Мовчан Діана Василівна

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри германської філології

 Тел. (0542) 67-75-06

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

Працювала вчителем англійської мови у СШ №17 м. Суми.

З 1996 р. по 2009 р. – викладач кафедри романо-германських мов інституту філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

З 1999 р. по 2002 р. навчалась в аспірантурі при Київському державному лінгвістичному університеті.

З січня 2009 р. по серпень 2012 р. – викладач кафедри іноземних мов Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету.

З вересня 2012 р. по теперішній час працює на кафедрі германської філології Сумського державного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс німецької мови, загальнотеоретичний курс німецької мови.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Лексикологія німецької мови, функціональна семантика, прагматика.

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

Член асоціації українських германістів

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Мовчан Д.В. Природа прагматичного значення / Д.В.Мовчан // Філологічні трактати: Наук. журнал Сумського державного ун-ту, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна – Суми: СумДУ – 2010. – Том 2, №3. – С.82 – 86.
  http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2010/Fil_3_2010/10mdvppz.pdf
 2. Мовчан Д.В. Шляхи актуалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) лексиці / Д.В.Мовчан // Наукові записки: зб. наук. пр. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка – Кіровоград: РВВ КДПУ - 2010. – Вип. 89(3), сер. «Філологічні науки» (мовознавство). – С.201 – 204.
  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/48.pdf
 3. Мовчан Д.В. Зв'язок антонімії з антиноміями мови / Д.В.Мовчан // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Сер.: Філологічні науки. – Луцьк: Волинський нац. ун-т, 2011. - №3. – Част.2. – С.159 – 161.
  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3_2/R2/Movchan.pdf
 4. Мовчан Д.В. Прагматический аспект антонимии / Д.В. Мовчан // Новое в современной лингвистике: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (20.12.2012). – М.: «Спутник +», 2012. – С.104 – 107.
 5. Мовчан Д.В., Марченко А.В. Эмотивно-оценочная функция антонимов современного немецкого языка / Д.В. Мовчан, А.В. Марченко // Язык и культура: сб. материалов IX Межд. науч.-практ. конф. / под. общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2013. – С.64 – 68.
 6. Romaniuk A., Tatsenko N., Smejanov V., Movchan D., Moskalenko R. Tatoos: The Relationship of Diagnostic and Semantik Meaning // Monthly Georgia-US scientific journal  “Georgian medical news“, № 1 (226) 2014 – Tbilisi – New-York. – pp. 50 – 54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33957
 7. Mowtschan D.W. Grammatische Phänomene des Sprachwandels im gegenwärtigen Deutschen // Філологічні трактати: Наук. журнал Сумського держ. ун-ту, Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна – Суми : СумДУ, 2016. – Том 8. – №4 – С.14 – 18.
  http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2016-4/4
 8. Мовчан Д.В. Парадигматичні маркери антонімічності // Science without boundaries – development in 21st century (28th of August 2016) / Science and Education a new Dimension. Philology, IV (22), Issue: 99. –Budapest, 2016. – pp. 44-48.
 9. Nasarenko O., Movchan D., Chulanova G., Shchiglo L. Speech Norm and its Alternation in Occasional Neologisms // III Stage of the National Research Analytics Championship of Ukraine and the Open European-Asian Research Analytics Championship (04-11 November 2015, London) / Scientific Journal GISAP: Philological Sciences, - London: 2016. No 11. – pp. 6-8.
  http://gisap.eu/ru/node/82836#comment-84595
 10. Movchan D., Chulanova G., Kobyakova I. Communikative-mediatory function of secondary text-reviews // Advanced Education, 2017, № 7, рр. 108-113.
  http://ae.fl.kpi.ua/article/view/98814

Навчально-методичні праці

1. 3632 Methodische Anweisungen für Hauslektüre (E. Kästner „Drei Männer im Schnee“) im Fach „Praktischer Deutschkurs für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 „Übersetzung“ / Verfasser: D.W. Mowtschan. – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2013. – 37 S.
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3632.doc

2. Mowtschan D.W. Theoretisch-praktische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2016, 146 S.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48447/1/