Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

      Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісна мовна освіта  у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»: погляд очима учасників

Наскільки безмежне й нескінченне слово, настільки не мають кінця дослідження науковців у сфері теоретичного та прикладного мовознавства, перекладознавства,  методики викладання іноземних мов, дидактики перекладу.

23-24 листопада 2017 року в конгрес-центрі Сумського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісна мовна освіта  у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи».

Науковці, викладачі, аспіранти й студенти з різних куточків України поділилися своїми знаннями, досвідом та напрацюваннями. Говорили про якість освіти в галузі іноземних мов, про основні проблеми сучасного наукового мовознавства, про науково-практичні аспекти педагогіки та розв’язання складних моментів у процесі викладацької діяльності.

Члени наукового товариства студентів  кафедри германської філології СумДУ взяли активну участь у роботі різних секцій конференції та успішно презентували свої доповіді. Це такі студенти-науковці  як М.  Хоруженко,   М. Ветошкіна, Д. Несторенко (науковий керівник: к. філол.н.,                   проф. Кобякова І.К., к.філол. н., доц. Баранова С.В.), А. Стрілко, Т. Осіпенко,         О. Бондарєва, А. Барило, А. Диба (науковий керівник: к. філол. н.,               доц. Щигло Л.В.), В. Рудич (науковий керівник: к. пед. Н., ст. викл.       Красуля А.В.), Сусіденко Є. (науковий керівник: ст. викл. Чепелюк А.Д.),      О. Роженко (науковий керівник:       к. філол. н., доц. Баранова С.В.), А. Токар (науковий керівник: Єрмоленко С.В.).

Відрадно, що саме на базі Сумського державного університету започатковано нову традицію, створено своєрідну платформу для вирішення проблем підвищення ефективності навчання іноземним мовам, оскільки володіння іноземними мовами є важливим показником сучасної якісної освіти фахівця. Цей  захід надав можливість не лише представити наукові  доробки, а й відкрити для щось нове, багато чому навчитися, чому сприяла приємна, жива атмосфера спілкування, яку створили як організатори, так і її учасники.

 

Лариса Щигло,  к. філол. н., доцент,

керівник наукового товариства

студентів кафедри ГФ СумДУ,

студентки-магістрантки: Т. Осіпенко, О. Бондарєва, А. Барило

  На конференції я отримала значний багаторівневий досвід стосовно сучасного стану мовної освіти в Україні. Формат заходу дозволив поглянути на мовну освіту з різних позицій. Провідні фахівці з лінгвістики, теорії та практики перекладу з Києва, Харкова та Тернополя, Львова виступили з доповідями, які дійсно надихають досягати такого ж рівня майстерності у професійному володінні словом. Жоден з виступів не залишив мене байдужим, бо кожен з виступаючих щиро любить свою справу і радий донести останні тенденції, виклики і перспективи у розвитку когнітології та перекладацьких студій якнайкраще та найповніше.

У свою чергу, волонтери Корпусу Миру, Ben Stewart і Phil Quam висловили своє власне бачення стосовно мовної освіти в ВУЗах України. В інтерактивній формі вони продемонстрували щиру зацікавленість у стимулюванні живого непідробного інтересу у своїх студентів до спілкування іноземною мовою. Окрім того, студенти підготували актуальні виступи, зорієнтовані на сучасні розробки та тенденції у галузі перекладу та філології. Виступи були представлені англійською та українською мовами.

Зі свого боку, я поділилася іноземним досвідом у галузі багатомовної освіти та методики CLIL (Content Language Integrated Learning), який я здобула під час навчання в Нарвському коледжі університету Тарту (Естонія). Я наголосила на тому, що багатомовна освіта дає змогу отримати широке коло компетенцій і знань, які є високо затребуваними у сучасному глобалізованому світі. Сучасні навчальні методики спрямовані на розвиток критичного мислення, комунікативних навичок, фахової підготовки та високого ступеню користі для суспільства.

О. Стовпак,

студентка-магістрантка кафедри ГФ СумДУ

     During the conference, I have received a profound multilateral experience concerning current state of language education in Ukraine. The format of the event made possible to have a look at the language education from different perspectives. Leading experts of linguistics, philology, theory and practice of translation from Kiev, Kharkiv and Ternopil’ gave presentations, which indeed inspire to achieve the same level of such a professional rhetoric mastery. None of the presentations left me indifferent, because each of the speakers loves one’s work sincerely and happy to share the latest tendencies, challenges and prospects in the development of cognitive and translation studies in the most precise and best way possible.

The Peace Corp volunteers Ben Stewart and Phil Quam, in their turn, expressed their vision related to the language education in Ukrainian universities. In the interactive way, they demonstrated their sincere interest to engage living authentic desire in their students to communicate in the foreign language. Moreover, the students prepared up-to-date presentations on modern development and tendencies in the field of translation and philology. The presentations were delivered in English and Ukrainian.

For my part, I shared my foreign experience in the field of multilingual education and CLIL (Content Language Integrated Learning) methodology, that I learned during my studies in Narva College of the University of Tartu (Estonia). I emphasized the ability of multilingual education to give a wide range of competences and knowledge, which are highly demanded in the modern globalized world. Up-to-date educational methodologies aim at the development of the critical thinking, communication skills, professional training and the high level of the social usefulness. 

O.Stovpak

Während der Konferenz habe ich tiefgreifende multilaterale Erfahrungen über dem aktuellen Stand der Sprachbildung in der Ukraine bekommen. Das Format der Veranstaltung ermöglichte es, die Sprachausbildung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Führende Experten der Linguistik, Philologie, Theorie und Praxis der Übersetzung aus Kiew, Charkiw und Ternopil gaben Vorträge, die in der Tat inspirieren, das gleiche Niveau einer solchen professionellen Rhetorik-Meisterschaft zu erreichen. Keine der Präsentationen hat mich gleichgültig gelassen, weil jeder der Redner seine Arbeit aufrichtig und glücklich liebt, die neuesten Tendenzen, Herausforderungen und Aussichten in der Entwicklung von kognitiven und Übersetzungsstudien auf die genaueste und beste Weise zu teilen.

 Die Peace Corp-Freiwilligen Ben Stewart und Phil Quam drückten ihrerseits ihre Vision bezüglich der Sprachausbildung an ukrainischen Universitäten aus. Auf interaktive Weise zeigten sie ihr aufrichtiges Interesse, lebendiges authentisches Verlangen in ihren Studenten zu wecken, um in der fremden Sprache zu kommunizieren. Darüber hinaus erstellten die Studierenden aktuelle Präsentationen zur modernen Entwicklung und Tendenzen im Bereich der Übersetzung und Philologie. Die Präsentationen wurden in Englisch und Ukrainisch gehalten.

 Ich teilte meinerseits meine Auslandserfahrung im Bereich der mehrsprachigen Bildung und der CLIL-Methodik (Content Language Integrated Learning), die ich während meines Studiums am Narva College der Universität Tartu (Estland) erlernt habe. Ich betonte die Fähigkeit der mehrsprachigen Bildung, ein breites Spektrum an Kompetenzen und Wissen zu vermitteln, die in der modernen globalisierten Welt sehr gefragt sind. Aktuelle Bildungsmethoden zielen auf die Entwicklung des kritischen Denkens, der Kommunikationsfähigkeiten, der beruflichen Ausbildung und des hohen Niveaus der sozialen Nützlichkeit ab.

О. Stovpak

Я був не готовий до масштабу конференції, особливо по витраченому часу для підготовки до виступу, так як це був мій перший досвід наукового зібрання. Проблеми, які виникали під час виступів, були швидко відлучені влучними жартами виступаючих, які продовжувались незважаючи ні на що. Мене приємно здивувала така рішучість наукової спільноти для створення майбутнього вивчення мов, настільки різними способами. До виступів, які зацікавили мене більше всього, входять аналіз робіт К. Ісігуро, представлений Ольгою Петрівною Воробйовою та поглиблене дослідження перекладацьких помилок та труднощів в художньому перекладі, представлений Тетяною Євгенівною Некряч. Після свого виступу я мав нагоду поспілкуватися з гостями університету, що надихнуло мене на прагнення краще зрозуміти наукові дисципліни, які вони розглядали. Конференція йшла два дні поспіль, я був трохи виснаженим, але результат був вартий кожної секунди.

Андрій Диба

Пр-71 кафедра ГФ

I didn’t expect the scale of the conference, especially time-wise, since this was my proper first scientific convent ever. The issues that ensued along the way, such as the monitor not displaying the presentations correctly, were laughed away as the presenters continued on. I was pleasantly surprised with the determination of academic community to create a decent linguistic environment for the future by so many various ways. Some works were particularly intriguing, like the analysis of K. Isiguro done by O.P. Vorobyova or in-depth look at translation mistakes in the literary translation by T.E. Necryach. After the presentations I’ve had a chance to talk to Uni’s guests that inspired me for a better understanding of the scientific disciplines, with which they were concerned. Attending for two days straight felt a bit exhausting, but it was worth every second.

A.Dyba

 

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ:ЗВІТУЄ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ОФІС КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

В рамках СНО кафедри германської філології науково-дослідна робота студентів здійснюється на постійній основі із залученням школярів, студентів старших і молодших курсів, аспірантів, здобувачів та молодих учених.

Студентська науково-дослідна робота  здійснюється за такими напрямками:

1. Залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи в наукових гуртках.

На кафедрі працює 5 наукових гуртків, у яких беруть участь  понад 50 студентів кафедри. Щомісяця відбувалися засідання наукових гуртків СНО, на яких заслуховувались доповіді з актуальних питань мовознавства, перекладознавства, текстології  тощо.

 2. Участь студентів у конкурсах, олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах, грантах тощо:

Студентам упродовж року було запропоновано взяти участь  у міжнародних стипендіальних програмах та вибороти право отримувати стипендію: ними стали Рогоза І., Корж Е. Студентки Шевченко С. ПР-21, Рогоза І. ПРм-51 прийняли участь у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.   Слід відзначити наукових керівників проф. Кобякову І.К. та            доц. Баранову С.В.,   студенти яких вибороли призові місця у олімпіадах, конкурсах зі спеціальності «Переклад» та опублікували статті в зарубіжних виданнях.

3. Участь студентів у масових формах науково-дослідної роботи студентів, зокрема міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, семінари, круглі столи:

Щороку студенти  беруть участь у науковій конференції «Перекладацькі інновації», яка проводиться на кафедрі. У травні був проведений круглий стіл «Проблеми професійно спрямованого та художнього перекладу: мовні паралелі», присвячений Дню науки в Україні, в рамках якого також відбулася виставка наукового доробку школярів, студентів, аспірантів та досвідчених вчених кафедри під назвою «Науку створюємо ми!»

4. Студентські наукові публікації

 Студенти-науковці публікують статті, тези доповідей як у вітчизняних наукових виданнях, так і в зарубіжних. Слід відзначити наукового керівника СНО  проф. Швачко С.О.,  під керівництвом якої за 2015-2016 н.р. 22 студенти опублікували свої  доробки як у вітчизняних наукових виданнях, так і в зарубіжних.  

Керівник студентського наукового офісу

к.філол. н., доц. Щигло Л.В.

Круглий стіл, присвячений Дню науки в Україні

 за участю студентів-науковців

«Проблеми професійно спрямованого та художнього перекладу:

мовні паралелі» 

Науково-дослідна робота студентів кафедри германської філології У травні був проведений круглий стіл «Проблеми професійно спрямованого та художнього перекладу: мовні паралелі», присвячений Дню науки в Україні, в рамках якого також відбулася виставка наукового доробку школярів, студентів, аспірантів та досвідчених вчених кафедри під назвою «Науку створюємо ми!». Молоді науковці та досвідчені вчені поділилися науковими здобутками зі сфери перекладознавчої науки, торкнулися проблем професійно спрямованого та художнього перекладу, обмінялися практичними знаннями та вміннями.

 

НОВИНИ 2015

Шановні науковці кафедри германської філології!

Із святом Вас!

Бажаємо міцного здоров'я,  творчості, професійного росту, нових відкриттів!

 Керівник студентського

наукового офісу

кафедри ГФ,

доцент Щигло Л.В.

та студенти-науковці

 

День науки в Україні

ДЕНЬ НАУКИ –  професійне свято працівників науки України. Відзначається щорічно у третю суботу травня. Мета цього свята - вшанування наукових традицій, досягнень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких покладаємо великі сподівання. Свято запроваджене в Україні «…на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…» згідно з Указом Президента України «Про День науки» від 14 лютого 1997 року № 145/97.

ДЕНЬ НАУКИ УКРАЇНИ – свято, що об'єднує вчених усіх «величин»: від професорів та кандидатів наук до докторантів, аспірантів, студентів і школярів, які роблять свої перші кроки на зустріч науковим відкриттям. А таких на кафедрі германської філології нашого Alma Mater, досить багато.
Напередодні цього чудового свята ми попросили студентів кафедри германської філології поділитися враженнями про минулі Дні науки в Сумському державному університеті, про конференції та конкурси студентських наукових робіт, в яких вони брали участь.
Марченко Анна, студентка 5 курсу:
- Це була моя остання  конференція, щорічна березнева, як студентки. Пишу, і не вірю. Але хочу з гордістю і безмежною повагою подякувати за допомогу науковцям кафедри ГФ та кафедри ТПП за поштовх до пошуку і незмінний інтерес до Науки.

 Ткаченко Кароліна, студентка 4 курсу:
- Конференція  ̶ одна з найбільш важливих і значущих форм наукової діяльності. Особливо, коли йдеться про щорічну Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію, що проходить на кафедрі ГФ, в якій беруть участь студенти як з України, так із закордону.
Робота секцій була цікавою та плідною; навколо панувала дружня робоча атмосфера, кожен учасник активно взаємодіяв зі своїми колегами та викладачами, обговорюючи важливі та проблемні питання. Моя наукова робота, що приємно зазначити, знайшла також в цьому році своє відображення за межами нашого вузу на конференції у Національному університеті «Острозька академія».
Заїка Інга, студентка 5 курсу:
- У березні 2015 року я брала участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з романо-германських мов та літератур. Заключна конференція конкурсу відбулася в Херсоні, так що для участі довелося проробити довгий шлях. Такі заходи завжди цікаві тим, що на них з'їжджаються студенти зі всієї України, так що є можливість обмінятися досвідом, обговорити актуальні проблеми або ж просто познайомитися з цікавими людьми. Програма конкурсу була дуже насиченою, в перший день відбулися засідання секцій, на яких учасники презентували свої роботи, на другий день була проведена церемонія закриття та нагородження переможців. Але особливо запам'ятався подарунок від організаторів - екскурсія по Херсону, місту, яке славиться своєю архітектурою і старовинними пам'ятниками. Також, хочеться відмітити, що подібні заходи корисні і для особистого, і для професійного розвитку, тому що дозволяють розширити кругозір, покращити навички публічного виступу, розвинути здатність відстоювати свою точку зору.
 Борода Вікторія, студентка 3 курсу:
- V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція стала моєю першою серйозною сходинкою на шляху до науково-дослідницької роботи. Перша участь в конференції стала для мене безцінним досвідом. Дивлячись на старшокурсників, я побачила, як важливо вміти красиво і правильно говорити, добре знати матеріал своєї роботи, зацікавити аудиторію темою свого виступу. Багато доповідачів справили на мене глибоке враження і навіть стали прикладом для наслідування. Конференція навчила мене звертати увагу на дрібні деталі, які, як виявилося, є важливою частиною роботи, складають її основу.
Звичайно, не все вдалося виконати так, як було задумано, проте перший досвід є самим повчальним. Тепер я знаю, яких висот можна досягти, які цілі перед собою поставити. Це дало стимул до саморозвитку й самовдосконалення.
 Захарчук Тетяна, студентка 3 курсу:
- V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, яка була проведена кафедрою ГФ залишила в моїй пам'яті багато спогадів. Безумовно, як і всі, я дуже хвилювалася перед своїм виступом. Але як тільки зайшла в аудиторію, де проходило засідання моєї секції, зрозуміла, що турбуватися нема про що. Протягом усього дня у нас панувала творча, легка і весела атмосфера. Учасниками були представлені цікаві теми, обговорення деяких з них проходили досить жваво й тривало. Але саме в цьому я і бачу сенс такого заходу. Студентам надається можливість не тільки виступити, але також взяти активну участь у дискусіях.
Спробувавши свої сили в науковій конференції, я прийшла до висновку, що мені цікаві подібні заходи. Тепер, по можливості, буду брати участь у них.

Керівник студентського наукового офісу кафедри ГФ,

доцент Л.В. Щигло

 


Шановні науковці кафедри германської філології!

Із святом Вас!

Бажаємо міцного здоров'я,  творчості, професійного росту, нових відкриттів!

 

Керівник студентського

наукового офісу

кафедри ГФ,

доцент Щигло Л.В.

та студенти-науковці

 

 

Лютий 2014

Поєднання стародавнього та сучасного

 

При Перекладацькому навчально-методичному центрі кафедри германської філології СумДУ відбулася об’єднана зустріч фісу науки (керівник – ст. викл. кафедри ГФ Лариса Щигло) та Офісу подорожей (керівник – викл. кафедри ГФ Олена Назаренко). Цього разу учасники зібрання подорожували до Греції.

На думку викладачів кафедри ГФ, для того щоб бути професіоналом у своїй галузі, потрібно не лише досконало знати мови, а й орієнтуватися в історії, географії різних країн, а також їхній політико-економічної ситуації.  Греція – це одна з країн, де студенти мають можливість працювати перекладачами. Відтак, постала необхідність «відкрити» її історію і сьогодення для майбутніх  фахівців у галузі перекладу.

Про минуле і сучасне Греції розповідав почесний гість – канд. тех. н., доц. Олександр Кобяков.

На зустріч прийшли студенти-перекладачі різних курсів. Усі з зацікавленням слухали розповідь Олександра Кобякова про красу сучасної та мудрість стародавньої Греції. Студенти також отримали корисні поради з життєвого досвіду лектора щодо специфіки та непередбачуваних ситуацій у роботі перекладача. Тож основний месидж, який намагався донести до присутніх Олександр Кобяков, – необхідність розширювати й поглиблювати здобуті знання у різних напрямках – вони сприйняли позитивно.

Нагадаємо, що Олександр Кобяков із вересня 2013 року викладає курси «Термінотворення» та «Давньогрецька мова», які користуються популярністю і поміж студентів, і поміж аспірантів. Він також ініціює викладання курсів новогрецької мови.

У березні запрошуємо всіх охочих відвідати Китай!

Викладач кафедри ГФ

Олена Назаренко

 

УВАГА!

18. 09. 2013 о 12. 50 в ауд. 413 відбудеться засідання наукової секції на тему «Актуальні питання мовознавства, перекладознавства та текстології». Науковий керівник: к.ф.н., доц. Кобякова І.К.

 

УВАГА!

9. 10. 2013 о 12. 50 в ауд. 413 відбудеться засідання наукової секції на тему «Словотвірний аспект когніції у сучасній німецькій мові». Науковий керівник: к.ф.н., ст. викладач Щигло Л.В.

 

Жовтень 2013

9 жовтня  відбулося чергове засідання студентського наукового офісу, на якому обговорювались наукові роботи студентів для подання їх на I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних наук та гуманітарних наук за спеціальністю «романо-германські мови і літератури». Термін проведення: жовтень-грудень 2013р.

Щигло Л.В. к.ф.н. , керівник СНО

Обговорення науковими керівниками секцій наукових досліджень студентів для представлення на I тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

Вересень 2013

18 вересня вперше розпочав свою роботу студентський науковий офіс кафедри германської філології СумДУ. Основною його метою є залучення талановитої молоді до сфери наукових досліджень, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.

Студенти ознайомилися з основними напрямами діяльності студентського наукового офісу, дізналися про організацію ведення науково-дослідницької роботи, про умови участі у наукових конференціях, конкурсах, грантових проектах. У ході дискусії студенти активно ставили запитання керівництву студентського наукового офісу та отримали цілісне уявлення про його призначення.

Перше засідання відбулося під керівництвом к.ф.н., доц.   Кобякової І.К., досвідченого фахівця в області мовознавства, перекладознавства та текстології.

Щигло Л.В. к.ф.н. , керівник СНО

Завідувач кафедри, к.ф.н., доцент, досвідчений фахівець у галузі мовознавства, перекладознавства та текстології  Кобякова І. К. залучає студентів до науково- дослідницької

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах