Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

 

МАГІСТРІВ ПЕРЕКЛАДАЧІВ СУМДУ 

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій

Кафедра германської філології
Код 035.04
Галузь знань Гуманітарні науки
Рівень магістр (з можливістю вступу до аспірантури)

Форма навчання

 

денна

заочна

Кваліфікація перекладач
Строк навчання 1, 5 роки
Передумови Рівень освіти –базова в/о
Профіль освіти Без вимог

 

Компетентності та програмні результати навчання магістрів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(денна форма навчання)

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

 

I. Цикл загальної підготовки

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

16. Дотримуватися правил академічної доброчесності 17. Брати участь у наукових семінарах, конференціях, наукових гуртках, дискусіях з конкретної філологічної галузі.

Філософія науки зі змістовним модулем: методологія та організація перекладацьких досліджень

3. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

4. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

4. Застосовувати сучасні методики і технології для забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.

Організаці науково-дослідної роботи

II. Цикл професійної підготовки

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

4. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

2. Демонструвати достатній рівень володіння іноземною мовою для здійснення успішної комунікації в побутовій, суспільній, навчальній і професійній сферах, представляти результати своїх досліджень іноземною мовою

Практичний курс англійської мови

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

1.Програмні результати навчання

6. Здатність працювати в команді та автономно.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем.

1. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

3. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

3. Використовувати інформаційні, комунікаційні та мультимедійні технології в навчанні та професійній діяльності.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи КР

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

12. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної філологічної галузі.

Теорія перекладу

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Практика перекладу з німецької мови

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

13. Застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо.

 

Практика перекладу з німецької мови

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві.

Науково-дослідна робота

 

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

мовознавства, перекладознавства, тощо

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

11. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

Теорія перекладу

Вибіркові навчальні дисципліни

 

 

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

6с. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

14. Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

Б1Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем:

композиція текстів різних жанрів

Б2Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем:

проблеми перекладу галузевих термінів

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, перекладознавства, тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10с Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

17. Брати участь у наукових семінарах, конференціях, наукових гуртках, дискусіях з конкретної філологічної галузі.

Б1 Техніка усного перекладу зі змістовим модулем:

переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу

Б2 Усний переклад зі змістовим модулем:

переклад конференцій

6. Здатність працювати в команді та автономно.

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

5. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.

Б1Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

зі змістовим модулем: європейські мови

 в міжкультурній комунікації

Б2 Основи теорії редагування зі змістовим модулем:

Основи риторики

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, тощо

6. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

8. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, перекладознавства, тощо

7. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно, професійно значущі проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

3с. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

4с. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

6с. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства,  перекладознавства, тощо

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень

15. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

5. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

5с. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

16. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Кваліфікаційна робота магістра

1с. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

2с. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

9с. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві.

Кваліфікаційна робота магістра

6. Здатність працювати в команді та автономно.

7. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

9. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

10. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції,  дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

8. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

13.Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату

7с. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

10с Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

9. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

 

Найменування програми Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

 

Опис. Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і найбільш затребуваних у багатьох сферах. Перекладач — фахівець, що займається перекладом усного або письмового тексту з однієї мови на іншу. Основним завданням є створення іншомовного тексту, аналогічного за змістом першоджерела.

Існує шість основних видів перекладу: усний, синхронний, письмовий, технічний, юридичний, художній.

Спеціалізація «Перекладач англійської та німецької мов»

 

Випускаюча кафедра - кафедра германської філології

 

Перспективи

Випускники спеціальності Філологія, спеціалізації германські мові та література (переклад включно) обіймають посади співробітників дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв'язків, перекладачів.

Серед випускників — перекладачі, управлінці фірм у нашій країні та за кордоном, відомі журналісти, діячі культури.

Якщо ти здобув диплом магістра перекладу СумДУ, ти не матимеш проблем із працевлаштуванням ні в Україні, ні за її межами. Наш диплом визнається в усьому світі!

 

Спеціальність Філологія

Спеціалізації Перекладач іноземних мов

Перекладач з англійської, німецької мов на рідну мову та з української мови на англійську, німецьку мови виконує роль посередника у забезпеченні міжкультурної комунікації та взаємин між різними народами. Безумовно, перекладач - це цікава й творча професія, яка передбачає постійне пізнання чогось нового, знайомство з різними людьми з найрізноманітніших куточків світу.

 

Профілізації (варіативна частина)

Вибірковий блок 1 Метазнаки перекладознавства

 

Вибірковий блок 2 Статус одиниць перекладу

Тимчасовий стандарт вищої освіти 

7 рівень вищої освіти, магістр 
спеціальність 035.04 Філологія
спеціалізація германські мови та літератури 
(переклад включно):

 

 

До уваги вступників до магістратури 2017 року!

У Сумському державному  університеті

на факультеті ІФСК

 здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями)

  035.04 Філологія. Германські мови та літератури.

Переклад (англійська; німецька)

Запрошуємо Вас на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки магістра,

після закінчення якої Ви отримаєте кваліфікацію:

"магістр перекладу, філолог, перекладач (англійської / німецької ), викладач"

і зможете працювати

перекладачами в різних галузях науки і сферах діяльності суспільства, викладачами іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах, редакторами у видавництвах, науковими співробітниками в структурі академій наук і в багатьох інших сферах державного і приватного сектора, де є потреба у висококваліфікованих фахівцях з іноземних мов!

 Сумський державний

це гарантія Вашого професійного зростання та самовдосконалення !!!

 Роботу перекладачів Сумського державного  університету високо цінують на 5 континентах

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Робочий навчальний план Магістр Рік прийому 2017

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

8.035 ФІЛОЛОГІЯ
рік прийому - 2016

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

 _______________

                                   20     р.

 ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

(спеціалізація «Переклад»)

з дисципліни «Англійська мова і переклад»

1. Загальні положення.

Фахові вступні випробування з англійської мови і перекладу при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Переклад»)  проводиться у відповідності до галузевої підготовки бакалаврів. Фахові вступні випробування з англійської мови і перекладу тривають 2 академічні години (80 хвилин) і мають на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників.

2. Анотація та типові питання до фахового вступного випробування з англійської мови і перекладу

Фахові вступні випробування з англійської мови і перекладу мають на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників, наявності у них знань з мовознавства, основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні завдань на перевірку рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та при виконанні послідовного і реферованого перекладу текстів.

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу:

Питання з курсу теоретичних предметів англійської мови, її лексичної, граматичної будови та історії формування

1. Класифікація комунікації.

2. Основні аспекти комунікації.

3. Функції комунікації.

4. Вербальна та невербальна комунікації.

5. Повнозначні частини мови в англійській та українській мовах.

6. Порівняльний аналіз службових одиниць англійської та української мов.

7. Словосполучення в англійській та українській мовах.

8. Типологія речення та надфразних єдностей у порівнюваних мовах.

9. Шляхи походження термінів. Походження нових термінів шляхом зміни значення слів повсякденного вжитку.

10. Основні суфікси та префікси, які використовуються при побудові термінів у англійській мові.

11. Структурно-змістовна класифікація складних слів.

12. Група германських мов серед інших мов індоєвропейської сім’ї.

13. Германські племена, періодизація.

14. Коротка характеристика особливостей германських мов. Фонетичні особливості (закон Грімма та Вернера).Особливості граматичної будови.

15. Староанглійський період. Завоювання Британії германцями.

16. Середньоанглійський період. Норманське завоювання. Письмові пам’ятки мови середньоанглійського періоду. Фонетика.. Морфологія.

17. Суспільно-історичні передумови утворення єдиної національної мови. Мова 16 ст. Фонетика. Морфологія.

18. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в сучасних мовах (англійської та української).

19. Сучасне тлумачення процесів деривації, семантичних змін, фразеологізації.

20. Продуктивні типи словотвору. Непродуктивні моделі словотвору в англ. та укр. мовах

21. Етимологічні основи англ. та укр. мов. Джерела запозичень. Інтернаціональні слова.

22. Семантичні зміни слів. Причини. Типи. Метафора. Метонімія.

23. Полісемія та омонімія. Їх місце та роль в порівняльних системах.

24. Інтонаційні стилі та  їх диференційні

25. Фонетичні виразні  засоби англійської поезії

26. Англійський іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника: категорія числа та категорія відмінка. Проблема роду в системі іменника

27. Граматичні властивості прикметника, займенника, числівника в сучасній англійській мові.

28. Граматичні категорії дієслова в сучасній англійській мові (категорії особи, числа, часу, виду, стану, способу й часової співвіднесеності).

29. Артикль, прийменник, сполучник, частка, вигук, модальні слова.

30. Лексичні та синтаксичні стилістичні засоби.

Питання з курсу теорії перекладу англійської мови

1. Історія перекладознавчої науки в Європі взагалі та в Україні зокрема.

2. Становлення принципів вірного/адекватного перекладу в історичній ретроспективі.

3. Панування двох історичних принципів у перекладознавстві, зародження і розвиток художнього перекладу в Україні.

4. Найвидатніші перекладачі в Україні від Х до ХХІ століття та їхні переклади.

5. Сучасні теорії перекладу (аспектна, денотативна, трансформаційна, теорія перекладацької функціональної еквівалентності, теорія скопів).

6. Сучасні принципи адекватного/вірного письмового та усного перекладу;

7. Анотаційний, реферативний, підрядковий види перекладу.

8. Типи перекладацьких трансформацій та їх застосування до перекладу текстів різних функціональних стилів мови.

9. Вимоги до адекватного/вірного перекладу поетичних творів.

Питання з курсу практики перекладу англійської мови

1. Письмовий переклад: основні вимоги до адекватності. Типи письмового перекладу. Сфери практичного застосування письмового перекладу.

2. Способи відтворення українських власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви урядових та неурядових організацій, політичних партій, промислових підприємств, газет та журналів, готелів, кораблів тощо) іноземною мовою. Романізація українських власних імен та назв.

3. Способи відтворення іноземних власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви урядових та неурядових організацій, політичних партій, доброчинних організацій, промислових підприємств, підприємств, що носять почесні імена, газет та журналів, готелів, кораблів тощо) українською мовою. Правила застосування практичної транскрипції та транслітерації у перекладі.

4. Виявлення та способи відтворення у перекладі національно забарвлених лексичних одиниць (реалій) та неологізмів.

5. Способи відтворення фразеологізмів (ідіоматичних конструкцій), прислів’їв та приказок засобами перекладу.

6. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення іменникових атрибутивних словосполучень засобами української мови.

7. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення часових форм дієслова та конструкцій з безособовими формами дієслова (наприклад, інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних конструкцій англійської мови)  засобами української мови.

8. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення “лексично значущих” артиклів засобами української мови.

9. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення суб’єктивної та об’єктивної модальності висловлювання засобами української мови.

10. Сучасні підходи в лінгвістиці до визначення понять “текст” та “дискурс”. Текст як основна комунікативна одиниця системи мова/мовлення. Текст як основний об’єкт перекладознавчих досліджень.

11. Офіційно-діловий стиль мовлення та його основні риси, що впливають на переклад. Стиль міжнародно-правових та юридичних документів, інструкцій, ділових листів,  контрактів тощо.

12. Науково-технічний стиль мови та його основні риси, що впливають на переклад.

3. Структура екзаменаційних завдань

3.1. Завдання з теоретичного курсу англійської мови та перекладу

I-й блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань вступників про мову, історію розвитку та періодизацію англійської мови; про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики англійської та української мов; про сучасні напрямки лінгвістики. Разом з тим, перевіряються знання з основних понять, методів, концепцій перекладацької науки; історії розвитку перекладу та динаміки перекладацьких принципів; з основних видів і типів перекладу (повний, анотаційний, реферативний, консультативний, консекутивний, синхронний, з листа, усний, письмовий, довільний, підрядковий тощо); знання еквівалентних та безеквівалентних лексичних одиниць і терміносистем; дієвості у перекладацькій практиці принципів системності, порівняння, комунікативності, комплексності, поетапності, інформативності, творчості; психологічних основ перекладацької практики, дієвості принципу антропоцентризму в умовах перекладу (див. Додаток 1).

