Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германської філології

тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ 127

Google ScholarLinkedIn

 

ОСВІТА ТА КАРЄРА

У 2010 році закінчила Сумський державний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача англійської та німецької мов.

З липня 2010 р. по жовтень 2013 р. – провідний фахівець редакційно-видавничого відділу «Видавництва СумДУ» (редактор англо- та німецькомовних видань) та за сумісництвом – викладач кафедри германської філології.

З листопада 2013 р. по листопад 2017 р. – аспірант кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету за спеціальністю 10.02.04 − германські мови. Науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. кафедри германської філології Швачко С. О.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика, невербальна комунікація.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу з англійської мови

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 

Навчально-методичні посібники і розробки:

 • Методологія лінгвістичних досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / М. В. Черник, В. С. Куліш, О. Л. Овсянко, А. В. Зінченко; за заг. ред. С. О. Швачко. ‒ Суми: Сумський державний університет, 2018. ‒ 78 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67031

 Статті:

 1. Лексико-семантичні засоби вираження мистецьких реалій в англомовних художніх текстах / М. В. Черник // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – № 70. – С. 219–224.
 2. Часо-просторові характеристики мистецького дискурсу в англомовних художніх текстах / М. В. Черник // Філологічні трактати. – Суми, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 166–174.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46243

 1. Status of nonverbal signs in language and music endozones / M. V. Chernyk // Zbir artykuliw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Dyskusje o wspolczesnej nauki” (30.08.2015 – 31.08.2015). – Lublin : Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – Str. 18–22. (// Сборник научных статей. Международная научно-практическая конференция “Филология, социология и культурология. Обсуждения современной науки” (30.08.2015 – 31.08.2015). – Люблин : “Diamond trading tour”, 2015).
 2. Лінгвокогнітивні аспекти полісенсорного синкретизму мистецтва / М. В. Черник // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 110–113.
 3. Статус невербальных знаков в языковой и музыкальной сферах / М.В. Буката (М.В. Черник) // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово, 2013. – Вып. 1. – С. 89–92.
 4. Статус искусства в языковой картине мира / М. В. Черник // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике ; гл. ред. М. В. Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 3. – С. 60–63.
 5. Екстеріоризація силенціального ефекту у мистецькому дискурсі / М.В. Буката (М.В. Черник) // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 2. – С. 134–140.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25329

 1. Социолингвистические аспекты метафорики силенциального эффекта / М.В. Буката (М.В. Черник) // Мир языка: сборник научных статей / отв. соред. Г. Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. – 297 с. (Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 1). – С. 256–261.
 2. Статус номінацій silence та pause в художньому та музичному дискурсах / С.О. Швачко, М.В. Буката (М.В. Черник) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Мовознавство. – Червень, 2010. – С. 167–171.
 3. Семантичне навантаження силенціального ефекту в музичному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх текстів) / М.В. Буката (М.В. Черник) // Філологічні трактати. – 2010. – Т. 2, № 3. – С. 11–16.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4088

Тези:

 1. Комунікативні аспекти опису адресанта в мистецькому дискурсі / М. В. Черник // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Буча, лютий, 2016). – К. : Міленіум, 2016. – С. 57–59.
 2. Інтерсеміотичні аспекти онтології творів мистецтва в англомовному художньому дискурсі / М. В. Черник // Матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару “Актуальні проблеми романо-германської філології” / укл. О. М. Бєлих, О. М. Галапчук-Тарнавська, Г. М. Цимбалюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – С. 59–61.
 3. Екфрасис як засіб екстеріоризації творів мистецтва в англомовному художньому дискурсі / М. В. Черник // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс” (КНЛУ, Київ, 25–27 вересня 2014 р.) ; відп. ред. О. П. Воробйова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 129.
 4. Когнітивно-дискурсивна природа концептосфери мистецтва як засобу невербальної комунікації / М. В. Черник // Матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених “Сучасні дослідження мови та літератури” (26–29 березня 2014 року) / ред. колегія В. Д. Каліущенко (відп. ред.), О. В. Клименко, Ш. Р. Басиров, О. В. Материнська, Л. М. Ягупова, О. С. Ананченко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – С. 277–280.
 5. Сага про мову, музику та число / М.В. Буката (М.В. Черник) // Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в англомовному дискурсі, під ред. С.О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – С. 28–29.
 6. Соціолінгвістичні аспекти силенціального ефекту / М.В. Буката (М.В. Черник) // Тези доповідей Х наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 35–36.