Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Рівень підготовки – Бакалавр

Інтернет-адреса постійного розміщення повного опису освітньої програми: http://op.sumdu.edu.ua/#/programm/325

Кваліфікація

Бакалавр філології

Цикл/рівень вищої освіти

Перший рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Тип диплому

одиничний

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Наявність акредитації:

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат - НД №1983407 від 24.05.2017р. Термін дії – 01.07.2025 р.

Передумови

Повна загальна середня освіта, зовнішнє незалежне оцінювання. Можливість вступу на основі диплому молодшого спеціаліста. Інші вимоги визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму відповідного року вступу

Опис освітньої програми:

 

Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь в області мовознавства та перекладознавства, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних перекладацьких завдань для задоволення потреб замовників від науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Мета навчання є набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення діяльності за фахом, підготовка конкурентноздатного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі мовознавства та перекладу в процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Акцент на аналіз застосування нормативних положень перекладознавства в усному та письмовому перекладах з профілізацією «Германістика», «Юридичний переклад» та «Переклад у забезпеченні зовнішньої економічної діяльності», в оформленні цільового тексту; використання релевантних стратегій ділового спілкування під час проведення міжнародних нарад, презентацій, переговорів, ділових зустрічей, конференцій, тощо; орієнтування в понятійному апараті та основних прикладних напрямах сучасного перекладознавства; орієнтація на викладання іноземних мов та перекладу в закладах освіти.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану мовознавства та перекладознавства, орієнтує на актуальні спеціалізації та профілізації (германістика, юридичний переклад та переклад у забезпеченні зовнішньо-економічної діяльності).

Придатність до працевлаштування:

Бакалавр філології може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Філолог

2320, 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2444.2 Перекладач

2444.2 (20604) Гід-перекладач Е

3439 Організатор громадських заходів

3414 Екскурсовод

3431 Оргсекретар (організації, союзу, федерації)

3491 Лаборант наукового підрозділу

3474 Організатор концертів і лекцій

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти за програмами з філології, мовознавства, перекладознавства міждисциплінарними програмами, близькими до гуманітарних наук

Викладання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, навчання через практики, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Оцінювання

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист курсової роботи, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, екзамени з атестації за ступенем «бакалавр») оцінювання.

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»

зі спеціальності (напряму підготовки) 6.020303 «Філологія»

з дисципліни «Практичний курс англійської мови»ПРОГРАМА

екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»

зі спеціальності (напряму підготовки) 6.020303 «Філологія»

з дисципліни «Практичний курс німецької мови»

 

 

Компетентності та програмні результати навчання бакалаврів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(денна  форма навчання)

 Робочий навчальний план. Рік прийому 2017

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
6.020303 ФІЛОЛОГІЯ
рік прийому - 2016

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах