Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Спеціальність          Філологія

Освітня програма   035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Загальні характеристики програми

Галузь знань

Гуманітарні науки

Рівні підготовки

бакалавр / магістр

Форми навчання

денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна

Випускова кафедра

Кафедра германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій,

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, Електротехнічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 430, тел. +38 0542 68-78-80

Заочна освіта

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. Адреса: 40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; головний корпус, кабінет Г-904, тел. +38 0542 68-78-11

Мови викладання

українська, англійська, німецька

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мов

Кадрове забезпечення

Основний склад викладачів освітньої програми складається з професорсько-викладацького складу кафедри германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Також до викладання окремих курсів відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький склад факультету ІФСК.

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і визнаними вченими, представниками національних та міжнародних професійних асоціацій (DAAD), які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності.

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, а також залучення до викладання компетентних експертів високого рівня, включаючи представників професійних спілок та асоціацій (Всеукраїнська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики. Всеукраїнська спілки викладачів перекладу та Асоціація українських германістів), що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Матеріально- технічне забезпечення

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою використовуються 2 комп’ютерні класи, оснащені ліцензійними програмами: програмний мультимедійний мережевий навчальний клас NetClassPro+DLL та діалог Nibelung, 4 мультимедійні аудиторії.

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення

Студенти, що навчаються за освітньою програмою, можуть використовувати бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах університету. Інформаційні ресурси бібліотеки університету за освітньою програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у галузі. Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі університету. Активно розвивається система електронного навчання e-learning. Студенти мають доступ до навчальних курсів, розроблених викладачами в системі e-learning, включаючи підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому вигляді, так і в електронній формі.

Для дистанційного доступу до  навчально-методичних матеріалів розроблено платформу OCW СумДУ (платформа дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів, конструктор Lectur`ED з можливістю колективної роботи над електронними навчальними ресурсами, матеріали електронного каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на зовнішні навчальні ресурси). Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується до цілей освітньої програми.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах