Prokopenko Antonina Vadymivna

Assistant Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Die Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

 кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри германської філології

 

Тел. (0542) 33-70-35, (066) 008 11 52

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

кімната ЕТ – 407

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 У 2008 році закінчила Сумський державний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. Після закінчення університету прийнята на посаду перекладача в ОАО НВП «Преобразователь».

З 01.11.2008 по 31.10.2012 навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Під час навчання в аспірантурі працювала на 0,25 ставки викладача.

З 01.11.2012 прийнята на посаду провідного фахівця кафедри германської філології, викладала за сумісництвом на 0,2 ставки асистента кафедри германської філології.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному університеті зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

З 01.08.2013 р. по 01.09.2015 – асистент кафедри германської філології, сумісник кафедри теорії та практики перекладу.

З 02.09.2015 по теперішній час – старший викладач кафедри германської філології.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови. Історія англійської мови зі змістовим модулем: історія перекладу. Офісна діяльність та легалізація. Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики. Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, лінгвопрагматика, політична лінгвістика, комунікативна лінгвістика.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 Навчально-методичні видання:

1. Rahmenmethodische Anweisungen : obligatorische Hausaufgaben im Fach "Praktischer Deutschkurs" (der zweite Teil) für die Studenten des zweiten Studienjahres / Verfasser : Yu. S. Bondarenko, N. S. Reva, A. V. Prokopenko. – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2014. – T. 2. – 38 S.

'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3708.doc'

2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Основи редагування перекладів» / укладачі: Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 27 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3928.doc

3. Історія перекладу та перекладацької думки: Англія, Німеччина, Америка, Україна: конспект лекцій / укладач А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 84 с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг» для студентів спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізації 6.035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська») денної форми навчання. – Суми: СумДУ, 2019. – 43 с. 

 Наукові статті:

1. Максюта, А.В. Лінгвопрагматичні аспекти текстів інтерв'ю [Текст] / А.В. Максюта, О.М. Медвідь // Методологічні проблеми сучасного перекладу : матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції, 23-25 січня 2009 року / Ред.кол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, С.В.Баранова, О.М.Медвідь. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 74–76.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17370

2. Медведь, Е.Н. Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества [Текст] / Е.Н.Медведь, А.В. Максюта // Наукові записки. ― Випуск 81(3). ― Серія:Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. ― Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2009. ― 430 с. ― С.131–135

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950

3. Медведь, Е.Н. Когнитивный аспект категории квантитативности [Текст] / Е.Н. Медведь, А.В. Максюта // Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 114–116.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3722

4. Максюта А.В. Коммуникативно-прагматические стратегии политического интервью // Профессиональное лингвообразование: материалы третьей междунар. научно-практ. конф., Н.Новгород, 18-19 мая 2009 г. /  под ред. Н.Г.Инютина,  Н.Л.Уваровой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2009. ― С. 134–137.

5. Максюта А.В. Місце політичного інтерв’ю на тлі медіадискурсу // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. ― Випуск 45. ― Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2009. ― С.198–201.

6. Максюта А.В., Медведь Е.Н. Перевод дискурса политинтервью // Актуальные вопросы переводоведения: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Великий Новгород, 21-22 мая 2009 г. / отв. ред. О.А. Александрова, О.С. Макарова; НовГУ им. Ярослава Мудрого ― В.Новгород, 2009. ― С.231–234.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38657

7. Максюта А.В. Імідж політика via політичне інтерв’ю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ― Випуск 5. ― Серія: Філологічні науки (Мовознавство). ― Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. ― С. 417–422.

8. Прокопенко А. Гендерні маркери мовлення політичного діяча // Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка. ― Випуск №89 (5). ― Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. ― Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2010. ― С. 320–324.

9. Прокопенко А.В. Транзитивність у мовленні політичних діячів // Функциональная лингвистика: сб .науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н.Рудяков. Том.2, №1. ― Симферополь, 2010. ― С.185–188.

10. Прокопенко А.В. Використання перлокутивних інтенсифікаторів у політичному інтерв’ю та їх переклад // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 2, №3. ― Суми, Харків, 2010. ― С. 194–198.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4154

11. Прокопенко А.В. Роль політичного інтерв’ю у медіадискурсі // Тези доповідей Х наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. ― Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. ― С. 240–242.