3.2. Завдання з практичного курсу англійської мови

II-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з англійської мови: рівня володіння граматикою англійської мови та її лексичним наповненням, уміння аналізувати мовний матеріал і добирати максимально точний та адекватний лексичний чи граматичний відповідник. Даний блок представлено матеріалом, вивченим за 4 роки навчання, що відповідає лексичному та граматичному наповненню базового навчального курсу підготовки бакалаврів, а також присутні елементи, спрямовані на перевірку загальних умінь та навичок граматичної та лексичної будови основної іноземної мови. Завдання даного блоку оформлено у закритій тестовій формі, що потребує від вступників максимальної уваги і зосередження при виконанні (див. Додаток 1).

3.3. Завдання з практики перекладу англійської мови

III-й блок складається з 6 завдань, що мають форму закритого тесту, тож спрямовані на перевірку вміння вибирати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Дані завдання присвячено перевірці вміння виділяти головну інформацію, знаходячи тема-рематичні відносини та спосіб їх вербалізації мовою перекладу; розуміти не лише принцип побудови граматичних конструкцій, а й розумітися на граматичній семантиці та принципах її втілення мовою перекладу (див. Додаток 1).

 4. Критерії оцінювання

Вступний екзамен з англійської мови та перекладу – це комплексний письмовий іспит, який складається із 3-х блоків завдань і оцінюється за 100-бальною шкалою:

I-й блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань з теорії англійської мови та перекладу. I-й блок складається з 5 завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 4,4 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх складових приносить 22 бали за даний блок. Виконуючи завдання вступник має продемонструвати:

– вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку;

– вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і лексичним наповненням;

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.

II-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з англійської мови. Даний блок складається з 3-х категорій тестових завдань закритої форми, перша з яких включає 7 пунктів, кожен розраховано на 2 бали (у сумі 14 балів), друга включає 10 пунктів, кожен з яких розраховано на 2 бали (у сумі 20 балів), третя – також10 пунктів, кожен з яких розраховано на 2 бали (у сумі 20 балів). При правильному виконанні усіх складових блоку вступник отримує 54 балів.

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати:

– вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови англійської мови;

– вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови англійської мови;

– вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним наповненням;

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.

III-й блок складається з 6-ти завдань на перевірку знань та умінь з практики перекладу англійської мови, що мають форму закритого тесту (24 балів). Тестові завдання даного блоку включають 6 пунктів, кожен з яких оцінюється у 4 бали, тож приносять у сумі 24 балів. Дані завдання потребують вміння:

– вибирати ключову інформацію;

– перегруповувати інформацію відповідно до цільового завдання і логіки питання;

– вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і лексичним наповненням;

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.

Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи: за 1 виправлення знімається 1 бал.

Вступники, які набрали менше 30 балів, не братимуть участь у подальшому конкурсі.

 5. Список рекомендованої літератури

Граматика англійської мови

1. Алексєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 328с.

2. ArakinV.D. Practical Course of English. Fourth Year: Учебное пособие / В.Д. Аракин. – M.: Владос, 2001. – 335с.

3. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: Учебное пособие / В.Л. Каушанская. – М., 2000. – 319с.

Порівняльна граматика англійської та української мов

4. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К.: Радянська школа, 1960. –160с.

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навч. посібник / I. В. Корунець.  – К.: Либідь, 1995. – 236c.

Історія англійської мови

6. Верба Л.Г. Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів. – Вінниця: Нова Книга, 2006. -296с.

7. Ильиш Б.А. История английского языка (на англ. яз.) – Л.: Просвещение,1972.

Вступ до мовознавства

8. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства – К.: Академія, 2006. – 367c. 

9. Швачко С.О., Кобякова І.К. Вступ до мовознавства – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 224с.

Лексикологія

10. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка.– М. : Высшая школа, 1989.

11. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004 – 326с.

12. Раєвська Н.М. English Lexicology. – К.: КДУ, 1971.

Теорія мовленнєвої комунікації

13. Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. – Таллин, 1997. – 327с.

14. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Термінологізація та детермінологізація англійської» мови для студентів 4 курсу. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 79с.

15. Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: Монографія / За ред.. проф. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

Теорія перекладу

16. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч. 1-2 – Вінниця. – 2001.

17. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253с.

18. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) –  Київ: Вид. центр КНЛУ, 2002. –  122 с.

Практика перекладу

19. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2003. –  448с.

20. Рецкер Я.И. Теория перевода и предпереводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода/ Дополнения и комментарии Д.И. Ермоловича. – 2-е изд., стеоретип. – М.: «Р.Валент»,2006. – 240 с.

21. Чужакин А.П. Устный перевод ХХІ: теория + практика, переводческая скоропись. – М.: МГИ им. Е.Р.Дашковой, 2001. – 256 с.

 

 

РОЗРОБЛЕНО:

Доцент

кафедри германської філології      ________________               Ємельянова О.В.

 

 

Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол № ____ від ________  2016 р.

 

Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії                                              ________________               Васькін Р.А.

 

Голова фахової

атестаційної комісії                         ________________               Медвідь О.М.

 

Додаток 1

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________________________

«___» ______________ 20___р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

спеціалізація «Переклад»

з дисципліни «Англійська мова і переклад»

 

Варіант №

 

І ASSIGNMENTSONTHETHEORYOFTHEENGLISHLANGUAGEANDTRANSLATION: CHOOSE THE CORRECT ANSWER:

1. Among all the linguistic sciences, the theory of speech communication is ___________.

a)       the youngest;

b)      the oldest;

c)       old-fashioned.

2. The contrastive grammar investigates:

a)      the grammatical and lexical system of the languages;

b)             the morphological and syntactic levels in the contrasted languages;

c)              the morphological system of the languages.

3. What is the largest unit of speech?

a)       a word;

b)      a text;

c)       a discourse.

4. ____________ represents a way of rendering when an affirmative  in structure language unit (word, word-combination or sentence)  is conveyed via a negative in sense  or structure but identical  in  content language unit, or vice versa: a negative in sense  or structure sense unit is translated via an affirmative sense unit.

a)       descriptive translation/ interpretation;

b)      antonymic translation/ interpretation;

c)       simultaneous interpretation.

5. ____________ is employed at lexeme/ word level. It never conveys the orthographic or the sound form of the source language units, but their denotative meaning only.

a)   literal translating;

b)   verbal translating;

c)   faithful translating.                                                                    

ІІ PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON THE ENGLISH LANGUAGE

1. Read the article about how managers choose their candidates and sentences A-G below.

Choose the best sentence to fill each of the gaps 1–7.

Do not use any letter more than once.

Despite what many leading employers  are claiming, many of today’s top jobs in the UK are filled up candidates from the elite universities. (1) _____.

One of the reasons given in support of this practice is time-saving – it is a way of sifting through the first round of applicants. (2) _____. They  will target certain universities by sending a representative to promote their own company, thus gaining the attention of those groups of people they wish to recruit from. (3) _____ . They can then gain essential insider information about attitudes and qualities that the company rates highly.

But how universal is this attitude? In the States, a similar situation can be found with regard to the Ivy League Universities. (4) ______. Even admissions to graduate schools often reflect a bias toward Ivy League-educated students: nearly one-third of Harvard’s Law School is comprised of­ students who received an undergraduate degree from one of the eight Ivy League schools (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton and Yale). (5) _____. The powerful connections available at those institutions can deliver lifelong benefits for students too.  (6) ______.

Those lower down the ranking of universities have fought back, claiming that they are giving their students a more realistic grounding in life than can be found at the more elite colleges. (7) _______.

 1. Studies have shown that the top 20 or 25 private universities have predominated in careers, salaries and social mobility.
 2. The idea that name-dropping of a prestigious university you attended can help at an interview is widely recognised in the US, although the more run-of-the-mill institutions are trying to fight this perception.
 3. But, as in the UK, it seems that it is not necessarily what you know that is important, but who you know – and where better to meet them than at university?
 4. But as this type of favouritism is becoming less acceptable, many companies have found a new way of narrowing their search.
 5. Not only that, on-campus events mean that potential candidates get to meet people from the company face-to-face.
 6. Although they pay lip-service to meritocracy, in reality many managers will automatically discard those candidates who are not from approved universities.
 7. It is not just higher grades giving Ivy League graduates an edge.

2. Choose the best word to fit the gap.

1 It’s important to understand how other cultures behave so you don’t cause ……….

(a)offence (b)problem (c)disaster (d)behaviour

2 In some countries it is quite ………to use the correct title when talking to business colleagues.

(a) offensive (b)likely (c)formal (d)tricky

3 Having good ……….. may help you to make deals more easily.

(a)entertaining (b)manners (c)demonstrations (d)handshaking

4 Ian has to be very organised as his work involves meeting tight ……….

(a)problems  (b)responsibilities (c)challenges (d)deadlines

5 Lesley doesn’t like having to wait for other people to ……… work for her.

(a)generate (b)solve (c)resolve (d)tackle

6 Paul enjoys working at Small World because he finds the ……….stimulating.

(a)installation (b)environment (c)application (d)opportunity

7 If someone looks me straight in the eye without ……… I tend to think they are honest.

(a)yawning (b)sighing (c)blinking (d)sniffing

8 Your body ……….. usually gives other people information about how you really feel.

(a)appearance (b)impression (c)language (d)relationship

9 Bob and Tony are business ……….and have arranged to meet at the sales conference.

(a)delegates  (b)customers (c)associates (d)officers

10 I’ve given the latest sales ………. to Mr Allen but he hasn’t had a chance to look at them yet.

(a)systems (b)figures (c)worksheets (d)facts

3. Choose the best word to fill each gap.

1 So let's go ....... to the beginning.

(a) on (b) back (c) for (d) over

2 The ....... thing to remember is

(a) superior (b) premier (c) premium (d) first

3 that each tense has two ........

(a) shapes (b) figures (c) forms (d) outlines

4 ....... are the Simple and the Continuous.

(a) Them (b) They (c) Their (d) Theirs

5 We can say: he goes to work Monday to Friday and that ....... a habit and is the Present simple tense.

(a) describes (b) defeats (c) detracts (d) defers

6 This is something he ....... every day.

(a) did (b) doing (c) does (d) done

7 He lives in a small house that's another ........

(a) picture (b) illustration (c) image (d) painting

8 Now we come to the other part and we ....... that continuous.

(a) call (b) hail (c) nominate (d) address

9 We say: he is walking home now and that means at this ....... and is the Present continuous tense.

(a) day (b) period (c) moment (d) occasion

10 In this way we describe what is ....... now.

(a) going (b) elapsing (c) taking (d) happening

PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON TRANSLATION

Choose the best translation of the sentence.

1. Сlemanceau started his fight for the reexamination of the Dreifus case in November 1897.

a) Клемансо почав боротьбу за повторну перевірку справи Дрейфуса у листопаді 1897 року.

b)У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Драйфуса почав Клемансо.

c) У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Клемансо почав Дрейфус.

d) У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Дрейфуса почав Клемансо.

2. A change in Washington became apparent at the beginning of the month.

a)  На початку місяця намітились зміни в позиції Вашингтона.

b) Зміни у Вашингтоні стали помітні на початку місяця.

c) Вашингтон відзначив зміни у своїй позиції на початку місяця.

d) Зміни були зазначені у позиції Вашингтона на початку місяця.

3. There is another anomaly in the position of the councilor.

a) У позиції радника була помічена ще одна аномалія.

b) Становище члена ради парадоксальне ще з однієї причини.

c) Член ради відзначив парадокс у становищі.

d) Становище радника відзначалося аномальністю.

4. The beginnings of a system of airfields and civil aircraft factories had come into existence in Germany as early as 1924.

a) На початку 1924 року в Німеччині у початковій формі з’явилась мережа аеродромів та заводів цивільного літакобудування.

b) Початок системи аеродромів та заводів цивільного літакобудування припав на  1924 рік у Німеччині. 

c) Ще до 1924 року в Німеччині у початковій формі з’явилась мережа аеродромів та заводів цивільного літакобудування.

d) Система аеродромів та заводів цивільного літакобудування з’явилась в Німеччині на початку 1924.

5. Regional variations are one of the facets of the American electoral geography.

a) Регіональні відмінності є аспектом географічного розподілу виборців у Америці.

b) Однією з особливостей географічного розподілу виборців у Америці є неоднорідність регіонів.

c) Регіональна неоднорідність слугує особливістю американської електоральної географії.

d) У географічному розподілі виборців у Америці є регіональні відмінності.

6. Short-service training of soldiers beyond the German official establishments was practiced on a small scale for several years.

a) У Німеччині впродовж декількох років неофіційно та у невеликих масштабах практикувались короткострокові курси початкової воєнної підготовки.

b) Короткострокове тренування солдат поза німецьким офіційним істеблішментом практикувались впродовж декількох років.

c) Короткострокові курси початкової воєнної підготовки неофіційно практикувались у Німеччині впродовж декількох років.

d) Німці практикували впродовж декількох років неофіційно та у невеликих масштабах  курси початкової воєнної підготовки.

 

Завідувач кафедри

германської філології                         ____________             Кобякова І.К.

 

Голова фахової

атестаційної комісії                       ________________                                   Медвідь О.М.

 

 

Додаток 2

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Шифр _______

 АРКУШ ВІДПОВІДІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

спеціалізація «Переклад»

з дисципліни «Англійська мова і переклад»

 Варіант № _____

 

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

A

B

С

D

 

№ питання

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

4,4бали х 5

max 22 бали

 

 

 

 

 

 

 

№ питання

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 7

max 14 балів

 

 

 

 

 

 

 № питання

II.2.1

II.2.2

II.2.3

II.2.4

II.2.5

II.2.6

II.2.7

II.2.8

II.2.9

II.2.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 10

max 20 балів

 

 

 

 

 

 

 

№ питання

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

II.3.5

II.3.6

II.3.7

II.3.8

II.3.9

II.3.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 10

max 20 балів

 

 

 

 

 

 

 

№ питання

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

4бали х 6

max 24бали

 

 

 

 

 

 

 

Кількість правильних відповідей –                          ;    Кількість балів за них –                               ;

 Кількість виправлень –                                             ;    Знято балів за виправлення –                     ;

 Всього балів

з врахуванням знятих –                       ________;       Оцінка –_______________________ .

         (числом та прописом)

Голова комісії                                   ________________  ________________________

(підпис)                                (прізвище, ініціали)

Члени комісії                                    ________________   ________________________

(підпис)                                (прізвище, ініціали)

                                                           ________________   ________________________

  (підпис)                                (прізвище, ініціали)

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_______________

                                   20     р.

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

(спеціалізація «Переклад»)

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови»

 

1. Загальні положення.

Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Переклад»)  проводиться у відповідності до галузевої підготовки бакалаврів. Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови тривають 2 академічні години (80 хвилин) і мають на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників.

 2. Анотація та ключові питання до фахового вступного випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови

Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови спрямовані на перевірку знань з німецької мови як другої іноземної мови, що вивчається за програмою підготовки бакалавра, і вмінь використовувати набуті знання в умовах реалізації письмової та усної комунікації, обміну інформацією у різних галузях господарства, науки та культури.

Відповідно до галузевої підготовки бакалаврів вступники повинні володіти загальнолінгвістичною теоретичною базою, яка включає знання:

 • про мову як суспільне явище, її зв’язок з мисленням, культурою, суспільним розвитком етносу;
 • про походження та розвиток мови, про співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення;
 • про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики німецької та української мов;
 • про систему мови, її рівні, зв’язок підсистем мов, основні одиниці мови та мовлення (у порівняльному плані);
 • про сучасні напрямки у науці про мову, а саме: прагматичний, комунікативний функціональний, соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий, когнітивний та їх прикладне значення.

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу:

 1. Знання фонетичної системи німецької мови. Відмінювання прийменників. Вживання форм дієслів. Ступені порівняння прислівників. Вживання прийменників та прикметників у відповідних відмінках.
 2. Складнопідрядні речення. Partizipialgruppen als Attribut.
 3. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.
 4. Вживання складнопідрядних речень  в сучасній німецькій мові.
 5. Der Konzessivsatz.
 6. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу з сполучниками  obwohl, obgleich, obschon
 7. Das Demonstrativpronomen derjenige.
 8. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу. Temporalsätze mit während und bevor.
 9. Вживання артикля. Der Gebrauch des bestimmten, des unbestimmten und des Nullartikels.
 10. Konjunktiv I, ІІ.

Комунікативні теми:

 1. Taschengeld
 2. Geld regiert die Welt
 3. Leute mit viel Geld haben viele Probleme
 4. Versteht man sich mit den Eltern?
 5. Kinder-Elternprobleme
 6. Die wichtigsten Dinge im Leben
 7. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
 8. Deutsche Feste und Bräuche
 9. Ukrainische Feste und Bräuche
 10. Ihre Lieblingsfeste
 11. Ausbildungssystem in Deutschland
 12. Ausbildungssystem in der Ukraine
 13. Eliteschulen
 14. Schüler-Lehrerbeziehungen
 15. Traumschule
 16. Was fehlt unseren Schulen
 17. Mein Deutschunterricht
 18. Was blieb von der Schulzeit
 19. Ich bin Student an der Sumier staatlichen Universität
 20. Wie kann man Deutschunterricht effektiv gestalten?
 21. Berlin
 22. Reiseziele in der BRD
 23. Ich bin reiselustig
 24. Deutschsprachige Länder
 25. Die BRD
 26. Fernreisen
 27. Massenmedien in der BRD
 28. Massenmedien in der Ukraine
 29. Die Europäische Union
 30. Beziehungen der Ukraine zu anderen Ländern

3. Структура екзаменаційних завдань

3.1.         Текст із пропусками – перевірка знання лексичного матеріалу

I-й блок завдань екзаменаційного білету передбачає написання закінчень у тексті з пропусками (Lückentext), обираючи потрібний варіант із запропонованого переліку. При виконанні даного завдання вступник має продемонструвати уміння розуміти текст та доповнювати його, демонструвати лексичний та граматичний мінімум, засвоєний за підсумком 4-х курсів навчання. Обсяг тексту з пропусками становить 150-200 слів.

Ця форма перевірки умінь та навичок вступників дає змогу відповідно оцінити рівень набутих знань та уміння їх використовувати на практиці, оскільки майбутній філолог-перекладач має демонструвати свої знання, будучи обмеженим у часі. Крім того, текст з пропусками, що пропонується до опрацювання на екзамені, розраховано на перевірку вмінь правильно вживати лексичний та граматичний матеріал. Тож, подібна форма завдання потребує умінь в рамках теоретичного та практичного курсу німецької мови (див. Додаток 1).

3.2. Завдання з граматичного курсу німецької мови

II-й блок оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань вступників з граматики німецької мови. Обираючи правильну відповідь із запропонованого переліку, вступник демонструє власне володіння та розуміння граматичної бази німецької мови, основних принципів побудови морфологічних та синтаксичних конструкцій (див. Додаток 1).

3.3. Завдання з практичного курсу німецької мови на керування дієслів

III-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з правил керування дієслів німецької мови: рівня володіння граматикою німецької мови та її лексичним наповненням, уміння аналізувати мовний матеріал і добирати максимально точний та адекватний лексичний чи граматичний відповідник. Даний блок представлено матеріалом, вивченим за 4 роки навчання, що відповідає лексичному та граматичному наповненню базового навчального курсу підготовки бакалаврів, включаючи елементи, спрямовані на перевірку загальних умінь та навичок граматичної та лексичної будови основної іноземної мови. Завдання даного блоку оформлено у закритій тестовій формі, що потребує від претендента-бакалавра максимальної уваги і зосередження при виконанні (див. Додаток 1).

3.4. Завдання з практичного курсу німецької мови на вживання сполучників у складнопідрядних реченнях

ІV-й блок складається з 10 речень, частини яких необхідно зв’язати між собою за допомогою складнопідрядних сполучників, перелік можливих варіантів яких надається нижче (див. Додаток 1).

 

3.5. Завдання з практичного курсу німецької мови по темі «Konjunktiv І, ІІ»

V-й блок складається з 5 ситуацій, у кожній з яких вступник повинен перефразувати речення, вживаючи кон’юнктив І або ІІ. До кожної ситуації надається перелік можливих варіантів, серед яких потрібно обрати той, що відповідає умовам завдання та лексичному і граматичному смислу висловлювання (див. Додаток 1).

 

4. Критерії оцінювання

Вступний екзамен з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови – це комплексний письмовий іспит, який складається з 5 блоків завдань і оцінюється за 100-бальною шкалою.

I-й блок завдань передбачає заповнення тексту з пропусками (20 пропусків) і оформлено у закритій тестовій формі. Кожне правильне заповнення пропуску у даному завданні оцінюється в 1 бал. Загальна кількість балів – 20.

II-й блок оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань з граматичного курсу німецької мови. Блок складається з 10 завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали, що в сумі при правильному виконанні усіх складових приносить 20 балів за даний блок. Виконуючи завдання вступник має продемонструвати:

 • вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку;
 • вміння підібрати правильну відповідь за граматичним і лексичним наповненням.

III-й блок присвячено перевірці знань керування дієслів німецької мови. Даний блок, в цілому, включає 10 завдань, кожне з яких розраховано на 2 бали, що в сумі при правильному виконанні усіх складових блоку принесе 20 балів.

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати:

 • вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови німецької мови;
 • вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним наповненням;
 • вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.

IV-й блок – це завдання на перевірку знань з теми «Складнопідрядні речення».Даний блок, в цілому, включає 10 завдань, кожне з яких розраховано на 2 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх складових блоку принесе 20 балів.

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати:

 • вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним наповненням;
 • вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.

V-й блок розраховано на перевірку рівня володіння граматичним матеріалом «Konjunktiv І, ІІ»та уміння обрати потрібний варіант із запропонованого переліку. Блок завдань складається з 5 ситуацій, кожна з яких розрахована на 4 бали, що в сумі при правильному виконанні усіх складових блоку принесе 20 балів.

Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи: за 1 виправлення знімається 1,5 бала.

Вступники, які набрали менше 30 балів, не братимуть участь у подальшому конкурсі.

 

5. Список рекомендованої літератури

Граматика німецької мови

 1. Волина С.А.,Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка 3, Zeit für Deutsch. – Москва: Иностранный язык, 2002. – 624с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови» «DerKonjunktivderdeutschenSprache“.-Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 65 с.
 3. Dreyer-Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. – Киев: Методика, 1996. - 336 с.

Лексикологія німецької мови

 1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Посібник для претендентів та викладачів. – Киев: Логос, 1998. - 352с.
 2. Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии. Справочник. – Москва: Высшая школа, 1990. – 190 с.

Країнознавство

 1. Кудіна О. Die Länder, wo man Deutsch spricht.- Країни, де говорять німецькою: Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.
 2. Скарбничка з германістики. Посібник-порадник для претендентів-германістів – Тернопіль: Астон, 2002. - 208 с.
 3. AckermannPaul, HesseWolfgang. Heute und morgen. 7-9, Sozialkunde Niedersachsen, Ernst Klett Verlag, 1987. - 176 S.

 

РОЗРОБЛЕНО:

доцент

кафедри германської філології               _____________  Мовчан Д.В.

                                                                           (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 Схвалено на засіданні центральної приймальної комісії.

Протокол № _____ від ___  2016 р.

 

Відповідальний секретар

центральної приймальної

комісії                                                       ______________ Васькін. Р.А.

(підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

Голова фахової

атестаційної комісії                                  ______________ Медвідь О.М.

(підпис)                               (прізвище, ініціали)


Додаток 1

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

 __________________________

«___» ______________ 20___р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

спеціалізація «Переклад»

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови»

 

Варіант №

 1. Lesen Sie den Text, vervollständigen Sie die Lücken je nach dem Inhalt:

Der „Kaufmann/-frau – Dialogmarketing“ kann Schulabgäng_(1)_ die pass(2)__ Ausbildung liefern. Der Schwerpunkt liegt _(3)_ der Kommunikation, die in regelmäßig_(4)_ Rollenspielen im Rahmen der Ausbildung geübt wird, was unseren Schulen oft fehlt. Gleichzeitig wird betriebswirtschaftlich_(5)_ Denken gelehrt, was den Mitarbeiter in die Lage ver_(6)____ soll, Hintergründe zu verstehen, um Aufwand und Nutzen abzuschätzen. Und genau dies benötigen die mittelständisch_(7)_ Unternehmen dringend: Mitarbeiter, die mitdenken und mitreden können!

Der Beruf „Kaufmann/-frau – Dialogmarketing“ schränkt den Absolvent_(8)_ keinesfalls auf die Tätigkeit eines Call-Center-Agenten ein, auch wenn dies ein weitverbreitet_(9)_ Vorurteil ist. So arbeiten Kaufleute für Dialogmarketing nicht nur in Call-Centern von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, sondern können auch beispielsweise in der Verwaltung oder im Ver_(10)__ eingesetzt werden. Sie _(11)_ im telefonischen Kundenkontakt eingebunden, in dem sie aktiv Kunden per Telefon kontaktieren („outbound“) oder auf Kundenanrufe reagieren („inbound“). Darüber hinaus beraten sie Kunden und nehmen Bestellungen oder Beschwerden entgegen. Die Ausbildung für Dialogmarketingkaufleute wird in ganz_(12)_ Deutschland angeboten. Viele Firmen bilden dies_(13)_ neuen Beruf bereits aus. Die Unterrichtsstunden werden im Blockunterricht z.B. in Forchheim abgehalten. Auch die Firma TeleSys hat sich entsch(14)__, ihre Auszubildend_(15)__nicht mehr nur als Büro-, sondern auch als Dialogkaufleute auszubilden.

Wenn man so will, gibt es in jed_(16)_ Unternehmen eine Art „Call Center“, ledig_(17)_ der Begriff wird dafür nicht verwendet. Fast jeder Mitarbeiter er_(18)_ Anrufe, die z. B. weitervermittel_(19)_ werden müssen, wir bezeichnen es nur als Sekretariat, Zentrale oder Serviceste_(20)_.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nr

ern

ene

an

er

e

setzen

ene

e

en

trieb

 A

er

ende

um

e

es

fallen

e

en

e

treib

 B

e

endes

über

en

er

sitzen

en

ene

er

treiben

 C

ers

e

auf

em

en

legen

er

er

es

treibe

 D

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nr

waren

 –

e

eiden

e

em

voll

haltet

et

lle

 A

ist

en

en

iden

er

en

ig

hält

en

llung

 B

sind

e

es

ieden

es

er

lich

halten

te

le

 C

war

es

er

eidet

en

es

reich

haltete

t

lung

 D

 

2. Wählen Sie die richtige Variante je nach dem Kontext und grammatikalisch richtig:

1. Die Zeit verging. Ich wurde ______ und doch nicht klug.

a) kluger;         b) klüger;         c) mehr klug;             d) klügste.

2. Gisela hat ihre Arbeit nicht abgegeben.

a) Gisela, gebe deine Arbeit ab!;       b) Gisela, gib deine Arbeit ab!;          c) Gisela, abgib deine Arbeit!             d) Gisela, gibst deine Arbeit ab!

3. Der Arzt ______ dem Kranken bei, aber der Kranke _____ seine Tablette weg.

a) stand, wirfte;           b) stehte, warf;           c) stand, warf;            d) stande, warfe.

4. Er _____ in den Fluss gesprungen und _______ das Kind gerettet.

a) ist, ist;          b) hat, hat;      c) hat, ist;        d) ist, hat.

5. Man _____ Blumen in der Mittagshitze nicht gießen.

a) kann;            b) mag;            c) muss;           d) darf.

6. Es _______ sonntags in Deutschland nicht gearbeitet.

a) wurde;         b) werden;      c) ist;  d) wird.

7. Am ersten Tag seines kurzen _______ Aufenthalts war er gekommen um Grüße auszurichten.

a) Parisen;      b) Pariser;          c) Paris;           d) Parises.

8. Im ersten Büro ______ geschrieben, im dritten geputzt und gelacht.

a)  werden;      b) ist;      c)  worden;       d) wird.

9.Wenn ich doch zur Ausstellung _____  _______!

a) gefahren können;  b) fahren könnte;  c) können fahren;  d) fahren könnten.

10.Der Sohn ____ das Geld ______.

a) hat verschwendet;  b) ist verschwunden;                         c) hat verschwunden;                  d) ist verschwendet.

 

3. Finden Sie passende Präpositionen je nach der Rektion der Verben:

1. Er kann sich nicht _____ seiner schlechten Note im Examen abfinden.

a) von;              b) mit;             c) bei;             d) aus.

2. Er hat _____ gerechnet, dass sich seine Verwandten ___ ___ Kinder sorgen.

a) darüber, um die;      b) darauf, für die;       c) darauf, auf die;       d) darauf, um die.

3. Sein Fahrer bat ihn ___ ein kurzes Gespräch.

a) über;            b) an;    c) in;  d) um.

4. Die Experten schätzen die Kosten ___ 3 Millionen Euro.

a) an;    b) auf;             c) von;             d) für.

5. Dieser Mitarbeiter entschuldigt sich ___ Ihnen, Sie können sich ____ ihn verlassen.

a) bei, an;         b) durch, auf;              c) bei, auf;       d) bei, über.

6. Dieser Zeitungsartikel beruht _____Tatsachen.

a) von;              b) aus;             c) auf;            d) um.

7. Die Gewerkschaft kämpfte ____ höhere Löhne.

a) gegen;          b) mit;             c) um;              d) für.

8. Kain sieht sich zurzeit ___ ____ neuen Job um.

a) auf den;      b) um den;       c) über den;     d) nach dem.

9. Er neigt ____ Übertreibungen.

a) an;    b) von;            c) nach;           d) zu.

10. Hast du dich ____ dem Professor ____ deiner Doktorarbeit erkundigt?

a) von, über;     b) bei, von;      c) bei, nach;    d) mit, aus.

 

4. Setzen Sie die richtige Konjunktion ein:

1. Der Gast stieß die Kellnerin an, _____ sie die Suppe verschüttete.

a) und;             b) so dass;       c) wenn;          d) während

2. _____ seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wurde, musste er das Land sofort verlassen.

a) da;    b) wenn;      c) denn;     d) obwohl.

3. Sie hat mir gesagt, ____ _____ dieser Herbstmantel kostet.

a) wen;    b) wem;    c) was;    d) wohin.

4. _____ das Schuljahr zu Ende geht,  bereiten sich alle Studenten eifrig auf die Prüfungen vor.

a) wann;      b) obwohl;     c) wenn;     d) damit.

5. _____ es heute nicht regnet, gehen wir mit den Kindern im Park spazieren.

a) wenn;    b) als;    c) damit;    d) bevor.

6. Herr Müller, _____ Frau bei uns arbeitet, wartet beim Pförtner.

a) deren;     b) dessen;     c) der;     d) die.

7. Ich interessiere mich dafür, _____ meine Freunde in den Winterferien  lesen.

a) dass;     b) wohin;      c) warum;     d) was.

8. Mein Freund erhält kein Stipendium, ____ er die Prüfung in Physik nicht abgelegt hat.

a) falls;      b) denn;     c) damit;     d) weil.

9. Sie kommt vorbei, ____ sie ihre Großeltern besucht hat.

a) nachdem;     b) seitdem;     c)  wenn;     d) bevor.

10. Heute haben wir den Brief erhalten, ____ _____ wir uns sehr gefreut haben.

a) mit dem;     b) über den;     c) zu dem;      d) an dem.

 

5. Finden Sie die richtige Form des Konjunktivs:

1. Ich habe die Sprachprüfung nicht bestanden; ich bin jetzt noch nicht im Fachstudium.

a) Wenn ich die Sprachprüfung bestände, wäre ich jetzt im Fachstudium.

b) Wenn ich die Sprachprüfung bestanden wäre, wäre ich jetzt im Fachstudium geworden.

c) Wenn ich die Sprachprüfung beständen hätte, wäre ich jetzt im Fachstudium.

d) Wenn ich die Sprachprüfung bestanden hätte, wäre ich jetzt im Fachstudium geworden.

2. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun?

a) Würden Sie mir bitte einen Gefallen können tun?

b) Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun?

c) Täten Sie mir bitte einen Gefallen?

d) Hätten Sie mir einen Gefallen getan?

3. Er musste arbeiten. Er kann nicht kommen.

a) Wenn er nicht arbeiten gemusst hätte, wäre er sicher gekommen.

b) Wenn er nicht hätte arbeiten müssen, kam er sicher.

c) Wenn er nicht hätte arbeiten müssen, wäre er sicher gekommen.

d) Wenn er nicht hätte arbeiten gemusst, wäre er sicher gekommen.

4. Der Arzt fragt den Patienten: „Haben Sie auch nachts Kopfschmerzen?“

a) Der Arzt fragt den Patienten, ob Sie auch nachts Kopfschmerzen hätten.

b) Der Arzt fragt den Patienten, ob Sie auch nachts Kopfschmerzen hatten.

c) Der Arzt fragt den Patienten, ob er auch nachts Kopfschmerzen hätte.

d) Der Arzt fragt den Patienten, ob er auch nachts Kopfschmerzen habe.

5. Der Chef befahl uns: „Hört jetzt endlich auf, darüber zu diskutieren!“

a) Der Chef befahl uns, wir sollen aufhören darüber zu diskutieren.

b) Der Chef befahl uns, wir sollten aufhören darüber zu diskutieren.

c) Der Chef befahl uns, wir mögen aufhören darüber zu diskutieren.

d) Der Chef befahl uns, ihr solltet aufhören darüber zu diskutieren.

 

Завідувач кафедри

германської філології                         ____________             Кобякова І.К.

 

 

Голова фахової

атестаційної комісії                       ________________                                   Медвідь О.М.

 

Додаток 2

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Шифр _______

 

АРКУШ ВІДПОВІДІ

фахового вступного випробування при прийомі на навчання

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр»

спеціальності «Філологія»

спеціалізація «Переклад»

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови»

Варіант № _____

 

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи!

A

B

С

D

 


№ питання

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

   

 

 

 

 

 


№ питання

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

1бал х 20

max 20балів

 

 

 


№ питання

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 10

max 20балів

 

 


№ питання

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 10

max 20балів

 

 

 

 


№ питання

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Розрахунок балів

2бали х 10

max 20балів

 

 

 

 

№ питання

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

   

 

 

 

Розрахунок балів

C

 

 

 

 

 

4 бали х 5

max 20балів

D

 

 

 

   

 

 

 

 

Кількість правильних відповідей –                          ;    Кількість балів за них –                               ;

 

Кількість виправлень –                                             ;    Знято балів за виправлення –                     ;

 

Всього балів

з врахуванням знятих –                       ________;       Оцінка –_______________________ .

         (числом та прописом)

Голова комісії                                   ________________  ________________________

(підпис)                                (прізвище, ініціали)

Члени комісії                                    ________________   ________________________

(підпис)                                (прізвище, ініціали)

                                                           ________________   ________________________

  (підпис)                                (прізвище, ініціали)

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах