Жулавська Ольга Олександрівна

 кандидат філологічних наук, доцент

 директор Перекладацького навчально-методичного центруLingouStar кафедри ГФ

 адміністратор центру Міжнародного мовного тестування TOEFL

 Тел. (0542) 687-885

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  кімната ЕТ – 407

Google Scholar

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  В 2003 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю переклад.

 До 2007р. - викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

 З листопада 2007 р. по листопад 2010 р. - аспірант кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

 В 2011 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

 З 2012 -2014 р. -  старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

 З березня 2014 р.  працює  на посаді  доцента  кафедри германської філології Сумського державного університету.

 30 червня 2015 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри германської філології.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

  Практика перекладу з основної іноземної мови, переклад текстів з цивільного права, переклад текстів з митного права, практичний курс англійської мови, практичний курс німецької мови, методологічні проблеми сучасного перекладознавства, перекладацька практика, проблеми перекладу науково-технічної літератури.

  СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика.

  Методичні вказівки:

 Методичні вказівки для студентів 4-го курсу з дисципліни "Переклад текстів з цивільного права".

 Конспект лекцій: "Методологічні проблеми перекладознавства"

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Статті:

 1.  Систематизаційний та нормативний модуси концепту ТЕРОРИЗМ.Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2007. – № 782. – С. 100-103.
 2. Синонімічний ряд імені концепту ТЕРОРИЗМ.Вісник Сумського державного університету. – 2007. – № 2. – С. 117-123.
 3. Дефінітивний аналіз імені концепту ТЕРОРИЗМ. Каразінські читання:  Людина. Мова. Комунікація : VII Всеукр. наук. конф., 5 лютого 2008 р. : тези доп.  – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – С. 112-114.
 4. Метафора у структурі образного складника концепту тероризм.Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 881. – С. 55-58.
 5. Конвенціональні метафори тероризму.Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : IX Всеукр. наук. конф., 5 лютого 2010 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 97-98.
 6. Метафорична персоніфікація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному англомовному газетному дискурсі.Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 30-35.
 7. Фреймове моделюваня концепту тероризм / terrorism. Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : ХДУ. – 2010. – Вип. 11. – С. 197-201.
 8. Структурні метафори ТЕРОРИЗМУ у сучасному британському газетному дискурсі.Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – 2011. – № 16(227). – С. 161-167.
 9. Засоби вербалізації концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі  Філологічні трактати. – 2011. – Том 3. – № 4. С. 70-75.
 10. Кількісний аналіз частотності актуалізації ознак повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі Філологічні трактати . – 2012. – Том 4. – № 2. С. 22-28.
 11. Актуалізація ознак повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі.Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: СумДУ, 2011, - С. 89-90.
 12. Онтологічні метафори концепту ВЛАДА у британському газетному дискурсі.Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: СумДУ, 2011, - С. 86-87.
 13. Етимологічний аналіз імені концепту ТЕРОРИЗМ.Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: СумДУ, 2011, - С. 98-99.
 14. Засоби вербалізації концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі.Філологічні трактати. Том 3 – № 3. Суми: СумДУ, 2011,– С. 70-74.
 15. Концепт та концептосфера в сучасній англомовній лінгвістичній парадигмі.Перекладцькі інновації : ІІ Всеукр. студ. наук-практ. конф., 15-16 березня 2012 р. : матеріали. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 30-31.
 16. Метафора у політичному дискурсі.Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : Всеукр. наук. конф. Викладачів, аспірантів, співробітників факультету ІФСК, 19-20 квітня 2012 р. : матеріали. – Суми : СумДУ, - 2012. – Частина І – С. 30-31.
 17. Структурно-семантический анализ концепта FASHION. Междисциплинарный синтез  в исследовании  ментальных и языковых основ  художественного текста : межвузовский  сборник  научных  статей / под.ред. Ж.Н. Масловой ; М-во обр. и науки РФ,  Балашовсикй ин-т (филиал) ФГБОУ ВПО "Сарат.гос.ун-т им.Н.Г.Чернышевского". - Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина,  2014. - 134 с.   С.31-39.
 18. Integration of verbal and non-verbal aspects in blurbs. Science and Education in Australia and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference. Volume II. – Australia, Melbourne: 2014. – P. 333-336.
 19. Blurbs vs eReader reviews. Подано до друку в «British Journal of Education and Science», London.
 20. Структурно-семантичний аналіз концепту FASHION. "Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 6, №1’ 2014. – Суми, Харків: 2014. – С.42-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35101
 21. Відображення концептів  GOOD та EVIL в англомовному дискурсі. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21–22 квітня 2014 р./ відповідальний за випуск О. М. Сушкова. –  Суми: Сумський державний університет, 2014. – 456 с. С. 40-42.
 22. Лексико-семантичні особливості репрезентації концепту ТЕРОРИЗМ. "Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21–22 квітня 2014 р./ відповідальний за випуск О. М. Сушкова. –  Суми: Сумський державний університет, 2014. – 456 с. С.5-7.
 23. Структурно-етимологічниий аналіз імені концепту Fashion номінації  fashion. "Перекладацькі інновації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 13-14 березня 2014 р. / редкол.:С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ,2014 – 172 с. - С.21-23.
 24. Лексико-семантичні особливості репрезентації концепту FASHION / МОДА в Британському газетному дискурсі. "Перекладацькі інновації: матеріали  ІV  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 13-14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ,2014 – 172 с. - С.28-30.