Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ОФІС

КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

 

НАШ ДЕВІЗ:

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДО ЗНАНЬ.

Б. Шоу

 

 

ПРО НАС

Про студентський науковий офіс(СНО)

Студентський науковий офіс (СНО) – наукова самоврядна організація, що складається зі студентів кафедри германської філології, яка сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи у студенському середовищі кафедри.

Метою роботи СНО є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються на кафедрі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей лінгвістичної науки, розвиток інноваційної діяльності в галузі перекладознавства, організаційна допомога керівництву кафедри в оптимізації наукової та навчальної роботи.

НАПРЯМКИ РОБОТИ СНО

Діяльність СНО включає в себе як окремі загальноуніверситетські наукові проекти, так і активну участь в науковій роботі кафедри та факультету. Роботу координує керівництво СНО, куди входять завідувач кафедри, керівник СНО та наукові керівники секцій. Серед наших проектів — відкриті лекції, засідання наукових секцій, участь у внутрішньоуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах.

Один з найбільш масштабних проектів — щорічна міжнародна науково-методична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства», яка проводиться разом з кафедрою теорії та практики перекладу в Сумському державному університеті з 2003р. та збирає учасників як з Сумського державного університету, так і з інших українських та закордонних вузів.

Наше товариство відкрите для співпраці. Ми підтримуємо зв’язки зі студентськими товариствами інших університетів, молодіжними організаціями, чиї цінності ми поділяємо.

СТРУКТУРА СНО

СНО  — спільнота студентів  кафедри германської філології.

Роботу  координує керівництво СНО. До нього входять керівник СНО, його заступник та староста СНО, а також  наукові керівники секцій.

Керівництво вирішує поточні питання.

УЧАСНИКИСНО

Участь в СНО є вільною для кожного бажаючого.

СНО налічує близько 30 осіб, котрі є активістами громадського життя, молодіжної науки, майбутніми спеціалістами та професіоналами.

 

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Діяльність СНО відбувається відповідно до Положення про наукову діяльність студентів СумДУ, прийнятого Вченою радою університету, а також інших нормативних документів

 

Затверджую

                                                                                                                                     завідувач кафедри германської філології

                                                                                                                                  ----------------    к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

                                                                                                 „05“  вересня 2014 н.р.

 

План роботи студентського наукового офісу

на 2014/2015 навчальний рік

№/№

п/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

1.

Організаційні заходи щодо роботи СНО

вересень

Щигло Л. В.

2.

Обговорення тем згідно затвердженої тематики СНО

щосереди

Щигло Л. В.,

 

3.

Участь у заходах до Дня перекладача

30.09.2014

Щигло Л. В.,

4.

Підготовка до участі у конкурсі студентських наукових робіт

жовтень

Щигло Л. В.,

Чуланова Г.В.

5.

Участь у заходах до ювілейного Дня кафедри

листопад

Щигло Л.В.

6.

Підведення підсумків роботи СНО за І семестр 2014-2015 н. р.

січень

Щигло Л. В.

7.

Підготовка до участі у студентській науково-практичній конференції «Перекладацькі інновації»

березнь-квітень

Щигло Л. В.

8.

Підготовка студентських наукових статей до публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках

протягом року

Щигло Л. В.

9.

Круглий стіл до Дня науки в Україні.

Підведення підсумків роботи СНО за ІІ семестр 2014-2015 навчального року, за навчальний рік вцілому

травень

Щигло Л. В.

Керівникстудентського наукового офісу при ПНМЦ                              к.ф.н.,  доцент  Щигло Л.В.

                                                                                Затверджую

                                                                                                                                     завідувач кафедри германської філології

                                                                                                                                  ----------------    к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

                                                                                                 05 вересня2014 н.р.

Тематика засідань наукових секцій та проблемних груп                              студентського наукового офісу кафедри германської філології на 2014/2015 н.р.

 

п/п

 

Дата

 

 

Наукова cекція, проблемна група

Керівник  наукової cекції, проблемної групи

     1.

3.09.2014            о12.50            ЕТ- 413

 Актуальні проблеми мовознавства, перекладознавства та текстології

 

Кобякова І.К.

2.

1.10.2014            о12.50                         ЕТ- 413

Когнітивне моделювання словотвірної системи сучасної німецької мови

 

Щигло Л.В.

3.

5.11.2014            о12.50             ЕТ- 413

 Лінгво-когнітивні характеристики емпатії в дискурсі

 

Таценко Н.В.

4.

3.12.2014     о12.50           ЕТ- 413

  Основи професійного перекладу

 

Жулавська О.О.

5.

13.01.2015       о12.50          ЕТ- 413

  Функціональна семантика та прагматика мовних одиниць

 

Мовчан Д.В.

6.

25.02.2015       о12.50          ЕТ- 413

  Актуальні питання лексикології  сучасної англійської мови

 

Чуланова Г.В.

7.

4.03.2015         о12.50            ЕТ- 413

  Особливості викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах

 

Чепелюк А.Д.

8.

1.04.2015           о12.50             ЕТ- 413

  Сучасне мовознавство крізь призму дискурсу

Попова О.В.

9.

6.05.2015     о12.50          ЕТ- 413

  Переклад художніх текстів

Чепелюк А.Д.

