Приходько Наталія Анаталіївна

 викладач кафедри германської філології

Prykhodko Nataliya Anatoliivna

Lecturer at the Department of Germanic Philology

Prychodjko Natalija Anatoliіvna

Lehrerin des des Lehrstuhls für germanische Philologie

e-mail: n.prikhodko@gf.sumdu.edu.ua 

  кімната ЕТ –  409

Google Scholar

 

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 2003 році закінчила Сумський державний університет за напрямом підготовки «Переклад» та отримала кваліфікацію викладача, перекладача з англійської та німецької мови.

 З 2003 – 2005 працювала викладачем кафедри перекладу Сумської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

 З вересня 2005 по теперішній час викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

  З вересня 2005 року виконує обов’язки секретаря методичного семінару кафедр ТПП та ГФ.

 З 2012 року виконує зовнішні переклади (англійський напрямок).

 З вересня 2014 -  перекладач при перекладацькому центрі “LingvoStar”

  ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

  Практика перекладу, латинська мова, практичний курс англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних країн.

   СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

   Мовознавство, перекладознавство.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Попова, О.В. Динаміка часо-видових граматичних категорій англійського дієслова в передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В. Попова, Н.А. Приходько // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 136. - С. 331–336.      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40822

Proper names actualization in fairy tale discourse/ Назаренко .О.В., Прикодько Н.А., Цвеліх М.Ю.// Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Випуск 8. - Хмельницький: 2015. - С. 99-101

A cognitive-pragmatic orientation jf propper names in English fairy-tale discourse/ Назаренко О.В., Приходько Н.А., Обуховська А.// "Development of language systems in the context of accelerated dynamics of public relations"Peer-reviewed material digest (collective monograph), - London: 2015. – P.12-14. URL: http://gisap.eu/ru/node/68258

3872 Methodological Instructions for Independent Work for the Course of Culturally Oriented Linguistics : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova, Ye.V. Nasarenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 26 p. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3872.doc'

Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 250–252.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34337

Grammatical and lexical constituent of pre-election discourse. Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923

Гумористична складова політичного дискурсу у промовах Барака Обами.Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми :СумДУ, 2014. — С. 61-62. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34630

Антитеза як один з найпоширеніших художніх засобів в політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень Джона Кеннеді).Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми :СумДУ, 2014. — С. 16-18. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34600

3654 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн"// О.В. Назаренко, Н.А. Приходько, О.В. Попова. - СумДУ, 2013 - 62с. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3654.doc'

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн" для студентів спеціальності 6.020303 "Філологія" денної форми навчання. Суми. Сумський державний університет. - 2013 - 60с.

Современная авторская сказка как пример постмодернистского дискурса. 7universum.com/ru/philology/archive/item/405  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36847

Языковые средства эмоционального состояния радости (на материале произведений С.Моема «Театр», «Луна и грош»// Lingua mobilis. Научный журнал Челябинского государственного университета. – 2 (42) 2013. – С. 20-25

Формы обращения как социолингвистический маркер в официальном и неофициальном дискурсах.// Сборник материалов конференции "I Ежегодная международная заочная  научно-практическая конференция Филология и лингвистика: проблемы и перспективы. Исследовательские итоги 2012 года". 20 декабря 2012. – Краснодар, 2012. – С.43 – 49

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30796

Чорний гумор абсурдистів у російському та українському дзеркалах на матеріалі перекладів п’єси-монолога «остання стрічка Креппа» С. Беккета.// XVII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура». 23-27.06.2008. – С. 134-145

Помилки перекладачів-початківців на матеріалі перекладів міні-оповідань// XVIIІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура». 28-30.06.2009. – С. 127-136