Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології

Olena OvsiankoPhD in Philological Sciences, Assistance Lecturer of the Department of Germanic Philology

Olena Owsjanko ‒ Die Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

Google Scholar, LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2007 році вступила до Сумського державного університету на Гуманітарний факультет (нині факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій) за спеціальністю «Переклад».

У 2011 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та отримала диплом бакалавра. У тому ж році вступила до магістратури, яку закінчила в 2012 році та отримала диплом магістра.

З серпня 2012 року працювала в Сумському державному університеті у відділі міжнародного співробітництва на посаді фахівця групи рекламно-інформаційного забезпечення.

З 01.11.2013 по 31.10.2016 рр. − навчалася в аспірантурі Сумського державного університету на кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

25 лютого 2017 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету за спеціальністю 10.02.04 − германські мови. Науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. кафедри германської філології Швачко С. О.

З 01.11.2016 по 06.10.17 рр. ‒ асистент кафедри германської філології.

З 07.10.2017 по теперішній час ‒ старший викладач кафедри германської філології.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, фольклористика, синергетика, перекладознавство.

 

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

Овсянко О. Л. щорічно керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

З 27.07.2017 − член національної Федерації наукової аналітики України, проект GISAP.

Відповідальна особа з питань внутрішньої мобільності студентів та викладачів кафедри ГФ в рамках Консорціуму університетів.

Відповідальна особа з підготовки та участі студентів кафедри германської філології у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2016 року − профгрупорг кафедри ГФ.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

18.10.15 − 21.10.16 − стажування на базі Академічного співтовариства Міхала Балудянського за програмою «Перспективні напрямки наукових досліджень − 2015», (м. Братислава, Словаччина).

17.05.2016−18.05.2016 − участь у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», (м. Луцьк).

17.06.2016-18.06.2016 2016 − участь у роботі Х Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства», (м. Луцьк).

28.04.17−29.04.17 − участь у роботі Міжнародної наукової науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України», (м. Люблін, Польща).

27.01.2020–17.02.2020 – участь у програмі підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання» (Сумський державний університет).
06.02.2020 – сертифікат про завершення курсу «Медіаграмотність для освітян», 60 годин (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus).
12.11.2019–04.12.2019 – участь у програмі підвищення кваліфікації «Керівництво науковою роботою студента/аспіранта» (Сумський державний університет).

 

ОНЛАЙН КУРСИ

2016 − Grammar and Punctuation course (University of California, Irvine).

 

BЕБІНАРИ

2017– "Summer Reading" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 –"Life in the First Lane ‒ Developing 21st century, globally ready students" "(National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 – "The What, Why and How of ZNO Prep Strategize for Success in Exam Reading" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 – "Storytelling ‒ not only for little kids (1 hour)" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2018 ‒ "Giving students a voice. Critical thinking in English classes" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу з англійської мови, практика перекладацька, змістовний модуль: європейські мови в міжкультурній комунікації, практика перекладу міжнародної економічної термінології.

 

Навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Методологія лінгвістичних досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / М.В. Черник, В. С. Куліш, О. Л. Овсянко, А. В. Зінченко; за заг. ред. С. О. Швачко. ‒ Суми: Сумський державний університет, 2018. ‒ 78 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67031
 2. Методичні вказівки на тему «Методологічне обґрунтування лінгвістичних досліджень (на матеріалі текстів малого жанру)» до самостійної роботи з дисципліни «Методологія і методи лінгвістичних досліджень» / укладачі: С. О. Швачко, О. Л. Овсянко, В. В. Степанов. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 59 с.

Статті:

 1. Овсянко Е. Л. Анализ концепта WOMAN в англоязычных пословицах / Е. Л. Овсянко // Языковое сознание в аспекте межкультурной коммуникации: сборник статей / Отв. ред. Е. А. Журавлѐва. – Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2018. – С. 106-111. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71760
 2.  Овсянко О. Л. Етностереотипи в контексті діалогу культур / О. Л. Овсянко, А. С. Близнюк, Т. Ю. Коваль // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. ‒ Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. ‒ Вип. 29 ‒ С. 79‒82. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70684
 3. Овсянко О. Л. Механізм модифікації англомовних прислів’їв у публіцистичному дискурсі/ О. Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2017. − № 3 (352). – С. 142−147.
 4. Овсянко О. Л. Статус опозицій Good−Evil в англомовних прислів’ях / О. Л. Овсянко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. − № 70. – С. 130−137.
 5. Овсянко Е. Л. Динамика англоязычных пословиц в художественном и публицистическом дискурсе / Е. Л. Овсянко // Поликультурное образовательное пространство Казахстана: 50 история, теория: сборник материалов международной научной конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлева. – Астана: Изд-во ТОО «KazServiсePrintLtd», 2016. – С. 154−168. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52065
 6. ОвсянкоО. Л. Еволюційні етапи англомовних прислів’їв: тенденції модифікацій / О. Л. Овсянко // Філологічні трактати. − 2016. − Т. 8, № 2. −  С. 124−132. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46211
 7. Koбякова И. K. Синергетический аспект исследования модифицированных англоязычных пословиц / И. K. Кобякова, Е. Л. Овсянко // Issues of Preservation of Originality and Interference of National Languages in Conditions of Globalized International Life : CXXV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in philological sciences. − London : IASHE, 2016.  − P. 14−16. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45766
 8. Овсянко О. Л. Модифікації англомовних прислів’їв на просторах публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2016. − № 6 (331). – С. 57−63. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48095
 9. Овсянко О. Л. Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти [Текст] / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2015. − №. 3 (304), – С. 93−98. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
 10. Ovsianko O. L. The status of proverbs in the paradigm of small genre texts / O.L. Ovsianko // Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : Scientific Journal. − Chernivtsi : Publishing House «RODOVID», 2014. − Issue № 3. − p 47-53. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38990
 11. Боровик О. Л. Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) / О. Л. Боровик // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. − Вип. 8, Т. 1. – С.59−61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37135

Тези:

 1. Овсянко О. Л. Модифікації англійських прислів’їв у світлі синергетичної парадигми (на матеріалі ЗМІ Канади) / О. Л. Овсянко // Україна – Канада: матеріали І Міжнародного науково-практичного 45 конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine – Canada: the Materials of the First International Scholarly and Practical Congress on Canadian Studies (June 21–24, 2018, Lutsk, Ukraine). – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. ‒ С. 146-150. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70701
 2.  Мельник І. В. Тематична класифікація інноваційних одиниць / І. В. Мельник; наук. кер. О. Л. Овсянко // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15-16 березня 2018 р. / Редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 37-39 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67197
 3. Овсянко О. Л. Семантична дистанція як засіб аналізу лексичних номінацій (на прикладі GOOD, EVIL, SILENCE) / О. Л. Овсянко, В. С. Куліш // International research and practical conference “Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28−29, 2017. Lublin. − P. 111−114. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57372
 4. Овсянко О. Л. Модифікації англійських прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко // Актуальні проблеми романо-германської філології: Матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару / Укл.: О. М. Бєлих, О. М. Галапчук-Тарнавська, Г. М. Цимбалюк. − : Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. − С. 34−36. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41300
 5. Овсянко О. Л. Cтатус англійських прислів’їв: комунікативно-прагматичний аспект / О. Л. Овсянко // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2015) − К. : Міленіум, 2015. − С. 65−68. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40306
 6. Овсянко О. Л. Cтруктурно-семантичні модифікації англійських прислів’їв / О. Л. Овсянко // I Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р.) − Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. − С. 109-110. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39078
 7. Боровик О. Л. Статус гумору у прислів'ях: англомовний та російськомовний дискурси / О. Л. Боровик // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21−22 квітня 2014 р. / відп. за вип. О. М. Сушкова. − Суми : СумДУ, 2014. − С. 102−104.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34643
 8. Боровик О. Л. Структурно-семантичні характеристики прислів’їв в англомовному та україномовному дискурсах / О. Л. Боровик // Матеріали 13-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (26 квітня – 5 травня 2013 р., м. Одеса, Україна) – С. 210–211.
 9. Боровик О.Л. Типологія денумерального словотвору: кроки та гнізда / О. Л. Боровик, С. О. Швачко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19−20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2012. – Ч.  – С. 14–15. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26135
 10. Кальченко К. В., Боровик О.Л. Соціолінгвістичні аспекти мовчазних лакун / К. В. Кальченко, О. Л. Боровик // Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (29 квітня – 9 травня 2011 р., м. Велика Ялта, Автономна республіка Крим, Україна). – С. 192–193.

Публікації зі студентами:

 1. Ovsianko O. L. Transformations of English proverbs from the standpoint of synergetic paradigm /O. Ovsianko, Y. O. Osypenko / [Electronic resource]. – Mode of access : http://gisap.eu/ru/node/130772
 2. Демидко А. М. Особливості структурної побудови англомовних прислів’їв / А. М. Демидко, О. Л. Овсянко // Матеріали v Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (20−21 квітня 2017 року). – Суми :Сумський державний університет, 2017. − C. 77−79. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54501
 3. Біх  А. Є. Тексти малої форми в науковій картині світу / А. Є. Біх, О. Л. Овсянко // Матеріали v Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (20−21 квітня 2017 року) – Суми : Сумський державний університет, 2017. − C. 79−81.
 4. Овсянко Е.Л. Лингвостилистический аспект исследования англоязычных пословиц / Е. Л. Овсянко, А. Ю. Коренева // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред Е. А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2017. – С. 34−40. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55417
 5. Овсянко О. Л. Когнітивно-культурологічний модус англомовних прислів’їв / О. Л. Овсянко, В. А. Матузка // SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. − Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. − № 3. − С. 68−70. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52067
 6. Овсянко О. Л. Структурно-семантичні характеристики модифікацій англомовних прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко, В. О. Ковтун, Л. О. Таран // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17−18 травня 2016 року) : у 3 т. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Т. 3. − C. 399−401. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4525