Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Прокопенко Антоніна Вадимівна 

ПРОКОПЕНКО АНТОНІНА ВАДИМІВНА

Prokopenko Antonina Vadymivna

Assistant Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Die Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

 кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри германської філології

 

Тел. (0542) 33-70-35, (066) 008 11 52

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

кімната ЕТ – 407

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 У 2008 році закінчила Сумський державний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. Після закінчення університету прийнята на посаду перекладача в ОАО НВП «Преобразователь».

З 01.11.2008 по 31.10.2012 навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Під час навчання в аспірантурі працювала на 0,25 ставки викладача.

З 01.11.2012 прийнята на посаду провідного фахівця кафедри германської філології, викладала за сумісництвом на 0,2 ставки асистента кафедри германської філології.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному університеті зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

З 01.08.2013 р. по 01.09.2015 – асистент кафедри германської філології, сумісник кафедри теорії та практики перекладу.

З 02.09.2015 по теперішній час – старший викладач кафедри германської філології.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови. Історія перекладу. Офісна діяльність та легалізація. Основи теорії редагування зі змістовим модулем: Основи риторики.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, лінгвопрагматика, текстологія, комунікативна лінгвістика.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 Навчально-методичні видання:

1. Rahmenmethodische Anweisungen : obligatorische Hausaufgaben im Fach "Praktischer Deutschkurs" (der zweite Teil) für die Studenten des zweiten Studienjahres / Verfasser : Yu. S. Bondarenko, N. S. Reva, A. V. Prokopenko. – Sumy : Staatliche Universität Sumy, 2014. – T. 2. – 38 S.

'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3708.doc'

2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Основи редагування перекладів» / укладачі: Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 27 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3928.doc

 

Наукові статті:

1. Максюта, А.В. Лінгвопрагматичні аспекти текстів інтерв'ю [Текст] / А.В. Максюта, О.М. Медвідь // Методологічні проблеми сучасного перекладу : матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції, 23-25 січня 2009 року / Ред.кол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, С.В.Баранова, О.М.Медвідь. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 74–76.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17370

2. Медведь, Е.Н. Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества [Текст] / Е.Н.Медведь, А.В. Максюта // Наукові записки. ― Випуск 81(3). ― Серія:Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. ― Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2009. ― 430 с. ― С.131–135

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950

3. Медведь, Е.Н. Когнитивный аспект категории квантитативности [Текст] / Е.Н. Медведь, А.В. Максюта // Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 114–116.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3722

4. Максюта А.В. Коммуникативно-прагматические стратегии политического интервью // Профессиональное лингвообразование: материалы третьей междунар. научно-практ. конф., Н.Новгород, 18-19 мая 2009 г. /  под ред. Н.Г.Инютина,  Н.Л.Уваровой. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2009. ― С. 134–137.

5. Максюта А.В. Місце політичного інтерв’ю на тлі медіадискурсу // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. ― Випуск 45. ― Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2009. ― С.198–201.

6. Максюта А.В., Медведь Е.Н. Перевод дискурса политинтервью // Актуальные вопросы переводоведения: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Великий Новгород, 21-22 мая 2009 г. / отв. ред. О.А. Александрова, О.С. Макарова; НовГУ им. Ярослава Мудрого ― В.Новгород, 2009. ― С.231–234.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38657

7. Максюта А.В. Імідж політика via політичне інтерв’ю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ― Випуск 5. ― Серія: Філологічні науки (Мовознавство). ― Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. ― С. 417–422.

8. Прокопенко А. Гендерні маркери мовлення політичного діяча // Наукові записки КДПУ ім. В.Винниченка. ― Випуск №89 (5). ― Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. ― Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2010. ― С. 320–324.

9. Прокопенко А.В. Транзитивність у мовленні політичних діячів // Функциональная лингвистика: сб .науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н.Рудяков. Том.2, №1. ― Симферополь, 2010. ― С.185–188.

10. Прокопенко А.В. Використання перлокутивних інтенсифікаторів у політичному інтерв’ю та їх переклад // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 2, №3. ― Суми, Харків, 2010. ― С. 194–198.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4154

11. Прокопенко А.В. Роль політичного інтерв’ю у медіадискурсі // Тези доповідей Х наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. ― Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. ― С. 240–242.

12. Медведь, Е.Н. Средства речевого воздействия политспичей [Текст ]/ Е.Н. Медведь, А.В. Прокопенко // Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. ― Мозырь, 2011. ― Ч. 1. ― 216 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18988

13. Прокопенко А.В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю ) // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 4, № 2. ― Суми, Харків, 2012. ― С. 82–88.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25302

14. Прокопенко А.В. Тактика дискредитації опонента vs. тактики героїзації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. ― Випуск 24 (249). ― Серія: Філологічні науки (Мовознавство). ― Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 20012. ― С. 108–113.

15. Прокопенко А.В. Дискурс-аналіз мовленнєвої поведінки політдіячів // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. ― Вип.29.  Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2012. ― С. 140–144.

16. Прокопенко А.В. Лексико-семантические особенности речи политика (на материале англоязычного политинтервью) // Мир языка: сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. ― Серия «Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 1. ― Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. ― С. 218–225.

17. Прокопенко А.В. Грамматические особенности речи политдеятелей (на материале политического интервью англоязычных веб-сайтов новостей) // І Ежегодная международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования. Исследовательские итоги 2012 года» (20 декабря 2012 г.). ― Краснодар, 2012. ― 86 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40356

18. Прокопенко А. В. Реализация прагматических интенций участников политинтервью // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. ред. М.В. Пименова. ― Серия «Славянский мир». ― Вып. 9. – Кемерово, 2013. ― С. 78–80.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33489

19. Медведь Е. Н. Лингвистические средства экспликации категории адресатности в политинтервью / Е.Н. Медведь, А.В. Прокопенко // Новые парадигмы и нове решения в современной лингвистике; гл. ред. М.В. Пименова. ― Кемерово, 2013. ― Вып. 2. ― 96–99.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33474

20. Прокопенко А. В. Інтерв’ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Прокопенко Антоніна Вадимівна. – Донецьк, 2013. – 20 с.

21. Прокопенко А., Рева Н. Синтаксична будова англомовної журнальної реклами косметики для жінок / А. Прокопенко, Н. Рева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 69-73.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38437

22. Кобзева Н.А. Функционирование политического интервью в медиаполитическом дискурсе / Н.А. Кобзева, А.В. Прокопенко // В мире научных открытий. – 2015 – №. 1.3(61). – C. 1373-1380.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40357

23. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Основи редагування перекладів» / укладачі: Н. С. Рева, А. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 27 c.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3928.doc

24. Прокопенко А.В. Характеристика мовлення політдіячів на лексико-стилістичному рівні в англомовному інтерв’ю / А. В. Прокопенко // Філологічні трактати: науковий журнал / Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ред. Ткаченко О.Г. Том 2. – Суми, Харків, 2015. – С. 93-99.

25. Прокопенко А. В., Рева Н. С. Актуалізація адресатності у тексті політінтерв’ю / А. В. Прокопенко, Н. С. Рева // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13. Відп. ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ПП «Аутодор-Шарк», 2015. – С. 159-169.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_28

26. Reva N., Prokopenko A ., Shumenko O. Characteristics of the parts of speech in the cosmetics magazine advertisement for women / Reva N., Prokopenko A., Shumenko O. // 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, SGEM 2015 Conference Proceedings . – Albena , Bulgaria : Aug 26 – Sept 01, Book 1, Vol . 2. – P . 129 – 136.

http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1376

27. Наноструктурные покрытия (Ti – Zr – Nb)N, полученные методом вакуумно-дугового испарения: структура и свойство / О.В. Максакова, С.С. Гранкин, А. В. Бондарь, Л. О. Коавченко, Д. К. Ескермесов, А. В. Прокопенко, Н. К. Ердыбаева, Б. Жоллыбеков // Журнал нано- и электронной физики. Том 7. – №4. – 2015.

http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2015/4/articles/jnep_2015_V7_04098.pdf

28. Прокопенко А. В., Шуменко О. А. Статус неконфліктної стратегії в політичному інтерв’ю (на матеріалі американського медіаполітичного дискурсу) / А. В. Прокопенко, О. А. Шуменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Випуск 22. – 2016. – С. 135–139.

29. Методичні вказівки та вимоги до оформлення курсових і випускних (бакалаврських та дипломних) робіт / Єгорова О. І., Прокопенко А. В.,  Кобякова І. К., Чепелюк А. Д. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 104 с.

30. Прокопенко А. В. Лінгвістичний вимір англомовного лобістського дискурсу Д. Грібаускайте в контексті української євроінтеграції / А. В. Прокопенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – Випуск 6. – 2016. – С. 86-90.

31. Prokopenko A. V., Shumenko O. A. Speech interaction of political interview participants / International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings (April 28-29, 2017). – Lublin, Republic of Poland, 2017. – 248 p. 

 

Професійна активність:

Прокопенко А.В. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів, є секретарем Державної екзаменаційної комісії.

У 2015 р. пройшла он-лайн курс підвищення кваліфікації “Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching” при державному університеті Орегону (США).

З липня 2017 р. є виконавцем держбюджетної НДР № 15.01.10-02.16/18.ЗП при Центрі історичного краєзнавства.

 

Громадянська активність:

Член спілки Асоціація Українських Германістів.

Прокопенко А.В. є куратором студентів першого курсу.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах