Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Приходько Наталія Анаталіївна

 викладач кафедри германської філології

Prykhodko Nataliya Anatoliivna

Lecturer at the Department of Germanic Philology

Prychodjko Natalija Anatoliіvna

Lehrerin des des Lehrstuhls für germanische Philologie

e-mail: n.prikhodko@gf.sumdu.edu.ua 

  кімната ЕТ –  409

Google Scholar

 

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  У 2003 році закінчила Сумський державний університет за напрямом підготовки «Переклад» та отримала кваліфікацію викладача, перекладача з англійської та німецької мови.

 З 2003 – 2005 працювала викладачем кафедри перекладу Сумської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

 З вересня 2005 по теперішній час викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

  З вересня 2005 року виконує обов’язки секретаря методичного семінару кафедр ТПП та ГФ.

 З 2012 року виконує зовнішні переклади (англійський напрямок).

 З вересня 2014 -  перекладач при перекладацькому центрі “LingvoStar”

  ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

  Практика перекладу, латинська мова, практичний курс англійської мови, лінгвокраїнознавство англомовних країн.

   СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

   Мовознавство, перекладознавство.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Попова, О.В. Динаміка часо-видових граматичних категорій англійського дієслова в передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В. Попова, Н.А. Приходько // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 136. - С. 331–336.      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40822

Proper names actualization in fairy tale discourse/ Назаренко .О.В., Прикодько Н.А., Цвеліх М.Ю.// Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Збірник наукових праць. Випуск 8. - Хмельницький: 2015. - С. 99-101

A cognitive-pragmatic orientation jf propper names in English fairy-tale discourse/ Назаренко О.В., Приходько Н.А., Обуховська А.// "Development of language systems in the context of accelerated dynamics of public relations"Peer-reviewed material digest (collective monograph), - London: 2015. – P.12-14. URL: http://gisap.eu/ru/node/68258

3872 Methodological Instructions for Independent Work for the Course of Culturally Oriented Linguistics : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova, Ye.V. Nasarenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 26 p. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3872.doc'

Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» :збірник наукових праць. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 250–252.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34337

Grammatical and lexical constituent of pre-election discourse. Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923

Гумористична складова політичного дискурсу у промовах Барака Обами.Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми :СумДУ, 2014. — С. 61-62. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34630

Антитеза як один з найпоширеніших художніх засобів в політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень Джона Кеннеді).Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми :СумДУ, 2014. — С. 16-18. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34600

3654 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн"// О.В. Назаренко, Н.А. Приходько, О.В. Попова. - СумДУ, 2013 - 62с. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3654.doc'

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Лінгвокраїнознавство англомовних країн" для студентів спеціальності 6.020303 "Філологія" денної форми навчання. Суми. Сумський державний університет. - 2013 - 60с.

Современная авторская сказка как пример постмодернистского дискурса. 7universum.com/ru/philology/archive/item/405  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36847

Языковые средства эмоционального состояния радости (на материале произведений С.Моема «Театр», «Луна и грош»// Lingua mobilis. Научный журнал Челябинского государственного университета. – 2 (42) 2013. – С. 20-25

Формы обращения как социолингвистический маркер в официальном и неофициальном дискурсах.// Сборник материалов конференции "I Ежегодная международная заочная  научно-практическая конференция Филология и лингвистика: проблемы и перспективы. Исследовательские итоги 2012 года". 20 декабря 2012. – Краснодар, 2012. – С.43 – 49

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30796

Чорний гумор абсурдистів у російському та українському дзеркалах на матеріалі перекладів п’єси-монолога «остання стрічка Креппа» С. Беккета.// XVII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура». 23-27.06.2008. – С. 134-145

Помилки перекладачів-початківців на матеріалі перекладів міні-оповідань// XVIIІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура». 28-30.06.2009. – С. 127-136

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах