Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра германської філології

Магістратура

Напрям підготовки

035 «Філологія»

Спеціалізація– «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Профіль підготовки

«Перекладач з англійської та німецької мов, викладач»

Заочна форма навчання 1,4 роки

Особливі характеристики ОП.

Модель освітньої магістерської програми носить практично орієнтовний та дослідницький  характер.

З одного боку ця програма націлена на вдосконалення підготовки спеціалістів, які здатні спілкуватися іноземною мовою, ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації та  вирішувати завдання по інтеграції  української освіти  та науки  в систему міжнародних зв’язків, розвивати систему експорту освітніх послуг, забезпечувати міжнародну  академічну та професійну мобільність. А з іншого боку готує магістрантів до здійснення творчого наукового пошуку та до проведення досліджень у галузі філології та перекладознавства.

Зміст освітньої програми.

Для вивчення пропонуються дисципліни: «Практика перекладу з англійської мови», «Практика перекладу з німецької мови», «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс німецької мови», «Методика викладання перекладу зі змістовим модулем: психологія і педагогіка вищої школи», «Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови зі змістовим модулем: європейські мови  в міжкультурній комунікації», «Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики», «Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів», «Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем: проблеми перекладу галузевих термінів», «Теорія перекладу».

Прийом абітурієнтів. Прийом на навчання здійснюється на базі  вищої освіти (спеціалісти, магістри), на комерційній основі. Вступні екзамени – тестування з англійської та німецької мови.

Керівник освітньої програми: кандидат філологічних наук, професор завідувач кафедри германської філології СумДУ Ірина Кобякова.

Інформація про програму доступна на сайті СумДУ, сайті факультету іноземної філології та соціальних комунікацій та безпосередньо на сайті кафедри германської філології в розділі НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ (ПАРАЛЕЛЬНА ОСВІТА)

 

 Вимоги та програми: 

Компетентності та програмні результати навчання магістрів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(заочна  форма навчання)

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

 

I. Цикл загальної підготовки

 

 

 

II. Цикл професійної підготовки

1.Програмні результати навчання

6. Здатність працювати в команді та автономно.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем.

1. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

4. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

2. Демонструвати достатній рівень володіння іноземною мовою для здійснення успішної комунікації в побутовій, суспільній, навчальній і професійній сферах, представляти результати своїх досліджень іноземною мовою

Практичний курс англійської мови

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

3. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

3. Використовувати інформаційні, комунікаційні та мультимедійні технології в навчанні та професійній діяльності.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи

3. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

4. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

4. Застосовувати сучасні методики і технології для забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.

Науково-дослідна робота

6. Здатність працювати в команді та автономно.

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

5. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.

Б1Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

зі змістовим модулем: європейські мови

 в міжкультурній комунікації

Б2 Основи теорії редагування зі змістовим модулем:

Основи риторики

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

6. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

7. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

6. Здатність працювати в команді та автономно.

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

8. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

13.Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

10с Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

9. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві.

Науково-дослідна робота

Кваліфікаційна робота магістра

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

11. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

Теорія перекладу

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

12. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної філологічної галузі.

Теорія перекладу

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Практика перекладу з німецької мови

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

13. Застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо.

 

Практика перекладу з німецької мови

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

6с. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

14. Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

Б1Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем:

композиція текстів різних жанрів

Б2Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем:

проблеми перекладу галузевих термінів

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

6с. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень

15. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

16. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Науково-дослідна робота

Кваліфікаційна робота магістра

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10с Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

17. Брати участь у наукових семінарах, конференціях, наукових гуртках, дискусіях з конкретної філологічної галузі.

Б1 Техніка усного перекладу зі змістовим модулем:

переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу

Б2 Усний переклад зі змістовим модулем:

переклад конференцій

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Useful references

Join us now