Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Попова Олена Володимирівна

К.філол.н. Попова Олена Володимирівна, старший викладач кафедри германської філології

Ph. D. in Philological Sciences Popova Olena Volodymyrivna, Assistant Professor at the Department of Germanic Philology

Dr.phil. Wissenschaften Popowa Olena Wolodymyriwna, Dozentin des Lehrstuhls für germanische Philologie

 Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 420

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 2005 рік – з відзнакою закінчила навчання у Сумському державному університеті, здобувши кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

2005 – 2009 роки – викладач кафедри перекладу, а з листопада 2007 року – кафедри германської філології (у зв’язку з реорганізацією кафедр). Виявила високий рівень підготовки та гарні кваліфікаційні, методичні здібності у сфері викладання, працювала зі студентами п’яти курсів, викладаючи: «Практичний курс англійської мови» (1 – 5 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Практика перекладу англійської мови» (2 – 5 курси).

За період 2005 – 2009 років виконувала обов’язки технічного секретаря на засіданнях Вченої ради гуманітарного факультету, секретаря ДЕК кафедри теорії та практики перекладу; у 2009 навчальному році – заступник завідувача кафедри германської філології.

2009 – 2012 роки – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, що при кафедрі теорії та практики перекладу СумДУ, яку очолює док. філол. н., проф. Швачко С.О.. Разом з тим, продовжувала суміщати обов’язки аспіранта та викладача кафедри германської філології, працюючи на 0,5 ставки викладача.

З листопада 2012 року і дотепер – асистент кафедри германської філології, секретар ДЕК на кафедрі теорії та практики перекладу.

25 квітня 2014 року в Запорізькому національному університеті було успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 «Практичний курс англійської мови» (1 – 5 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Практика перекладу англійської мови» (2 – 5 курси).

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Теорія дискурсу, прагматика, нормотворчі процеси сучасної англійської мови.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Попова, О.В. Детермінологізація у політичному дискурсі США як маркер динамічних процесів англійської мови [Текст] / О.В. Попова, І.О. Дяченко // Наукові студії – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ): Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Випуск 3: У 2-х т. / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – Вип. 3, А (І т.), В (ІІ т.). – С. 73 – 79.

      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41042

 1. Попова, О.В. Динаміка часо-видових граматичних категорій англійського дієслова в передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В. Попова, Н.А. Приходько // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 136. - С. 331–336.

      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40822

 1. Попова, О.В. Підготовка фахівця усного перекладу на слух [Текст] / О.В. Попова // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 листопада 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 115-117.

      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38078

 1. Попова, О.В. Підмова політичного дискурсу США –відзеркалення його основних дискурсивних властивостей / О.В. Попова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С 176–180.

      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37097

 1. Попова, О.В. Політичний дискурс США як поле реалізації біблеїзмів “GOD”, “BLESS” [Текст] / О.В. Попова, К.І. Ткаченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". - 2015. - Випуск 53. - С. 193-195.

       http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40310

 1. Попова, О.В. Misunderestimate – на шляху від оказіоналізму до неологізму [Текст] / О.В. Попова, Т.Ю. Курило // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 137. - С. 81–85.

      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40839

 1.  Попова, О.В. Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В.Попова, Н.А.Приходько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 250–252.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34337
 2.  Popova, Y.V. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.urilo, T. “Bushisms” – occasionalisms, historicisms or usual lexical and grammatical units [Текст] / T.Kurilo, Y. Nikonenko, Y. Popova // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 261–265.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34103
 3.  Вірчак, Г.О. Лексичні пріорітети в передвиборчій агітації Барака Обами [Текст] / Г.О. Вірчак, О.В. Попова // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 321–326.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34102
 4. Попова, О.В. Стратегія на підвищення versus стратегія на зниження у політичному дискурсі [Текст] / О.В. Попова, А.П. Король, К.І. Ткаченко //«Humanities and Social Sciences in Europe : Achievements and Perspectives». Proceedings of the 1 International symposium (December 18, 2013). Volume 2. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2013. – P. 113–118.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33720
 5. Попова О. В. Лексико-семантична складова політичного мовлення (на матеріалі передвиборчого дискурсу) / О. В. Попова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 316–319.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3210
 6. Попова Е. В. Размывание лексических норм предвыборного дискурса / Е. В. Попова // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. Научный журнал. Серия «Славянский мир». Вып. 9 [гл. ред. М. В. Пименова]. – Кемерово, 2013. – С. 75–77.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31809
 7. Попова О. В. Динамічна стабільність норм англійської літературної мови / О. В. Попова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Випуск 23. – 2012. – С. 124–127.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29390
 8. Попова Е. В. Когнитивные механизмы номинативного процесса (на материале предвыборного дискурса) // Е. В. Попова // Мир языка : сборник научных статей [отв. соред. Г. Н. Кенжебалина, М. В. Пименова]. – Павлодар-Кемерово-Витебск : Кереку, 2012. – Выпуск 1. – С. 238–245.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29723
 9. Попова О. В. Комунікативна доцільність міни стратегій (на матеріалі політичного дискурсу) / М.В. Громак, О.В. Попова // Філологічні трактати. — 2012. — Т. 4, № 4. — С. 15-19.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30071
 10. Попова О. В. Конкатенація екстра- та інтралінгвальних факторів / О. В. Попова // Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 4, № 2. – Суми – Харків : СумДУ – ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 71–77.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25230
 11. Попова Е. В. Предвыборный дискурс – многовекторность лингвистического исследования / Е. В. Попова // Сборник научных трудов «Проблемы современной науки». – Ставрополь : Логос, 2012. – Выпуск 5. – Часть 1. – С. 46–54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30123
 12. Попова О. В. Вплив темпорального аспекту на інтенційно-прагматичні трансформації текстів передвиборчої кампанії / О. В. Попова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2011. – № 5 (Частина 2). – С. 115–119.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16510
 13. Попова Е. В. Двойственная природа языковой нормы / Е. В. Попова // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. – Н. Новгород : Бюро переводов "Альба", 2011. – Выпуск 2. – С.76–84.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24162
 14. Попова Е. В. Демократизация языковой нормы в рамках закона антиномии (на материале политического дискурса) / Е. В. Попова // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол. : С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – С. 175–177.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16511
 15. Попова, Е.В. Вербализация эмоций и их декодирование [Текст] / Е.В.Попова // Сборник научных статей «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода». 2010. — №1. — С. 57-66.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2732
 16. Попова, О.В. Емотивність як прагматичний фактор комунікації [Текст] / О.В. Попова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць — 2010. — №89 (5).— С. 318-321.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2735
 17. Попова О. В. Емотивність як складова конотативної структури слова / О. В. Попова // Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 14. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2010. – С. 110–115.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2737
 18. Попова О. В. Імперативна та диспозитивна традиції розгляду мовної норми / О. В. Попова // Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 3, № 4. – Суми – Харків : СумДУ – ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 47–53.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27838
 19.  Попова О. В. Мовленнєва актуалізація емотивності / О. В. Попова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка : Філологічні науки. Випуск 22. Том 2. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – С. 102–106.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2736
 20.  Попова О. В. Нормативність мови в аспекті комунікації / О. В. Попова // Тези доповідей X наукової конференції “Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 235–236.
 21.  Попова О. В. Системоутворюючі характеристики дискурсу передвиборчої кампанії в аспекті перекладу / О. В. Попова // Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 2, № 3. – Суми – Харків : СумДУ – ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 188–193.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4176

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах