Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Практичний курс англійської мови 1–4 курси»

 

з/п

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1.

Возна М.О., Гапонів А., Акулова О.О., Хоменко Н.

Гуль В.С.

Англійська мова. I курс : підручник / за заг. ред проф. Карабана В.І.

Вінниця: Нова Книга, 2012. – 568 с.

http://english.ucoz.com/

7

2.

Черноватий Л.М.,

Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В.

Практичний курс англійської мови : підручник. Ч.1 / за ред.: Л.М. Черноватого, В.І. Карабана

Вінниця : Нова книга, 2005. – 432 с.

53

3.

Швачко С.О., Ємельянова О.В.

875 Методичні вказівки з граматики англійської мови: для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання /

Суми : СумДУ, 2005.  40 с.

'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2005/m875.pdf'

91

4.

Курило Г.В.

2254 Методичні вказівки до індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови": для студ. 1-го курсу спец. "Переклад" денної форми навчання

Суми: СумДУ, 2009.  70 с.

'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2254.doc'

 

35

5.

Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю.,

Хоменко Н.С..

Англійська мова для перекладачів та філологів. II курс : підручник

Вінниця : Нова Книга, 2006. – 344 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=149317

15

6.

Под ред. В.Д.Аракина

Практический курс английского язика: 2 курс : учеб. / под ред. В.Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и исправл.

М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 520 с.

http://englishwell.org/333-v-d-arakin-prakticheskij-kurs-anglijskogo-yazyka-2-kurs.html

 

7.

R. Murphy

English Grammar In Use

Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 328 p.

http://www.skolest.com/wp-content/uploads/2013/05/Grammar-In-Use-Intermediate-with-Answers.pdf

 

8.

Edited by V.D. Arakin

 

Practical Course of English. Third Year

M.,2001 – 432c.

 

10

9.

Chernovaty L.

Intermediate Practical English Course, Tds.NOVA KNYHA, Publishers

Вінниця, 2005. – 356 с.

5

10.

Іванчук В.В.

Практичний курс англійської мови

Вінниця : Нова Книга, 2003. – 240с.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1052371

 

11.

Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю.,

Хоменко Н.С..

Англійська мова. ІІІ курс. Підручник

Вінниця: Нова Книга, 2007. – 496 с.

13

12.

Кобякова І.К., Чуланова Г.В.

7289 Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3 та 4 курсів спеціальності “Переклад”, ч.1.

Суми : СумДУ, 2001. – 58 с.

 

89

13.

Кобякова І.К., Чуланова Г.В..

7290 Методичні вказівки з практики англійської мови для самостійної роботи студентів 3 та 4 курсів спеціальності “Переклад”, ч.2.

Суми : СумДУ, 2001. – 57 с.

89

14.

Аракин В.Д.

Practical Course of English. Fourth Year: учебное пособие

M.: Владос, 2000. – 336 с.

http://www.izmailonline.com/load/14-1-0-358

 

15.

Карабан В.І.

Возна М. О.,

Гапонів А., Антонюк Н.М.,

Хоменко Н.С., Пермінова А.В.

Англійська мова. IV курс : підручник. / за заг. ред проф. Карабана В. І.

Вінниця : Нова Книга, 2012. – 440 с.

http://www.izmailonline.com/load/14-1-0-541

12

16.

Коbyakova І.К.,                    Yemelyanova О.V.

Justice and Law: study guide + Гриф МОН

Sumy: Sumy State University, 2014. 211 p.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857

 

17.

Попова  О.В.,

Свирид А.М. 

2687 Методичні вказівки з "Практичного курсу англійської мови". Обов'язкові домашні завдання : спец. "Переклад" денної форми навчання

Суми : СумДУ, 2009. – 58 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2687.rar'

42