Керівникстудентського наукового офісу при ПНМЦ                              к.ф.н., доцент  Щигло Л.В.

 

Approved     

                                                                                                                             Head of Department of Germanic Philology

 PhD, Assoc. KOBYAKOVA I.K.

" 05" September 2014

STUDENT RESEARCH OFFICE

in translation training center

Work Plan for 2014-2015 cademic years

o/n

 

Date

 

Scientific section, problem group

 

Head of scientific section, problem group

     1.

3.09.2014            о12.50            ЕТ- 413

 

 Current Problems of Linguistics, Translation and Discourse

 

Kobyakova I.K.

2.

1.10.2014            о12.50                         ЕТ- 413

 

Word formation aspect of cognition in modern German

 

Shchyhlo L.V.

3.

5.11.2014            о12.50             ЕТ- 413

 

 Linguistic and cognitive characteristics of empathy in discourse

 

Tacenko N.V.

4.

3.12.2014      о12.50           ЕТ- 413

   

Fundamentals of Professional Translation

 

Zhulavska O.O.

5.

13.01.2015       о12.50          ЕТ- 413

 

Functional semantics and pragmatics of linguistic units

 

Movchan D.W.

6.

25.02.2015       о12.50          ЕТ- 413

   

Current issues in modern English lexicology

 

Chulanova G.W.

7.

4.03.2015         о12.50            ЕТ- 413

  

Features the teaching of foreign languages ​​in secondary schools

 

Chepelyuk A.D.

8.

1.04.2015           о12.50             ЕТ- 413

  

Modern linguistics in the light of discourse

 

Popova O.W.

9.

6.05.2015     о12.50          ЕТ- 413

 Translation of literary texts

Chepelyuk A.D.

 Head of students research office in TTC                                 PhD, Shchyhlo L.V.

 

WISSENSCHAFTLICHES STUDENTENOFFICE

beim Übersetzungsschulungszentrum

Arbeitsplan

für 2013-2014 akademische Jahrе

 

 

Datum

 

Wissenschaftliche Sektion, problematische Gruppe

Leiter der wissenschaftlichen Sektion,  der problematischen Gruppe

     1.

3.09.2014            о12.50            ЕТ- 413

 

 Aktuelle Probleme der Linguistik, Übersetzung und Textologie

 

Kobjakowa I.K.

2.

1.10.2014            о12.50                         ЕТ- 413

 

Wortbildungsaspekt der Kognition in der modernen deutschen Sprache

 

Schtschyhlo L.W.

3.

5.11.2014            о12.50             ЕТ- 413

 

 Sprachliche und kognitive Merkmale von Empathie im Diskurs

 

Tacenko N.W.

4.

3.12.2014      о12.50           ЕТ- 413

 

 Grundlagen der professionellen Translation

 

Shulawska O.O.

5.

13.01.2015       о12.50          ЕТ- 413

 

 Funktionale Semantik und Pragmatik der sprachlichen Einheiten

 

Mowtschan D.W.

6.

25.02.2015       о12.50          ЕТ- 413

 

 Aktuelle Fragen der modernen englischen Lexikologie

 

Tschulanova G.W.

7.

4.03.2015         о12.50            ЕТ- 413

 

 Besonderheiten des Fremdsprachenunterrichts in der Sekundarstufe

 

Tschepeljuk А.D.

8.

1.04.2015           о12.50             ЕТ- 413

  Moderne Linguistik im Lichte des Diskurses

Popowa О.W.

9.

6.05.2015     о12.50          ЕТ- 413

  Übersetzung literarischer Texte

Tschepeljuk А.D.

 

 Leiter des wissenschaftlichen Studentenoffice                                                                  Dr.Phil. Schtschyhlo L.W.

 

КЕРІВНИЦТВО СНО

 Керівник СНО:

  Щигло Лариса Володимирівна, к.ф.н., доцент

Заступник керівника СНО: к.ф.н. Мовчан Д.В.

Наукові керівники секцій: Кобякова І.К., Щигло Л.В.,             Ємельянова О.В., Жулавська О.О., Мовчан Д.В., Чуланова Г.В., Чепелюк А.Д., Попова О.В.

 Староста СНО: Микитенко А., студентка ПР- 12.

ПРОЕКТИ

Проект «Перекладацькі інновації» — Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, яка проводиться на кафедрі германської філології в Сумському державному університеті.

В межах конференції розглядаються актуальні питання:

- мови як функціональної системи в антропоцентричній картині світу;

- перекладу та міжкультурної комунікації;

- дискурсивної лінгвістики;

- стилістики і лінгвістики тексту;

- методології й методики сучасних літературознавчих досліджень;

- словотвору германських та словянських мов;

-статусу вербальних та невербальних елементів у інтралінгвістичному та інтерлінгві стичному векторах.

Проект «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства» — міжнародна науково-методична конференція, яка проводиться разом з кафедрою теорії та практики перекладу в Сумському державному університеті з 2003р.

 

КОНТАКТИ

Керівник СНО: Щигло Лариса Володимирівна, к.ф.н., доцент

 електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

телефон: +38099 304 89 81

Знайти нас можна за адресою:

Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, 4 поверх, ауд. 412

Тел.: + 38(0542)  33-70-35

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах