кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Сумського державного університету

 Тел. 099 304 89 81

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут  ім.        М.В. Гоголя за спеціальністю німецька та англійська мови.

З 1998 р. по серпень 2000 р. – викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

З вересня 2000 р. по серпень 2005 р. – доцент кафедри іноземних мов Військового інституту ракетних військ та артилерії при Сумському державному університеті.  

З вересня 2005 р. по серпень 2008 р. – аспірант Київського національного лінгвістичного університету.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З вересня 2015 р. по жовтень 2018 р. – докторант кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету.

З жовтня 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Німецька мова як друга спеціальність, практика перекладу з другої іноземної мови (німецька),  методика викладання перекладу.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Професійно-орієнтований переклад, дидактика перекладу, синхронічно-діахронічний словотвір, еволюційна лінгвосинергетика, корпусна лінгвістика.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Щигло Л.В. Німецька мова для курсантів і слухачів Військового інституту ракетних військ і артилерії (базовий курс): навч. посіб. / Л.В. Щигло.- Суми: Видавництво СумДУ, 2006. – 182 с.
 2. Щигло Л.В. Основи теорії і практики перекладу. Німецька мова.  Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2015. – 214 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Моногафії:

 1.  Щигло Л.В. Мова як об’єкт синергетичного вивчення. Наука и инновации в современном мире: философия, література и лингвистика, культура и исскуство, архітектура и строительство, история: монография / [авт.кол..: Бетильмирзаева М.М., Древаль И.В., Мишенина Т.М. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017.-  С. 81- 89.
 2.  Щигло Л.В. Перекладознавчий дискурс: традиції та   інновації. Навчати вчитися перекладу: колективна монографія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2015. – С. 201–208.
 3.  Щигло Л.В. Speech norm and its alternation in occasional neologisms.  Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, November 4 - November 11, 2015): London: IASHE, 2015. –  P. 19-23  http://gisap.eu/ru/node/82836#comment-84595  

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України:

 1. Щигло Л.В. Словотвірна активність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові  Вісник Житомирського держ. ун-ту.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010.- вип. 49.- С 162-165.
 2. Щигло Л.В. Комбінаторні можливості основ дієслів з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові.  Філологічні трактати.  Т. 5 № 2. - Суми: Видавництво СумДУ, 2013. – С.130 -134.
 3. Shchyhlo L.V. Word-formation  nest as the  marker of the derivative potentional of the word Філологічні трактати. Науковий журнал. - Т.6., №4.- Суми : Вид-во СумДУ, 2014. –       С.74-79.
 4. Щигло Л.В. Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова   Вісник Харківського нац. ун-ту. Сер. «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов».- Харків: вид-во Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна, 2013.- Вип.74.- №1052.- С. 117-121. Щигло Л.В. Специфіка словотвірної комбінаторики основи слова. Філологічні трактати. – Суми:     Вид-во СумДУ, 2014. – №3. – Т. 6. – С. 120 – 127.
 5. Щигло Л.В. Словотвірне гніздо як макроодиниця  дериваційної системи Збірник наукових праць: «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету». – Серія. Філологія. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 99 – 101.
 6. Shchyhlo L.V. Der aktuelle Entwicklungsstand  der linguistischen Forschungen in der Germanistik: ein Überblick. Філологічні трактати. – Суми:  СумДУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015.  – Т. 7. - № 4. – С. 124–133
 7. Щигло Л.В. Корпусозорієнтоване дослідження мовної системи: основні вектори Ж // Наукові записки Нац. ун-ту »Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 60.    -   С. 321-323.
 8. Shchyhlo L.V. ESSAY ON METHODOLOGY OF LANGUAGE RESEARCН Ж // Філологічні трактати. – Суми:  СумДУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016.  – Т. 8. - № 1. –         С. 129 –137.
 9. Shchyhlo L.V. THE EVOLUTION OF GERMAN ABSTRACT NOUN SUFFIXES Ж // Філологічні трактати. – Суми:  СумДУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – Т. 8. - № 2. –         С. 175-181.
 10. Shchyhlo L.V. THE FORMATION AND THE EVOLUTION OF SUFFIXATION IN THE SPHERE OF GERMAN SUBSTANTIVE WORD-FORMATION Філологічні трактати. – Суми:  СумДУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – Т. 8. - № 2. – С. 175-181.

 

Статті у фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Shchyhlo L.V.  Diachronic Aspects of Word-Formation System in the German Language //Філологічні трактати. - 2017. - Т. 9, № 1. - С. 121-126.
 2. Щигло Л.В. Еволюційні процеси в системі мови крізь призму сучасної науки Ж. / Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Зб. наук. праць.-  № 6. – Дрогобич, 2016. - С 208-211.
 3. Shchyhlo L.V. DEVELOPMENT OF WORD-FORMATION PROCESSES IN THE GERMAN LANGUAGE. Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 2. -    с. 167-172.

Статті в іноземних фахових виданнях, які входять до наукометричних баз даних:

 1. Щигло Л.В. Валентностные свойства глагольных основ с категориальным значением активного движения в современном немецком языке  Ж. / Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. Выпуск 3. - Н. Новгород: Бюро переводов "Альба", 2013. – С.200 – 208.
 2.  Щигло Л.В. До глибин причинності мовних змін. Jazyk a kultura Научный интернет журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения философского факультета Прешовского ун-та. – Rocnik, 8.- Cislo 29-30. – 2017.-  Прешов, Словакия. –   Режим доступа: http: ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html
 3.  Щигло Л.В. Динамічне моделювання словотвірної системи. Jazyk a kultura Научный интернет журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения философского факультета Прешовского ун-та. – 2018.-  Прешов, Словакия.-   Режим доступа: http: ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html

Статті в інших виданнях:

 1. Щигло Л.В. Словотвір як складноорганізована синергетична система. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience».  Вип. №1.  2018. 
 2. Щигло Л.В.  Нові аспекти дослідження динамічного простору словотвору. International periodic scientific journal “Modern scientific reseaches (C)” Issue № 3 Vol. 2. March 2018 Yolant PE, Minsk, Belarus. С. 88-92.
 3. Shchyhlo L.V.  Derivation potential of verbal bases with categorial meaning of active movement in the modern German. J. // Modern scientific research and their practical application . – 2013. – Volume. J21315. – P. 355 – 360. Режим доступу до журналу: http:www.sworld.com.ua/e-journal/J21315.pdf

Cтатті у збірниках за матеріалами конференцій:

 1. Shchyhlo L.V.  Studying of motivational relations of lexical units. Materials digets of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences (London, March 28 - April 02, 2013) "In the beginning there was the word: history and actual problems of philology and linguistics". – London: IASHE, 2013. – P. 104 – 106.
 2. Shchyhlo L.V.   Some observatios on word-formative potential of the verbs of movement in the modern German language. Proceedings of the 1st  International Academic  Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science». – Section11. Philology. – Melbourne: IADCES Press, 2014. – Volume II. – Р. 345 – 347.
 3.  Щигло Л.В. Словотвір як еволюційно-синергетичний процес. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»             м. Одеса, 29-30 січня 2016 р.: Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» 2016. – С. 88 - 90.
 4. Щигло Л.В. Давньоверхньонімецькі похідні іменники (на матеріалі суфіксальних дериватів). Матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів  «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» , 21–22 квітня 2016 р., м. Суми. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 200 -202.
 5.  Shchyhlo L.V.   Tendencies and Factors of Word-Formation Dynamics  in German Language.  Materials of International scientific and practical conference  «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND STRATEGY», 18-21 January 2016,  Bratislava. – Р. 418-421.
 6.  Щигло Л.В.  Синкретизм діахронії і синхронії у дослідженні словотвору німецької мови. Матеріали міжнародн. наук.-практичн. конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 р.- Київ.: Вид. центр КНЛУ, 2016.- С. 469-471.
 7. Щигло Л.В.  Із історичного словотвору: словотворчі процеси у середньоверхньонімецькій мові.  Матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів  «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» , 20–21 квітня 2017 р., м. Суми. – Суми: Сумський державний університет, 2017.- С. 68-71.
 8. Щигло Л.В. Еволюція словотвірної системи німецької мови з позицій постнекласичної наукової парадигми. International research and practice conference  «Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. – Lublin. – P. 141-144.
 9. Щигло Л.В.  Еволюційна лінгвосинергетика: у пошуках нової теорії мовних змін. Матеріали міжнар. наук.-практич. конф., 29 березня – 31 березня 2017 року. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практич. конференції, 29 березня – 31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 422-424.
 10. Щигло Л.В.  Мовний аспект глобалізації в контексті синергетичного світосприйняття.  Матеріали 1 Міжнар. молодіжного форуму, 12 квітня 2017 р. «культура і традиції в сучасному світі»: зб.праць. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 87-90.
 11.  Щигло Л.В. МОВА І СИНЕРГЕТИКА: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР. Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 19 жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 209-211.
 12. Щигло Л.В. Проблеми динамічного опису складних систем словотвору. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – с. 391-393.
 13.  Щигло Л.В. МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СЛОВА НА ДАВНІХ ЕТАПАХ ДІАХРОНІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА МАТЕРІАЛИ V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ (Суми, 19-20 квітня 2018 року) – с. 63-66.
 14. Щигло Л.В. РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ У РОЗВИТКУ СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 8-9 червня 2018 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2018.
 15. Щигло Л.В. Еволюційні процеси у словотворі як репрезентанти його приналежності до синергетичних феноменів // Матеріали міжвузівських семінарів «Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія і практика. – Київ: ЦННПВ  НА СБУ, 2018. – 307 с.

 

 ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

 Керівник студентського наукового товариства кафедри ГФ СумДУ

 

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ

Голова первинного осередку Спілки германістів вищої школи Сумського державного університету, член Української асоціації викладачів перекладу.