12. Медведь, Е.Н. Средства речевого воздействия политспичей [Текст ]/ Е.Н. Медведь, А.В. Прокопенко // Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. ― Мозырь, 2011. ― Ч. 1. ― 216 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18988

13. Прокопенко А.В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю ) // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 4, № 2. ― Суми, Харків, 2012. ― С. 82–88.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25302

14. Прокопенко А.В. Тактика дискредитації опонента vs. тактики героїзації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ― Випуск 24 (249). ― Серія: Філологічні науки (Мовознавство). ― Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 20012. ― С. 108–113.

15. Прокопенко А.В. Дискурс-аналіз мовленнєвої поведінки політдіячів // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. ― Вип.29.  Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2012. ― С. 140–144.

16. Прокопенко А.В. Лексико-семантические особенности речи политика (на материале англоязычного политинтервью) // Мир языка: сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. ― Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 1. ― Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. ― С. 218–225.

17. Прокопенко А.В. Грамматические особенности речи политдеятелей (на материале политического интервью англоязычных веб-сайтов новостей) // І Ежегодная международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования. Исследовательские итоги 2012 года» (20 декабря 2012 г.). ― Краснодар, 2012. ― 86 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40356

18. Прокопенко А. В. Реализация прагматических интенций участников политинтервью // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. ред. М.В. Пименова. ― Серия «Славянский мир». ― Вып. 9. – Кемерово, 2013. ― С. 78–80.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33489

19. Медведь Е. Н. Лингвистические средства экспликации категории адресатности в политинтервью / Е.Н. Медведь, А.В. Прокопенко // Новые парадигмы и нове решения в современной лингвистике; гл. ред. М.В. Пименова. ― Кемерово, 2013. ― Вып. 2. ― 96–99.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33474

20. Прокопенко А. В. Інтерв’ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Прокопенко Антоніна Вадимівна. – Донецьк, 2013. – 20 с.

21. Прокопенко А., Рева Н. Синтаксична будова англомовної журнальної реклами косметики для жінок / А. Прокопенко, Н. Рева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 69-73.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38437

22. Кобзева Н.А. Функционирование политического интервью в медиаполитическом дискурсе / Н.А. Кобзева, А.В. Прокопенко // В мире научных открытий. – 2015 – №. 1.3(61). – C. 1373-1380.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40357

23. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Основи редагування перекладів» / укладачі: Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 27 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3928.doc

24. Прокопенко А.В. Характеристика мовлення політдіячів на лексико-стилістичному рівні в англомовному інтерв’ю / А. В. Прокопенко // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 2. – Суми, Харків, 2015. – С. 93-99.

25. Прокопенко А. В., Рева Н. С. Актуалізація адресатності у тексті політінтерв’ю / А. В. Прокопенко, Н. С. Рева // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13. Відп. ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ПП «Аутодор-Шарк», 2015. – С. 159-169.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_28

26. Reva N., Prokopenko A ., Shumenko O. Characteristics of the parts of speech in the cosmetics magazine advertisement for women / Reva N., Prokopenko A., Shumenko O. // 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, SGEM 2015 Conference Proceedings . – Albena , Bulgaria : Aug 26 – Sept 01, Book 1, Vol . 2. – P . 129 – 136.

http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1376

27. Наноструктурные покрытия (Ti – Zr – Nb)N, полученные методом вакуумно-дугового испарения: структура и свойство / О.В. Максакова, С.С. Гранкин, А. В. Бондарь, Л. О. Коавченко, Д. К. Ескермесов, А. В. Прокопенко, Н. К. Ердыбаева, Б. Жоллыбеков // Журнал нано- и электронной физики. Том 7. – №4. – 2015.

http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2015/4/articles/jnep_2015_V7_04098.pdf

28. Прокопенко А. В., Шуменко О. А. Статус неконфліктної стратегії в політичному інтерв’ю (на матеріалі американського медіаполітичного дискурсу) / А. В. Прокопенко, О. А. Шуменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Випуск 22. – 2016. – С. 135–139.

29. Методичні вказівки та вимоги до оформлення курсових і випускних (бакалаврських та дипломних) робіт / Єгорова О. І., Прокопенко А. В.,  Кобякова І. К., Чепелюк А. Д. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 104 с.

