Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 Овсянко Олена Леонідівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології

Olena OvsiankoPhD in Philological Sciences, Assistance Lecturer of the Department of Germanic Philology

Olena OwsjankoDie Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната ЕТ-127

Google Scholar, LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2007 році вступила до Сумського державного університету на Гуманітарний факультет (нині факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій) за спеціальністю «Переклад».

У 2011 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та отримала диплом бакалавра. У тому ж році вступила до магістратури, яку закінчила в 2012 році та отримала диплом магістра.

З серпня 2012 року працювала в Сумському державному університеті у відділі міжнародного співробітництва на посаді фахівця групи рекламно-інформаційного забезпечення.

З 01.11.2013 по 31.10.2016 рр. − навчалася в аспірантурі Сумського державного університету на кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

25 лютого 2017 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету за спеціальністю 10.02.04 − германські мови. Науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. кафедри германської філології Швачко С. О.

З 01.11.2016 по 06.10.17 рр. ‒ асистент кафедри германської філології.

З 07.10.2017 по теперішній час ‒ старший викладач кафедри германської філології.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, фольклористика, синергетика, перекладознавство.

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

Овсянко О. Л. щорічно керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

З 27.07.2017 − член національної Федерації наукової аналітики України, проект GISAP.

Відповідальна особа з питань внутрішньої мобільності студентів та викладачів кафедри ГФ в рамках Консорціуму університетів.

Відповідальна особа з підготовки та участі студентів кафедри германської філології у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2016 року − профгрупорг кафедри ГФ.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

18.10.15 − 21.10.16 − стажування на базі Академічного співтовариства Міхала Балудянського за програмою «Перспективні напрямки наукових досліджень − 2015», (м. Братислава, Словаччина).

17.05.2016−18.05.2016 − участь у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», (м. Луцьк).

17.06.2016-18.06.2016 2016 − участь у роботі Х Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства», (м. Луцьк).

28.04.17−29.04.17 − участь у роботі Міжнародної наукової науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України», (м. Люблін, Польща).

ОНЛАЙН КУРСИ

2016 − Grammar and Punctuation course (University of California, Irvine).

BЕБІНАРИ

2017– "Summer Reading" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 –"Life in the First Lane ‒ Developing 21st century, globally ready students" "(National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 – "The What, Why and How of ZNO Prep Strategize for Success in Exam Reading" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2017 – "Storytelling ‒ not only for little kids (1 hour)" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

2018 ‒ "Giving students a voice. Critical thinking in English classes" (National Geographic Learning and Linguist LTD).

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу з англійської мови, практика перекладацька, змістовний модуль: європейські мови в міжкультурній комунікації, практика перекладу міжнародної економічної термінології.

Навчально-методичні посібники і розробки:

 • Методологія лінгвістичних досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / М. В. Черник, В. С. Куліш, О. Л. Овсянко, А. В. Зінченко; за заг. ред. С. О. Швачко. ‒ Суми: Сумський державний університет, 2018. ‒ 78 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67031
 • Методичні вказівки на тему «Методологічне обґрунтування лінгвістичних досліджень (на матеріалі текстів малого жанру)» до самостійної роботи з дисципліни «Методологія і методи лінгвістичних досліджень» / укладачі: С. О. Швачко, О. Л. Овсянко, В. В. Степанов. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 59 с.

 Статті:

 • Овсянко О. Л. Механізм модифікації англомовних прислів’їв у публіцистичному дискурсі/ О. Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2017. − № 3 (352). – С. 142−147.
 • Овсянко О. Л. Статус опозицій Good−Evil в англомовних прислів’ях / О. Л. Овсянко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. − № 70. – С. 130−137.
 • Овсянко Е. Л. Динамика англоязычных пословиц в художественном и публицистическом дискурсе / Е. Л. Овсянко // Поликультурное образовательное пространство Казахстана: 50 история, теория: сборник материалов международной научной конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлева. – Астана: Изд-во ТОО «KazServiсePrintLtd», 2016. – С. 154−168. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52065
 • Овсянко О. Л. Еволюційні етапи англомовних прислів’їв: тенденції модифікацій / О. Л. Овсянко // Філологічні трактати. − 2016. − Т. 8, № 2. −  С. 124−132.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46211
 •  Koбякова И. K. Синергетический аспект исследования модифицированных англоязычных пословиц / И. K. Кобякова, Е. Л. Овсянко // Issues of Preservation of Originality and Interference of National Languages in Conditions of Globalized International Life : CXXV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in philological sciences. − London : IASHE, 2016.   − P. 14−16.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45766
 • Овсянко О. Л. Модифікації англомовних прислів’їв на просторах публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2016. − № 6 (331). – С. 57−63. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48095
 • Овсянко О. Л. Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти [Текст] / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2015. − №. 3 (304), – С. 93−98.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
 • Ovsianko O. L. The status of proverbs in the paradigm of small genre texts / O.L. Ovsianko // Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : Scientific Journal. − Chernivtsi : Publishing House «RODOVID», 2014. − Issue № 3. − p 47-53. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38990
 • Боровик О. Л. Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) / О. Л. Боровик // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. − Вип. 8, Т. 1. – С. 59−61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37135

Тези:

 • Овсянко О. Л. Семантична дистанція як засіб аналізу лексичних номінацій (на прикладі GOOD, EVIL, SILENCE) / О. Л. Овсянко, В. С. Куліш // International research and practical conference “Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28−29, 2017. Lublin. − P. 111−114.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57372

 • Овсянко О. Л. Модифікації англійських прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко // Актуальні проблеми романо-германської філології: Матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару / Укл.: О. М. Бєлих, О. М. Галапчук-Тарнавська, Г. М. Цимбалюк. − : Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. − С. 34−36.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41300

 • Овсянко О. Л. Cтатус англійських прислів’їв: комунікативно-прагматичний аспект / О. Л. Овсянко // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2015) − К. : Міленіум, 2015. − С. 65−68.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40306

 • Овсянко О. Л. Cтруктурно-семантичні модифікації англійських прислів’їв / О. Л. Овсянко // I Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р.) − Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. − С. 109-110.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39078

 • Боровик О. Л. Статус гумору у прислів'ях: англомовний та російськомовний дискурси / О. Л. Боровик // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21−22 квітня 2014 р. / відп. за вип. О. М. Сушкова. − Суми : СумДУ, 2014. − С. 102−104.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34643

 • Боровик О. Л. Структурно-семантичні характеристики прислів’їв в англомовному та україномовному дискурсах / О. Л. Боровик // Матеріали 13-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (26 квітня – 5 травня 2013 р., м. Одеса, Україна) – С. 210–211.
 • Боровик О.Л. Типологія денумерального словотвору: кроки та гнізда / О. Л. Боровик, С. О. Швачко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19−20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В. В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2012. – Ч. 1. – С. 14–15. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26135
 • Кальченко К. В., Боровик О.Л. Соціолінгвістичні аспекти мовчазних лакун / К. В. Кальченко, О. Л. Боровик // Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (29 квітня – 9 травня 2011 р., м. Велика Ялта, Автономна республіка Крим, Україна). – С. 192–193.

Публікації зі студентами:

 • Ovsianko O. L. Transformations of English proverbs from the standpoint of synergetic paradigm /O. L. Ovsianko, Y. O. Osypenko / [Electronic resource]. – Mode of access : http://gisap.eu/ru/node/130772
 • Демидко А. М. Особливості структурної побудови англомовних прислів’їв / А. М. Демидко, О. Л. Овсянко // Матеріали v Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (20−21 квітня 2017 року). – Суми :Сумський державний університет, 2017. − C. 77−79. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54501
 • Біх А. Є. Тексти малої форми в науковій картині світу / А. Є. Біх, О. Л. Овсянко // Матеріали v Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (20−21 квітня 2017 року) – Суми : Сумський державний університет, 2017. − C. 79−81.
 • Овсянко Е. Л. Лингвостилистический аспект исследования англоязычных пословиц / Е. Л. Овсянко, А. Ю. Коренева // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред Е. А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2017. – С. 34−40.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55417

 • Овсянко О. Л. Когнітивно-культурологічний модус англомовних прислів’їв / О. Л. Овсянко, В. А. Матузка // SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. − Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. − № 3. − С. 68−70. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52067
 • Овсянко О. Л. Структурно-семантичні характеристики модифікацій англомовних прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко, В. О. Ковтун, Л. О. Таран // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17−18 травня 2016 року) : у 3 т. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Т. 3. − C. 399−401. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4525
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах