Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

Єгорова Олеся Іванівна

Yehorova Olesia

Jegorowa Olessja

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

заступник декана з міжнародної діяльності

Candidate of Philological Sciences (PhD), associate professor

Deputy Dean for International Activity

Dr. phil, Dozentin

Prodekan für Internationale Arbeit

  тел. (0542) 33-70-35

e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

кімната ЕТ – 409

Google Scholar, LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

09.2015 – по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

09.2016 – по теперішній час – старший науковий співробітник (за сумісництвом) Науково-дослідного центру історичного краєзнавства; виконавець держтеми № 15.01.10-02.16/18.ЗП «Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні».

09.2013–08.2015 – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

09.2012 – 05.2013– викладач англійської мови за сумісництвом у Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка.

2012 – захист дисертаційного дослідження «Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі» на спеціалізованому засіданні ради К 67.051.05 Херсонського державного університету; диплом кандидата філологічних наук.

11.2008 – 10.2011 – навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

08.2008 – 08.2013 – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету (у т.ч. за сумісництвом під час навчання в аспірантурі); викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету за сумісництвом.

2003 – 2008 – навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Переклад»; отримано диплом з відзнакою та кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчання

08.2013 – стипендіат Баварського центру вищої школи для Центральної, Східної та Південної Європи (BAYHOST), навчання в літньому університеті Отто-Фрідріха м. Бамберг, Німеччина

Викладання та стажування

05.2016 – участь у програмі Erasmus+ Teaching Mobility Programme (Університет ім. І.Кузи, м. Яси, Румунія).

Тренінги

08.2015 – міжнародний семінар “Youth in a Changing Europe” (м. Берлін, Німеччина);

04.2015 –міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Youthful Europe” (м. Київ, Україна);

04.2014 – міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Let's Shape Our Future Ourselves” (с. Хермон, Вайоц-Дзор, Вірменія).

Онлайн-курси підвищення кваліфікації (MOOC):

 09.–10.2013 – Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Mt. San Jacinto College, San Jacinto, California, USA);

 09.–11.2013 – Writing in the Sciences (Stanford University, USA)

 11.–12.2013 – College Writing 2.1x: Principles of Written English (University of California, Berkeley, USA)

01.–03.2014 – Introduction to Communication Science (University of Amsterdam, Netherlands);

01.–03.2014 – History and Future of (Mostly)Higher Education (DukeUniversity, DurhamNC, USA);

01.–02.2015 – Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching (U.S. Department of State and the University of Oregon, USA);

02.–03.2015 –Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools (University of HoustonSystem, Texas, USA);

02.–04.2015 – Advertising and Society (DukeUniversity, DurhamNC, USA);

03.–05.2015 –Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics (Universiteit Leiden, Leiden, Netherlands)

05.–07.2015 – Introduction to Forensic Science (Nanyang Technological University, Singapore)

08.–.09.2015 – Grammar and Punctuation(University of California, Irvine, USA)

10.–11.2015 – Getting Started with Essay Writing (University of California, Irvine, USA)

11–12.2015 – Advanced Writing (University of California, Irvine, USA)

09–12.2015 – Principles and Practice of Computer-Aided Translation (PekingUniversity, Peking, China)

12.2015– 01.2016 – Scientific Communication (Moscow Institute of Physics and Technology, RF)

11.2015–02.2016 – TKT (Teaching Knowledge Test) Essentials: Module 2 & 3 (British Council, Ukraine)

01–02.2016 – Introduction to Research for Essay Writing (University of California, Irvine, USA)

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

¨      «Практичний курс англійської мови»;

¨      «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)»;

¨      «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)»;

¨       ЗМ «Вступ до перекладознавства»;

¨        ЗМ «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови»

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

¨      порівняльне мовознавство (порівняльна граматика та лексикологія);

¨      когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія (актуалізація онтологічних концептів у дистантних лінгвокультурах; підходи до описання концептів; етноспецифічні та універсальні елементи когнітивної та мовної картини світу носіїв дистантних мов; когнітивне підґрунтя ономастикону та ін.);

¨      теорія перекладу (переклад у сфері рекламного дискурсу; переклад термінології та власних назв);

¨      корпусна лінгвістика та системи автоматизованого перекладу;

¨      теорія мовної комунікації (невербальна семіотика).

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін "Практичний курс англійської мови", "Історія англійської мови". "Мовна категорія кількості" : для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2009. – 51 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=246465

 2. Числівник англійської мови: навч. посіб./ С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова та ін. –­ Суми: СумДУ, 2010. – 171 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=289053

3. Methodological instructions on home reading for the practical course "Practical Course of the English Language": for the students of the speciality 6.030507 "Translation" of the full-time course of study. P.1 – Sumy : SumyStateUniversity, 2012. – 42 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=337465

4. Rahmenmethodische Anweisungen für die praktische Arbeit im Fach "Praktischer Deutsch": für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung" Direktstudium / O. I. Egorowa, J. S. Bondarenko. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2013. – 36 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=384330

5. Methodological instructions on home reading for the subject "Practical Course of the English Language": for the students of the speciality 6.020303 "Translation" of the full-time course of studies. P.2 / O. I. Yehorova. — Sumy : SumyStateUniversity, 2014. — 36 p. — 4-26.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=402703

 6. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему  «Т. Г. Шевченко і перекладознавство» / укладачі: С. О. Швачко, С. В. Баранова, В. О. Дорда, О. І. Єгорова, А. В. Зінченко, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 101 с.

lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3739.doc

 ОСТАННІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Егорова О. И. Специфика тестового контроля в рамках спецкурсов по переводу в старших классах / О. И. Егорова, И. С. Сычева // Идеи. Поиски. Решения: материалы VII Междунар. науч. практ. конф., Минск, 25 ноября 2014 г./ Редкол.: Н.Н Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2015. – C.84–88.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42043

2. Егорова, О.И. Критика перевода поэтического текста сквозь призму лингвопереводческого анализа [Текст] / О.И. Егорова, А.В. Зинченко // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. Выпуск 5. – Н. Новгород : Бюро переводов «Альба», 2015. – C. 84–98.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44401

3. Єгорова, О.І. Метафорична концептуалізація майдану (на матеріалі німецькомовних Інтернет-ЗМІ) / О.І. Єгорова, І.К. Рогоза // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн.3. – С. 98–102.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44410

4. Yehorova, O.I. Analyzing the Frame Model of MAIDAN-concept (Case Study of British Internet-Media Corpus) / O.I. Yehorova, V.V. Stepanov // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Вип. 73. – 2015. – P. 105–112.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44974

5. Єгорова О.І. Перекладацька рефлексія «Заповіту» Т.Г. Шевченка / О.І. Єгорова, А.В. Зінченко // Навчати вчитися перекладу : монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет,. 2015. – C.108–117.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/42327/1/pereklad.pdf#page=108

6. Егорова, О.И. Принципы фреймовой организации концепта GELD (на материале политического дискурса А. Меркель) [Текст] / О.И. Егорова, Ю.С. Драч // Картина мира в системно-структурном и антропоцентрическом аспектах : поиски общих закономерностей : сборник материа-лов IV Международной научно-практической конференции, Биробид-жан, 14 декабря 2015 г. / под общ. ред. Н. Г. Богаченко, О. В. Павловой ; Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема. — Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2016. – С. 11–16.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44426

 ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

¨      керування курсовими, бакалаврськими та дипломними проектами студентів;

¨      апробація наукових пошуків студентів у вітчизняних (у тому числі фахових) та зарубіжних виданнях;

¨      підготовка студентів до участі у конференціях, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, конкурсів з перекладу;

¨      виконання обов’язків заступника декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з міжнародної діяльності;

¨      поінформування викладачів та студентів факультету про актуальні можливості міжнародних стажувань, програм академічної мобільності, грантів;

¨      консультування з оформлення документації для участі у програмах академічної мобільності;

¨      робота зі сприяння імплементації концепції Lifelong Learning (“Навчання впродовж життя”) в освітнє середовище факультету та кафедри;

 ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

¨      Член  союзу обдарованої молоді України

¨      Член редколегії електронного наукового журналу «SCI-ARTICLE.RU»

¨      керування курсовими, бакалаврськими та дипломними проектами студентів;

¨      апробація наукових пошуків студентів у вітчизняних (у тому числі фахових) та зарубіжних виданнях;

¨      підготовка студентів до участі у конференціях, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, конкурсів з перекладу;

¨      виконання обов’язків заступника декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з міжнародної діяльності;

¨      поінформування викладачів та студентів факультету про актуальні можливості міжнародних стажувань, програм академічної мобільності, грантів;

¨      консультування з оформлення документації для участі у програмах академічної мобільності;

¨      робота зі сприяння імплементації концепції Lifelong Learning (“Навчання впродовж життя”) в освітнє середовище факультету та кафедри;

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Nützliche Links

Sozial Media an der SUS