30. Прокопенко А. В. Лінгвістичний вимір англомовного лобістського дискурсу Д. Грібаускайте в контексті української євроінтеграції / А. В. Прокопенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Випуск 6. – 2016. – С. 86-90.

31. Prokopenko A. V., Shumenko O. A. Speech interaction of political interview participants / International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings (April 28-29, 2017). – Lublin, Republic of Poland, 2017. – 248 p. 

32. Yehorova O. A cross-language perspective on the MAIDAN-concept / O. Yehorova, A. Prokopenko // ExELL (Explorations in English Language and Linguistics). – 2017. – Volume 5, Issue 2. – P. 71-94. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.exell.ff.untz.ba/wp-content/uploads/2019/08/23034858-ExELL-A-cross-language-perspective-on-the-MAIDAN-concept.pdf
33. Шуменко О. A. Вербокреативні вектори англійської лексеми one як вихідної одиниці для денумеральних утворень / Шуменко О. A., Прокопенко А. B. // Одеський лінгвістичний вісник. – Випуск 10. – Том 1. – Одеса, 2017. – С. 132-135. (фахове видання)
34. Conceptual framework for studying of European integration processes: section of the Monograph [A. Kostenko, O. Yehorova, A. Prokopenko, O. Popova]. – Riga : OmniScriptum Publishing, 2018. – P. 11–23.
35. Prokopenko A. V. Idioms with a Negative Connotation in Modern English Rock Songs: Translation Aspect / Prokopenko A. V., Kartava K. R. // Filologichni Traktati. – Volume 10, № 1. – 2018. – P. 81-88. DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(1)-11
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69016
36. Prokopenko A. V. Interlingual rendering of political terminology / Prokopenko A. V., Kaminina A. // Filologichni Traktati. – Volume 10, № 2. – 2018. – P. 101-105. – Access mode: http://tractatus.sumdu.edu.ua/en/prokopenko-a-v-kaminina-a-mizhmovna-peredacha-politichnoyi-terminologiyi/ DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(2)-13
37. Prokopenko A. V. Translation strategies of the Ukrainian military terminology on the basis of English media discourse / Prokopenko A. V., Chuprina I. // Filologichni Traktati. – Volume 10, № 4. – 2018. – P. 62-67. – Access mode: http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2018-4/8.pdf
38. Prokopenko A. V. Translation interpretations pf the pharmaceutical terms: English-Ukrainian equivalents / A. V. Prokopenko, A. Shevchenko // Filologichni Traktati. – Volume 11, № 1. – 2019. – P. 57-63. – Access mode: http://tractatus.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/7.pdf
40. Yehorova O. The concept of European integration in the EU-Ukraine perspective: notional and interpretative aspects of language expression / O. Yehorova, A. Prokopenko, O. Popova // On-line Journal Modelling the New Europe – № 29. – 2019. – P. 53-77.
41. Прокопенко А. Ґендерна диференціація комунікативних стратегій в англомовному мікроблогінгу / А. Прокопенко, В. Рава // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Випуск 17. – Ужгородський національний університет : Ужгород, 2019. – С. 104-111.
42. Prokopenko A. V. Translation of pseudo-internationalisms in scientific and socio-political texts: English and Ukrainian parallels / A. V. Prokopenko, I. Kyrychenko // Filologichni Traktati. – Volume 11, № 3-4. – 2019. – P. 95-101. – Access mode: http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2019-3-4/12.pdf

 

Професійна активність:

Прокопенко А.В. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів, 2014-2016 рр. була секретарем Державної екзаменаційної комісії.

У 2015 р. пройшла он-лайн курс підвищення кваліфікації “Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching” при державному університеті Орегону (США).

У 2016 р. пройшла програму підвищення кваліфікації з «Активних методів навчання».

У 2017-2018 рр. є виконавцем держбюджетної НДР № 15.01.10-02.16/18.ЗП при Центрі історичного краєзнавства.

2018 р. – виконавець Договору підряду № PDD(ENG)(2016)0015/п2
З 27.01.2020 по 17.02.2020 – пройшла короткотермінову програму підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання у СумДУ»

 

Громадянська активність:

Член спілки Асоціація Українських Германістів.

Прокопенко А.В. є куратором студентів першого курсу.

2019-2020 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН з англійської мови.