Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРІВ ПЕРЕКЛАДАЧІВ СУМДУ

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

Кафедра германської філології
Код 035.04
Галузь знань Гуманітарні науки
Рівень бакалавр (з можливістю вступу в магістратуру)

Форма навчання

 

денна

заочна

Кваліфікація перекладач
Строк навчання 4 роки
Передумови Рівень освіти – повна середня
Профіль освіти Без вимог
Випробування

Англійська мова

Історія України

Українська мова

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»

зі спеціальності (напряму підготовки) 6.020303 «Філологія»

з дисципліни «Практичний курс англійської мови»ПРОГРАМА

екзамену з атестації за ступенем «бакалавр»

зі спеціальності (напряму підготовки) 6.020303 «Філологія»

з дисципліни «Практичний курс німецької мови»

 

 

Компетентності та програмні результати навчання бакалаврів спеціальності філологія

спеціалізації переклад ( германські мови та літератури, переклад включно)

(денна  форма навчання)

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

 

I. Цикл професійної підготовки

1.Програмні результати навчання

2. Здатність працювати в команді та автономно.

3. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем.

1. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

5. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

6. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

7. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

2. Демонструвати достатній рівень володіння іноземною мовою для здійснення успішної комунікації в побутовій, суспільній, навчальній і професійній сферах, представляти результати своїх досліджень іноземною мовою

Практичний курс англійської мови

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови

8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

9. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

10. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

3. Використовувати інформаційні, комунікаційні та мультимедійні технології в навчанні та професійній діяльності.

Методика викладання перекладу зі змістовим

модулем: психологія і педагогіка вищої школи

11. Навички використання інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні та професійній діяльності.

12. Здатність до здійснення творчого наукового пошуку та проведення досліджень на відповідному рівні.

13. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

14. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

4. Застосовувати сучасні методики і технології для забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.

Науково-дослідна робота

15. Здатність працювати в команді та автономно.

16. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

17. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

18. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

20. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

5. Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.

Б1 Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови

зі змістовим модулем: європейські мови

 в міжкультурній комунікації

Б2 Основи теорії редагування зі змістовим модулем:

Основи риторики

21. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

22. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних

23. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

6. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

24. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.8с. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

7. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

25. Здатність працювати в команді та автономно.

26. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

27. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

28. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем. 11. Адаптивність і комунікабельність у межах соціально-побутових та професійних ситуацій.

29. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

30. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

8. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

31.Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату

32. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

33. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

9. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

Англійська мова і переклад

Німецька мова і переклад

 

34. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

35. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

36. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

10. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві.

Науково-дослідна робота

Кваліфікаційна робота магістра

37. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

38. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

39. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

40. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

41. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

11. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

Теорія перекладу

42. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

43. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

44. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

12. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної філологічної галузі.

Теорія перекладу

Практика перекладу з основної (англійської) мови

Практика перекладу з німецької мови

45. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

46. Здатність розуміти сутність й соціальну значущість майбутньої професії, прогнозувати перспективи розвитку сфери професійної діяльності.

47. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

48. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

13. Застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо.

 

Практика перекладу з німецької мови

49. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

50. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

51. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

52. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

53. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

54. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

55. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

56. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

57. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

14. Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

Б1Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем:

композиція текстів різних жанрів

Б2Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем:

проблеми перекладу галузевих термінів

58. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

59. Здатність розвивати в собі креативність, гнучкість та системність мислення, оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем

60. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямках і школах.

61. Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

62. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

63. Володіння методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

64. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

65. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.

66. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

67. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень

15. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі.

Практика педагогічна

Практика переддипломна

 

68. Здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах.

69. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

70. Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології.

16. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

Науково-дослідна робота

Кваліфікаційна робота магістра

71. Толерантність і повага до іншого (раса, національність, релігія тощо)

72. Розуміння і дотримання міжособистісних, міжкультурних, соціальних і професійно-етичних норм спілкування з іншими людьми у соціально-побутових та виробничих умовах.

73. Здатність ефективно й компетентно брати участь в різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

74. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо

75. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

76. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.

17. Брати участь у наукових семінарах, конференціях, наукових гуртках, дискусіях з конкретної філологічної галузі.

Б1 Техніка усного перекладу зі змістовим модулем:

переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу

Б2 Усний переклад

 

 

Найменування програми Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Опис. Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і найбільш затребуваних у багатьох сферах. Перекладач — фахівець, що займається перекладом усного або письмового тексту з однієї мови на іншу. Основним завданням є створення іншомовного тексту, аналогічного за змістом першоджерела.

Існує шість основних видів перекладу: усний, синхронний, письмовий, технічний, юридичний, художній.

Спеціалізація «Перекладач англійської та німецької мов»

З варіативною частиною

  • Германістика
  • Юридичний переклад
  • Переклад зовнішньої економічної діяльності

 

Випускаюча кафедра - кафедра германської філології

 

Перспективи

Випускники спеціальності Філологія, спеціалізації германські мові та література (переклад включно) обіймають посади співробітників дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв'язків, перекладачів.

Серед випускників — перекладачі, управлінці фірм у нашій країні та за кордоном, відомі журналісти, діячі культури.

Якщо ти здобув диплом перекладача СумДУ, ти не матимеш проблем із працевлаштуванням ні в Україні, ні за її межами. Наш диплом визнається в усьому світі!

Спеціальність Філологія

Спеціалізації Перекладач іноземних мов

Перекладач з англійської, німецької мов на рідну мову та з української мови на англійську, німецьку мови виконує роль посередника у забезпеченні міжкультурної комунікації та взаємин між різними народами. Безумовно, перекладач - це цікава й творча професія (з можливістю вивчити китайську мову), яка передбачає постійне пізнання чогось нового, знайомство з різними людьми з найрізноманітніших куточків світу.

Тимчасовий стандарт вищої освіти

6 рівень вищої освіти, бакалавр

спеціальність 035.04 Філологія

спеціалізація германські мови та літератури

(переклад включно)

короткий опис мети дисциплін, знань, компетенцій та навичок, види робіт в рамках інформації про дисципліни

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАД

До уваги вступників до бакалаврату 2017 року!

У Сумському державному  університеті

на факультеті ІФСК

здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями)

035.04 Філологія. Германські мови та літератури.

Переклад (англійська; німецька)

 Запрошуємо Вас на навчання за освітньою програмою підготовки бакалавра, що має на меті підготовку філологів – фахівців високої кваліфікації зі знанням двох іноземних мов і культур, теорії та історії світової літератури, готових до професійної перекладацької діяльності та міжкультурного спілкування.

 Після закінчення навчання за програмою підготовки бакалавра

Ви отримуєте кваліфікацію:

"бакалавр  філології, фахівець із перекладу (англійська / німецька )"

 і зможете працювативбагатьох сферах державного і приватного сектора, де є потреба у висококваліфікованих

фахівцях з іноземних мов!

Сумський державний

це гарантія Вашого професійного зростання та самовдосконалення !!!

 Роботу перекладачів Сумського державного  університету високо цінують на 5 континентах

 

-  Навчання в одному з кращих справжніх класичних університетів України!

-  Навчання за сучасними методиками за допомогою кращих фахівців у галузі іноземної філології!

-   Цікаве, сповнене найрізноманітнішими яскравими подіями студентське життя!

-   Участь у міжнародних проектах та грантах!

-   Безмежні можливості для подальшого навчання та працевлаштування будь-де у світі!

 Підготовка студентів здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Працює аспірантура за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

 Базова мова – англійська, друга мова – німецька (вивчається з початкового рівня). Викладаються китайська та польська мови.

 Викладання ведеться із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій. Сучасний лінгафонний кабінет, відеозал, комп’ютерний клас. Активно працює перекладацький навчально-методичний центр "LinguoStar", на базі якого функціонують студентські наукові гуртки Офіс науки, Офіс кар’єри, Офіс подорожей, Курси з англійської мови. Ведеться потужна наукова робота під керівництвом Швачко Світлани Олексіївни, доктора філологічних наук, професора, Академіка академії наук ВШ України.

 Відкрито спеціалізації «Переклад у забезпеченні зовнішньої економічної діяльності» та «Юридичний переклад».

 Рівень отриманих знань підтверджують призові місця, які займають студенти на Всеукраїнських конкурсах та форумах протягом останніх років.

 Відділ міжнародних зв’язків університету організовує навчання студентів за кордоном за програмами міжнародного співробітництва у таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Туреччина.

 Випускники спеціальності «Переклад» факультету ІФСК СумДУ, отримуючи диплом перекладача-викладача англійської, німецької мов, можуть працювати перекладачами в державних установах і приватних фірмах в Україні та за її межами; співробітниками дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв’язків; у законодавчих органах; у засобах масової інформації, бюро перекладів, викладачами  у вищих  навчальних закладах, а також у школах, ліцеях, гімназіях.

 Інтернет-рейтинг університетів світу ІСU, який є одночасно й міжнародним каталогом ВНЗ світу, відвів Сумському державному університету позицію у першій десятці серед вишів України.

 За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings Сумський державний університет увійшов до TOP-700 провідних університетів світу.

ЕР 2017 протокол 1

ЕР 2017 протокол 2

План роботи Експертна рада 2016-2017

План роботи Експертна рада 2017-2018

Протокол ЕР 1 2016

Протокол ЕР 2 2016

Протокол ЕР3

Протокол ЕР4

Робочий навчальний план. Рік прийому 2017

 План роботи

Експертної ради роботодавців

 
 

 

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах