середніх навчальних закладів з
поглибленим вивченням німецької мови / Д.А. Євгененко,
Б.В. Кучинський, Б.В. Білоус, Н.Р. Воронкова. — Вінниця :
Нова Книга, 2008. — 416 с.

19

Практичний курс
англійської мови

1-8

Красуля А.В. 

Прокопенко А.В.

Чуланова Г.В.

Ємельянова О.В.

Термін вивчення: 1-8 семестри

Загальна кількість годин – 1050

Лектор: канд. філол. наук, доц. Чуланова Г.В., канд. філол. наук, доц. Ємельянова О.В., канд. пед. наук, ст. викл. Красуля А.В.,

канд. філол. наук, ст. викл. Прокопенко А.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 35

«Практичний курс англійської мови» – це навчальна дисципліна, яка має комунікативну спрямованість і двобічні зв’язки як з суспільними, так і з спеціальними дисциплінами. Вона є невід’ємним компонентом циклу професійної підготовки філолога, перекладача.

Іноземна мова як навчальна дисципліна робить значний внесок у культуру розумової праці студентів, розвиває такі специфічні уміння, як користування словниками, граматичними довідниками, посібниками. Це вчить працювати самостійно, розвиває потребу у самовдосконаленні та самоосвіті. При цьому розвивається пізнавальна та комунікативна функції мислення, здібності до аналізу, синтезу, співставлення, виконання інших логічних операцій. Знання студентом іноземної мови значно прискорює здобуття нової інформації, розширює світогляд, підвищує культурний рівень, розвиває інтерес до обраної професії. Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця-філолога. Дисципліна безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами професійної підготовки «Переклад», а також є підґрунтям для виконання курсових робіт з філології (8 семестр) та кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови» має навчити студента вільно й коректно, з дотриманням фонетичних, граматичних та стилістичних норм та на основі засвоєння широкого словникового запасу говорити й писати англійською мовою, розуміти мовлення на слух та перекладати, реферувати письмово й усно з англійської мови на рідну будь-які тексти, розвивати навички перекладу, а також читати і адекватно інтерпретувати оригінальну англомовну літературу. Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами є формування вмінь та навичок володіння різними видами іншомовної мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, яка визначена цією програмою.

Головним завданням вивчення дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, умінь та навичок з англійської мови в різних видах мовленнєвої діяльності. Вивчення англійської мови передбачає володіння загальновживаною та термінологічною лексикою, граматикою англійської мови, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу, вміння розуміти англійську мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозаписі, діалогічно та монологічно спілкуватися в межах тем, зазначених програмою.

Структура:

Лабораторна робота: 560 год

Самостійна робота: 490 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

 

1. Chernovaty L.M. Practical English Course,Tds.NOVA KNYHA,Publishers,
Вінниця, 2005, 417с.

2. Возна М.О. та інш. Англійська мова для перекладачів та філологів
І курс, Вінниця, Изд. НОВА КНИГА, 2004

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В.
Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для
студентів молодших курсів вищих закладів освіти. – Вінниця:
НОВА КНИГА, 2005. – 432с.

4. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С.
Англійська мова для перекладачів та філологів. II курс. Підручник. –
Вінниця: Нова Книга, 2006. – 344 с.

5. Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary. – Macmillan
Publishers Limited, 2008. – 314 p.

6. Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С.
Англійська мова. III курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 496 с.

7. Chernovaty L. Intermediate Practical English Course,Tds.NOVA KNYHA,
Publishers, Вінниця, 2005. – 356 с.

8. Возна М.О., Гапонів А., Антонюк Н.М., Хоменко Н.С., Пермінова А.В.
Англійська мова. IV курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга,
2008. – 440 с.

9. L Chernovaty, V. Karaban. Practical English Course (Advanced):
Навч. посібник / Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця:
Нова книга, 2008. – 606с.

10. Hewings M. Advanced grammar in use / Hewings M. – CUP,
2013. – 295 p.

20

Латинська мова

2

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: доц. Кобяков О.М.,

Статус: нормативний ПН

Кількість кредитів: 5

Мета вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з елементами граматики латинської мови, здобуття навичок читання і перекладу простих адаптованих текстів, вивчення певної кількості крилатих латинських виразів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: розширити свій науковий кругозір в області класичних мов; придбати знання, необхідні філологу-перекладачу, в царині латинської етимології і лексики, значення якої виходить далеко за межі власне даної мови.

Знати: на ознайомчо-орієнтованому рівні правила вимови і постановки наголосу при читанні латинських фраз і речень; положення латинської граматики; певний лексичний мінімум (до 300 слів); певну кількість крилатих латинських висловів (фразеологічний мінімум); на поняттєво-аналітичному рівні парадигму латинської дієвідміни індикатива; відміну іменників, прикметників і займенників; особливості синтаксису відмінків і синтаксичні конструкції (описові дієвідміни, дієприкметникові і об’єктні інфінітивні комплекси).

Структура:

Практична робота: 48 год

Самостійна робота: 102 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, латинська

1. Кобяков О.М. Латинська мова: навч. посіб. – Суми:
СумДу 2011 – 146 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19113

2. Кобяков О.М., Кобякова І.К. Латинська мова. Навчальний 
посібник. – Суми: «Собор»,  2001. – 232с.

3. Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів: Світ, 1994

 

21

Практичний курс
другої іноземної
(німецької) мови

2-8

Мовчан Д.В.

Єгорова О.І.

Щигло Л.В.

Термін вивчення: 2 - 8 семестри

Загальна кількість годин – 1050

Лектор: канд. філол. наук, доц. Єгорова О.І., канд. філол. наук, доц. Щигло Л.В., ст. викл. Дегтярьова Л.І.,

 викл. Приходько Н.А

Статус: нормативний ПН

Кількість кредитів: 35

Метою та завданням дисципліни є активізація, поглиблення та вдосконалення набутих знань, умінь і навичок користування мовним матеріалом інтродуктивного (А1) та середнього (А2) рівнів складності, що передбачає розвиток загальних компетентностей студентів (здатність використання німецької мови в базових сферах побутового й суспільного життя, цінування та повага проявів мультикультуралізму, здатність до абстрактного мислення та синтезу набутих знань, здатність самостійного опанування нових знань, уміння  працювати з фаховою навчальною та довідковою літературою, інтернет-джерелами та мобільними додатками освітнього спрямування), спеціальних (базові уявлення про мову як особливу знакову систему; розуміння мовної структури; здатність вільно використовувати мову, що вивчається в усному та письмовому мовленні; здатність правильно розуміти експліцитну та імпліцитну інформацію, аналізувати та інтерпретувати смисли) та професійних компетентностей (комунікативна – здатність користуватися німецькою мовою в рамках чотирьох видів діяльності; лінгвістична – здатність застосовувати набуті фонетичні, лексичні та граматичні навички задля експлікації смислів та організації повнозначних висловлювань та логічно побудованих текстів, а також для здійснення перекладацької діяльності; соціолінгвістична – уміння організувати висловлювання та комунікацію відповідно до наявного соціолінгвістичного контексту; соціокультурна – орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації).

Зокрема цілями та завданнями дисципліни є активізація та поглиблення знань студентів із фонетичних, граматичних та лексичних аспектів сучасної німецької мови, розвиток у студентів навичок аудіювання, читання, усної та письмової комунікації й перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу, а також розширення їхньої лінгвокраїнознавчої компетенції та фонових знань.

Структура:

Практична робота: 528 год

Самостійна робота: 522 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

 

1. Волина С.А. Время немецкому. В 3 ч. Ч 1. – 2-е изд. – М.:
Ин. Язык, 2002. – 752 с.

2. Завьялова В.М. Практический курс немцкого языка
(для начинающих). Издание испр и доп.. – М. - : «ЧеРо»,
2002. – 336 с.

3.  DU 1. Deutsch fur Germanistikstudenten : навч.-метод. комплекс
DU I / Н. Бориско, К. Брунер, Х. Каспар-Хене [et al.]. – Вінниця :
Нова Книга, 2009. – 452 с.

4.  Практична граматика німецької мови : навч. посіб. / Д. А. Євгененко,
О. М. Білоус, О. О. Гуменюк та ін. — 2-ге вид., випр. та доп. – Вінниця:
Нова книга, 2004. — 400 с.

5.  Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка (начальный
этап) / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 6-е изд., стереотип. – М. :
ЧеРо, Юрайт, 2004. – 348 с.

6. DU 2. Deutsch für Germanistikstudenten: Бориско Н., Каспар–Хене
Хільтрауд, Бондаренко Е., Гайтнер А.,Делеа М. та ін. – Харків :
ТОВ «Фактор–Друк», 2011. – 344 с.

7. Німецька мова: підручник / Н.П. Щербань, Г.А. Лабовкіна,
Я.В. Бачинський, В.І. Кушнерик. — Чернівці, 2003. — 500 с.

8. Helbig, G. Deutsche Ubungsgrammatik [Текст] / G. Helbig,
J. Buscha. – Leipzig : Verlag Enzyklopadie, 1987. – 379 c.

22

Теоретична фонетика
зі змістовим модулем
проблеми соціального варіювання мови
в аспекті перекладу

2

Таценко Н.В.

Термін вивчення: 2-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: д.філол.н., проф. Таценко Н.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Курс з «Теоретичної фонетики зі змістовим модулем: соцваріювання мови в аспекті перекладу» має на меті познайомити майбутніх перекладачів з теорією створення звуків  англійської мови та специфікою інтонаційного оформлення англійських висловлювань. Дисципліна навчає студентів розуміння фізіологічних, фізичних властивостей фонетичного складу англійської мови,  проникнення у взаємозв’язки фонем та  алофонів зі смисловими аспектами мовних одиниць; сприяє розумінню стильових особливостей мовлення  в його  фонетичній репрезентації та  засвоєнню теоретичних положень про інтонаційне оформлення висловлювань з різною метою та в різних стилях, формуванню в студентів  навички правильної вимови звуків та використанню інтонаційних моделей англійської мови.

Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних і зарубіжних учених у теоретичній, практичній фонетиці та соцваріюванні  англійської мови, на основних методологічних засадах сучасного мовознавства.

Програма пояснює мету курсу, наголошуючи на його практичній значущості, визначає ті практичні компетенції, що мають сформулювати студенти у цьому курсі; помічає основну проблематику, розглядає міжпредметні зв’язки з циклом інших лінгвістичних дисциплін; подає структуру курсу, пропонує кількість годин.

1. В. Ю. Паращук. Теоретична фонетика англійської мови. –Вінниця :
Нова книга, 2005. – 228с.

2. Проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу:
конспект лекцій для студ.
спец. 6.030507 "Переклад" денної
форми навчання

3. Н. І. Чернюк. Методичні вказівки до самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Теоретична фонетика», СумДУ, 2008. – 50 с.

 

23

Практика перекладу
з основної (англійської)
мови

3-8

Шуменко О.А.

Жулавська О.О.

Таценко Н.В.

Термін вивчення: 3-8 семестри

Загальна кількість годин – 600

Лектор: д.філол.н., проф. Таценко Н.В., канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О., канд. філол. наук, доц. Єгорова О.І.,  викладач Назаренко О.В. http://gf.sumdu.edu.ua/uk/27-nazarenko-olena-v-yacheslavivna

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 20

Дисципліна «Практика перекладу з основної (англійської) мови» є складовою підготовки з філології та перекладу і безпосередньо спирається на матеріали таких теоретичних дисциплін, як “Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства”, “Порівняльна лексикологія зі змістовим модулем: проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу”, “Теоретична граматика зі змістовим модулем: порівняльна стилістика англійської та української мов“.

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної (англійської мови)» є сформувати фонові знання щодо найголовніших понять у суспільно-політичній галузі та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного та письмово перекладу у цій галузі; забезпечити відпрацювання студентами перекладу текстів художнього та публіцистичного стилів (в т.ч. науково-публіцистичного, політично-публіцистичного та суспільно-публіцистичного).

Продовжується  поглиблення знань з граматичного та лексичного аспектів англійської мови, вдосконалення вмінь та навичок перекладу на основі передбаченого програмою матеріалу. Продовжується знайомство студентів з типовими проблемами, що виникають під час галузевого перекладу, з типами і видами перекладу та способами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки. Демонструється важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією.

Завданнями вивчення дисципліни «Практика перекладу з основної (англійської мови)» є забезпечити студентів знаннями термінології  у суспільно-політичній галузі, практичними навичками особливостей перекладу текстів художнього та публіцистичного стилів; опанувати в теорії  та на практиці граматичні труднощі перекладу; сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та його відповідальності за якість власної праці.

Структура:

Практична робота: 304 год

Самостійна робота: 296 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):
підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

2. Швачко С.О. Навчити вчитися! Навчальний посібник. – Вінниця:
Нова Книга, 2006. -136с.

3. Шпак В.К. Основи перекладу: лексичні та граматичні аспекти. –
К.: Знання, 2007. – 310 с.

4.  Карабан В. І. Переклад англійськоїнаукової і технічноїлітератури.
Граматичнітруднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-
стилістичніпроблеми [Текст] :посібник / В. І. Карабан. — 4-те вид.,
випр. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 576 с.

5. Жулавська О.О., Назаренко О.В. Переклад: теоретичні та практичні
аспекти. Навчальний посібник. - Суми : Сумський державний
університет, 2017. – 133 с.

 

 

24

Теоретична граматика
зі змістовим модулем:
граматичні проблеми
перекладу

elearning.sumdu.edu.ua

3

Баранова С.В.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Баранова С.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

У курсі «Теоретична граматика зі змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу» подається детальний опис теоретичних основ морфологічного й  синтаксичного рівнів англійської мови та виклад загальних положень сучасної граматичної теорії, ознайомлення з якими орієнтує студента на подальший зовнішній і внутрішній аналіз мовних  явищ. Лекційний курс обіймає питання щодо основних підходів до мови, її структури та системи, морфем, аломорфів, морфів, граматичних значень, форм, опозицій та категорій, класифікації частин мови. Матеріал включає розгляд базових синтаксичних теорій, синтаксичних відношень, зв’язків, процесів, вивчення особливостей словосполучень, речень, членів речення, висловлювання, дискурсу та опис основних труднощів передачі граматичних аспектів мовою перекладу.

Метою дисципліни є формування у студентів загальних компетентностей (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях) та фахових компетентностей (здатність застосовувати знання про мову як особливу знакову систему, її природу та функції; уміння демонструвати знання з теорії мови, що вивчається; виявляти розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; усвідомлення значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати лінгвістичні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання, використовуючи вже здобуті, шляхом самостійного навчання).

Структура:

Лекцій: 32 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1.  Alexeyeva I. O. Theoretical grammar course of modern English
[Текст] : навч. посіб. / I. O. Alexeyeva. — Vinnytsya : Nova Knyha
Publishers, 2007. — 328 c. + Гриф МОН.

2. Мороховська Е. Я. Основи граматики англійської мови
(+Авторизований доступ) [Текст] : Теорія і практика /
Е. Я. Мороховська. — К. : Вища школа, 1993. — 472 с. + Гриф МОН.

3. Baranova, S. V. An Outline of English Morphology [Текст] :
lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time
course of study / S. V. Baranova. – Sumy : Sumy State University,
2017. – 65 p. – 22-14.

 

25

Аспекти класичної 
філології в перекладі

3

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. техн. наук, доц. Кобяков О.М.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Метою дисципліни «Аспекти класичної філології в перекладі» є озброєння студентів системою теоретичних знань та практичних навичок роботи при перекладі, виявлення специфічних проблем, що виникають при перекладі текстів та пошуки шляхів усунення труднощів при їх перекладі, використання загальнотеоретичних положень перекладознавства та уміння пов’язати їх зі специфікою двобічного перекладу лексичних, граматичних та стилістичних особливостей. Паралельно з лінгвістичними аспектами передбачається розвиток мовної та культурологічної компетенції майбутніх перекладачів; озброєння знаннями психологічного плану і розвитку пам’яті, уваги, прогнозування змісту висловлювань. Відтак, дисципліна «Аспекти класичної філології в перекладі»  має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності) так і спеціальних компетентностей (розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії).  

Структура:

Лекцій: 16 год.

Практична робота: 32 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Л. Звонська Давньогрецька мова  К : Дух і літера, 2011. - 634с.
lexikoukr.ho.ua

2. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.

3. Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в
словесном художественном творчестве / М. М. Бахтин // Вопросы
литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 6–71.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/probl_sod.php

 

26

Переклад науково-
технічних текстів

3

Жулавська О.О.

Термін вивчення: 3-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Метою дисципліни «Переклад  науково-технічних текстів» є озброєння студентів системою теоретичних знань та практичних навичок роботи при перекладі наукових та технічних текстів, виявлення специфічних проблем, що виникають при перекладі наукових та технічних текстів та пошуки шляхів усунення труднощів при їх перекладі, використання загальнотеоретичних положень перекладознавства та уміння пов’язати їх зі специфікою двобічного перекладу лексичних, граматичних та стилістичних особливостей наукової та технічної літератури. Паралельно з лінгвістичними аспектами передбачається розвиток мовної, науково-технічної та культурологічної компетенції майбутніх перекладачів; озброєння знаннями психологічного плану і розвитку пам’яті, уваги, прогнозування змісту висловлювань. Дисципліна “Проблеми перекладу науково-технічної літератури” має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності.

Структура:

Лекції: 16 год.

Практична робота: 32 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. О.Л. Пумпянский. Вступ до практики перекладу науково-технічної
літератури англійською мовою- М., 1965. – 304 с.

2.  В.Карабан. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
– «Нова книга», 2001. – 303 с.

3. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.

4. С. Я. Докштейн та ін. Практичний курс перекладу науково-
технічної літератури. Англійська мова. – М., 1967. – 494 с.

 

27

Аспекти класичної
філології в
термінознавстві

4

Кобякова І.К.

Термін вивчення: 4-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. техн. наук, доц. Кобяков О.М.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Метою дисципліни «Аспекти класичної філології в термінознавстві» є озброєння студентів системою теоретичних знань та практичних навичок роботи при перекладі, виявлення специфічних проблем, що виникають при перекладі текстів та пошуки шляхів усунення труднощів при їх перекладі, використання загальнотеоретичних положень перекладознавства та уміння пов’язати їх зі специфікою двобічного перекладу лексичних, граматичних та стилістичних особливостей. Паралельно з лінгвістичними аспектами передбачається розвиток мовної та культурологічної компетенції майбутніх перекладачів; озброєння знаннями психологічного плану і розвитку пам’яті, уваги, прогнозування змісту висловлювань. Дисципліна «Аспекти класичної філології в перекладі»  має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності.

Структура:

Лекцій:  16 год.

Практична робота: 32 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська 

1. Л.Звонська Давньогрецька мова К: Дух і літера, 2011. - 634с.
lexikoukr.ho.ua

2. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007.
– 248 с..

 

28

Переклад галузевої
термінології

4

Медвідь О.М.

Термін вивчення: 4-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Медвідь О.М.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Робота з курсу «Переклад галузевої термінології» спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих перекладачів з англійської мови  на рідну та навпаки. Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу спрямована на забезпечення фахових компетентностей щодо практичного оволодіння термінами з різних галузей та розуміння процесів трансформації лексичних одиниць.

Заняття з курсу знайомлять студентів з поняттям «термін» як основою технічного перекладу з методикою усвідомлення значення невідомих термінів, з процесами утворення нових термінів. У процесі вивчення курсу студенти набувають навички структурно-змістовного аналізу термінів та термінологічних словосполучень. Значна увага приділяється особливостям вживання синонімічних  термінологічних одиниць у письмовому та усному мовленні, а також появі та вживанню скорочень та абревіатур.

Очікувані програмні результати навчання: студенти мають знати особливості термінологічних лексичних одиниць, диференціювати їх згідно з відповідними галузями наук, розуміти закономірності їх походження та трансформацію у пласт лексики повсякденного вжитку.

            Структура:

Лекцій: 16 год.

Практична робота 32 год.

Самостійна робота: 102 год

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. В. Карабан  Переклад наукової та технічної літератури  (ІІ часть).
Вінниця, Нова книга, 2001

2. І. Корунець Theory and Practice of Translation.-K., 2003

3. Подолкова С.В. Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-
технічних текстів. – Суми : СумДУ, 2001. – 34 с.

4. Медвідь О.М. Методичні вказівки до практик-ної роботи з курсу
«Термінологі-зація і детермінологізація англійської мови». – Суми :
СумДУ, 2002. – 79 с.

 

29

Порівняльна
лексикологія

4

Чуланова Г.І.

Термін вивчення: 4-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Чуланова Г.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Курс з «Порівняльної лексикології» має на меті сформувати у майбутніх перекладачів уміння тлумачити слова на рівні синтагматики та парадигматики, навчити студентів осмислювати модель творення слів, розуміти механізм лінгвістичних знаків, виробити системний підхід до мовних явищ, їх типології та іманентності. Зазначений курс базується на досягненнях вітчизняних та зарубіжних вчених про мову та мовлення, на основних методологічних засадах сучасної лінгвістики. У курсі лекцій розглядаються проблеми, що мають традиційне вирішення та такі, що чекають свого подальшого дослідження. (Пор. Stone wall problem, give up type, тощо).

Основним завданням цього курсу є ознайомлення студентів як із загально-лінгвістичними тенденціями розвитку словникового запасу англійської та української мови, так і зі специфічними рисами зазначених систем.  

Програма пояснює мету курсу, наголошуючи на його практичній значущості, визначає ті практичні компетенції, що мають сформулювати студенти у цьому курсі; помічає основну проблематику, розглядає міжпредметні зв’язки з циклом інших лінгвістичних дисциплін; подає структуру курсу, пропонує кількість годин.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати як загальні (здатність визначити місце лексикології серед інших лінгвістичних дисциплін, їх взаємозв’язок та інтеграцію; здатність узагальнити основні положення про слово, фразеологізми, їх статус у порівнювальних мовах) та спеціальні компетентності (здатність осмислювати іманентні явища порівнюваних мов у руслі їх системності, тенденцій, адаптивності з метою коректного використання мовних  знаків.;  здатність застосовувати базові знання в інтерпретації та перекладі різних за стилем та жанром текстів корелюючих мов; здатність застосовувати знання з курсу у професійній діяльності).

У системі підготовки спеціаліста-перекладача дисципліна дає можливість визначити місце та роль перекладача, дослідження його творчої індивідуальності та культурного середовища.

Структура:

Лекцій: 16 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов.
Вінниця: Нова Книга, 2008. – 248с.

2. Chulanova G.V. Lexicologyin theory, practice and tests: study guide /
G.V. Chulanova. – Sumy: Sumy State University, 2015. – 241 p.

3. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної
англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 117с.

4. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов.
Вінниця: Нова книга, 2005. – 224 с.

5.             Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської
та української мов : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2011. – 132 с.
+ Гриф МОН

 

30

Практика перекладу
з німецької мови
для економістів

5-6

Щигло Л.В.

Термін вивчення: 5-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц.  Щигло  Л.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Дисципліна «Практика перекладу з німецької мови для економістів» є дисципліною за вибором студента, відноситься до варіативної частини навчального плану основної освітньої програми у напрямку 035 Філологія, спеціалізація 035.4 Германські мови та літератури (переклад включно). Вивчення дисципліни «Практика перекладу з німецької мови для економістів (аспект «Мова міжнародного ділового спілкування») тісно пов'язана і логічно слідує за дисципліною «Введення в теорію міжкультурної комунікації», яка знайомить студентів з основами міжкультурної комунікації і перекладацької етики, за дисципліною «Теорія перекладу», яка закладає теоретичну основу для всієї перекладацької  діяльності, забезпечує оволодіння  методами та прийомами          перекладу і застосовуванням їх в конкретних умовах.

Головна увага в дисципліні «Практика перекладу з німецької мови для економістів (аспект «Мова міжнародного ділового спілкування») приділяється розвитку загальних та спеціальних компетентностей студентів: вирішення типових комунікативних завдань, навчання правилам міжнародного етикету, пошуку індивідуальних творчих рішень на основі загальних принципів при перекладі документації, яка обслуговує сферу міжнародних економічних відносин (угоди про економічне співробітництво, торговельні угоди, експортно-імпортні документи), розвитку навичок усного мовлення в сфері ділової комунікації в різних ситуаціях спілкування.

                 Структура:

Практична робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

1. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова:
навч. посіб. / Л. В. Щигло. – Суми : СумДУ, 2015. –     214 с. 

2. Фрайхофф Д., Бекетова О.В., Ізєрманн Н. Німецька економічна мова
(D. Freyhoff, О.V. Beketova, N. Yzermann. Wirtschaftssprache Deutsch):
навч. посіб. - Нова книга, 2001. -  172с.

3. Володіна Т.С., Рудківський О.П. Загальна теорія перекладу для
першого (бакалаврського) рівня. Навч. –метод. посібник. –Київ:
Вид. центр КНЛУ, 2017. – 296 с.

 

 

31

Практика перекладу
текстів з митного права

5

Мовчан Д.В.

Термін вивчення: 5-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: старший викладач Дегтярьова Л.І.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Цілями  та завданнями  дисципліни є поглиблення знань студентів в області перекладознавства, розширювання термінологічного тезаурусу студентів у рамках матеріалу, розвиток у студентів навичок аналітичного мислення та психолінгвістичного сприйняття фахових текстів для перекладу, розуміння еквівалентності та адекватності перекладу, володіння принципами аналізу та перекладу складних конструкцій.

Тестування здійснюється в усній та письмовій формах з урахуванням всіх мовних аспектів відповідно до наступного плану.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен володіти фаховою лексикою та мати практичні навички з перекладу тексті та документів з митного права. Особлива увага приділяється методам адекватного та еквівалентного перекладу фахових текстів. Студент має чітко розуміти структуру текстів як відображення референтної ситуації.

Структура:

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу
(німецька мова. Видавництво «Нова книга». 2006.592 с.

2. Wahrig. Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH,
Gütersloh/München, 2000.

3 Degtjarjowa, L. I. 3368 Methodische hinweise fur die praktische arbeit
zum Thema: Praktikum der ubersetzung der texte im fach "Zollrecht"
[Текст] : fur die studenten der fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung"
direktstudium / L. I. Degtjarjowa. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy,
2012. – 58 c. – 6-27.

 

32

Практика перекладу
з німецької мови
для юристів

5

Овсянко О.Л.

Термін вивчення: 5-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: викладач-стажист Степанов В.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Головна увага в дисципліні «Практика перекладу з німецької мови для юристів» приділяється ознайомленню студентів з типовими морфологічними, граматичними та стилістичними явищами, що мають місце при відтворенні німецьких правових та суспільно-політичних текстів іноземною мовою; правовими реаліями німецькомовної спільноти; міжнародними нормами відтворення юридичної інформації; напрацюванням письмових та усних навичок перекладу подібних текстів.

Дисципліна «Практика перекладу з німецької мови для юристів» сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції студентів, їх загальному інтелектуальному розвитку та професійному зростанню як майбутніх фахівців, що готові працювати у галузі перекладу текстів правової та суспільно-політичної тематики.

Метою і завданням дисципліни «Практика перекладу з німецької мови для юристів» є ознайомлення студентів з головними особливостями перекладу текстів юридичного та суспільного характеру з української мови на німецьку та з німецької мови на українську разом з висвітленням проблем на морфологічному (типи німецького словотворення: суфіксація, префіксація, конверсія, основоскладання), синтаксичному (механізм утворення складнопідрядних речень, утворення форм пасивного стану, вживання прийменників) та стилістичному (принципи оформлення ділових паперів відповідно до державних стандартів; правила відтворення власних назв, адреси, дат, печаток, підписів, мір, серії та номера документів) рівнях із їх практичним закріпленням в писемному та усному мовленні.

Структура:

Практична робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) :
підручник / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. — Київ :
Видавничо-поліграфічний центр "Київськийуніверситет", 2008. — 543 с.

https://drive.google.com/open?id=1jWTceIcsL7fna6tYOdEku4eDEYCPB44x

2. Практична граматика німецької мови : навч. посіб. / Д. А. Євгененко,
О. М. Білоус, О. О. Гуменюк та ін. — 2-ге вид., випр. та доп. — Вінниця :
Нова книга, 2004. — 400 с.

https://drive.google.com/open?id=0B4bPc2s3vyCEMHg5Q0puOC1mYzA

3. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer.
— Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1969. — 327 S.

https://drive.google.com/open?id=1APYjcBwhuVVH1sqQ4oxyHlGVkOfN5UF7   

 

33

Юридична філологія

5

Куліш В.С.

Термін вивчення: 5-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: викладач Приходько Н.А.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Здобувач вищої освіти за спеціальністю «Філологія» має володіти англійською мовою на рівні достатньому для вільного висловлювання думок мовою, що вивчається, здійснення ділової комунікації, аналізу стилістичних та перекладацьких особливостей тексту мовою оригіналу та добору лексико-стилістичних та граматико-стилістичних відповідників мовою перекладу. Тому, курс «Юридична філологія» для студентів 3 курсу розрахований на подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність використання англійської мови в усіх сферах суспільного життя, цінування та повага проявів мультикультурного суспільства, здатність абстрактного мислення та синтезу набутих знань, навички використання інформаційних та комунікативних технологій), так і спеціальних компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему; розуміння структури філології; властивості літератури як мистецтва слова; здатність вільно використовувати мову, що вивчається в усному та письмовому мовленні;здатність правильно розуміти експліцитну та імпліцитну інформацію, аналізувати та інтерпретувати смисли).

Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає розширення галузевих блоків та оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації.

Структура:

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П., Ліпко І.П. Переклад
англомовної   юридичної літератури. Навчальний посібник. –
3-тє видання, виправлене і доповнене. - Вінниця: НОВА КНИГА,
2006. –656с.

2.  Англійська мова в міжнародних документах з прав людини: Навч.
посібник: У 3-х частинах/За ред..проф. І.І. Борисенко.-К.:
Юрінком Інтер, 2005. - 752 с.

 

34

Основи ділової
комунікації
(німецька мова)

5

Мовчан Д.В.

Термін вивчення: 5-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: старший викладач Дегтярьова Л.І.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ділової комунікації» є формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій в області комунікації, розвиток вміння оптимально використовувати засоби української та німецької мов при усному та письмовому діловому спілкуванні, освоєння студентами етичних засад, форм і сфер ділового спілкування з діловими і офіційними особами та зарубіжними і громадськими партнерами в рамках ділового протоколу, етичних норм, вимог етикету, сформованих на основі історичної практики і частково закріплених у нормативних документах і міжнародних конвенціях.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи ділової комунікації» є:

–        засвоєння базисних знань про природу та сутність спілкування;

–        поліпшення навичок позитивного спілкування на основі взаєморозуміння, особистого впливу, подолання комунікативних бар'єрів;

вивчення етичних основ ділового спілкування та формування сучасної ділової культури, ділової етики;

–        вивчення теорії та практики ведення ділових переговорів, їх організації та підготовки;

–        освоєння психології ділового спілкування, тактичних прийомів на переговорах і техніки аргументації, запобігання конфліктних ситуацій;

–        аналіз видів ділової міжнародної переписки;

–        теоретичне і практичне освоєння методики організації та проведення ділових бесід і комерційних переговорів, ділових зустрічей, офіційних прийомів, брифінгів, прес-конференцій та використання сучасних засобів комунікації;

–        розгляд питань ділового етикету, бізнес-протоколу та атрибутів ділового спілкування.

Структура:

Практична робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька

1. C. Colin Unternehmen Deutch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch.
Lehrbuch. Verlag Klett Edition GmbH, München 1995- – 216 S.

2. Rainer Ernst Wicke Kontakte knüpfen Fernstudieneinheit 9.
Fernstudienprojekt zur Fort– und Weiterbildung im Bereich Germanistik
und Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, Berlin 1995. – 168 S.

3 Rainer Ernst Wicke Kontakte knüpfen Fernstudieneinheit 9.
Fernstudienprojekt zur Fort– und Weiterbildung im Bereich Germanistik
und Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, Berlin 1995. – 168 S.

4. Rosemarie Wrede–Grischkat Manieren und Karriere. Verhaltensnormen
für Führungskräfte. Zweite Auflage. Frankfurter Allgemeine. Gabler,
1992. – 325 S.

 

35

Спецрозділи перекладу
зі змістовим модулем:
переклад ділового
мовлення

elearning.sumdu.edu.ua

5-6

Баранова С.В.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Баранова С.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Метою дисципліни «Спецрозділи перекладу зі змістовим модулем: переклад ділового мовлення» є сформувати у студентів наступні загальні компетентності  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та спеціальні компетентності (мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміння компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; навички збирання й аналізу фактичного матеріалу та проведення досліджень, які демонструють уміння знаходити бібліографічну інформацію та використовувати її для розв’язання тієї чи іншої проблеми; розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань; здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитно та імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли). Її завданням є аналіз теоретичних, методологічних, лінгвокомунікативних, культурних та інших аспектів перекладу як виду посередницької діяльності.

Основою «Спецрозділів перекладу зі змістовим модулем: переклад ділового мовлення» є «Практичний курс англійської мови» та «Вступ до мовознавства зі змістовим модулем:  вступ до перекладознавства». Дисципліна сприяє розширенню лінгвістичної компетенції майбутнього перекладача, готує його до інтерпретації різностильових та різножанрових текстів, вчить студентів застосовувати різні типи перекладацьких трансформацій, перекладати й оформлювати ділові папери.

Структура:

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

 

1. Баранова С. В. Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ.
спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова.
— Суми : СумДУ, 2012. — 86 с.

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc'

2. Кобякова І.К.  Переклад ділового мовлення. – Суми, 2011

3. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні
проблеми (+Авторизований доступ) [Текст] : посібник / В. І. Карабан.
— 4-те вид., випр. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 576 с.

4. Міщенко Л. А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і
практика перекладу" (+Авторизований доступ) [Текст] : посібник /
Л. А. Міщенко, О. М. Турченко. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 176 с.

 

36

Порівняльна стилістика
і граматика англійської
та української мов

elearning.sumdu.edu.ua

elearning.sumdu.edu.ua

6

Баранова С.В.

Термін вивчення: 6 семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Баранова С.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Метою викладання дисципліни «Порівняльна стилістика і граматика англійської та української мов» полягає в тому, щоб сформувати у студентів наступних загальних компетентностей  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та фахових компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; здатність демонструвати знання з теорії та історії мов, що вивчаються; здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті).

Змістовий модуль “Порівняльна граматика англійської та української мов” знайомить студентів напряму 6.035 Філологія з метамовою типології, а також надає студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов з подальшим визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис. Викладання даного модуля націлене на узагальнення знань про граматичну будову англійської мови в плані її порівняння з українською. Викладання ведеться на засадах зіставлення структурно-семантичних та функціональних характеристик одиниць морфологічної та синтаксичної систем двох мов. При цьому особлива увага приділяється відмінним / аломорфним рисам та явищам, що не лише  визначають структурний тип порівнюваних мов, а й сприяють ідентифікації та подоланню труднощів у переході від одиниць вихідної до одиниць цільової мови у процесі перекладу.

Структура:

Лекцій: 32 год.

Практична робота:16 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов.
– Вінниця:Нова книга, 2005. – 224 с.

2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов:
Навч. посібник / I. В. Корунець. — К : Либідь, 1995. — 236 с. 

3. Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та
української мов [Текст] : навч. посіб. / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ,
2011. — 132 с. + Гриф МОН. — 16-97.

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20694/1/baranova.doc'

 

37

Основи інформатики
та прикладної лінгвістики
зі змістовим модулем:
копірайтинг

6

Медвідь О.М.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Медвідь О.М., асистент Гарцунова Л.І.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Основною метою дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг» є формування системи знань про прикладну лінгвістику, яка вивчає взаємозв’язок комп’ютерних систем з лінгвістикою, а також формування у студентів вмінь та навичок необхідних для роботи з інформаційними, перекладацькими і комунікаційними системами як засобами контролю якості перекладу і оптимізації процесу перекладу для ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. Основною метою вивчення основ копірайтингу є :

-       усвідомлення студентами місця копірайтингу в системі підготовки фахівця з перекладу;

-       ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу;

-       формування навичок написання кваліфікованих рекламних текстів;

-       ознайомлення з характеристиками та вимогами до написання текстів різних жанрів;

-       вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективного тексту;

-       ознайомлення зі структурою, складом та побудовою рекламного тексту;

-       вивчення композиції тексту та публікацій;

-       усвідомлення психологічних засад діяльності копірайтера;

-       ознайомлення з основними засобами здійснення невербального впливу на аудиторію (візуальні, шрифтові виділення тощо);

-       підготовка студентів до використання знань з дисципліни на практиці.

Структура:

Лекцій: 32 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики. Донецьк:
ТОВ «ЮгоВосток», 2003. - 184с

2. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика. Суми: ВТД «Університетська
книга», 2004. - С. 1142.

3. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления /
С. Бердышев. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 252 с. 

4. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Основи
прикладної лінгвістики» для студентів 2-го курсу спеціальності
«Переклад» денної форми навчання. Укладач Медвідь О.М. –
Вид-во СумДУ, 2002р.- 53 с.

 

38

Практика перекладу
міжнародної економічної
термінології зі змістовим
модулем міжнародна
економіка

6

Куліш В.С.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, ст. викладач Куліш В.С.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Відповідно до програмних вимог метою курсу «Практика перекладу міжнародної економічної термінології зі змістовим модулем: міжнародна економіка»  є поглиблення знань та вмінь студентів з усного та письмового перекладу у галузі «Економіка», забезпечення професійно-практичної підготовки студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху перекладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці,  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

Зміст курсу забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною економічною термінологією. Система різноманітних вправ, що побудовані на циклічному принципі створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння мовних елементів економічного стилю. Тематично пов’язані тексти, які є добіркою монографій та журнальних статей англійських та американських авторів, призначені для аудиторного та самостійного навчального опрацювання.  Передбачаються вправи на тренування вільного користування лексикою, типовою для ділового спілкування та термінологічними одиницями галузі «Економіка», вправи з двостороннього перекладу економічних текстів, вправи на реферування та анотування текстів.

Структура:

Лекції: 16 год.

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 86 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Business English. Fundamentals of Economics and Business Organization
/ З. В. Данилова, І. М. Байбакова, І. Б. Князевська. – Тернопіль :
Астон, - 88 с.

2.  Commercial English / Heather Ferlicchia. – Харьков : Торсинг,
2002. – 192 с.  

3. English for Economists and Businessmen: підручник / В. К. Шпак,
О. О. Мустафа, Т. І. Бондар.  – К. : Вища школа, 2007. – 223 с.

4.  Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної економічної
літератури. Економіка США: Загальні принципи. Видання друге, доповнене.
– Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 270с.

 

39

Юридична термінологія
зі змістовим модулем:
суд, правоохоронні
та правозахисні
органи Ураїни

6

Шуменко О.О.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Шуменко О.А.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає розширення галузевих блоків та оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації.

Цілями та завданнями  дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору вироблення та вдосконалення навичок знання та розуміння термінологічного матеріалу та перекладацькі дії, розширювання словникового запасу студентів у рамках матеріалу, що планується для IІI курсу, розвиток у студентів навичок вільного усного та письмового перекладу на основі лексики, що вивчається на цьому ступені, а також ділового мовлення у безпосередньому спілкуванні на матеріалі тем, передбачених програмою для вивчення в цьому семестрі. Передбачаються вправи на тренування вільного користування словами та термінологічними одиницями, характерним для діалогів та на закріплення юридичної лексики, поповнення активного словника у дискусіях та ролевих іграх. Також система вправ забезпечує як засвоєння юридичної термінології, так і розвиток власне перекладацьких навичок та умінь. Продовжується робота над фонозаписами, текстами та вправами підручника, а також інших англомовних джерел. Тестування здійснюється в усній та письмовій формах з урахуванням всіх мовних аспектів відповідно до наступного плану. Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати на понятійно-аналітичному рівні юридичну термінологію, термінологічні еквіваленти з конкретної тематики. Студент має вміти прочитати  та перекласти на рідну мову та проаналізувати юридичний текст середньої складності, вільно спілкуватися на задану тему, коментувати тексти за означеною тематикою, працювати з аудіоматеріалами, виконувати комунікативні та мовленнєво-перекладні вправи.

Структура:

Лекцій: 16 год.

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 86 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання:  англійська

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Іваненко Ю.П.,Ліпко І.П. Переклад
англомовної юридичної літератури. Навчальний посібник. – 3-є видання.,
виправлене і доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 656 с.  

2. I.K.Kobyakova, O.V.Yemelyanova Justice and Law : study guide/
I.K. Kobyakova, O.V.Yemelyanova. – Sumy : Sumy State Universitety,
2014. – 211 p.

3. Є. Марочкін. Організація судових та правоохоронних органів:
підручник. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред.
І. Є. М арочкіна. - X . : П раво, 2013. - 448 с.

4. Т. Б. Вільчик, П. М. Каркач, А. В. Лапкін Організація судових та
правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Т. Б. Вільчик, П. М. Каркач,
А. В. Лапкін та ін. ; за ред. Л. М. Мо‑ сквич. – Х. : Право, 2016.

5. Бурбика М. М. Б91 Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях):
навчальний посібник / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. – Суми : Сумський
державний університет, 2016. – 123 с.

40

Сучасні  технології
перекладу зі  змістовим
модулем: перекладацький
скоропис

6

Овсянко О.Л.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, ст. викл. Овсянко О. Л.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Метою дисципліни «Cучасні технології перекладу зі змістовим модулем: перекладацький скоропис» є набуття студентами знань, умінь та навиків у галузі комп’ютеризованого перекладу. Дисципліна повинна надати студентам уявлення про місце і роль інформаційних технологій в сучасній лінгвістичній науці, формувати здібності та готовність застосовувати знання та вміння в професійній діяльності.

Окрім того, курс направлений на ознайомлення студентів-бакалаврів з принципами перекладацького скоропису для забезпечення усного послідовного перекладу, зокрема, вертикального розташування записів для швидкого та ефективного занотовування повного обсягу повідомлення.

Зміст дисципліни передбачає формування навичок щодо застосування інформаційних технологій при перекладацькій діяльності; поліпшення навичок роботи з електронними словниками; опанування сучасними комп’ютерними технологіями автоматизованого перекладу; засвоєння основних принципів здійснення скороченого запису лексем і синтаксем; особливостей процесу створення скороченого запису текстів суспільно-політичної лексики; удосконалення скороченої системи записів при перекладі.

Структура:

Лекцій: 32 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Тарасенко Р. О. Інформаційні технології в перекладацькій діяльності:
навч. посіб. / Р. О. Тарасенко, С. М. Амеліна. – К. : ЦП «КОМПРИНТ»,
2017. – 253 с.

2. Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна
лінгвістика: підручник. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006.– 188 с.

3. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису / О. В. Ребрій
[Ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан]. – Вінниця : Нова Книга,
2006. − 152 с.

 

41

Практика перекладацька

5-6

Жулавська О.О.

Термін вивчення: 5-6 семестри

Загальна кількість годин – 135

Лектор: канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О.

Статус: практична підготовка

Кількість кредитів: 4,5

Метою дисципліни «Перекладацька практика» є ознайомлення студентів з предметною областю виробничої сфери підприємства і основними термінологічними особливостями в залежності від видів літератури та документації з метою формування термінологічного словарного запасу і розвинення технічного та ділового мислення, а також закріпити на практиці одержані теоретичні знання з основного курсу перекладу. Дисципліна має на меті подальше поглиблення знань та вдосконалення вмінь і навичок користування мовним матеріалом підвищеної складності, що має на увазі розвиток як загальних компетентностей студентів (здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність спілкуватися іноземною мовою, цінування та повага різноманітності та мультикультурності, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності, здатність працювати незалежно) так і спеціальних компетентностей (фонетичний, лексичний і граматичний рівні мови, здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчає(ю)ться, в усній та письмовій формі, у різних регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), розуміння сутності й соціальної значущості своєї майбутньої професії, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну галузь діяльності, їх взаємозв’язку в цілісній системі знань, здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли, здатність виявляти знання термінотворення та функціонування термінів у текстах, здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті, мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміння компетентно застосовувати їх у своїй професійній діяльності, уміння користуватися різними методами і методиками наукового дослідження матеріалу із застосуванням сучасної методології, здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).

Структура:

Самостійна робота: 135 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, німецька, українська

1.  I.V. Korunets. A Course in the Theory and Practice of Translation -K.,1986

2. О.Л.Пумпянський. Переклад англійської науково-технічної літератури :
Лексика та граматика. - М. : Наука, 1961. - 296 с.

3. А.В.Параніна. Посібник з перекладу технічних текстів з англійської
мови на українську.-М.,1979.

4.  Я.Й.Рецкер. Теорія перекладу та перекладацька практика.-М.,1974.

 

 

42

Порівняльна стилістика 
і граматика англійської
та української мов

7

Баранова С.В.

Термін вивчення: 6-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Баранова С.В.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 5

Метою викладання дисципліни «Порівняльна стилістика і граматика англійської та української мов» полягає в тому, щоб сформувати у студентів наступних загальних компетентностей  (уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; цінування та повага різноманітності та мультикультурності) та фахових компетентностей (базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; здатність демонструвати знання з теорії та історії мов, що вивчаються; здатність працювати з вербальними текстами: правильно розуміти експліцитну й імпліцитну інформацію, аналізувати, інтерпретувати смисли; розуміння структури філологічної науки  та її теоретичних основ; розуміння значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті; здатність до збору та аналізу мовних, літературних, фольклорних фактів, філологічного аналізу, інтерпретації та перекладу тексту; здатність набувати нові філологічні знання шляхом самостійного навчання, використовуючи вже здобуті).

Змістовий модуль “Порівняльна граматика англійської та української мов” знайомить студентів напряму 6.035 Філологія з метамовою типології, а також надає студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов з подальшим визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис. Викладання даного модуля націлене на узагальнення знань про граматичну будову англійської мови в плані її порівняння з українською. Викладання ведеться на засадах зіставлення структурно-семантичних та функціональних характеристик одиниць морфологічної та синтаксичної систем двох мов. При цьому особлива увага приділяється відмінним / аломорфним рисам та явищам, що не лише  визначають структурний тип порівнюваних мов, а й сприяють ідентифікації та подоланню труднощів у переході від одиниць вихідної до одиниць цільової мови у процесі перекладу.

Змістовий модуль «Порівняльна стилістика англійської та української мов» вчить студентів-перекладачів розуміти природу експресивних засобів та стилістичних прийомів, їхні функціональні можливості, надає знання про стилістику як мовознавчий предмет, який інтегрує з іншими лінгвістичними дисциплінами. За основу опису стилістичних ресурсів порівнюваних мов взято рівневий підхід: від опису одиниць і відношень, які існують у межах нижчого мовного рівня, до опису їх у межах вищого мовного рівня, що дозволяє ідентифікувати засоби стилістики, визначати зв’язки з лінгвістикою тексту, інтерпретацією.

Структура:

Лекцій: 32 год.

Практична робота:16 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

 

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов.
– Вінниця:Нова книга, 2005. – 224 с.

2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов:
Навч. посібник / I. В. Корунець. — К : Либідь, 1995. — 236 с. 

3. Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та
української мов [Текст] : навч. посіб. / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ,
2011. — 132 с. + Гриф МОН. — 16-97.

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20694/1/baranova.doc'

 

43

Методика викладання
іноземної мови

7

Чепелюк А.Д.

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 90

Лектор: ст. викладач Чепелюк А.Д.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 3

Забезпечити загальнонаукову й професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції викладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці,  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

У ході роботи над матеріалом студенти набувають таких компетентностей як:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність планувати свою роботу.

Здатність працювати в команді.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Здатність показувати досконале знання державної та володіння іноземними мовами.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

Здатність  оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

Структура:

Лекцій: 16 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 58 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська, німецька

1. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх
навчальних закладах. — К. : Ленвіт, 1999. — 320 с.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання / наук. редактор С.Ю. Ніколаєва. – К.:
Ленвіт, 2003. – 273с.

3. Чепелюк, А. Д.  2245 Методичні рекомендації до педагогічної
практики: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / 
А. Д. Чепелюк ;  — Суми : СумДУ, 2009. — 45 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2245.doc

 

44

Термінологія англійської
мови зі змістовим
модулем: проблеми
перекладу науково-
технічної літератури

7

Медвідь О.М.

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 90

Лектор: канд. філол. наук, доц. Медвідь О.М.

Статус: Нормативний ПП

Кількість кредитів: 3

Робота з курсу «Термінологія  англійської мови зі змістовним модулем:

проблеми перекладу науково-технічної літератури» спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих перекладачів з англійської мови  на рідну та навпаки. Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу спрямована на забезпечення фахових компетентностей щодо практичного оволодіння термінами з різних галузей та розуміння процесів трансформації лексичних одиниць. Заняття з курсу знайомлять студентів з поняттям «термін» як основою технічного перекладу з методикою усвідомлення значення невідомих термінів, з процесами утворення нових термінів. У процесі вивчення курсу студенти набувають навички структурно-змістовного аналізу термінів та термінологічних словосполучень. Значна увага приділяється особливостям вживання синонімічних  термінологічних одиниць у письмовому та усному мовленні, а також появі та вживанню скорочень та абревіатур.

Очікувані програмні результати навчання: студенти мають знати особливості термінологічних лексичних одиниць, диференціювати їх згідно з відповідними галузями наук, розуміти закономірності їх походження та трансформацію у пласт лексики повсякденного вжитку.

Структура:

Практична робота: 32 год.

Самостійна робота: 58 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1.  В. Карабан  Переклад наукової та технічної літератури  (ІІ часть).
Вінниця, Нова книга, 2001

2. І. Корунець Theory and Practice of Translation.-K., 2003

 

45

Офісна діяльність
та легалізація

7

Прокопенко А.В. 

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, старший викладач

Прокопенко А. В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Програмні вимоги за спеціальністю «Філологія» передбачають глибокі знання з базових мовознавчих та перекладознавчих дисциплін, володіння навичками освіченого писемного та усного мовлення з англійської мови, а також високий рівень виконання перекладів з/на іноземну мову. Відповідно до цих вимог метою дисципліни «Офісна діяльність та легалізація» є поглиблення знань студентів з ділового мовлення розвиток навичок ведення та перекладу ділової кореспонденції. Завдання навчальної дисципліни випливають із поставленої мети:

– розширення лексичного запасу у рамках опрацювання теоретичного та практичного матеріалу;

– вдосконалення навичок вільного усного та письмового перекладу з/на англійську та німецьку мови;

– ознайомлення з основами та специфікою вербальної та невербальної бізнес-комунікації;

– моделювання застосування перекладацько-лінгвістичних навичок в офісній діяльності;

– набуття нових знань стосовно правових аспектів ведення перекладацької діяльності.

Структура:

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

 

1. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. /
Ю. В. Косенко. – Суми : Сумський державний університет,
2011. – 187 с.

2. Калашник Н. Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до
спеціальності [Текст] : Навч. посіб. для факультетів з поглибленого
вивчення другої іноземної мови у закладах вищої відомчої юридичної
освіти / Н. Г. Калашник, Н. О. Гетьман. — Запоріжжя : Мотор-Січ,
2004. – 314 с. 

46

Нотаріальний
переклад

7

Ємельянова О.В.

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Ємельянова О.В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

У VII  семестрі продовжується  поглиблення знань, вдосконалення вмінь та навичок студентів з перекладу текстів та матеріалів зі спеціальних галузей підвищеної складності.  Відповідно до програмних вимог цілями  та завданнями  дисципліни «Нотаріальний переклад» є забезпечення фонових знань студентів, необхідних майбутнім перекладачам для роботи у галузі юриспруденції, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та умінь з точки зору розуміння ділового юридичного мовлення. Поглиблення словникового запасу студентів у рамках матеріалу, що планується для IV курсу, розвиток у студентів навиків вільного усного та письмового перекладу на основі лексики та граматики, що вивчається на цьому етапі. Передбачаються вправи на тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту, на розвиток контекстуальної догадки та механізму антиципації, на закріплення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників. Продовжується робота над фонозаписами, текстами та вправами підручника, а також інших англомовних джерел.

Структура:

Лабораторна робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

1. Переклад англомовної юридичної літератури / Л.М.Черноватий,
В.І.Карабан, Ю.П.Іванко, І.П.Ліпко. – Вінниця : Нова Книга,
2006. – 656 с.

2. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову /
В.І.Карабан. - Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с.

3. Теорія і практика перекладу / І.В.Корунець. - Вінниця : Нова Книга,
2003. – 448 с.

 

 

47

Вступ до германського
мовознавства

7

Кобякова І.К. 

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, проф. Кобякова І.К.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стародавні германці та їх мови: фонетична, граматична і лексична системи.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: сучасні германські мови та їх розповсюдження на Земній кулі. Стародавні германці та їх мови. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві. Загальна характеристика фонетичної системи германських мов. Граматична і

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про характерні риси групи германських мов у складі індоєвропейської мовної сім’ї, про основні етапи розвитку і відмітні особливості німецької мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни є висвітлення історії стародавніх германців – носіїв племінних германських мов (розселення германців на території Європи, їх основні племінні угрупування, виникнення племінних об’єднань і формування перших варварських королівств); ознайомлення з історією германської філології та порівняльно-історичним методом, на основі якого було встановлено особливості германських мов, що визначають їх своєрідність та їх відношення до інших груп індоєвропейських мов; аналіз характерних особливостей фонологічної системи, граматичної будови й лексики германських мов в порівняльному аспекті; коротке викладення історії німецької мови від перших пам’яток до сучасного стану з виявленням загальних і специфічних особливостей її розвитку, зумовлених взаємодію внутрішніх та зовнішніх чинників.

Структура:

Лекцій:16 год.

Лабораторна робота:16 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська

 

1. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця :
Нова книга, 2008. – 528

books.google.com.ua

2. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до
германського мовознавства». Посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА,
2006. – 264 с.

3. Baugh A., Cable T.A. History of the English language. –
London, 1978.

48

Поглиблений  курс
із практики перекладу з англійської мови

7

Таценко Н.В.

Термін вивчення: 7-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: д.філол.н., проф. Таценко Н.В.

Статус: нормативний ПП  дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

У VII семестрі поглиблюються знання та вдосконалюються вміння та навички перекладу текстів підвищеної складності. Відповідно до програмних вимог IV курсу завданнями дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору подальшого формування та вдосконалення навичок перекладу з англійської мови на українську та навпаки на основі аутентичних художніх, суспільно-політичних, фінансово-економічних, культурно-освітіх тексів. Опрацьовуються поняття текст та дискурс, осмислюється їх диференціація. Розвиваються навички написання та перекладу анотацій та складання резюме текстів. Виокремлюються адекватні форми роботи над типовими та нетиповими текстами.Студенти працюють над малими текстами як об’єктами перекладацької девіації.

 

Структура:

Лекції: год.

Практична робота: 48 год.

Самостійна робота: 102 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний
переклад): підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

2.  Карабан В. І. Переклад англійськоїнаукової і технічної
літератури. Граматичнітруднощі, лексичні, термінологічні та
жанрово-стилістичніпроблеми [Текст] :посібник / В. І. Карабан.
— 4-те вид., випр. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 576 с.

 

 

49

Основи синхронного
перекладу

8

Медвідь О.М.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 90

Лектор: канд. філол. наук, доц. Медвідь О.М.

Статус: нормативний ПП

Кількість кредитів: 3

Курс має на меті познайомити студентів з ретроспективною еволюцією перекладацької практики,  її витоками, джерелами, концепціями, стратегією, тактикою перекладу в різних часових параметрах.

Загальні компетенції:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-  здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

- здатність працювати автономно.

Спеціальні компетенції:

-        здатність показувати досконале знання державної та володіння англійською мовою;

-        здатність практично застосовувати сучасні інформаційні технології для проведення синхронного перекладу;

-        здатність адекватно перекладати усні тексти з підготовкою та без підготовк,

-        здатність до швидкої лінгвістичної реакції та запам’ятовування великих об’ємів інформації.

Структура:

Лекцій: 16 год.

Практична робота: 32 год.

Самостійна робота: 42 год.

Форма контролю: д/з

1. I.V.Korunetz. Theory and Practice of Translation. – K., 2000

ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/3hpdf

2.  Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. –
Навч. посібник. – Вінниця:Вид-во «Фоліант», 2004. – 112 с.

 

50

Переклад ділового
мовлення зі змістовим
модулем: українське
ділове мовлення

8

Куліш В.С.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 90

Лектор: канд. філол. наук, старший викладач Куліш В.С.   

Статус: нормативний П дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 3

Метою дисципліни є опрацювання письмової мови; поглиблення знань та вдосконалення вмінь мовлення у студентів шляхом вивчення матеріалів передбачених програмою ІV курсу та використання матеріалів, що вивчаються в попередні роки.

Цілі та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі і роль у підготовці спеціаліста: вдосконалювати та розширювати знання студентів з фонетичного, граматичного та лексичного аспектів англійської мови, розвивати у студентів навички вільного спілкування та перекладу на основі передбаченого програмою У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти визначити основні види ділових паперів та роботи якісний переклад їх.

Структура:

Лекцій:16 год.

Практична робота: 16 год.

Самостійна робота: 58 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1. Корунець І.В. Нарис з історії Західноєвропейського та
українського перекладу. К КДЛУ , 2000

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному
управлінні : навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011.
- 168 с. Режим доступу:
http://academy.gov.ua

3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. —
К.: Літера, 2000. — 480 с.
Режим доступу:
https://scibook.net/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248.html

51

Практика перекладу
текстів з міжнародного
права

8

Жулавська О.О.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Жулавська О.О

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Прагнення досягти взаєморозуміння у світі веде до збільшення кількості двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, конференцій, симпозіумів, що, в свою чергу, призводить до створення міжнародних документів найрізноманітнішого характеру як на міждержавному рівня, так і в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Тому вкрай важливим для професійного рівня майбутніх викладачів є ознайомлення з мовою міжнародних документів з усіма її труднощами та особливостями.

 

У VIІІ семестрі продовжується поглиблення знань та вдосконалення вмінь та навичок користування мовними матеріалами підвищеної складності відповідно до програмних вимог IІІ курсу. Передбачається ускладнення граматичних структур, зокрема, політичною, юридичною, дипломатичною та економічною лексикою, оволодіння зразками офіційного письмового мовлення.

 

Цілями та завданнями даної дисципліни є поглиблення знань студентів з точки зору вироблення та вдосконалення навичок розуміння міжнародної документації та ділового мовлення на матеріалі тем, передбачених програмою для вивчення в даному семестрі. Передбачаються вправи на тренування вільного користування словами та фразеологічними одиницями, характерними для різних видів документів, що є в обігу в міжнародних організаціях, вивчення кліше та сталих висловів, притаманних певним видам документів, оволодіння навичками їхнього

Структура:

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: англійська, українська

1. Борисенко   И.И.,   Евтушенко   Л.И.   Английский   язык   в
международных  документах  (право,  торговля,  дипломатия):
Учебное пособие. — К.: Логос, 2001. — 480 с.

2 Черноватий  Л.М.,  Карабан  В.І.,  Іванко  Ю.П.,  Ліпко  І.П.
Переклад  англомовної  юридичної  літератури.  —  Вінниця:
Нова книга, 2006. — 656 с

 

 

52

Практика перекладу
з німецької мови

8

Чепелюк А.Д.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: старший виклалач Чепелюк А. Д

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Курс  “Практика перекладу з німецької мови” має на меті готувати перекладачів на базі німецької мови, яка  є в них другою спеціальністю. Передбачається      формування у студентів таких  загальних компетентностей як здатність спілкуватися іноземною мовою на професійному рівні,

розуміння професійної діяльності,  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

Студенти повинні набути таких спеціальних компетентностей як здатність ефективно брати участь у різних формах наукової комунікації як у ролі учасників, так і у ролі перекладачів.

Студенти повинні мати практичну підготовку, яка полягає у виробленні умінь та навичок письмового перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку. Студенти оволодівають різними видами перекладу.

Студенти повинні вміти узагальнювати висновки спостережень над окремими випадками перекладу, використовувати ці висновки у своїй роботі.

Структура:

Лабораторна робота: 32 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: німецька, українська

1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика 
перекладу. – Вінниця. Нова книга, 2006.

2.  Кучер З.І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу
(німецька мова). Вінниця. Нова книга, 2013.

3. Єрмоленко С.В. 2773 Методичні вказівки до практичних
занять з курсу "Практика перекладу з німецької мови":
СумДУ, 2009. — 61 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2773.doc 

 

 

53

Практика педагогічна

8

Красуля А.В.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 180

Лектор: старший викладач Чепелюк А.Д..

Статус: практична підготовка

Кількість кредитів: 6

Метою дисципліни «Педагогічна практика» є: професійно-практична підготовка студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати  професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху викладача іноземних мов; забезпечить  можливості самореалізації в професії та в подальшій освіті і самоосвіті.

Студент повинен вивчити:

-       особливості роботи загальноосвітніх шкіл та гімназій;

-       навчально-виховні комплекси;

-       програми МОН України з іноземних мов;

-       вимоги до професійної діяльності вчителя іноземних мов;

-       положення про ведення шкільної документації.

Структура:

Самостійна робота: 180 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська, німецька

 

 

1. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх
навчальних закладах. — К. : Ленвіт, 2002. — 328 с

2 Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення,
викладання, оцінювання / наук. редактор С.Ю. Ніколаєва. – К.:
Ленвіт, 2003. – 273с.

3. 2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики: для
студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / А. Д. Чепелюк ;
— Суми : СумДУ, 2009. — 45 с. 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2245.doc

54

Переклад текстів з
цивільного права

 

Ємельянова О.В.

Термін вивчення: 8-й семестр

Загальна кількість годин – 150

Лектор: канд. філол. наук, доц. Ємельянова О. В.

Статус: дисципліна за вибором студента ПП

Кількість кредитів: 5

Дисципліна «Переклад текстів з цивільного права» продовжує  поглиблення знань, вдосконалення вмінь та навичок студентів з перекладу текстів та матеріалів зі спеціальних галузей підвищеної складності.  Відповідно до програмних вимог цілями  та завданнями  дисципліни є забезпечення фонових знань студентів, необхідних майбутнім перекладачам для роботи у галузі юриспруденції, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та умінь з точки зору розуміння ділового юридичного мовлення. Поглиблення словникового запасу студентів у рамках матеріалу, що планується для IV курсу, розвиток у студентів навиків вільного усного та письмового перекладу на основі лексики та граматики, що вивчається на цьому ступені. Передбачаються вправи на тренування іншомовної термінології за темою на рівні тексту, на розвиток контекстуальної догадки та механізму антиципації, на закріплення навичок розпізнавання термінів та знаходження відповідників.

Структура:

Лабораторна робота:32 год.

Самостійна робота: 118 год.

Форма контролю: д/з

Мова викладання: українська, англійська

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іваненко Ю.П., Ліпко І.П.,
Переклад англомовної юридичної літератури. Навчальний
посібник. – 3-е видання, виправлене і перероблене. –
Вінниця: Нова книга, 2006. – 656 с.

2. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Підручник. –
Вінниця: Нова Книга, 2008. - 512с.

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):
підручник. –Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448с.

 

 

Додаткові методичні вказівки до дисциплін за напрямками (2000-2019 рр.)