Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК VIVAT«LINGUISTICS»

кафедри германської філології Сумського державного університету

 

 

НАШ ДЕВІЗ: SAPEREAUDE!

 

 СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК VIVAT

«LINGUISTICS»кафедри германської філології

Сумського державного університету

 Студентський науковий гурток «VivatLinguistics»як структурна складова студентського наукового офісуявляє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення      науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

 Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

 Затверджую

                                                                                                                                     завідувач кафедри германської філології

                                                                                                                                  ----------------    к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

                                                                                                                                                 „05 вересня 2014н.р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про студентський науковий гурток  «VivatLinguistics»

 кафедри германської філологіїСумського державного університету

    І. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює організацію та діяльність студентів наукового гуртка кафедри  германської філології СумДУ (далі СНГ).

1.2. Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів кафедри  германської філології, що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

1.3. У своїй діяльності СНГ керується Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України”, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також Статуту та наказів ректора університету та даним Положенням.

1.4. Науковий гурток являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

1.5. Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

1.6. Основними завданнями наукового гуртка є:

1.6.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються.

1.6.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.

1.7.  Науковий гурток не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільні правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав. 

1.8. Науковий гурток може представляти  Сумський державний університетна регіональних, державних та міжнародних молодіжних форумах, конференціях, конкурсах, університетських семінарах.

ІІ. Організація і керівництво діяльністю наукового гуртка студентів

2.1 Координацію роботи наукового гуртка здійснює обрана група викладачів кафедри германської філології і звітує про результативність діяльності СНГ завідувачу кафедри.

      2.2. СНГ працює за планом роботи, затвердженим підписом завідувача кафедри. 

      2.3. У науковому гуртку можуть створюватися секції з окремих дисциплін, проблемні групи.

 2.4. Зі складу студентів-науковців обирається староста гуртка. З цією метою він:

2.4.1.Залучає до роботи в гуртку студентів, які виявляють схильність до науково-дослідницької роботи.

2.4.2.Займається інформаційним забезпеченням діяльності гуртка.

2.4.3. Веде облік роботи гуртка та необхідну документацію.

2.4.4. Забезпечує явку членів гуртка на його засідання.

2.4.5.  Контролює виконання доручень керівника гуртка.

2.4.6.  Бере безпосередню участь в організації усіх заходів гуртка (круглих столів, конкурсів, тощо).

2.4.7. Вносить пропозиції керівнику гуртка про заохочення його активних членів.

2.5. Члени наукового гуртка:

2.5.1. Членом наукового гуртка може бути кожен студент кафедри (спеціальності), який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-дослідної роботи.

2.5.2. Прийом в члени гуртка та відрахування з його складу здійснюється за рішенням та ініціативою керівників гуртка.

2.5.3. В своїй діяльності члени гуртка керуються нормами наукової і професійної етики.

2.6. Наукове керівництво СНГ здійснюють наукові керівники з числа вчених, які мають науковий ступінь та інші викладачі кафедри..

2.7. Наукові керівники СНГ регламентують його роботу і:

- виконують консультативно-дорадчі функції, сприяючи діяльності наукового гуртка;

- сприяють поширенню інформації про науковий гурток;

- забезпечують підготовку інформації про діяльність наукового гуртка для поширення в ЗМІ;

– інформують студентську молодь про різноманітні конкурси, проекти: на гранти Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурси приватних фондів та організацій;

- відповідають за планування роботи та звітування, організацію і якісне проведення засідань секцій СНГ, розгляд на них актуальних наукових доповідей;

- проводять індивідуальні співбесіди з членами гуртка, виявляють коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляють тематику наукових досліджень та надають відповідну допомогу;

- організовують участь членів гуртка в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;

- порушують клопотання перед керівництвом кафедри, факультету та університету про заохочення найбільш активних членів наукового гуртка;

- надають допомогу студентам: в підготовці робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації; в розробці інструментарію і оволодінні сучасною методологією наукового дослідження; в оформленні результатів дослідження чи наукової роботи; в підготовці тез виступів і доповідей з науково-дослідницької роботи до участі у наукових семінарах та конференціях; у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження; у впровадженні результатів дослідження в практику і навчальний процес;

- контролюють хід виконання наукового дослідження;

- готують відгук (рецензію) на закінчену наукову роботу.

- ведуть індивідуальний облік роботи по керівництву науковими дослідженнями студентів.

2.8. Документація наукового гуртка включає в себе:

2.8.1. План роботи СНГ на навчальний рік, затверджений завідувачем кафедри, який складається з трьох основних розділів: організаційні заходи; наукова робота; наукові заходи.

2.8.2. Журнал обліку роботи СНГ, який включає в себе наступні основні розділи: список членів гуртка; загальноорганізаційні заходи; наукові досягнення студентів; участь у наукових заходах; облік підготовлених публікацій, методичних матеріалів, наочних посібників, стендів, мультимедійних матеріалів тощо.

2.8.3. Поточні та річні звіти роботи СНГ.

2.8.4. Заохочення студентів гуртка.

2.9. Робота СНГ здійснюється відповідно до науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності кафедри.

2.10. Норми розрахунку, планування і обліку роботи керівників гуртка, регламентуються відповідним наказом ректора університету.

ІІІ. Форми роботи наукового гуртка

3.1. Основними формами роботи наукового гуртка є:

3.1.1. Засідання наукового гуртка.

3.1.2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері мовознавства, перекладознавства, текстології.

3.1.3. Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.

3.1.4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.

3.1.5. Обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

3.2. Чергові засідання наукових гуртків проводяться один раз на місяць.

3.3. Засідання наукових гуртків вважаються легітимними при наявності не менше 2/3 їх членів. Рішення наукових гуртків вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх.

 

ІV. Загальні вимоги, які пред’являються до науково-дослідницької роботи

4.1. Наукова робота повинна відповідати наступним основним вимогам: актуальність теми, яка досліджується; наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату і компіляції; теоретична або практична спрямованість дослідження; використання сучасних джерел наукової і спеціальної літератури; наявність аналізу нормативно-методичної бази по темі дослідження; наявність емпіричного матеріалу; використання архівних матеріалів; застосування сучасної методології наукових досліджень; наявність огляду передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи; формування проблемних питань, висновків і пропозицій по темі дослідження.

4.2. Наукові роботи студентів можуть готуватися співавторами, у тому числі спільно з викладачами.

4.3. Опублікування результатів дослідження; впровадження результатів дослідження в практичну діяльність або навчальний процес; виступи за результатами дослідження на наукових семінарах і конференціях (опублікування тез виступів).

4.3. Наукові розробки підготовлені членами гуртка зберігаються на кафедрі.

4.4. Критеріями оцінки наукових доповідей є: наукова пропрацьованість роботи, якість викладу матеріалу й оформлення роботи. Оцінка наукової пропрацьованості проведеної роботи має на увазі оцінку доповіді відносно того, наскільки тема дослідження актуальна і яке має практичне значення, чи містить елементи наукової новизни і який обсяг дослідження проведений автором самостійно. Можуть бути враховані й інші категорії. Оцінка якості викладу матеріалу має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки вільно доповідач оперує науковими термінами, грамотно викладає матеріал. Оцінка оформлення роботи має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки грамотно робота ілюстрована виконаними таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв’язку з викладеним матеріалом.

4.5. Роботи оцінюються за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання  на наукові конференції, конкурси і гранти, публікації в офіційних виданнях.

                                                                                                                           Розроблено:                              к.ф.н., доцент  Щигло Л.В.


 

Затверджую

                                                                                                                                     завідувач кафедри германської філології

                                                                                                                                  ----------------    к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

                                                                                                 „05“  вересня 2014 н.р.

 

План роботи студентського наукового гуртка «Vivat Linguistics»

на 2014/2015 навчальний рік

№/№

п/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

1.

Організаційні заходи щодо роботи наукового гуртка

вересень

Щигло Л. В.

2.

Обговорення тем згідно затвердженої тематики наукового гуртка

щочетвер

Щигло Л. В.,

 

3.

Участь у заходах до Дня перекладача

30.09.

Щигло Л. В.,

 

4.

Підготовка до участі у конкурсі студентських наукових робіт

жовтень

Щигло Л. В.,

 

5.

Участь у заходах до ювілейного Дня кафедри

листопад

Щигло Л.В.

6.

Підведення підсумків роботи наукового гуртка за І семестр 2014-2015навчального року

січень

Щигло Л. В.

7.

Підготовка до участі у студентській науково-практичній  конференції «Перекладацькі інновації»

березнь-квітень

Щигло Л. В.

8.

Підготовка студентських наукових статей до публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках

протягом року

Щигло Л. В.

9.

Круглий стіл до Дня науки в Україні.

Підведення підсумків роботи наукового гуртка за ІІ семестр 2014-2015 навчального року, за навчальний рік в цілому

травень

Щигло Л. В.

Розроблено керівникомстудентського наукового офісу при ПНМЦ к.ф.н.,  доцентом  Щигло Л.В.


 

  Затверджую

                                                                                                                                     завідувач кафедри германської філології

                                                                                                                                  ----------------    к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

                                                                                                 „05“  вересня 2014 н.р.

Тематика засідань наукових секцій студентського наукового гуртка «VivatLinguistics»

кафедри германської філології СумДУ на 2014/2015 навчальний рік

 

Назва наукової секції

П.І.Б. керівника

Студентський склад

1

Вторинні конструювання сучасної англійської мови

Шуменко О.А.

 

Лубенець Є. ПР-32

Купрієнко Є. ПР-31

Куценко Є. ПР-41

Єрак П. ПР-32

2

Теоретичні та практичні аспекти перекладу (німецька мова)

Щигло Л.В.

 

Мартиненко В. ПР-12/2

Микитенко А. ПР-12/2

Мізін Є. ПР-12/2

Черниш Г. ПР-12/2

3

Сучасні тенденції вивчення політичного дискурсу США

Попова О.В.

 

Ткаченко К. ПР-11

Король А. ПР-11

Вірчак А. ПР-11

Никоненко К. ПР-11

4

Лінгво-прагматичні особливості рекламно-художнього дискурсу (англійська мова)

Чуланова Г.В.

Микитенко А. ПР-12

Черниш Г. ПР-12

Мартиненко В. ПР-12

 

5

Англомовний медіа-політичний дискурс  (англійська мова)

Прокопенко А.В.

 

Обуховська Н. ПР-11

Феоктистова С. ПР-11

Курило Т. ПР-11

Симоненко Ж. ПР-11

Домашенко Т. ПР-11

 

6

Основи професійного перекладу (англійська мова)

Жулавська О.О.

Гончаренко А. ПР-21

Ковтун В. ПР-21

Гаврись Д.ПР-21

Пянтковська А. ПР-11

 

7

Національно-культурна специфіка німецької лексики (німецька мова)

Мовчан Д.В.

Бикова К. ПР-41

Купрієнко Є. ПР-31

Артюх Л. ПР-31

Ващенко К. ПР-41

8

Переклад художніх творів      (німецька мова)

Чепелюк А.Д.

Дмитренко І. ПР-41

Пищик Н. ПР-41

Тернова А. ПР-41

Заїка І. ПР-41

9

Художній переклад прозових та поетичних творів (англійська мова)

Ємельянова О.В.

Пищик Н. ПР- 41

Ущаповська А. ПР-41

Сичова І. ПР-41

Панченко В. ПРм-41

 

Керівникстудентського наукового офісу при ПНМЦ                              к.ф.н.,  доцент  Щигло Л.В.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

VIVAT «LINGUISTICS»

кафедри германської філології

Сумського державного університету

 

НАШ ДЕВІЗ:SAPEREAUDE!

Студентський науковий гурток «Vivat Linguistics» як структурна складова студентського наукового офісу являє собою творчий колектив студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення      науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Основною метою наукового гуртка є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

Положення про студентський науковий гурток«Vivat Linguistics»

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах